Beyonce Knowles: Vẻ đẹp và tài năng được thể hiện

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-18)

Beyonce Knowles: Beauty and Talent Personified

Source: Youtube

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch để xem nghĩa Tiếng Việt

 

Beyonce Knowles is an American singer, songwriter, and performer, who was born in Houston, Texas in 1981. She is one of the biggest female stars on the American music scene today. Knowles began her singing career in her hometown of Houston as a child. She was encouraged by her parents to cultivate her musical talents, and her parents are still a big part of her life. Her father serves as her personal manager, while her mother designs many of the costumes she wears on her concert tours, and in her music videos.

Beyonce Knowles là một ca sĩ, nhạc sĩ, và nghệ sĩ trình diễn người Mỹ, cô sinh ra tại Houston, Texas năm 1981. Cô là một trong những nữ ngôi sao nổi tiếng nhất trong nền âm nhạc Mỹ hiện nay. Knowles đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của cô ở quê nhà Houston khi còn là một đứa trẻ. Cô được bố mẹ khuyến khích để trau dồi các tài năng âm nhạc của cô, và cha mẹ cô vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Cha cô là bầu sô riêng, trong khi đó mẹ cô thiết kế nhiều bộ trang phục mà cô mặc trong các tour trình diễn âm nhạc, và trong các video ca nhạc.

She first found fame as a member of the R&B group Destiny’s Child, which was one of the most popular girl groups in the history of American music. Beyonce began her solo career during her time with Destiny’s Child. After their break-up in 2005, she went completely solo. She found instant success in the music industry because of her unbridled enthusiasm for her work. She is a tireless worker, and a talented musician. Knowles is also one of the most beautiful women in the music industry.

Cô đã có được danh tiếng ban đầu khi là một thành viên của nhóm nhạc R&B Destiny’s Child, đó là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Beyonce đã bắt đầu sự nghiệp hát solo của mình trong suốt thời gian của cô cùng với Destiny’s Child. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2005, cô đã đi theo con đường hát solo hoàn toàn. Cô đã tìm được thành công ngay lập tức trong ngành âm nhạc bởi vì sự hăng say không gì kiềm chế được của cô cho công việc. Cô là một người làm việc không biết mệt mỏi, và một nhạc sĩ tài năng. Knowles cũng là một trong những phụ nữ đẹp nhất trong ngành âm nhạc.

Beyonce won her first award at the age of seven while in elementary school. By the age of eight, Beyonce, along with two childhood friends, auditioned for an all-girl group. The group won the competition, and was introduced on “Star Search”, a popular American talent search show of the time. Although the group did not win the Star Search competition, Beyonce and the original members of Destiny’s Child had their start.

Beyonce đã giành được giải thưởng đầu tiên của mình lúc 7 tuổi khi còn ở trường tiểu học. Lúc 8 tuổi, Beyonce, cùng với 2 người bạn thời thơ ấu, đã thử giọng cho một nhóm nhạc nữ. Nhóm nhạc này đã giành chiến thắng cuộc thi, và được giới thiệu trên “Star Search”, một chương trình tìm kiếm tài năng Mỹ nổi tiếng vào thời điểm đó. Mặc dù nhóm đã không giành chiến thắng cuộc thi the Star Search, Beyonce và các thành viên ban đầu của Destiny’s Child đã có sự khởi đầu.

Some of Beyonce’s biggest hits were Deja Vu, Irreplaceable, and Beautiful Liar. She has won many awards, including nine American Music Awards, 16 BET Awards, and 18 Billboard Music Awards. In all, Beyonce has won more than 262 awards, and has been nominated for 361 awards.

Một số ca khúc đình đám nổi tiếng nhất của Beyonce là Deja Vu, Irreplaceable, và Beautiful Liar. Cô đã chiến thắng nhiều giải thưởng, bao gồm 9 Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 16 giải thưởng BET, và 18 Giải thưởng Âm nhạc Billboard. Tóm lại, Beyonce đã giành được hơn 262 giải thưởng, và đã được đề cử cho 361 giải thưởng.

Translated by: Huyền Huyền

Source: eslfast.com

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Beyonce Knowles là một ca sĩ, nhạc sĩ, và performer người Mỹ, cô sinh ra tại Houston, Texas năm 1981. Cô là một trong những the biggest female star trong the American music scene hiện nay. Knowles đã begin her singing career ở quê nhà Houston khi còn là một đứa trẻ. Cô được bố mẹ encourage để cultivate her musical talents, và cha mẹ cô vẫn là a big part of her life. Cha cô là personal manager, trong khi đó mẹ cô design many of the costumes mà cô mặc trong các tour trình diễn âm nhạc, và trong các video ca nhạc.

 

📌performer [n]: nghệ sĩ trình diễn
  /pərˈfɔːrmər/
📌the biggest female star [phr]: nữ ngôi sao nổi tiếng nhất
   /ðə/ /bɪɡgist/ /ˈfiːmeɪl/ /stɑːr/
📌the American music scene [phr]: nền âm nhạc Mỹ
   /ði/ /əˈmerɪkən/ /ˈmjuːzɪk/ /siːn/
📌(to) begin her singing career [phr]: bắt đầu sự nghiệp ca hát của cô
          /bɪˈɡɪn/ /hər/ /ˈsɪŋɪŋ/ /kəˈrɪr/
📌encourage [v]: khuyến khích
    /ɪnˈkɜːrɪdʒ/
📌(to) cultivate her musical talents [phr]: trau dồi các tài năng âm nhạc của cô
          /ˈkʌltɪveɪt/ /hər/ /ˈmjuːzɪkl/ /ˈtælənts/
📌a big part of her life [phr]: một phần quan trọng trong cuộc đời cô
  /ə/ /bɪɡ/ /pɑːrt/ /əv/ /hər/ /laɪf/
📌personal manager [phr]: bầu sô riêng
  /ˈpɜːrsənl/ /ˈmænɪdʒər/
📌(to) design many of the costumes [phr]: thiết kế nhiều bộ trang phục
          /dɪˈzaɪn/ /ˈmeni/ /əv/ /ðə/ /ˈkɑːstuːmz/

Cô đã first find fame khi là một thành viên của nhóm nhạc R&B Destiny’s Child, đó là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất trong the history of American music. Beyonce đã bắt đầu sự nghiệp hát solo của mình trong suốt thời gian của cô cùng với Destiny’s Child. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2005, cô đã đi theo con đường hát solo hoàn toàn. Cô đã find instant success in the music industry bởi vì unbridled enthusiasm của cô cho công việc. Cô là a tireless worker, và a talented musician. Knowles cũng là một trong những phụ nữ đẹp nhất trong ngành âm nhạc.

 

📌(to) first find fame [phr]: có được danh tiếng ban đầu
          /fɜːrst/ /faɪnd/ /feɪm/
📌the history of American music [phr]: lịch sử âm nhạc Mỹ
   /ðə/ /ˈhɪstri/ /əv/ /əˈmerɪkən/ /ˈmjuːzɪk/
📌(to) find instant success in the music industry [phr]: tìm được thành công ngay lập tức trong ngành âm nhạc
          /faɪnd/ /ˈɪnstənt/ /səkˈses/ /ɪn/ /ðə/ /ˈmjuːzɪk/ /ˈɪndəstri/
📌unbridled enthusiasm [phr]: sự hăng say không gì kiềm chế được
  /ʌnˈbraɪdld/ /ɪnˈθuːziæzəm/
📌a tireless worker [phr]: một người làm việc không biết mệt mỏi
  /ə/ /ˈtaɪərləs/ /ˈwɜːrkər/
📌a talented musician [phr]: một nhạc sĩ tài năng
   /ə/ /ˈtæləntɪd/ /mjuˈzɪʃn/

Beyonce đã giành được giải thưởng đầu tiên của mình at the age of seven khi còn ở elementary school. Lúc 8 tuổi, Beyonce, cùng với 2 người bạn thời thơ ấu, đã audition for an all-girl group. Nhóm nhạc này đã win the competition, và được giới thiệu trên “Star Search”, a popular American talent search show vào thời điểm đó. Mặc dù nhóm đã không giành chiến thắng cuộc thi the Star Search, Beyonce và các thành viên ban đầu của Destiny’s Child đã có sự khởi đầu.

 

📌at the age of seven [phr]: lúc 7 tuổi
  /ət/ /ði/ /eɪdʒ/ /əv/ /ˈsevn/
📌elementary school [phr]: trường tiểu học
    /ˌelɪˈmentri/ /skuːl/
📌(to) audition for an all-girl group [phr]: thử giọng cho một nhóm nhạc nữ
            /ɔːˈdɪʃn/ /fər/ /ən/ /ɔːl‘ɡɜːrl / /ɡruːp/
📌(to) win the competition [phr]: giành chiến thắng cuộc thi
           /wɪn/ /ðə/ /ˌkɑːmpəˈtɪʃn/
📌a popular American talent search show [phr]: một chương trình tìm kiếm tài năng Mỹ nổi tiếng
  /ə/ /ˈpɑːpjələr/ /əˈmerɪkən/ /ˈtælənt/ /sɜːrtʃ/ /ʃoʊ/

Một số ca khúc đình đám nổi tiếng nhất của Beyonce là Deja Vu, Irreplaceable, và Beautiful Liar. Cô đã win many awards, bao gồm 9 Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 16 giải thưởng BET, và 18 Giải thưởng Âm nhạc Billboard. In all, Beyonce đã giành được hơn 262 giải thưởng, và đã được nominate for 361 giải thưởng.

 

📌(to) win many awards [phr]: chiến thắng nhiều giải thưởng
          /wɪn/ /ˈmeni/ /əˈwɔːrdz/
📌in all [phr]: tóm lại
   /ɪn/ /ɔːl/
📌nominate for [v]: đề cử cho
  /ˈnɑːmɪneɪt/ /fər/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.