5 điều cần biết ơn mỗi ngày

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-05)

5 Things to Be Grateful for Every Day

I’m sure you’re expecting to read a list of things to be grateful for every day that includes things like your friends, family and your health, but I’d like to put a different spin on things.

Tôi chắc rằng bạn đang mong đợi được đọc một danh sách liệt kê những điều mà chúng ta nên biết ơn mỗi ngày, bao gồm những điều như bạn bè, gia đình, và sức khỏe của bạn, nhưng tôi lại muốn nhấn mạnh một vài điều khác.

Sure, we should totally be grateful for friends, family and our health, that we have a roof over our head and a job, but let’s dig a little deeper into things we maybe take for granted or don’t even really think about. Here are some things to be grateful for, I would like to share with you.

Chắc chắn, tất cả chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì có những người bạn, gia đình và sức khỏe của mình, cũng như việc ta có một mái ấm và một công việc, nhưng bây giờ ta hãy đào sâu hơn một chút đến những điều mà dường như chúng ta không biết quý trọng, hoặc thậm chí không thực sự nghĩ đến. Sau đây là những điều nên biết ơn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

1. Life Is Not Fair

This is one of life’s gifts that too many people do not appreciate. They only ever see the negative side of life being unfair, but what about the flip side? Of all the things to be grateful for, life being unfair is the top one.

1. Cuộc đời là không công bằng

Đây là một trong những “món quà” của cuộc sống mà rất nhiều người không biết quý trọng. Họ chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của một cuộc đời đầy bất công, nhưng về mặt còn lại thì sao? Trong tất cả những thứ nên biết ơn, thì sự bất công của cuộc đời là điều đứng đầu.

It means you can win big at a horse race on your first bet, when another guy has done it 20 years and never won big. It means that you can get promoted, even if you have not worked there that long, and it means you can find the perfect partner, even if you have only been single a couple of days. If life were perfectly fair, we’d be less ambitious, have fewer goals and fewer opportunities to want to better ourselves.

Nghĩa là bạn có thể thắng lớn khi cá độ đua ngựa ngay lần đặt cược đầu tiên, trong khi những người khác đã làm điều đó suốt 20 năm và chưa bao giờ thắng cược. Nghĩa là bạn được thăng chức, thậm chí khi bạn chưa làm việc ở đó được bao lâu, và cũng có nghĩa là bạn có thể tìm thấy một người bạn đời hoàn hảo, thậm chí ngay cả khi bạn mới sống cô đơn trong vài ngày trước. Nếu cuộc đời này hoàn toàn công bằng, chúng ta sẽ có ít tham vọng hơn, ít mục tiêu hơn và ít cơ hội hơn để mong muốn hoàn thiện bản thân mình hơn.

2. Not Everybody Is Bad

If point number one was top of the things to be grateful for in life, this would be a close number two you need. It is actually a philosophical piece from the meaningful movie “ParaNorman.” Without spoiling the movie for you, the young boy explains, “Just because there are bad people in the world, it doesn’t mean there aren’t any good ones.”

2. Không phải ai cũng là người xấu

Nếu mục đầu tiên đứng đầu trong những điều cần biết ơn cuộc đời, thì đây có thể xem là mục thứ hai bạn cần quan tâm. Đây thực sự là một khía cạnh triết học từ một bộ phim mang nhiều ý nghĩa này “ParaNorman”. Để không làm hỏng bộ phim của bạn, cậu bé đã giải thích, “Chỉ vì thế giới này có nhiều người xấu xa, không có nghĩa là không còn ai tốt cả.”

Such a simple message is often forgotten by most of us, but there truly are good people in the world; we just don’t hear about them on the news or are not lucky enough to meet them.

Thông điệp đơn giản này thường bị hầu hết chúng ta bỏ quên, nhưng thực sự vẫn còn rất nhiều người tốt ở quanh ta, chỉ là do chúng ta không được nghe về họ trên các báo chí hoặc là không đủ may mắn để gặp được họ mà thôi.

3. Life’s Little Diversions

We all have our own. Some people like a drink, others a smoke, and some like sex with strangers. Others prefer to train spotting or inventing things to become the next Iron Man. Whatever your little diversion is, it is great to be able to indulge yourself when the opportunity arises.

3. Những thú vui nhỏ nhoi trong đời

Chúng ta đều có những thú vui riêng của mình. Một số người thích uống rượu, số khác thích hút thuốc lá, và một số lại thích quan hệ yêu đương với những người lạ. Cũng có những người thích sưu tầm những con số của các đầu máy xe lửa, hoặc sáng chế nhiều thứ nhằm trở thành Iron Man thứ hai. Cho dù thú vui nho nhỏ của bạn là gì đi nữa, điều đó cũng rất tuyệt để có thể tự cho phép bản thân mình khi cơ hội xuất hiện.

4. Mother Nature

It is sad to see what we humans have done to the earth, and sad to see what we are still doing. But, it is great when Mother Nature takes a swipe and wins one back for us. 

4. Đấng tạo hóa

Thật là đáng buồn khi nhìn thấy những gì con người đã làm với trái đất này, và buồn thay khi nhìn thấy những gì chúng ta vẫn đang làm. Tuy nhiên, thật tuyệt khi đấng tạo hóa đã chống trả và giành lại một phần chiến thắng cho ta. 

Even in Chernobyl, the biggest pollution site on the planet, the plants and animals have still returned. Sure, there are no giant radioactive lizards like the Godzilla movies promised us, but somehow, even on the most ravaged part of the earth, Mother Nature has sent us in the troops.

Thậm chí ở Chernobyl, nơi công trình ô nhiễm lớn nhất hành tinh, các loài thực và động vật vẫn đang chống trả. Tất nhiên, sẽ không có loài thằn lằn phóng xạ khổng lồ như trong những bộ phim Godzilla nào hứa hẹn với chúng ta, nhưng bằng cách nào đó, thậm chí ở những vùng bị tàn phá nặng nề nhất của trái đất, đấng tạo hóa cũng vẫn gửi đến chúng ta những đội cứu trợ.

5. Choice

This comes at the bottom of the list of things to be grateful for, because freedom in itself is simply allowing us a range of choice. For example, you may choose to drive on the other side of the road, but you are really free to make that choice without consequences.

5. Lựa chọn

Điều này xuất hiện ở dưới cùng trong danh sách những điều mà chúng ta cần biết ơn, bởi vì tự do bản thân nó đơn giản là cho phép chúng ta một loạt các lựa chọn. Ví dụ như, bạn có thể chọn lái xe ở phía bên kia của con đường, nhưng bạn lại thấy thật sự thoải mái với lựa chọn đó mà bỏ qua những hệ quả của nó.

But, compared to most countries, we have more choice than any other. There are countries with people that think it is amazing that we can buy food past 7pm at night, and others are thrilled that women are allowed to drink in public.

Tuy nhiên, so sánh với hầu hết các quốc gia khác, chúng ta đã có nhiều lựa chọn hơn hết trong số đó. Có những đất nước mà mọi người nghĩ rằng thật tuyệt khi ta có thể mua thức ăn sau 7 giờ tối, và những người khác còn cảm thấy rùng mình khi phụ nữ được phép uống rượu ở nơi công cộng.

Our world and our lives give us so many things to be grateful for and it’s not always in an obvious way. Has this given you some food for thought? What are you grateful for?

Thế giới cũng như cuộc sống của chúng ta đã cho ta rất nhiều điều để cảm thấy thật sự biết ơn và nó không phải lúc nào cũng rõ ràng. Điều này có mang đến cho bạn một món ăn tinh thần chứ? Bạn biết ơn điều gì trong cuộc sống của mình nào?

Translated: Lê Trang, Lala

Source: allwomenstalk.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) have a roof over our head and a job: có một mái ấm và một công việc
2. (to) get promoted: được thăng chức
3. (to) find the perfect partner: tìm thấy một bạn đời hoàn hảo
4. (to be) grateful for in life: biết ơn cuộc đời
5. (to be) compared to most countries: so sánh với hầu hết các quốc gia khác
6. (to) allow to drink in public: được phép uống rượu ở nơi công cộng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.