Các vũ công múa bụng Việt Nam và quốc tế với những màn trình diễn rực lửa

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-17)

Vietnamese, international belly dancers to shimmy at dazzling performances

Renowned Vietnamese and international belly dancers will give an excellent performance at the Vietnam Open Belly Dance Festival 2018, set to take place at Dai Nam Theatre in Hanoi from June 8-11 along with a string of diverse activities.

Các vũ công múa bụng nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế sẽ mang đến một màn trình diễn xuất sắc tại Lễ hội Belly Dance Việt Nam mở rộng năm 2018, được diễn ra tại Nhà hát Đại Nam ở Hà Nội từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 6 cùng với một chuỗi các hoạt động đa dạng.

The event is seen as an opportune occasion for belly dance lovers to share experiences with a number of well-known belly dancers from Italy, the Republic of Korea, China, Singapore, Malaysia, Chinese Taipei and Ukraine. They are regarded as belly dance masters capable of spreading knowledge of belly dance performance skills and inspiring their trainees.

Sự kiện được xem là một dịp cơ hội cho những người đam mê múa bụng để chia sẻ những kinh nghiệm với các vũ công belly dance nổi tiếng đến từ Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Ma-lay-xi-a, Đài Loan và U-krai-na. Họ được xem như là những bậc thầy belly dance có khả năng truyền đạt kiến thức về những kĩ năng trình diễn belly dance và truyền cảm hứng cho những học trò của họ.

The Professional Belly Dance Competition is the highlight of the festival, which is open to dancers of all ages nationwide and around the world. Contestants will compete in 16 different categories based on their different levels and styles. The jury board includes Son Sun-mi and Lee Ji-eun of the Republic of Korea; Sophia Kong, Jo Peh and Zoe Tan of Malaysia; Rania Rachel of Singapore, and Shulling Tseng of Chinese Taipei.

Cuộc thi Belly Dance chuyên nghiệp là điểm nhấn của lễ hội này, được tổ chức cho các vũ công ở tất cả các lứa tuổi trên toàn quốc và vòng quanh thế giới. Các thí sinh sẽ thi đấu ở 16 hạng mục khác nhau dựa trên các trình độ và phong cách khác nhau của họ. Ban giám khảo gồm có: Son Sun-mi và Lee Ji-eun của Hàn Quốc; Sophia Kong, Jo Peh và Zoe Tan của Ma-lay-xi-a; Rania Rachel của Singapore, và Shullig Tseng của Đài Loan.

A number of impressive performances by Vietnamese and international belly dancers will be introduced at a Belly Dance Gala Show scheduled for the same day as the competition which is on June 9.

Một số màn trình diễn ấn tượng của các vũ công belly dance Việt Nam và quốc tế sẽ được giới thiệu tại một buổi biểu diễn Belly Dance dự kiến cùng ngày với cuộc thi đấu vào ngày 9 tháng 6.

“For this festival, we not only bring the most beautiful, skillful dancers in the world, but also, even more important is that we bring to master dancers and teachers of many internationally famous belly dancers,” said dancer Ha Van, head of the organising board.

“Với lễ hội này, chúng tôi không chỉ mang đến những vũ công đẹp, tài năng nhất trên thế giới, mà quan trọng hơn nữa là chúng tôi mang đến những bậc thầy về vũ công và huấn luyện viên của nhiều vũ công belly dance quốc tế nổi tiếng”, theo vũ công Hà Vân, Trưởng ban tổ chức.

“They can share knowledge, technique and inspiration by the best methods and also cater to the style of their own students.” All proceeds from the event will be delivered to street knight groups in HCM City as thanks for their bravery in hunting down criminals.

“Họ có thể chia sẻ kiến thức, kĩ thuật và truyền cảm hứng bằng những phương pháp tốt nhất cũng như ảnh hưởng đến phong cách của chính các học trò họ”. Tất cả số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được chuyển đến các nhóm hiệp sĩ đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh để cảm ơn lòng dũng cảm của họ trong việc săn lùng bọn tội phạm.

“We are very happy to introduce belly dance workshops instructed by masters Cinzia Purificato of Italy, Angella Kim of the Republic of Korea and Alina Kudinova of Ukraine.” Purificato is an international belly dancer, teacher and choreographer, based in Italy and appreciated for her power and charisma on the stage. She teaches, judges and dances in many countries.

“Chúng tôi rất vui khi giới thiệu các buổi hội thảo về belly dance được giảng dạy bởi những bậc thầy Cinzia Purificato của Ý, Angella Kim của Hàn Quốc và Alina Kudinova của U-krai-na.” Purificato là một vũ công belly dance quốc tế, huấn luyện viên và biên đạo múa, người gốc Ý và đã được đánh giá cao về năng lực cũng như uy tín của cô ấy trên sân khấu. Cô đã giảng dạy, làm giám khảo và trình diễn ở nhiều quốc gia.

Kudinova, a beautiful belly dance star, comes from Ukraine. She has conquered many big belly dance festivals. She possesses a strong sense of rhythm, music perceptivity and the ability to express emotion well through her graceful dance steps.

Kudinova, một ngôi sao belly dance xinh đẹp, đến từ U-krai-na. Cô đã chinh phục nhiều cuộc thi belly dance tầm cỡ. Cô sở hữu một khả năng cảm âm sâu sắc về nhịp điệu, cảm nhận âm nhạc và khả năng thể hiện cảm xúc tốt qua những bước nhảy duyên dáng của mình.

Kim follows modern/classical oriental and fusion style. Since 1999, she has studied drama professionally. She has performed, taught and judged as a master dancer at many festivals around the world. Thanks to the impressive and professional method that she uses to teach, communicate and motivate, her students find out their passion and artistic style on their own.

Kim theo đuổi phong cách kết hợp giữa hiện đại và cổ điển phương Đông. Từ năm 1999, cô đã nghiên cứu kịch nghệ. Cô đã trình diễn, giảng dạy và được đánh giá như một vũ công bậc thầy tại nhiều lễ hội trên thế giới. Nhờ phương pháp ấn tượng và chuyên nghiệp mà cô đã sử dụng để giảng dạy, truyền đạt và tạo động lực, các học trò của cô ấy đã tìm thấy được niềm đam mê và phong cách nghệ sĩ riêng của họ.

The festival will also sees the performance of Dolphiny, one of the top Egyptian tabla players in China, who has been studying and playing the Egyptian tabla professionally for nine years.

Lễ hội này cũng sẽ thấy màn biểu diễn của Dolphiny, một trong những tay trống hàng đầu Ai Cập ở Trung Quốc, người đã nghiên cứu và chơi trống Ai Cập chuyên nghiệp được 9 năm.

His showmanship and style is a mix of Egyptian and Turkish techniques, because he finds one more powerful while the other one has more interesting rhythm structures. After the Vietnam Open Belly Dance Festival, Van and her partners will join hands to organise the Ahlan International Belly Dance Festival in Hanoi in October.

Kỹ năng trình diễn và phong cách của ông là sự pha trộn giữa các kỹ thuật của Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì ông tìm thấy được một kỹ thuật mạnh hơn trong khi một kỹ thuật khác có các cấu trúc về giai điệu thú vị hơn. Sau Lễ hội Belly Dance Việt Nam mở rộng, bà Vân và các cộng sự của bà sẽ tham gia tổ chức Lễ hội Belly Dance Ahlan quốc tế tại Hà Nội vào tháng 10.

Translated: Kha Phan

Source: dtinews.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. renowned Vietnamese and international belly dancers: các vũ công múa bụng nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế
2. a string of diverse activities: một chuỗi các hoạt động đa dạng
3. an opportune occasion for: một dịp cơ hội cho
4. well-known belly dancers: các vũ công belly dance nổi tiếng
5. (to) spread knowledge of belly dance performance skills: truyền đạt kiến thức về những kĩ năng trình diễn
6. the highlight of the festival: điểm nhấn của lễ hội
7. the jury board: ban giám khảo
8. impressive performances: các màn trình diễn ấn tượng
9. many internationally famous belly dancers: nhiều vũ công belly dance quốc tế nổi tiếng
10. street knight groups: nhóm hiệp sĩ đường phố
11. (to) conquer many big belly dance festivals: chinh phục nhiều cuộc thi belly dance tầm cỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.