Babe Ruth (1895- 1948): Cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-07)

Babe Ruth (1895-1948): The Greatest Baseball Player

Source: Youtube

Arguably the greatest Major League Baseball player of all time is George Herman Ruth. The “Babe,” as he was known, is largely responsible for building the game as it exists today. The stadium where he played in New York is commonly called “The House that Ruth Built.”

Có thể cho rằng cầu thủ vĩ đại nhất của tổ chức bóng chày Major League Baseball (MLB) trong mọi thời đại là George Herman Ruth. Ông được biết đến với cái tên “Babe”, là người chịu trách nhiệm phần lớn trong việc gầy dựng môn chơi này với việc nó tồn tại đến ngày nay. Sân vận động nơi ông đã chơi ở New York thường được gọi là “Ngôi nhà mà Ruth xây dựng”.

Ruth played baseball for 22 years for the Boston Red Sox, and the New York Yankees, where he rewrote the record books. He almost single-handedly invented the home run, which is baseball’s most cherished feat. Before Ruth, the home run was a novelty. It was a game of strategy, but the Babe changed all that.

Ruth đã chơi bóng chày 22 năm cho đội Red Sox tại Boston, và đội Yankees tại New York, nơi ông đã ghi lại trong các sách kỉ lục. Ông gần như tự tay phát minh ra cú đánh home run, đó là chiến công trân quý nhất của môn bóng chày. Trước Ruth, home run là một điều mới lạ. Đó là một môn chơi chiến thuật, nhưng Babe đã thay đổi tất cả diều đó.

Ruth was born in a rough section of Baltimore, Maryland in 1895. Much of his childhood has been lost to history. He spent a number of years at St. Mary’s reformatory school after being labeled as “incorrigible”. When exactly he got his start in baseball is also a mystery.

Ruth được sinh ra tại vùng đất cằn cỗi Baltimore, Maryland vào năm 1895. Phần lớn thời thơ ấu của ông đã bị đánh mất trong quá khứ. Ông trải qua vài năm tại trại cải tạo St. Mary sau khi bị gán mác là “bất trị”. Chính thời điểm đó ông đã khởi sự trong môn bóng chày, đó cũng là một điều huyền bí.

Some accounts offer that he was placed on St. Mary’s baseball team by the coach of the time. One popular story has Ruth being sent to the school because of his natural ability to hit a baseball. The story is that Ruth broke many windows while playing baseball on the streets, and that is why he was sent to the school in the first place.

Một số lời mô tả cho hay ông đã được huấn luyện viên tại thời điểm đó đưa vào đội bóng chày của trường St. Mary. Một câu chuyện khá nổi tiếng là Ruth được đưa đến trường vì khả năng thiên bẩm đánh bóng chày của ông. Chuyện kể rằng Ruth đã làm vỡ nhiều cửa sổ trong khi chơi bóng chày trên đường phố, và đó là lý do tại sao ông được đưa đến trường ngay từ lúc đầu.

Before the 1920s, baseball was a slow game that included advancing players around the bases by strategically hitting the ball within the park. Ruth came in and was soon hitting balls out of the ballpark to the delight of the fans in attendance. The home run became an integral part of the game. Ruth earned several nicknames because of his power, including the “Bambino,” and the “Sultan of Swat.”

Trước những năm 1920, bóng chày là một môn chơi có tốc độ chậm, gồm các cầu thủ tấn công quanh các gôn bằng cách đánh bóng một cách chiến thuật trong phạm vi sân bóng. Ruth bước vào và nhanh chóng đánh bóng ra khỏi sân để làm hài lòng những người hâm mộ tham dự. Cú đánh home run đã trở thành một phần không thể thiếu của môn chơi này. Ruth đã có được một số biệt danh bởi sức mạnh của ông như “Bambino,” và “Sultan of Swat.”

When Ruth was traded by the Red Sox to the Yankees in a very unpopular move, the Yankees won seven World Series championships in his 12 years. Ruth made headlines for his after-hours antics in New York City as well. His drinking, and womanizing are well-documented. However, Ruth was a spiritual man who lived-out his years as a devout Catholic.

Khi Ruth được bán bởi Red Sox cho Yankees trong một động thái rất không được ưa chuộng, đội Yankees đã giành 7 giải vô địch World Series trong 12 năm. Ruth cũng trở thành tiêu điểm bởi những trò nực cười sau giờ làm việc tại thành phố New York. Những cuộc uống rượu, lăng nhăng của ông được nhiều bằng chứng ghi lại. Tuy nhiên, Ruth là một con người tâm linh, những năm sống xa lánh của ông như một tín đồ Công giáo mộ đạo.

Translated by: Lê Trang

Source: eslfast.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.