5 địa điểm phi trọng lực

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-09)

5 anti-gravity places

 

 

Now most of you’ve probably heard about the story of Sir Isaac Newton. You know the story when he was sitting under an apple tree and then an apple fell on his head and that cost him to come up with a universal law of gravitation. According to that law, any two bodies attract each other with the force that is directly proportional to the product up their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. All I know about gravity is that it supposed to keep us on the ground and the fact that what goes up must come down and if I ling over too much I’m going to fall over. But there are places on earth where this law doesn’t apply.

Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua câu chuyện của Isaac Newton. Chuyện kể rằng một hôm ông ngồi dưới một cây táo, và một trái táo rơi trúng đầu ông và thế là ông nghĩ ra một luật hấp dẫn vũ trụ. Theo định luật, hai vật bất kỳ sẽ hút nhau bằng một lực tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Tất cả những gì tôi biết về lực hấp dẫn là nó có tác dụng giữ chúng ta trên mặt đất và những gì đi lên thì sẽ phải đi xuống và nếu tôi ngã về phía trước nhiều quá thì sẽ bị ngã. Nhưng có 5 nơi trên trái đất mà định luật này không còn đúng.

Number 1: the Mystery Spot, Santa Cruz California – Số 1: Nơi bí ẩn ở thành phố Santa Cruz, California

 

The Mystery Spot is a gravitational abnormally located in the redwood forest just outside of Santa Cruz California. The unexplained phenomena occur in a circular area that is a 150 feet in diameter. Now within the Mystery Spot your perception the Laws of Physics and Gravity are kind of questioned. The Mystery Spot was discovered in 1939 by a group of surveyors who opened the area up to the public in 1940.

Ngôi nhà ma quái là một nơi có lực hấp dẫn bất thường, nằm trong khu rừng gỗ đỏ ngay bên ngoài thành phố Santa Cruz, California này. Hiện tượng khó giải thích này xảy ra trong một khu vực có đường kính khoảng 45 mét. Khi đứng trong phạm vi của ngôi nhà ma quái này, bạn sẽ cảm thấy hoài nghi về định luật hấp dẫn mà bạn biết trước kia. Ngôi nhà ma quái được phát hiện vào năm 1939 bởi một nhóm các nhà khảo sát người mà đã mở cửa khu vực này cho công chúng vào năm 1940.

Number 2: Spook Hill in Lake Wailes, Florida – Số 2: Đồi Ma ở hồ Wailes, Florida

 

Now gravity hills where cars appear to defy the laws of gravity exist all across the globe. Spook Hill is somewhat unique in that it’s officially recognized by the town. There’s a large sign on North Wailes Drive explaining the legend up the Spook Hill and how to experience the effect. Many years ago, an Indian village on Lake Wailes was plagued by a massive gator. Their chief, a great warrior, killed a Gator in a battle that created a small lake. Pioneer mail riders first discover their horses laboring downhill, thus naming it Spook Hill. When the road was paid, cars actually coasted uphill and locals believe this is caused by the spirits of the Gator or the chief or both.

Bây giờ, đồi trọng lực với những chiếc xe thách thức định luật hấp dẫn tồn tại khắp nơi trên thế giới. Spook Hill (Đồi Ma) độc đáo ở chỗ nó được thị trấn chính thức công nhận. Có một bảng thông báo lớn trên đại lộ phía bắc Wailes giải thích về truyền thuyết của Đồi Ma và cách để bạn trải nghiệm hiệu ứng này. Từ nhiều năm trước, một ngôi làng Ấn Độ ở hồ Wailes bị một con cá sấu khổng lồ tới phá quấy. Trưởng làng, là một chiến binh vĩ đại, ông đã giết chết con cá sấu và trận chiến đã tạo ra một cái hồ nhỏ. Những người đưa thư tiên phong nhận thấy ngựa của họ phi chậm chạp xuống dốc, nên đã đặt tên cho ngọn đồi là Đồi Ma. Sau này con đường bắt đầu thu phí. Khi người dân địa phương nhìn thấy những chiếc xe chạy ngược lên đồi và họ tin rằng đấy là do hồn của con cá sấu hoặc của người trưởng làng đang hiện về.

Number 3: Saint Ignace Mystery Spot in Michigan – Số 3: Ngôi nhà Thánh Ignace ở Michigan

 

In the early 1950s, 3 surveyors named Clarence, Fred and McCray came from California to explore the Upper Peninsula. They stumbled across an area of land where they’re surveying equipment stopped working properly. As they continue their research on this land, they noticed a constant feeling of being light-headed. Later, realizing their queasiness and problems with surveying equipment only occur in the area about 300 feet in diameter. They felt they had discovered a mystery spot. Within its boundaries, a tall person seems smaller by comparison. You could sit on a chair with its back legs balanced on a beam and front legs suspended in the air.

Vào đầu những năm 1950, 3 nhà khảo sát là Clarence, Fred và McCray đến từ California đã khám phá ra Upper Peninsula. Họ tình cờ tìm thấy một vùng đất nơi thiết bị khảo sát ngừng hoạt động. Khi tiếp tục nghiên cứu vùng đất này, họ đã thấy một cảm giác liên tục bị chóng mặt nhẹ. Sau đó, họ còn nhận ra cảm giác buồn nôn và các vấn đề với thiết bị khảo sát chỉ xảy ra trong khu vực có đường kính 91 mét. Họ cảm thấy họ đã phát hiện ra một điểm bí ẩn. Bên trong khu vực này, một người cao ráo trông sẽ có vẻ thấp hơn khi so sánh. Bạn còn có thể ngồi lên một cái ghế có hai chân sau được cân bằng trên một xà ngang và hai chân trước lơ lửng trên không.

Number 4: House of mystery at Gold Hill Oregon – Số 4: Ngôi nhà bí ẩn ở Gold Hill Oregon

 

The house of mystery where the Oregon Vortex is a gold assay office built in 1904. It slipped from its foundation to rest at an odd angle. The Oregon Vortex is famous for height changes as the relative height up the two people changes varying on where they stand. People have claimed that when bringing horses or other animals to the Vortex they would reverse and attempt to get away. What also creepy is that the Native Americans call the area, which is the forbidding ground – a place to be shunted.

Ngôi nhà bí ẩn Oregon Vortex là một văn phòng khảo nghiệm vàng được xây dựng vào năm 1904. Nó bị trượt đổ khỏi vị trí ban đầu của nó rồi cố định ở vị trí như hiện nay tại 1 góc kỳ lạ. Oregon Vortex nổi tiếng vì có khả năng thay đổi chiều cao, ví như chiều cao tương đối của hai người có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí mà họ đứng. Người ta cũng nói rằng khi ngựa hay các động vật khác đến gần Vortex chúng thường sẽ lộn ngược và quay đầu bỏ chạy. Điều đáng sợ hơn, là người Mỹ bản địa gọi đây là vùng đất cấm – một nơi nên tránh lui tới.

Number 5: Cosmos mystery Area Rapid City South Dakota – Số 5: Khu vực Bí ẩn ở Thành phố Rapid, Nam Dakota

 

The cosmos of the Black Hills were discovered in 1952 by two college guys looking for a place to build a summer camping. When they entered this area they experienced a slight imbalance which increased considerably on entering the old house. The guys were entreat and camped on site. In this mystery area beside the typical water rolling uphill, tennis balls went throw will change its trajectory in mid-air. Of course the typical explanation for all these mystery spots is that they’re all of the illusions, but I choose to believe that something else is causing all these phenomena.

Khu vực Bí ẩn ở Đồi Đen được phát hiện vào năm 1952 bởi hai anh chàng sinh viên đang tìm chỗ cắm trại hè. Khi họ tiến vào khu vực này, họ đã trải qua một sự mất cân bằng nhẹ, sự mất cân bằng này tăng lên đáng kể khi họ bước vào ngôi nhà cũ. Hai anh chàng bị lôi cuốn nên đã cắm trại ở đó. Trong khu vực bí ẩn này, ngoài việc nước chảy ngược, quả bóng tennis còn thay đổi quỹ đạo của nó trong không trung khi được ném. Tất nhiên, cách giải thích điển hình cho tất cả những hiện tượng trên là chúng chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi tin rằng còn có điều gì đó đã gây ra những hiện tượng này.

Translated by: Lê Trang

Source: beyondsciencetv.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.