Boris – cậu bé người Nga tiền kiếp đến từ sao Hỏa

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-06)

Boris – a Russian boy from his past life on Mars

This is a really interesting story reported by the Privada, a major newspaper in Russia. The report was published in 2005 and it talked about a boy named Boris. He claims that he was reincarnated from a Martian.

Đây là một câu chuyện thực sự thú vị được Privada, một tờ báo lớn ở Nga đăng tải. Bài báo đăng vào năm 2005 kể về cậu bé tên là Boris. Cậu tuyên bố rằng mình đã tái sinh từ sao Hỏa.

According to the report, the boy’s mother said that she had Boris with almost no pain so right away. That was strange and as soon as she brought him home from the hospital. She started noticing strange things about him. For example, he hardly ever cry didn’t get sick. He started speaking full sentences after only eight months. As he was 2 years old, Boris started drawing a mixture of colors and when the scheduler show two psychologists they said that Boris was probably trying to draw people’s auras. By the age of three Boris started telling his parents about the universe.

Theo bài báo, mẹ của cậu bé kể rằng bà chuyển dạ mà không đau đớn. Đây là điều kỳ lạ, và ngay khi hai mẹ con từ bệnh viện trở về nhà. Bà bắt đầu nhận thấy những điều kỳ lạ ở con. Ví dụ cậu bé hầu như không bao giờ khóc hoặc bị ốm. Khi mới được 8 tháng tuổi, cậu bé đã bắt đầu nói tròn câu. Khi lên 2 tuổi, Boris bắt đầu vẽ với màu sắc đa dạng và khi xem xét bức tranh hai nhà tâm lý học cho rằng có lẽ Boris vẽ hào quang của con người. Lên 3 tuổi, Boris bắt đầu nói với cha mẹ của mình về vũ trụ.

According to his mother: “He could name all the planets of the solar system, and even their satellites he was showering me with names and numbers of galaxies.” At first I found it very frightening. I thought that my son was out of mind and then I decided to check if those names really existed. I took some books on astronomy and I was shocked to find out that the boy knew so much about this science because of all, this Bors became somewhat of a celebrity. He would tell anybody who would listen about alien civilizations ancient, three metre tall giants who used to inhabit the earth he would even talk about future events like global warming. Of course, no one really believed him.

Mẹ cậu bé cho biết: “Nó có thể gọi tên tất cả các hành tinh trong hệ Mặt trời, và thậm chí các vệ tinh của chúng, nó cho tôi biết tên và số lượng các thiên hà.” Ban đầu tôi thấy rất sợ. Tôi nghĩ rằng con trai tôi bị tâm thần, sau đó tôi quyết định kiểm tra xem các tên này thực sự có tồn tại hay không. Tôi đã xem một số sách về thiên văn học và tôi đã bị sốc khi phát hiện ra rằng, thằng bé biết rất nhiều về lĩnh vực khoa học này. Vì những điều này, Bors trở nên nổi tiếng. Cậu nói với mọi người về nền văn minh cổ đại ngoài hành tinh, về chủng người khổng lồ cao 3 mét đã từng sống trên Trái đất, thậm chí còn nói về các sự kiện tương lai như hiện tượng Trái đất nóng lên. Tất nhiên không phải ai cũng thực sự tin cậu bé.

Now what was really interesting was that Bors can’t remember his past life. Of course reports and studies of kids remembering their past lives. That’s really nothing new. Some kids recall themselves being soldiers. Some even remember being their own grandparents. But Boris surprised everyone when he claimed that he remembers alive when he was a Martian, and lived on Mars. He said that he remembered the marshes waging war, and that they would observe the earth and triangular spacecrafts that could travel through space in time.

Điều thú vị là Bors không thể nhớ cuộc sống quá khứ của mình. Dĩ nhiên các báo cáo và nghiên cứu về việc trẻ em nhớ về cuộc sống quá khứ của chúng. Đó thực sự không có gì mới. Một số đứa trẻ nhớ lại mình từng là người lính. Một số thậm chí còn nhớ ra ông bà của mình. Nhưng Boris khiến mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố rằng cậu từng là người sao Hỏa, và sống trên sao Hỏa. Cậu nói rằng cậu nhớ chiến tranh đã xảy ra, và họ quan sát Trái đất và các tàu vũ trụ hình tam giác có thể du hành trong không gian vào mọi lúc.

He also said that there is still life on Mars to this day, but because of a global catastrophe, Mars lost its atmosphere so all the beings now live underground. When asked what the Martians look like Boris described them to be over 7 meters or 23 feet tall, and in all possessed special abilities.

Cậu cũng nói rằng cho đến nay vẫn còn sự sống trên sao Hỏa, nhưng vì một thảm hoạ toàn cầu, sao Hỏa đã mất bầu khí quyển nên người sao Hỏa hiện sống dưới lòng đất. Khi được hỏi những người sao Hỏa trông như thế nào. Boris mô tả họ cao 7 mét, và sở hữu nhiều khả năng đặc biệt.

This all seemed pretty unbelievable, but scientists from all over took an interest aboard. Such as specialists at the Institute of earth magnetism and radio waves of the Russian Academy of scientists who follow Brad Boris’s aura and found it convincingly strong. Other scientists studied Boris and came to the conclusion that he knew the information that really he shouldn’t have.

Tất cả điều này dường như khó tin, nhưng các nhà khoa học nhận thấy cậu bé thật thú vị. Các chuyên gia tại Viện nghiên cứu sóng vô tuyến và từ tính địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã quan sát thấy năng lượng xung quanh Brad Boris rất mạnh mẽ. Các nhà khoa học khác nghiên cứu về Boris và đi đến kết luận rằng cậu biết quá nhiều thông tin mà nhẽ ra ở tuổi đó không thể biết.

Checked: Anh Khoa

Source: beyondsciencetv.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1.(to) draw people’s auras: vẽ hào quang của con người
2. all the planets of the solar system: tất cả các hành tinh trong hệ Mặt trời
3. some books on astronomy: một số sách về thiên văn học
4. alien civilizations ancient: các nền văn minh cổ đại ngoài hành tinh
5. global warming: hiện tượng Trái đất nóng lên
6. a global catastrophe: một thảm hoạ toàn cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.