10 Cách Để Sống Một Cuộc Đời Ý Nghĩa Hơn

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-01)

10 Ways to Live a More Meaningful Life 

1. Know What’s Important 

Know what’s important for you. Write down your top 5 things that you believe are the essence of how you want to live life. This can include things like “family time,” or “sing every day.” It could also include more complex ideas, like “honesty” and “simplicity.”

1. Nên Biết Điều Gì Quan Trọng

Biết điều gì là quan trọng với bạn. Hãy viết ra 5 điều đầu tiên mà bạn tin rằng điều đó là quan trọng nhất trong cuộc đời mà bạn muốn sống. Chúng có thể bao gồm những điều như “thời gian dành cho gia đình” hay “được hát mỗi ngày”. Và cũng có thể bao gồm những khái niệm phức tạp hơn như “tính trung thực” và “sự đơn giản.”

 

2. Pursue Your Passion

I believe everyone should pursue their passion in life. It’s what makes life worth living, and gives our lives true meaning and purpose. Each time you work on something you love, it creates joy inside you like nothing else. 

2. Theo Đuổi Đam Mê

Tôi tin rằng mọi người nên theo đuổi những đam mê trong cuộc sống của mình. Đây chính là điều khiến cho cuộc đời đáng sống, và mang đến cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa và mục đích thực sự. Mỗi khi bạn làm gì đó mà bạn yêu thích, nó tạo ra sự thích thú bên trong bạn mà không gì có thể so sánh được. 

If you can’t start (or aren’t ready) to work on your passion for a living, be sure and make time for it every day. By working on your passion and becoming an expert in it, you will eventually have the opportunity to make money from it. Be ready to seize that opportunity

Nếu bạn không thể bắt đầu (hay chưa sẵn sàng) để kiếm sống bằng niềm đam mê, thì ít nhất hãy đảm bảo và dành thời gian cho điều đó mỗi ngày. Bởi làm việc với niềm đam mê và trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực ấy, sớm muộn gì bạn cũng sẽ có cơ hội để kiếm ra tiền từ đó. Hãy sẵn sàng để nắm lấy cơ hội ấy nhé!

3. Discover Your Life’s Purpose

If you had to give yourself a reason to live, what would it be? What would you stand for? What principles do you hold highest? Is your life’s purpose to help others? Is it to inspire others with great works of art.

3. Khám phá mục đích sống của bạn

Nếu bạn phải cho bản thân một lí do để sống, liệu lí do đó sẽ là gì? Bạn có quan điểm gì? Những nguyên tắc nào mà bạn coi trọng nhất? Mục tiêu cuộc đời bạn có phải là giúp ích cho người khác không? Hay tạo cảm hứng cho người khác bằng những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời?

4. Be Self-Aware

 Be aware of yourself and your actions. Remain mindful of what you do at all times, and make sure you are living life according to your principles, your life’s purpose, and what you are passionate about. Review your actions each day, taking stock of those that strayed from your path. Work towards correcting any incidents in the future. Meditation is a great tool for accomplishing this task. It helps us increase our self-awareness throughout the day.

4. Nhận Thức Về Bản Thân      

Hãy nhận thức về bản thân và hành động của chính mình. Lưu tâm đến những việc bạn làm mọi lúc, và chắc chắn rằng bạn đang sống theo nguyên tắc của bạn, mục đích sống và những đam mê của mình. Hồi tưởng lại mọi hoạt động của mình mỗi ngày, đánh giá những gì khiến bạn lệch khỏi hướng đi của mình. Làm việc với mục tiêu hướng tới việc sửa chữa những sự cố bất kì có thể xảy ra trong tương lai. Thiền là một công cụ tuyệt vời để đạt được mục tiêu này. Nó giúp chúng ta nâng cao nhận thức về bản thân từng ngày.

5. Focus

Rather than chasing 3 or 4 goals and making very little progress on them, place all of your energy on one thing. Focus! Not only will you alleviate some of the stress associated with trying to juggle so many tasks, you will be much more successful. Try and align your goal with something you are passionate about, so that there will be an intrinsic drive to work hard and do well.

5.Tập trung

Thay vì theo đuổi 3 hay 4 mục tiêu và có những tiến triển không đáng kể, thì hãy đặt toàn bộ năng lượng của bạn vào một điều duy nhất. Tập trung! Không những giúp bạn giảm bớt căng thẳng khi phải vật lộn với quá nhiều công việc, mà còn giúp bạn thành công hơn nhiều. Hãy thử và điều chỉnh mục tiêu của bạn với những điều mà bạn đam mê, vì nó là nguồn gốc khiến bạn lao động chăm chỉ và làm tốt công việc.

6. People More Than Things

 Often, we are faced with wanting to buy material goods. I recommend you consider carefully what you purchase, and think more about spending your money on experiences with friends and family.  Not only will this give deeper meaning to your life by focusing on your relationships rather than material wealth, but you will be a happier person as a result.

6. Con người hơn hẳn vật chất

Thông thường, chúng ta phải đối mặt với mong muốn mua được những món hàng. Tôi có lời khuyên cho bạn rằng hãy cân nhắc cẩn thận những thứ bạn mua, và nghĩ nhiều hơn về việc dành tiền bạc cho những trải nghiệm với bạn bè và gia đình. Điều này không chỉ mang lại cho bạn cuộc sống ý nghĩa sâu sắc hơn bằng cách tập trung vào những mối quan hệ của bạn thay vì sự giàu có về vật chất, mà rút cuộc bạn sẽ trở thành một người hạnh phúc hơn.

7. Live With Compassion

Keep in mind the following quote: “One must be compassionate to one’s self before external compassion”. For some, compassion is the purpose of life, what gives it meaning, and what leads to ultimate happiness.

7. Hãy Sống Với Lòng Trắc Ẩn  

Hãy luôn ghi nhớ câu nói này: “Người ta phải từ bi với chính bản thân mình trước khi từ bi với những người khác”. Với một số người, lòng từ bi là mục đích sống, là điều mang lại ý nghĩa, dẫn đến hạnh phúc trọn vẹn. 

8. Find a Way to Give Back

Do something that both honors your beliefs and passions, while giving something back to the world. By giving something back, we inevitably find purpose in the act. By cultivating more of these activities, you will find your life has more meaning and purpose behind it.

8. Hãy Tìm Cách Để Cho Đi

Hãy làm điều gì đó vừa thể hiện đức tin và niềm đam mê của bạn, trong khi nó cũng mang đến điều gì đó cho cộng đồng. Với việc cho đi điều gì đó, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy mục đích sống trong những hành động của mình. Với việc cho đi nhiều hơn, bạn sẽ nhận thấy cuộc sống của bạn có nhiều ý nghĩa và mục đích sống ẩn sâu bên trong đó.

9. Simplify Your Life

By simplifying your life, you’ll have more time to do what fulfills you and gives your life meaning. It can also help reduce stress and make your overall life easier to manage. It can also greatly improve your productivity. If you’ve never tried to simplify things before, it really is a great feeling. 

9. Đơn Giản Hóa Cuộc Sống

Bằng cách đơn giản hóa cuộc sống, bạn sẽ có nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân và mang lại cho cuộc sống nhiều ý nghĩa. Điều này cũng giúp giảm căng thẳng và làm cho cuộc sống của bạn nhìn chung dễ chịu hơn. Và nó cũng có thể cải thiện đáng kể năng suất làm việc của bạn. Nếu trước đây bạn chưa từng thử đơn giản hóa những thứ như vậy, thì đây thực sự là một cảm giác tuyệt vời.

10. Set Daily Goal

In the morning, before you start your day, create a list of 3 goals that you find fulfilling and meaningful. Make sure they adhere to your set of principles and beliefs.

Tackle the hardest things first! 

Don’t make this list too long.

10. Đặt Ra Mục Tiêu Mỗi Ngày

Vào buổi sáng, trước khi bạn bắt đầu ngày mới, hãy tạo một danh sách 3 mục tiêu mà bạn thấy cần hoàn thành và có ý nghĩa. Hãy chắc chắn rằng chúng bám sát nguyên tắc và lòng tin của bạn.

Hãy giải quyết việc khó nhai nhất trước!

Đừng liệt kê một danh sách quá dài.

By placing too many things on the list, you’ll feel the urge to multi-task, which is not good, or you’ll feel overwhelmed, which isn’t good either. By trying to do less, you’ll end up doing more. 

Nếu đặt quá nhiều thứ trong danh sách ấy, bạn sẽ cảm thấy bị thúc giục bởi một mớ công việc, điều này không hề tốt, hoặc bạn sẽ cảm thấy bị quá tải, điều này cũng ko hề tốt chút nào đâu. Bằng cách thử làm ít hơn, bạn sẽ hoàn thành nhiều hơn.

Doing all of these things at once may seem daunting, but you can pick one thing at a time and slowly incorporate the ideas into your life.Life is about the journey, not the destination. Living a life of purpose gives both fulfillment and meaning to your journey.

Làm tất cả những điều trên cùng một lúc nghe có vẻ khó khăn, nhưng bạn có thể lựa chọn một việc tại một thời điểm nhất định, và dần dần kết hợp những điều này vào cuộc sống của mình. Cuộc đời là một hành trình, không phải là một điểm đến. Sống một cuộc đời có mục đích sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Translated: Lê Trang, Lala

Source: lifehack.org

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) pursue their passion in life: theo đuổi những đam mê của họ trong cuộc sống
2. (to) make life worth living: khiến cho cuộc đời đáng sống
3. (to) work on your passion for a living: làm việc kiếm sống bằng niềm đam mê
4. (to) have the opportunity: có cơ hội
5. (to) seize the opportunity: nắm lấy cơ hội
6. great works of art: những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời
7. (to) increase our self-awareness throughout the day: nâng cao nhận thức về bản thân từng ngày
8. (to) alleviate some of the stress: giảm bớt căng thẳng
9. (to) focus on your relationships: tập trung vào những mối quan hệ của bạn
10. material wealth: sự giàu có về vật chất
11. (to) live a life of purpose: sống một cuộc đời có mục đích

Quiz Cat: No Quiz found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.