Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam tra hỏi giám đốc các bệnh viện về việc nhà vệ sinh bẩn

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-13)

Vietnamese health minister grills hospital managers over dirty toilets

Vietnamese Minister of Health Nguyen Thi Kim Tien believes that if washrooms at a certain hospital are dirty, it is an indication that the clinic’s director and heads of its departments are also unclean. The minister made the strongly-worded remarks at a meeting held by her ministry on Friday, where hospital managers gathered to discuss solutions to cut down waiting time for patients and improve hygiene for washrooms at clinics countrywide.

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Tiến tin rằng nếu nhà vệ sinh bệnh viện nào đó bẩn, thì đó là dấu hiệu rằng giám đốc bệnh viện và trưởng các phòng khám của bệnh viện đó cũng không sạch sẽ. Bộ trưởng đã đưa ra những nhận xét quyết liệt này trong một cuộc họp hội nghị do bà chủ trì vào thứ 6, tại đây giám đốc các bệnh viện đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm làm giảm thời gian chờ khám bệnh của các bệnh nhân và cải thiện vệ sinh cho các nhà vệ sinh ở các phòng khám trên toàn quốc.

Around 20 percent of patients responding to a recent survey showed their discontent with various hospital services, and the majority of these respondents were displeased the most with the poor conditions of toilets at local clinics, Tien said at the event. According to the health minister, approximately 19 percent of hospital washrooms across Vietnam do not meet required standards. “A standard hospital restroom must be separated by genders and has to be equipped with a carpet, a sink, a mirror, a bin, liquid hand soap and toilet papers.” Minister Tien said.

Khoảng 20% các bệnh nhân phản hồi đối tại một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy sự không hài lòng của họ với các dịch vụ bệnh viện khác nhau, và phần lớn trong số đó đều không hài lòng nhất với các điều kiện nhà vệ sinh kém ở các phòng khám địa phương, bà Tiến phát biểu trong cuộc họp. Theo Bộ trưởng Y tế, gần 19% nhà vệ sinh của các bệnh viện ở Việt Nam đều không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu. “Một nhà vệ sinh bệnh viện tiêu chuẩn phải được tách biệt giới tính và phải được trang bị thảm, bồn rửa tay, gương, thùng rác, xà phòng rửa tay và giấy vệ sinh.” Bộ trưởng Tiến nói.

“The washroom floor also needs to be clean and dry constantly.” One hospital manager among the attendees complained that why he had to listen to toilet-related issues and was immediately criticized for his remarks. It is the director of any hospital who has to take responsibilities if his or her medical facility is found to have dirty washrooms, according to the minister.

“Nền nhà vệ sinh cũng cần phải liên tục được lau sạch sẽ và khô thoáng liên tục.” Một giám đốc bệnh viện tham gia hội nghị phàn nàn rằng tại sao ông luôn phải nghe các vấn đề liên quan đến nhà vệ sinh và ngay lập tức ông bị chỉ trích bởi những nhận xét của mình. Theo đó giám đốc bất kỳ bệnh viện nào cũng phải chịu trách nhiệm nếu cơ sở y tế của mình bị phát hiện có nhà vệ sinh bẩn, theo Bộ trưởng.

Many hospital directors admitted to Tuoi Tre (Youth) newspaper that their medical facilities are still dirty, have unpleasant smell and fall behind such a set of standards pointed out by the minister. The clinic managers made an excuse that there are too many patients, while they do not have enough staff to keep the toilets constantly clean.

Nhiều giám đốc bệnh viện đã thừa nhận với báo Tuổi Trẻ rằng cơ cở y tế của mình vẫn còn bẩn, có mùi khó chịu và không đạt yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn mà Bộ trưởng đưa ra. Giám đốc các phòng khám đã đưa ra cái cớ là do có quá nhiều bệnh nhân, trong khi họ không đủ nhân viên để giữ cho các nhà vệ sinh luôn luôn sạch sẽ.

The hospital directors added that they did not want to put handwash and toilet paper in the toilets as these items tend to be ‘stolen’, a common problem in various public places in Vietnam. However, after the meeting with the health minister, Tran Van Thuan, director of Hospital K in Hanoi, promised to have washrooms at his clinic renovated to meet the required standards within the next six months.

Các giám đốc bệnh viện nói thêm rằng họ không muốn để xà phòng rửa tay và giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh vì những thứ này sẽ bị “lấy cắp”, một vấn đề thường tình tại nhiều nơi công cộng ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau hội nghị với Bộ trưởng Y tế, ông Trần Văn Thuận, giám đốc bệnh viện K ở Hà Nội, đã hứa sẽ sửa sang các nhà vệ sinh ở các phòng khám bệnh viện của ông để đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc trong vòng 6 tháng tới.

Addressing the chronic issue involving patients having to wait for a long time at local hospitals to see the doctor, the health minister suggested that hospitals should promote appointment booking through telephone and the Internet. Patients often have to skip their breakfast for check-ups and will be very tired if they have to wait until 11:00 am,” the minister explained.

Việc giải quyết các vấn đề dai dẳng liên quan đến bệnh nhân phải chờ đợi một thời gian dài tại các bệnh viện địa phương để gặp bác sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đề nghị các bệnh viện nên triển khai rộng việc đặt khám qua điện thoại và mạng Internet. “Các bệnh nhân thường phải bỏ qua bữa sáng để kiểm tra sức khỏe và sẽ rất mệt mỏi nếu họ phải chờ đến tận 11h sáng”, Bộ trưởng giải thích.

The average waiting time for a regular clinical check-up is 45 minutes, and 56 minutes in the case of para-clinical examination, according to Dr. Luong Ngoc Khue, Director of the Vietnam Administration of Medical Services under the Ministry of Health. “Why not allow patients to book for check-ups in advance, and set up more reception desks in hospitals to speed up this process?” the health ministers questioned.

Trung bình thời gian chờ khám lâm sàn thông thường là 45 phút, và 56 phút trong trường hợp khám cận lâm sàn, theo bác sỹ Lương Ngọc Khuê, Giám đốc Cục Quản lý Dịch vụ Y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế. “Tại sao không cho phép các bệnh nhân đặt phòng khám trước, và đặt nhiều bàn tiếp tân ở bệnh viện để thực hiện nhanh khâu này?” Bộ trưởng Bộ Y tế đặt câu hỏi.

Translated: Nguyễn Nhung

Source: tuoitrenews.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) make the strongly-worded remarks: đưa ra những nhận xét quyết liệt
2. (to) gather to discuss solutions: tập trung thảo luận các giải pháp
3. (to) show their discontent with: cho thấy sự không hài lòng của họ với
4. (to) meet required standards: đạt các tiêu chuẩn theo yêu cầu
5. (to) take responsibilities: chịu các trách nhiệm
6. (to) make an excuse: đưa ra cái cớ
7. the hospital directors: các giám đốc các bệnh viện
8. (to) address the chronic issue: giải quyết các vấn đề dai dẳng
9. (to) wait for a long time: chờ đợi một thời gian dài
10. (to) promote appointment booking through telephone and the Internet: triển khai rộng việc đặt khám qua điện thoại và mạng Internet
11. para-clinical examination: khám cận lâm sàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.