5 lí do bạn nên học một ngôn ngữ mới

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-02)

5 Reasons Why you Should Learn a New Language

Learning a new language might not be all that easy, but there are many benefits indeed. Many people learn languages for many different reasons, but here I will cover 5 fundamental reasons why you should open those books and get learning on a new language.

Việc học một ngôn ngữ mới có lẽ không thực sự dễ dàng, nhưng quả thực điều này có rất nhiều lợi ích. Mọi người học ngoại ngữ với nhiều lí do khác nhau, nhưng ở đây tôi sẽ khái quát 5 lí do cơ bản tại sao chúng ta nên mở sách ra và bắt đầu học một ngoại ngữ mới.

The first reason is because you’ll have a lot more culture. People who have culture are people who are knowledgeable and who know their way around life. If you know another language, you’ll be more cultured simply because this would permit you to travel more and you’ll know the world better.

Lí do đầu tiên là bạn sẽ biết nhiều nền văn hóa hơn. Người hiểu biết về văn hóa là người có kiến thức và kinh nghiệm sống. Nếu bạn biết một ngôn ngữ khác, bạn sẽ hiểu nhiều hơn về văn hóa một cách đơn giản vì nó cho phép bạn du lịch nhiều hơn và bạn sẽ hiểu thế giới này hơn.

The second is because people will like you. People like people with knowledge, whom they can learn from, as long as you’re not a show-off. People like hearing stories from other countries and from others, so by telling them about your travelling with your new language you may develop new friendships.

Lí do thứ hai là để mọi người thích bạn. Người ta thích những người có hiểu biết, người mà họ có thể học hỏi được, miễn là bạn không phải là người khoe khoang. Người ta thích nghe những câu chuyện từ những đất nước khác và từ những con người khác nhau, vì vậy bằng cách kể cho họ nghe về chuyến đi của bạn cùng với vốn ngoại ngữ của mình, bạn có thể phát triển những tình bạn mới.

The third is because you’ll discover so much. Not only will you be more open to a whole new culture, you’ll be able to meet thousands of other people thanks to your extra language. No one knows where life will take us, and knowing this extra language might just make your life completely different.

Lí do thứ ba là bạn sẽ khám phá rất nhiều điều. Bạn không những cởi mở với một nền văn hóa hoàn toàn khác, mà bạn có thể gặp hàng nghìn người khác nhau nhờ biết thêm ngoại ngữ khác. Không ai biết cuộc đời sẽ đưa ta tới đâu, và biết thêm được ngôn ngữ khác có thể sẽ làm cho cuộc sống của bạn hoàn toàn khác.

The fourth is because you’ll develop your mind. By learning you’re exercising your brain, and so you should learn how to be faster at memorizing and doing simple mental exercises. When you learn a new language you need to put words and verbs together, which works your brain. You’ll be very good at associating other things as well.

Lý do thứ tư là vì bạn sẽ phát triển trí óc. Nhờ việc học, bạn sẽ luyện tập não bộ của mình, và vì vậy bạn nên học cách ghi nhớ nhanh hơn và làm các bài tập trí óc đơn giản. Khi bạn học một ngôn ngữ mới, bạn cần phải đặt các từ ngữ và động từ đi cùng nhau, việc này làm não bạn hoạt động. Bạn cũng sẽ rất giỏi trong việc kết hợp các thứ khác lại với nhau.

The fifth reason why you should learn another language is because it’s fun. However, you need to make it fun. Learning a language isn’t easy, but by enjoying the experience and turning it into an interactive game you can truly have a lot of fun. You can also learn along from or with someone else, which should be amusing for both of you.

Lý do thứ 5 vì sao bạn nên học một ngoại ngữ khác là bởi điều này rất thú vị. Tuy nhiên, bạn cần làm cho nó trở nên thú vị. Học một ngôn ngữ không hề dễ dàng, nhưng bằng cách tận hưởng những trải nghiệm và biến nó trở thành một trò chơi tương tác, bạn thực sự có thể có nhiều niềm vui đấy! Bạn cũng có thể học từ một ai đó, hoặc học với một người nào khác, cả hai điều này giúp bạn được vui sướng.

There you have it – 5 good reasons why you should get a good course in any language and start learning. We all talk… I’ll learn Spanish after I retire or I’ll start learning this when I finish that… But if you don’t get yourself a course now, then you most probably will never get one.

Bạn có rồi đó – 5 lí do chính đáng mà bạn nên có một khóa học tốt về bất kì ngôn ngữ nào đó và bắt tay ngay vào học. Chúng ta đều nói: Tôi sẽ học tiếng Tây Ban Nha sau khi tôi nghỉ hưu hoặc Tôi sẽ bắt đầu học nó khi tôi hoàn thành xong cái này cái kia… Nhưng nếu bạn không bắt đầu một khóa học ngay bây giờ, thì sau đó bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ bắt đầu cả.

Now is the time to start studying a new language, not later. You’ll benefit from knowing this language sooner than later. So get those books out and start studying!

Bây giờ là lúc để bắt đầu học một ngôn ngữ mới, chứ không phải là sau này! Bạn sẽ có nhiều lợi ích từ việc biết ngôn ngữ đó sớm hơn là muộn. Vậy nên hãy lôi sách ra và bắt đầu học thôi!

Translated: Lê Trang, Lala

Source: omniglot.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) cover 5 fundamental reasons: khái quát 5 lí do cơ bản
2. (to) develop new friendships: phát triển những tình bạn mới
3. (to) discover so much: khám phá rất nhiều điều
4. (to) make your life completely different: làm cho cuộc sống của bạn hoàn toàn khác
5. (to) develop your mind: phát triển trí óc
6. (to) enjoy the experience: tận hưởng những trải nghiệm
7. an interactive game: một trò chơi tương tác
8. (to) benefit from: có nhiều lợi ích từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.