Các siêu ứng dụng: Grab, Now, Zalo và Go-Viet trong cuộc chiến giành thị phần

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-22)

Super-apps Grab, Now, Zalo and Go-Viet in battle for market share

While many businesses are still busy developing e-hailing and delivery apps, Grab, Now and Zalo have triggered a new battle among super-apps. On September 11, Grab announced strategic cooperation with Moca to boost non-cash online payment activities in Vietnam. And just one month later, Grab launched GrabFood service in Hanoi. “We strive to become a super app in Southeast Asia,” said Tan Hooi Ling, a co-founder of Grab at the September 11 event.

Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn tất bật đang phát triển các ứng dụng gửi hàng và giao hàng điện tử, Grab, Now và Zalo đã khởi phát một cuộc chiến mới giữa các siêu ứng dụng. Vào ngày 11 tháng 9, Grab đã công bố hợp tác chiến lược với Moca để thúc đẩy các hoạt động thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt tại Việt Nam. Và chỉ sau một tháng, Grab ra mắt dịch vụ GrabFood tại Hà Nội. “Chúng tôi cố gắng trở thành một siêu ứng dụng ở Đông Nam Á,” Ông Tan Hooi Ling, một người đồng sáng lập của Grab tại sự kiện ngày 11 tháng 9 phát biểu.

Super app is understood as a ‘powerful app’ with many integrated functions. Customers can order goods and services with a single super-app instead of using different apps to order different services. An analyst commented that app developers are trying to follow WeChat, a very successful app with the network of over 900 million users.

Siêu ứng dụng được hiểu là ‘ứng dụng mạnh mẽ’ với nhiều chức năng tích hợp. Khách hàng có thể đặt hàng hóa và dịch vụ bằng một siêu ứng dụng duy nhất thay vì sử dụng các ứng dụng khác nhau để đặt hàng các dịch vụ khác nhau. Một nhà phân tích nhận xét rằng các nhà phát triển ứng dụng đang cố gắng theo dõi WeChat, một ứng dụng rất thành công với mạng lưới hơn 900 triệu người dùng.

Great potential

In Vietnam, people would use Grab and Go-Viet if they want transport service and use Now if they want to book food. And they use Shopee and Lazada to do shopping and think of Traveloka if they want to travel. After five years of operation, Zalo has 100 million users. Grab said two out of every 10 Vietnamese use its service. As for Now, they doesn’t provide exact figures, but has customers from Foody ecosystem. The State Bank of Vietnam (SBV) has announced it will tighten licensing to institutions to provide intermediary payment service, the elementary factor for a super app.

Tiềm năng lớn

Ở Việt Nam, mọi người sẽ sử dụng Grab và Go-Viet nếu họ muốn dịch vụ vận chuyển và sử dụng Now nếu họ muốn đặt mua thực phẩm. Và họ sử dụng Shopee và Lazada để mua sắm và nghĩ về Traveloka nếu họ muốn đi du lịch. Sau 5 năm hoạt động, Zalo có 100 triệu người dùng. Grab cho biết 2 trong số 10 người Việt Nam sử dụng dịch vụ này. Về phần Now, họ không cung cấp số liệu chính xác, nhưng có những khách hàng từ hệ sinh thái Foody. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thông báo sẽ siết chặt giấy phép đối với các tổ chức này để cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian, yếu tố cơ bản cho một siêu ứng dụng.

Meanwhile, Zalo has ZaloPay, Now is cooperating with AirPay, and Grab has joined hands with Moca. Grab has made the strongest commitments about becoming a super app. Nguyen Tuan Anh, CEO of Grab Financial Group Vietnam, stated at a recent event that users can go to offices with GrabCar, avoid traffic jams with GrabBike, send gifts with GrabExpress, and order food with GrabFood. Zalo and Now show that they have quietly joined the super-app battle by integrating new functions into their existing apps.

Trong khi đó, Zalo có ZaloPay, Now đang hợp tác với AirPay, và Grab đã bắt tay với Moca. Grab đã thực hiện các cam kết mạnh nhất về việc trở thành một siêu ứng dụng. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc điều hành của tập đoàn Grab Financial Việt Nam, phát biểu tại một sự kiện gần đây rằng người dùng có thể đến các văn phòng với GrabCar, tránh ùn tắc giao thông với GrabBike, gửi quà tặng với GrabExpress và đặt món ăn với GrabFood. Zalo và Now cho thấy họ đã âm thầm tham gia trận chiến siêu ứng dụng bằng cách tích hợp các chức năng mới vào ứng dụng hiện có của họ.

HCMC dwellers now can find information about traffic flow, roadblocks, accidents, traffic congestion and current traffic via live images captured by 700 traffic cameras thanks to the HCM City Traffic Portal with the Zalo app. Go-Viet seems to have no advantage in the war. However, analysts believe it will ‘march forward very quickly’. Go-Viet’s co-founder Nguyen Vu Duc affirmed that besides GoBike, Go-Viet will launch more key products in the ecosystem, including Go-Car, Go-Food and Go-Pay.

Giờ đây, người dân TP.HCM có thể tìm thấy thông tin về lưu lượng giao thông, rào chắn đường, tai nạn, tắc nghẽn giao thông và lưu thông hiện tại thông qua hình ảnh trực tiếp được chụp bởi 700 camera giao thông nhờ vào cổng giao thông thành phố Hồ Chí Minh với ứng dụng Zalo. Go-Viet dường như không có lợi thế trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng nó sẽ ‘tiến lên rất nhanh’. Người đồng sáng lập của Go-Viet, Nguyễn Vũ Đức, khẳng định rằng bên cạnh GoBike, Go-Viet sẽ ra mắt nhiều sản phẩm chủ chốt trong hệ sinh thái, bao gồm Go-Car, Go-Food và Go-Pay.

Translated: Anh Khoa

Source: vnexpressnews.net

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) trigger a new battle: khởi phát một cuộc chiến mới
2. (to) boost non-cash online payment activities: thúc đẩy các hoạt động thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt
3. many integrated functions: nhiều chức năng tích hợp
4. the network of over 900 million users: mạng lưới hơn 900 triệu người dùng
5. (to) tighten licensing: siết chặt giấy phép
6. (to) quietly join the super-app battle: âm thầm tham gia trận chiến siêu ứng dụng
7. the HCM City Traffic Portal: cổng giao thông thành phố Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.