Các nhà nghiên cứu Facebook đang cố gắng dự đoán khi nào quan hệ tình cảm của bạn sẽ đổ vỡ

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (ST-02)

Facebook researchers are trying to predict when you and your spouse will break up

A Cornell professor and a senior Facebook engineer are claiming to have developed a Facebook algorithm that can accurately identify who you’re dating and, especially in new relationships, whether you’re in danger of breaking up. The algorithm depends on a new metric the researchers are calling “dispersion,” which looks at connections between people who have different sets of friends.

Một giáo sư đến từ đại học Cornell và một kỹ sư Facebook cao cấp tuyên bố họ đang phát triển một thuật toán trên Facebook có thể nhận biết chính xác ai là người bạn đang hẹn hò, và đặc biệt đối với những cặp đôi mới quen thì thuật toán sẽ dự đoán liệu khi nào thì cặp đôi đó có nguy cơ đường ai nấy đi. Thuật toán dựa trên một hệ đo mới mà nhà nghiên cứu gọi là “sự phân tán”, xem xét sự kết nối giữa những người có các nhóm bạn khác nhau.

Close friends are likely to share a lot of friends in common, which social scientists call “embeddedness.” But people in romantic relationships tend to connect each other to different spheres: for example, a husband is likely to introduce his wife to his work friends and college buddies, with whom she may not have any other connections in common.

Bạn bè thân thiết thì thường chia sẻ nhiều bạn chung để chơi với nhau, các nhà xã hội học gọi đó là “sự gắn kết”. Nhưng những người đang yêu nhau có xu hướng kết nối lẫn nhau với những phạm vi khác nhau: chẳng hạn như, một người chồng thường giới thiệu vợ mình đến những đồng nghiệp và bạn bè thời đại học của mình, những người mà cô ta không có mối kết giao nào trước đây.

The researchers were able to identify who was dating whom with 60 percent accuracy, much better than the 2 percent accuracy they’d get from random guessing. High dispersion also seems to be correlated with longer relationships.

Các nhà nghiên cứu có thể xác định ai đang hẹn họ với ai với độ chính xác là 60%. Cao hơn nhiều so với độ chính xác 2% mà họ đã dự đoán ngẫu nhiên. Sự phân tán cao dường như có tương quan với những mối quan hệ lâu bền hơn.

The scientists also looked at metrics such as how many times a user viewed another’s profile, attendance at the same events, and messages sent. Dispersion turned out to be the most overall accurate metric for determining romantic relationships. The researchers used multiple sets of anonymous data, including a large data set from 1.3 million Facebook users. The study shows the enormous effort being made to crunch Facebook data into something meaningful for marketers.

Các nhà khoa học cũng đã xem lại phép đo như một người dùng facebook đã xem hồ sơ cá nhân của người khác bao nhiêu lần, sự có mặt cùng nhau ở các sự kiện, và các tin nhắn gửi đi. Sự phân tán trở thành thước đo chính xác nhất cho việc xác định mối quan hệ tình cảm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các bộ dữ liệu ẩn, bao gồm một bộ dữ liệu lớn từ 1,3 triệu người dùng facebook. Nghiên cứu cho thấy sự nỗ lực vô cùng to lớn của các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu Facebook thành những thứ có ý nghĩa cho các nhà tiếp thị.

However, it’s easy to see where the algorithm would fail. For example, many Facebook users list fake relationships as a joke, declaring themselves to be “married” or “engaged” to their best friends. The method also assumes that you, all your friends, your spouse, and all your spouse’s friends are active on Facebook. Of course, this is nothing new. Remember when Mark Zuckerberg wanted to predict who you would hook up with?

Tuy nhiên thật dễ dàng để thấy được thuật toán sẽ sai ở đâu. Chẳng hạn như, nhiều người dùng Facebook lập danh sách những mối quan hệ giả tạo xem như một trò đùa, họ tự nhận họ đã “kết hôn” hay “đính hôn” với những người bạn thân của họ. Phương pháp này cũng giả định rằng bạn, tất cả bạn bè của bạn, bạn đời hay tất cả bạn bè của bạn đời bạn đều đang hoạt động trên Facebook. Dĩ nhiên là chuyện này chẳng có gì mới mẻ cả. Nên nhớ rằng Mark Zuckerberg cũng muốn dự đoán xem bạn sẽ gặp gỡ ai.

Translated: Lê Trang

Source:  theverge.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. in danger of breaking up: nguy cơ đường ai nấy đi
2. (to) have different sets of friends: có các nhóm bạn khác nhau
3. in common: thông thường
4. people in romantic relationships: những người đang yêu nhau
5. the enormous effort: sự nỗ lực vô cùng to lớn
6. (to) crunch Facebook data: khai thác dữ liệu Facebook
7. fake relationships: những mối quan hệ giả tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.