Các Hacker Việt kiếm được 1 tỷ đồng mỗi tháng từ việc bán tài khoản Facebook

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (ST-01)

Vietnamese hackers earn VND1 billion a month selling Facebook accounts

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch để xem nghĩa Tiếng Việt

 

Hackers are creating phishing pages and websites with interfaces similar to Facebook’s, to steal users’ names and passwords. “An experienced hacker can collect 10,000 users’ accounts a day. Each account is priced at VND3,000-5,000. This means they can earn VND1 billion a month by selling the “corpses” of these accounts” said Tri Duc, an IT expert who works in the US and monitors many Vietnamese groups of hackers.

Các hacker đang tạo các trang mạng và trang web lừa đảo có giao diện tương tự như của Facebook để đánh cắp tên và mật khẩu của những người dùng. “Một hacker có kinh nghiệm có thể thu thập 10.000 tài khoản của người dùng một ngày. Mỗi tài khoản có giá từ 3.000-5.000 đồng. Điều này có nghĩa là họ có thể kiếm được 1 tỷ đồng một tháng bằng cách bán “những cái xác” của các tài khoản này” theo ông Trí Đức, một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc tại Mỹ và giám sát theo dõi nhiều nhóm hacker Việt Nam cho biết.

 

Experts see the tricks as only “rudimentary traps”, but tens of thousands of users fall into that trap every day.“Not everyone is vigilant enough, especially those who often use dubious applications. The websites with pornographic content may have these latent risks,” Duc said.

Các chuyên gia nhận thấy các thủ đoạn chỉ là “những cái bẫy thô sơ”, nhưng đã khiến hàng chục ngàn người dùng rơi vào cái bẫy đó mỗi ngày. Ông Đức nói: “Không phải ai cũng đủ cảnh giác, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng các ứng dụng không đáng tin cậy. Các trang web với nội dung khiêu dâm có thể có tiềm ẩn các mối nguy hại này.”

Vietnamese hackers also hijack international accounts for different purposes. Facebook recently allowed Vietnamese users to connect personal accounts to create fanpages. This feature has been exploited by hackers for a long time. Hackers also prefer Indonesian accounts because of the ease and the high number of users in the country.

Các hacker Việt Nam cũng chiếm lấy các tài khoản quốc tế cho những mục đích khác nhau. Facebook gần đây đã cho phép người dùng Việt Nam kết nối các tài khoản cá nhân để tạo ra các fanpage. Tính năng này đã được các hacker khai thác trong một thời gian dài. Các hacker cũng ưa chuộng các tài khoản ở Indonesia do dễ dàng lấy cắp và quốc gia này có số lượng người dùng đông đảo.

Selling ‘bogus’ accounts – Việc bán các tài khoản “giả mạo”

After hijacking a user’s account, hackers change the names and replace the avatar with images of Vietnamese “hot” girls, then make friends with thousands of people. The “raw” accounts, after changes in names and cover images, are called by Vietnamese hackers “change” accounts. They then use these accounts to create pages, and those friends will become these page followers.

Sau khi chiếm được một tài khoản của người dùng, các hacker sẽ đổi tên và thay thế ảnh đại diện bằng hình ảnh của các “hot girl” Việt Nam, sau đó kết bạn với hàng ngàn người. Các tài khoản “thô”, sau khi thay đổi tên và ảnh bìa được các hacker Việt Nam gọi là tài khoản “thay đổi”. Sau đó họ sử dụng các tài khoản này để tạo ra các trang, và những bạn bè đó sẽ trở thành những người theo dõi các trang này.

They then combine the numbers of “likes” from the pages. “The fanpages with millions of likes are sometimes offered for sale on MMO websites. Despite a lot of efforts made, Facebook still cannot settle the problem,” said Le Minh Hiep, who called himself a Facebook service provider.

Tiếp theo đó, họ kết hợp số lượng “like” từ các trang lại với nhau. “Các fanpage có hàng triệu lượt thích có khi được rao bán trên các trang web MMO. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng Facebook vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề”, ông Lê Minh Hiệp người tự nhận là nhà cung cấp dịch vụ Facebook cho biết.

Also according to Hiep, hacked accounts can be used to gain Facebook’s confidence. In general, Facebook will trust accounts that have been operating for years and updating regularly. Once gaining confidence, the accounts will have a higher success rate in creating ads and sending spam messages than newly created accounts.

Cũng theo ông Hiệp, các tài khoản bị hack (đánh cắp) có thể được sử dụng để giành lấy độ tin cậy của Facebook. Nói chung, Facebook sẽ tin cậy các tài khoản đã được hoạt động trong nhiều năm và cập nhật thường xuyên. Một khi đã giành được độ tin cậy thì các tài khoản này sẽ có một tỷ lệ thành công cao hơn trong việc tạo các quảng cáo và gửi các thư rác hơn là các tài khoản mới được tạo ra.

In addition, hacked accounts will be used as “zombies” for trading likes, comments and video views.“Some veteran hackers now own 3-4 million accounts of this type. They are sold to serve the tricks that dodge Facebook’s rules,” Hiep said.

Ngoài ra, các tài khoản bị hack sẽ được sử dụng làm “zombie” để bán các lượt thích, nhận xét và lượt xem video. “Một số các hacker lão làng hiện đang sở hữu 3-4 triệu loại tài khoản này. Chúng được bán ra để phục vụ những chiêu trò lách các luật lệ của Facebook” ông Hiệp cho biết.

In related news, a large number of Vietnamese online businesses utilizing the social network as a trading platform has been affected as Facebook has just blocked API. Blocking API is believed to be a move to reaffirm the apology after the scandal of Cambridge Analytica company breaking into 50 million users’ personal information.

Theo các nguồn tin liên quan, một số lượng lớn các doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam sử dụng mạng xã hội như một nền tảng hoạt động kinh doanh đã bị ảnh hưởng khi Facebook chặn API. Việc chặn API được cho là động thái để xác nhận lại lần nữa lời xin lỗi sau vụ bê bối của công ty Cambridge Analytica đã xâm nhập vào thông tin cá nhân của 50 triệu người dùng. 

Source: english.vietnamnet.vn
Translated by: Lê Trang

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Các hacker đang create phishing pages and websites có giao diện similar to của Facebook để steal users’ names and passwords. “An experienced hacker có thể thu thập 10.000 account của người dùng một ngày. Mỗi tài khoản có giá từ 3.000-5.000 đồng. Điều này có nghĩa là họ có thể kiếm được 1 tỷ đồng một tháng bằng cách bán “những corpse” của các tài khoản này” theo ông Trí Đức, một expert công nghệ thông tin làm việc tại Mỹ và monitor many Vietnamese groups of hackers cho biết.

 

📌(to) create phishing pages and websites [phr]: tạo các trang mạng và trang web lừa đảo
           /kriˈeɪt/ /ˈfɪʃɪŋ/ /peɪdʒiz/ /ənd/ /ˈwebsaɪts/
📌similar to [adj]: tương tự như
   /ˈsɪmələr/ /tu/
📌(to) steal users’ names and passwords [phr]: đánh cắp tên và mật khẩu của những người dùng
           /stiːl/ /ˈjuːzərz/ /neɪmz/ /ənd/ /ˈpæswɜːrdz/
📌an experienced hacker [phr]: một hacker có kinh nghiệm
   /ən/ /ɪkˈspɪriənst/ /ˈhækər/
📌account [n]: tài khoản
   /əˈkaʊnt/
📌corpse [n]: cái xác
   /kɔːrps/
📌expert [n]: chuyên gia
  /ˈekspɜːrt/
📌(to) monitor many Vietnamese groups of hackers [phr]: giám sát theo dõi nhiều nhóm hacker Việt Nam
         /ˈmɑːnɪtər/ /ˈmeni/ /ˌvjetnəˈmiːz/ /ɡruːps/ /əv/ /ˈhækərz/

Các chuyên gia nhận thấy các thủ đoạn chỉ là “những cái bẫy rudimentary”, nhưng đã khiến hàng chục ngàn người dùng fall into that trap mỗi ngày. Ông Đức nói: “Không phải ai cũng đủ vigilant, đặc biệt là những người thường xuyên use dubious applications. Các trang web với pornographic content có thể have these latent risks.

 

📌rudimentary [adj]: thô sơ, đơn sơ
  /ˌruːdɪˈmentri/
📌(to) fall into that trap [phr]: rơi vào cái bẫy đó
         /fɔːl/ /ˈɪntə/ /ðæt/ /træp/
📌vigilant [adj]: cảnh giác
   /ˈvɪdʒɪlənt/
📌(to) use dubious applications [phr]: sử dụng các ứng dụng không đáng tin cậy
          /juːz/ /ˈduːbiəs/ /ˌæplɪˈkeɪʃnz/
📌pornographic content [phr]: nội dung khiêu dâm
    /ˌpɔːrnəˈɡræfɪk/ /ˈkɑːntent/
📌(to) have these latent risks [phr]: có tiềm ẩn các mối nguy hại này
            /həv/ /ðiːz/ /ˈleɪtnt/ /rɪsks/

Các hacker Việt Nam cũng hijack international accounts for different purposes. Facebook gần đây đã cho phép người dùng Việt Nam connect personal accounts để tạo ra các fanpage. Feature này đã được các hacker exploit trong một thời gian dài. Các hacker cũng ưa chuộng các tài khoản ở Indonesia do dễ dàng lấy cắp và quốc gia này có số lượng người dùng đông đảo.

 

📌(to) hijack international accounts for different purposes [phr]: chiếm lấy các tài khoản quốc tế cho những mục đích khác nhau
           /ˈhaɪdʒæk/ /ˌɪntərˈnæʃnəl/ /əˈkaʊnts/ /fər/ /ˈdɪfrənt/ /ˈpɜːrpəsiz/
📌(to) connect personal accounts [phr]: kết nối các tài khoản cá nhân
            /kəˈnekt/ /ˈpɜːrsənl/ /əˈkaʊnts/
📌feature [n]: tính năng
   /ˈfiːtʃər/
📌exploit [v]: khai thác
  /ɪkˈsplɔɪt/

Selling ‘bogus’ accounts – Việc bán các tài khoản “giả mạo”

Sau khi chiếm được một tài khoản của người dùng, các hacker sẽ đổi tên và replace the avatar bằng hình ảnh của các “hot girl” Việt Nam, sau đó kết bạn với hàng ngàn người. Các tài khoản “thô”, sau khi thay đổi tên và cover image được các hacker Việt Nam gọi là tài khoản “thay đổi”. Sau đó họ sử dụng các tài khoản này để tạo ra các trang, và những bạn bè đó sẽ become these page followers.

 

📌(to) replace the avatar [phr]: thay thế ảnh đại diện
           /rɪˈpleɪs/ /ði/ /ˈævətɑːr/
📌cover image [phr]: ảnh bìa
   /ˈkʌvər/ /ˈɪmɪdʒ/

📌(to) become these page followers [phr]: trở thành những người theo dõi các trang này
            /bɪˈkʌm/ /ðiːz/ /peɪdʒ/ /ˈfɑːloʊərz/

Tiếp theo đó, họ kết hợp số lượng ‘like’ từ các trang lại với nhau. “Các fanpage có hàng triệu lượt thích có khi được rao bán trên các trang web MMO. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng Facebook vẫn chưa thể settle the problem”, ông Lê Minh Hiệp người tự nhận là nhà cung cấp dịch vụ Facebook cho biết.

 

📌(to) settle the problem [phr]: giải quyết được vấn đề
            /ˈsetl/ /ðə/ /ˈprɑːbləm/

According to như ông Hiệp, các hacked account có thể được sử dụng để gain Facebook’s confidence. In general, Facebook sẽ trust các tài khoản đã được hoạt động trong nhiều năm và cập nhật thường xuyên. Một khi đã giành được độ tin cậy thì các tài khoản này sẽ have a higher success rate trong việc tạo các quảng cáo và send spam messages hơn là các newly created account.

 

📌according to [prep]: cũng theo
   /əˈkɔːrdɪŋ/ /tu/
📌hacked account [phr]: tài khoản bị hack
     /hækt/ /əˈkaʊnt/
📌(to) gain Facebook’s confidence [phr]: giành lấy độ tin cậy của Facebook
           /ɡeɪn/ /ˈfeɪsbʊks/ /ˈkɑːnfɪdəns/
📌in general [idm]: nói chung
  /ɪn/ /ˈdʒenrəl/
📌trust [v]: tin cậy
   /trʌst/
📌(to) have a higher success rate [phr]: có một tỷ lệ thành công cao hơn
           /həv/ /ə/ /ˈhaɪər/ /səkˈses/ /reɪt/
📌(to) send spam messages [phr]: gửi các thư rác
          /send/ /spæm/ /ˈmesɪdʒiz/
📌newly created account [phr]: tài khoản mới được tạo ra
   /ˈnuːli/ /kriˈeɪtid/ /əˈkaʊnt/

Ngoài ra, các tài khoản bị hack sẽ được sử dụng làm “zombie” để bán các lượt thích, nhận xét và lượt xem video. “Some veteran hackers hiện đang sở hữu 3-4 triệu loại tài khoản này. Chúng được bán ra để phục vụ những chiêu trò dodge Facebook’s rules” ông Hiệp cho biết.

 

📌some veteran hackers [phr]: một số các hacker lão làng
    /səm/ /ˈvetərən/ /ˈhækərz/
📌(to) dodge Facebook’s rules [phr]: lách các luật lệ của Facebook
           /dɑːdʒ/ /ˈfeɪsbʊks/ /ruːlz/

In related news, một số lượng lớn các doanh nghiệp trực tuyến Việt Nam utilize the social network as a trading platform đã bị ảnh hưởng khi Facebook chặn API. Việc chặn API được cho là động thái để reaffirm the apology after the scandal của công ty Cambridge Analytica đã xâm nhập vào personal information của 50 triệu người dùng.

 

📌in related news [phr]: theo các nguồn tin liên quan
   /ɪn/ /rɪˈleɪtɪd/ /nuːz/
📌(to) utilize the social network as a trading platform [phr]: sử dụng mạng xã hội như một nền tảng hoạt động kinh doanh
           /ˈjuːtəlaɪz/ /ðə/ /ˈsoʊʃl/ /ˈnetwɜːrk/ /əz/ /ə/ /ˈtreɪdɪŋ/ /ˈplætfɔːrm/
📌(to) reaffirm the apology after the scandal [phr]: xác nhận lại lần nữa lời xin lỗi sau vụ bê bối
           /ˌriːəˈfɜːrm/ /ði/ /əˈpɑːlədʒi/ /ˈæftər/ /ðə/ /ˈskændl/
📌personal information [phr]: thông tin cá nhân
    /ˈpɜːrsənl/ /ˌɪnfərˈmeɪʃn/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.