Bill Gates: Người đàn ông phía sau Microsoft

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-06)

Bill Gates: The Man behind Microsoft

Source: Youtube

Bill Gates is an American inventor, computer programmer, philanthropist, and businessman, who was born in Seattle, Washington. He is reportedly worth nearly $80 billion, making him one of the wealthiest people in the country. He founded, and was head of Microsoft Corporation for years, and is still on the board for the computer software giant.

Bill Gates là một nhà phát minh, lập trình viên máy tính, nhà từ thiện, và là doanh nhân người Mỹ, ông sinh ra ở Seattle, Washington. Ông đã có tài sản theo ghi nhận trị giá gần tới 80 tỉ đô la, khiến ông trở thành người giàu nhất nước. Ông đã sáng lập, và đứng đầu tập đoàn Microsoft trong nhiều năm, và ông vẫn nằm trong hội quản trị của đại công ty phần mềm máy tính này.

Gates was born to a middle class family. His father was an attorney; his mother was a banker, who worked for the United Way for many years. He is credited for being the father of the modern computer, and for almost single-handedly starting the personal computer revolution. He studied at Harvard University, but did not graduate because of his desire to develop new software.

Gates được sinh ra trong một gia đình trung lưu. Bố ông là luật sư; mẹ ông là giám đốc ngân hàng, bà làm việc cho United Way trong nhiều năm. Ông được mệnh danh là cha đẻ của máy tính hiện đại, và gần như là người tự tay bắt đầu cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Ông học tại đại học Harvard, nhưng không tốt nghiệp vì mong muốn phát triển phần mềm mới.

As a 13-year-old student at the Lakeside School. Gates was introduced to computer programming. That year he developed a program that allowed users to play tic-tac-toe against the computer. Gates was fascinated by the computer’s ability to reproduce software code.

Là một học sinh 13 tuổi tại trường Lakeside. Gates đã được giới thiệu về lập trình máy tính. Năm đó ông đã phát triển một chương trình cho phép người sử dụng chơi tic-tac-toe thi đấu với máy tính. Gates bị cuốn hút bởi khả năng tái tạo mã phần mềm của máy tính.

In 1975, Gates approached a company called Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS). He convinced the owner that he had written a program that would work with his platform. The owner of the company bought into Gates innovations, and the two men reached an agreement to develop software for MITS. The Microsoft Company was born.

Năm 1975, Gates đã đến một công ty có tên Micro Instrumentation và Telemetry Systems (MITS). Ông thuyết phục ông chủ rằng ông đã viết một chương trình có thể làm việc với nền tảng của mình. Chủ sở hữu công ty đã mua những cải tiến của Gates, và hai người họ đã đạt được thỏa thuận để phát triển phần mềm cho MITS. Công ty Microsoft ra đời.

Gates went on to develop the Windows operating system with then partner IBM Corporation. The two companies had differences though, and their partnership ended quickly. Gates left Microsoft in 2000, but remains on its board of directors. He remained active with the company for several years before stepping down in February 2014, becoming a technical advisor for the firm.

Gates tiếp tục phát triển hệ điều hành Windows cùng với đối tác là tập đoàn IBM sau đó. Tuy nhiên hai công ty có sự khác biệt, mối quan hệ đối tác của họ đã kết thúc một cách nhanh chóng. Gates rời khỏi Microsoft năm 2000, nhưng vẫn còn trong ban giám đốc. Ông duy trì hoạt động với công ty trong vài năm trước khi từ chức tháng 2 năm 2014, và trở thành một cố vấn kĩ thuật cho công ty.

Translated: Lê Trang

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. a computer programmer: một lập trình viên máy tính
2. the board for the computer software giant: hội quản trị của đại công ty phần mềm máy tính
3. a middle class family: một gia đình trung lưu
4. the personal computer revolution: cuộc cách mạng máy tính cá nhân
5. (to) reproduce software code: tái tạo mã phần mềm của máy tính
6. (to) reach an agreement: đạt được thỏa thuận
7. (to) develop the Windows operating system: phát triển hệ điều hành Windows
8. a technical advisor: một cố vấn kĩ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.