Babe Ruth (1895- 1948): Cầu thủ bóng chày vĩ đại nhất

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-07)

Babe Ruth (1895-1948): The Greatest Baseball Player

Source: Youtube

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch để xem nghĩa Tiếng Việt

 

Arguably the greatest Major League Baseball player of all time is George Herman Ruth. The “Babe,” as he was known, is largely responsible for building the game as it exists today. The stadium where he played in New York is commonly called “The House that Ruth Built.”

Có thể cho rằng cầu thủ vĩ đại nhất của tổ chức bóng chày Major League Baseball (MLB) trong mọi thời đại là George Herman Ruth. Ông được biết đến với cái tên “Babe”, là người chịu trách nhiệm phần lớn cho việc gầy dựng môn chơi này với việc nó tồn tại đến ngày nay. Sân vận động nơi ông đã chơi ở New York thường được gọi là “The House that Ruth Built.”.

Ruth played baseball for 22 years for the Boston Red Sox, and the New York Yankees, where he rewrote the record books. He almost single-handedly invented the home run, which is baseball’s most cherished feat. Before Ruth, the home run was a novelty. It was a game of strategy, but the Babe changed all that.

Ruth đã chơi bóng chày 22 năm cho đội Red Sox tại Boston, và đội Yankees tại New York, nơi ông đã ghi lại trong các sách kỉ lục. Ông gần như tự tay phát minh ra cú đánh home run, đó là chiến công đáng được trân quý nhất của môn bóng chày. Trước Ruth, home run là một điều mới lạ. Đó là một môn chơi của chiến thuật, nhưng Babe đã thay đổi tất cả điều đó.

Ruth was born in a rough section of Baltimore, Maryland in 1895. Much of his childhood has been lost to history. He spent a number of years at St. Mary’s reformatory school after being labeled as “incorrigible”. When exactly he got his start in baseball is also a mystery.

Ruth được sinh ra tại vùng đất cằn cỗi Baltimore, Maryland vào năm 1895. Phần lớn thời thơ ấu của ông đã bị đánh mất trong quá khứ. Ông đã trải qua vài năm tại trường giáo dưỡng St. Mary sau khi bị gán mác là “bất trị”. Chính thời điểm đó ông đã khởi sự trong môn bóng chày, đó cũng là một điều huyền bí.

Some accounts offer that he was placed on St. Mary’s baseball team by the coach of the time. One popular story has Ruth being sent to the school because of his natural ability to hit a baseball. The story is that Ruth broke many windows while playing baseball on the streets, and that is why he was sent to the school in the first place.

Một số lời mô tả cho hay ông đã được huấn luyện viên tại thời điểm đó đưa vào đội bóng chày của trường St. Mary. Một câu chuyện nổi tiếng là Ruth được đưa đến trường vì khả năng thiên bẩm đánh bóng chày của ông. Chuyện kể rằng Ruth đã làm vỡ nhiều cửa sổ trong khi chơi bóng chày trên đường phố, và đó là lý do tại sao ông được đưa đến trường ngay từ lúc đầu.

Before the 1920s, baseball was a slow game that included advancing players around the bases by strategically hitting the ball within the park. Ruth came in and was soon hitting balls out of the ballpark to the delight of the fans in attendance. The home run became an integral part of the game. Ruth earned several nicknames because of his power, including the “Bambino,” and the “Sultan of Swat.”

Trước những năm 1920, bóng chày là một môn chơi có tốc độ chậm, gồm các cầu thủ tấn công quanh các gôn bằng cách đánh bóng một cách chiến thuật trong phạm vi sân bóng. Ruth bước vào và nhanh chóng đánh bóng ra khỏi sân dẫn đến niềm vui sướng của những cổ động viên tham dự. Cú đánh home run đã trở thành một phần không thể thiếu của môn chơi này. Ruth đã nhận được một vài biệt danh bởi sức mạnh của ông như “Bambino,” và “Sultan of Swat.”

When Ruth was traded by the Red Sox to the Yankees in an outraged move, the Yankees won seven World Series championships in his 12 years. Ruth made headlines for his after-hours antics in New York City as well. His drinking, and womanizing are well-documented. However, Ruth was a spiritual man who lived-out his years as a devout Catholic.

Khi Ruth được chuyển nhượng bởi Red Sox cho Yankees trong một động thái gây phẫn nộ, đội Yankees đã giành được 7 giải vô địch World Series trong 12 năm. Ruth cũng trở thành các tiêu điểm bởi những trò nực cười sau những giờ làm việc tại thành phố New York. Những cuộc uống rượu, và lăng nhăng của ông được nhiều bằng chứng ghi nhận. Tuy nhiên, Ruth là một người sống tâm linh với những năm sống xa lánh của ông như một tín đồ Công giáo mộ đạo.

Translated by: Lê Trang

Source: eslfast.com

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ 

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Arguably cầu thủ vĩ đại nhất của tổ chức bóng chày Major League Baseball (MLB) trong mọi thời đại là George Herman Ruth. Ông được biết đến với cái tên “Babe”, là người largely responsible for việc gầy dựng môn chơi này với việc nó exist đến ngày nay. Sân vận động nơi ông đã chơi ở New York thường được gọi là “The House that Ruth Built.”.

 

📌arguably [adv]: có thể cho rằng
  /ˈɑːrɡjuəbli/
📌(to be) largely responsible for [adj]: chịu trách nhiệm phần lớn cho
           /ˈlɑːrdʒli/ /rɪˈspɑːnsəbl/ /fər/
📌exist [v]: tồn tại
  /ɪɡˈzɪst/

Ruth đã play baseball 22 năm cho đội Red Sox tại Boston, và đội Yankees tại New York, nơi ông đã ghi lại trong các sách kỉ lục. Ông gần như single-handedly invent the home run, đó là cherished feat nhất của môn bóng chày. Trước Ruth, home run là một novelty. Đó là a game of strategy, nhưng Babe đã thay đổi tất cả điều đó.

 

📌(to) play baseball [phr]: chơi bóng chày
        /pleɪ/ /ˈbeɪsbɔːl/
📌(to) single-handedly invent the home run [phr]: tự tay phát minh ra cú đánh home run
       /ˌsɪŋɡl ˈhændɪdli/ /ɪnˈvent/ /ðə/ /hoʊm/ /rʌn/
📌cherished feat [phr]: chiến công đáng được trân quý
        /ˈtʃerɪʃt/ /fiːt/
📌novelty [n]: điều mới lạ
   /ˈnɑːvlti/
📌a game of strategy [phr]: một môn chơi của chiến thuật
  /ə/ /ɡeɪm/ /əv/ /ˈstrætədʒi/

Ruth được sinh ra tại vùng đất cằn cỗi Baltimore, Maryland vào năm 1895. Phần lớn childhood của ông đã bị lose to history. Ông đã trải qua vài năm tại reformatory school St. Mary sau khi bị gán mác là “incorrigible”. Chính thời điểm đó ông đã khởi sự trong môn bóng chày, đó cũng là một mystery.

 

📌childhood [n]: thời thơ ấu
   /ˈtʃaɪldhʊd/
📌(to) lose to history [phr]: đánh mất trong quá khứ
        /luːz/ /tu/ /ˈhɪstri/
📌reformatory school [phr]: trường giáo dưỡng
   /rɪˈfɔːrmətɔːri/ /skuːl/
📌incorrigible [adj]: bất trị
  /ɪnˈkɔːrɪdʒəbl/
📌mystery [n]: điều huyền bí
  /ˈmɪstəri/

Một số account cho hay ông đã được huấn luyện viên tại thời điểm đó đưa vào đội bóng chày của trường St. Mary. One popular story là Ruth được đưa đến trường vì natural ability to hit a baseball của ông. Chuyện kể rằng Ruth đã break many windows trong khi chơi bóng chày trên đường phố, và đó là lý do tại sao ông được đưa đến trường ngay từ lúc đầu.

 

📌account [n]: lời mô tả
   /əˈkaʊnt/
📌one popular story [phr]: một câu chuyện nổi tiếng
  /wʌn/ /ˈpɑːpjələr/ /ˈstɔːri/
📌natural ability to hit a baseball [phr]: khả năng thiên bẩm đánh bóng chày
 /ˈnætʃrəl/ /əˈbɪləti/ /tu/ /hɪt/ /ə/ /ˈbeɪsbɔːl/
📌(to) break many windows [phr]: làm vỡ nhiều cửa sổ
      /breɪk/ /ˈmeni/ /ˈwɪndoʊs/

Trước những năm 1920, bóng chày là một môn chơi có tốc độ chậm, gồm advancing players quanh các gôn bằng cách đánh bóng một cách chiến thuật trong phạm vi sân bóng. Ruth bước vào và nhanh chóng đánh bóng ra khỏi sân dẫn đến the delight of the fans in attendance. Cú đánh home run đã become an integral part of the game. Ruth đã earn several nicknames bởi sức mạnh của ông như “Bambino,” và “Sultan of Swat.”

 

📌advancing players [phr]: các cầu thủ tấn công
  /ədˈvænsɪŋ/ /ˈpleɪərz/
📌the delight of the fans in attendance [phr]: niềm vui sướng của những cổ động viên tham dự
  /ðə/ /dɪˈlaɪt/ /əv/ /ðə/ /fænz/ /ɪn/ /əˈtendəns/
📌(to) become an integral part of  [phr]: trở thành một phần không thể thiếu của 
      /bɪˈkʌm/ /ən/ /ˈɪntɪɡrəl/ /pɑːrt/ /əv/
📌(to) earn several nicknames [phr]: nhận được một vài biệt danh
        /ɜːrn/ /ˈsevrəl/ /ˈnɪkneɪmz/

Khi Ruth được chuyển nhượng bởi Red Sox cho Yankees trong an outraged move, đội Yankees đã giành được 7 giải vô địch World Series trong 12 năm. Ruth cũng make headlines for his after-hours antics tại thành phố New York. Những cuộc uống rượu, và womanizing của ông được well-documented. Tuy nhiên, Ruth là a spiritual man với những năm sống xa lánh của ông như a devout Catholic.

📌an outraged move [phr]: một động thái gây phẫn nộ
  /ən/ /ˈaʊtreɪdʒ/ /muːv/
📌(to) make headlines for his after-hours antics [phr]: trở thành các tiêu điểm bởi những trò nực cười sau những giờ làm việc
       /meɪk/ /ˈhedlaɪnz/ /fər/ /hɪz/ /ˌæftərˈaʊərz/ /ˈæntɪks/
📌womanizing [n]: sự lăng nhăng
 /ˈwʊmənaɪzɪŋ/
📌well-documented [adj]: nhiều bằng chứng ghi nhận
 /ˌwel ˈdɑːkjumentɪd/
📌a spiritual man [phr]: một người sống tâm linh
 /ə/ /ˈspɪrɪtʃuəl/ /mæn/
📌a devout Catholic [phr]: một tín đồ Công giáo mộ đạo
  /ə/ /dɪˈvaʊt/ /ˈkæθlɪk/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.