Beyonce Knowles: Vẻ đẹp và tài năng được thể hiện

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-18)

Beyonce Knowles: Beauty and Talent Personified

Source: Youtube

Beyonce Knowles is an American singer, songwriter, and performer, who was born in Houston, Texas in 1981. She is one of the biggest female stars on the American music scene today. Knowles began her singing career in her hometown of Houston as a child. She was encouraged by her parents to cultivate her musical talents, and her parents are still a big part of her life. Her father serves as her personal manager, while her mother designs many of the costumes she wears on her concert tours, and in her music videos.

Beyonce Knowles là một ca sĩ, nhạc sĩ, và nghệ sĩ người Mỹ, cô được sinh ra tại Houston, Texas năm 1981. Cô là một trong những ngôi sao nữ lớn nhất trong làng âm nhạc Mỹ hiện nay. Knowles đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình ở quê nhà Houston khi còn là một đứa trẻ. Cô được bố mẹ khuyến khích để trau dồi tài năng âm nhạc của mình, và cha mẹ cô vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Cha cô là người quản lí cá nhân của cô, trong khi đó mẹ cô thiết kế nhiều trang phục cô mặc trong các tour diễn hòa nhạc, và trong các video ca nhạc.

She first found fame as a member of the R&B group Destiny’s Child, which was one of the most popular girl groups in the history of American music. Beyonce began her solo career during her time with Destiny’s Child. After their break-up in 2005, she went completely solo. She found instant success in the music industry because of her unbridled enthusiasm for her work. She is a tireless worker, and a talented musician. Knowles is also one of the most beautiful women in the music industry.

Danh tiếng đầu tiên của cô được nhìn nhận khi cô là một thành viên của nhóm nhạc R&B Destiny’s Child, đó là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Beyonce đã bắt đầu sự nghiệp solo của mình trong suốt thời gian của cô cùng với Destiny’s Child. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2005, cô đã đi theo con đường hát solo hoàn toàn. Cô tìm thấy thành công ngay lập tức trong ngành công nghiệp âm nhạc vì sự hăng say không kiềm chế được của cô với công việc. Cô là một người làm việc không biết mệt mỏi, và một nhạc sĩ tài năng. Knowles cũng là một trong những phụ nữ đẹp nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Beyonce won her first award at the age of seven while in elementary school. By the age of eight, Beyonce, along with two childhood friends, auditioned for an all-girls group. The group won the competition, and was introduced on “Star Search”, a popular American talent search show of the time. Although the group did not win the Star Search competition, Beyonce and the original members of Destiny’s Child had their start.

Beyonce đã giành được giải thưởng đầu tiên của mình lúc 7 tuổi khi còn ở trường tiểu học. Lúc 8 tuổi, Beyonce, cùng với 2 người bạn thời thơ ấu, đã thử giọng cho một nhóm nhạc nữ. Nhóm nhạc này đã giành chiến thắng cuộc thi, và được giới thiệu trên “Star Search”, một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Mỹ vào thời điểm đó. Mặc dù nhóm đã không giành chiến thắng cuộc thi the Star Search, Beyonce và các thành viên ban đầu của Destiny’s Child đã có sự khởi đầu.

Some of Beyonce’s biggest hits were Deja Vu, Irreplaceable, and Beautiful Liar. She has won many awards, including nine American Music Awards, 16 BET Awards, and 18 Billboard Music Awards. In all, Beyonce has won more than 262 awards, and has been nominated for 361 awards.

Một số ca khúc đình đám lớn nhất của Beyonce là Deja Vu, Irreplaceable, và Beautiful Liar. Cô đã giành nhiều giải thưởng, bao gồm 9 Giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 16 giải thưởng BET, và 18 Giải thưởng Âm nhạc Billboard. Tóm lại, Beyonce đã giành được hơn 262 giải thưởng, và đã được đề cử cho 361 giải thưởng.

Translated: Huyền Huyền

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. the American music scene: làng âm nhạc Mỹ
2. a big part of her life: một phần quan trọng trong cuộc đời cô
3. the history of American music: lịch sử âm nhạc Mỹ
4. a tireless worker: một người làm việc không biết mệt mỏi
5. along with two childhood friends: cùng với 2 người bạn thời thơ ấu
6. a popular American talent search show: một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.