Amelia Earhart (1897-1939): Nữ anh hùng bị mất tích của nước Mỹ

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-12)

Amelia Earhart (1897-1939): America’s Lost Heroine

Source: Youtube

There is perhaps no greater mystery in the annals of American history as that of the Amelia Earhart story. Earhart’s story is one of controversy, and intriguing. She was an accomplished aviator, the first woman to fly across the Atlantic Ocean solo. She accomplished this during a time when women were not highly regarded in the United States. American women during the 1930s did not have the same advantages men had. There were few employment opportunities. Educated women were a scarcity. Women who did find employment during this era were working as grade-school teachers, nannies, and maids for the most part. Amelia Earhart did a lot to change that perception.

Có lẽ không có bí ẩn nào lớn hơn trong các biên niên sử nước Mỹ như thể câu chuyện Amelia Earhart. Câu chuyện của Earhart là một trong những vấn đề gây tranh cãi, và kích thích sự tò mò. Bà là một phi công tài năng, người phụ nữ đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương. Bà đã hoàn thành điều này trong thời điểm mà phụ nữ không được đề cao ở Hoa Kỳ. Người phụ nữ Mỹ trong những năm 1930 không có cùng những lợi thế như nam giới. Có rất ít cơ hội việc làm. Phụ nữ có học vấn là một sự khan hiếm. Phụ nữ tìm được việc làm trong thời kỳ này phần lớn là giáo viên tiểu học, bảo mẫu, và thị nữ. Amelia Earhart đã làm rất nhiều để thay đổi nhận thức đó.

Although Earhart was born into a family that did see financial success, but that success was fleeting. Earhart was home schooled for most of her life, and she gained her pilots license at an early age. In December of 1920, Earhart’s father took Amelia to an airshow in Long Beach, California. This is where she first became interested in flying. After earning her aviator’s license, she accomplished a feat that only a few men had ever done: flying solo across the Atlantic. She earned national fame for this and was soon a household name.

Mặc dù Earhart được sinh ra trong một gia đình được xem là thành công về tài chính, nhưng thành công đó chóng qua. Hầu như cả quãng đời của mình, Earhart đã học tại nhà, và bà đã nhận được bằng phi công ở độ tuổi rất trẻ. Vào tháng 12 năm 1920, cha của Earhart đưa Amelia đến một triển lãm hàng không ở Long Beach, California. Đây là nơi lần đầu tiên bà bắt đầu thấy thích thú với việc lái máy bay. Sau khi nhận được bằng phi công, bà đã hoàn thành chiến công mà chỉ có vài nam giới đã từng làm được: bay một mình vượt Đại Tây Dương. Bà đã giành được tiếng tăm trong cả nước về điều này và đã sớm trở thành một cái tên quen thuộc.

Tragically, Earhart was lost in an attempt to fly around the world in 1937. The theories about how she met her end are countless. Many think she fell victim to the Japanese prior to the start of World War II. This thinking was rooted in the idea that Earhart was a spy. Other outlandish theories include alien kidnapping, but most likely she had mechanical difficulties flying over the Pacific Ocean. Earhart was either killed instantly, or survived, according to one popular theory, and lived out her days on a deserted island.

Bi đát thay, Earhart đã bị mất tích trong một nỗ lực để bay vòng quanh thế giới vào năm 1937. Có vô số giả thuyết về sự mất tích của bà. Nhiều người cho rằng bà đã trở thành nạn nhân của người Nhật trước thế chiến II. Điều này bắt nguồn từ ý kiến rằng Earhart là một gián điệp. Các giả thuyết lạ lùng khác bao gồm cả việc bắt cóc của người ngoài hành tinh, nhưng rất có thể bà đã gặp phải sự cố về động cơ khi bay qua Thái Bình Dương. Earhart hoặc là bị giết ngay lập tức, hoặc đã sống sót, theo một giả thuyết phổ biến, bà sống nốt quãng đời còn lại trên một hòn đảo hoang vắng.

Translated: Hiền SIWRR

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) have the same advantages: có cùng những lợi thế
2. few employment opportunities: rất ít cơ hội việc làm
3. (to) change that perception: thay đổi nhận thức đó
4. (to) gain her pilots license: nhận được bằng phi công
5. in an attempt to fly around the world: trong một nỗ lực để bay vòng quanh thế giới
6. a deserted island: một hòn đảo hoang vắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.