Các trường đại học ở Việt Nam được lọt vào trong bảng xếp hạng đại học thế giới QS

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-20)

Vietnamese universities break into QS World University Rankings

The Vietnam National University, HCM City and Vietnam National University, Hanoi have been ranked in the groups 701-1,000 in the QS World University Rankings 2019. The Vietnam National University, HCM City is in the group 701-750 and the Vietnam National University, Hanoi is in group 801-1,000.

Đại học Quốc gia Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội đã được xếp hạng trong nhóm 701 đến 1.000 trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2019. Đại học Quốc gia Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh thì nằm trong nhóm 701 đến 750 và Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội thì nằm trong nhóm 801 đến 1.000.

Nguyen Huu Duc, deputy head of the Vietnam National University, Hanoi, said the World University Rankings emphasise research more than the Asia University Rankings. Hanoi National University maintained its 139th ranking and Ho Chi Minh City National University climbed five places to 142nd in the QS Asia University Rankings last year.

Ông Nguyễn Hữu Đức, hiệu phó Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội, cho biết bảng xếp hạng Đại học Thế giới nhấn mạnh nghiên cứu nhiều hơn các bảng xếp hạng Đại học Châu Á. Đại học Quốc gia Hà Nội duy trì thứ hạng 139 và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tăng năm bậc lên vị trí thứ 142 trong bảng xếp hạng Đại học Châu Á QS vào năm ngoái.

Universities continue to be evaluated according to six metrics of academic reputation, employer reputation, faculty-student ratio, citations per faculty, international faculty ratio and international student ratio. The highest weighting of the metrics is academic reputation which accounts for 40% of the scores, followed by citations per faculty and faculty-student ratio which account for 20% each.

Các trường đại học tiếp tục được đánh giá theo 6 tiêu chí về danh tiếng học thuật, danh tiếng người sử dụng lao động, tỷ lệ giảng viên – sinh viên, các trích dẫn mỗi giảng viên, tỉ lệ giảng viên quốc tế và tỉ lệ học sinh viên quốc tế. Trọng số cao nhất của các chỉ số là danh tiếng học thuật chiếm 40% số điểm, tiếp theo là trích dẫn mỗi giảng viên và tỉ lệ giảng viên-sinh viên chiếm 20% mỗi tiêu chí.

This year, 4,763 universities from 151 countries were evaluated and 1,000 universities from 85 countries were selected in the final rankings based on the surveys conducted with 1,2 million scientists and Elsevier’s Scopus database.

Năm nay, 4.763 trường đại học từ 151 quốc gia được đánh giá và 1.000 trường đại học từ 85 quốc gia được lựa chọn trong bảng xếp hạng cuối cùng dựa trên những cuộc khảo sát được tiến hành với 1.2 triệu nhà khoa học và cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier.

According to Duc, the rankings proved that the teaching quality of Vietnam National University, HCM City and Vietnam National University, Hanoi is reaching up to international standards and widely recognised with more publications and citations.

Theo ông Đức, bảng xếp hạng chứng tỏ rằng chất lượng giảng dạy của trường Đại học Quốc gia Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận rộng rãi với nhiều ấn phẩm và trích dẫn.

He went on to say that during a conference about how to build outstanding universities with perspective from Russia and emerging countries held in Moscow in May, many educators had agreed that the potential of a nation was measured by the number of excellent universities, not its military.

Ông tiếp tục nói rằng trong suốt buổi hội nghị về làm thế nào để xây dựng các trường đại học nổi bật với cái nhìn từ nước Nga và các nước đang phát triển được tổ chức ở Moscow vào tháng 5, nhiều nhà giáo dục đã đồng ý rằng tiềm năng của một quốc gia được đo bằng số lượng các trường đại học xuất sắc, chứ không phải là quân đội.

“The results show that the government’s education reform is a right step. The authorities should invest more into universities with potential so that more universities will get into top 1,000 and even in the top 200,” Duc said.

“Các kết quả cho thấy rằng việc cải cách nền giáo dục của chính phủ là một bước đi đúng đắn. Các nhà chức trách nên đầu tư nhiều hơn vào các trường đại học với tiềm năng để nhiều trường đại học sẽ lọt vào nhóm 1.000 và thậm chí trong nhóm 200,” ông Đức cho biết.

Translated: Phúc Phạm

Source: dtinews.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. Vietnam National University: đại học Quốc gia Việt Nam
2. the Asia University Rankings: các bảng xếp hạng Đại học Châu Á
3. academic reputation: danh tiếng học thuật
4. faculty-student ratio: tỷ lệ giảng viên – sinh viên
5. (to) base on the surveys: dựa trên những cuộc khảo sát
6. the teaching quality: chất lượng giảng dạy
7. international standards: các tiêu chuẩn quốc tế
8. (to) build outstanding universities: xây dựng các trường đại học nổi bật
9. the potential of a nation: tiềm năng của một quốc gia
10. the government’s education reform: việc cải cách nền giáo dục của chính phủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.