Cách âm nhạc ảnh hưởng tới giới trẻ

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-08)

1. How Music Affects Teens

Music is something that every person has his or her own specific opinion about. Different people have different taste, and types of music have many ways of leaving an impact on someone. It can be relaxing, angering, soothing, energizing, and many more.

Âm nhạc là thứ mà mỗi người có quan điểm của riêng họ về nó. Những người khác nhau có thị hiếu âm nhạc khác nhau, và các thể loại âm nhạc có nhiều cách để lại tác động lên một ai đó. Nó có thể là thư giãn, giận dữ, êm dịu, tiếp thêm năng lượng, và nhiều hơn nữa.

There are so many types of music out there today. Rap, pop, rock, country are some of the abundant types in the world. Music sends out either good or bad messages that have big impacts on how people act. People usually become friends with others who have a same taste in music as the rest of the people they hang out with, or it can be vice versa.

Có nhiều loại nhạc trên thị trường hiện nay. Rap, pop, rock, nhạc đồng quê là một số loại nhạc phong phú trên thế giới. Âm nhạc gửi tới những thông điệp dù là tốt hay xấu cũng có tác động lớn đối với cách con người hành xử. Người ta thường trở thành bạn với những người có chung sở thích âm nhạc dựa trên việc họ thường gặp gỡ nhau, hoặc có thể ngược lại.

People may not want to associate with people who have different tastes in music because they’ll argue about what they think is better but it’s just their own opinions. Rap and Rock music are two very important types of music in the world. They both send out different messages and help kids.

Họ không muốn kết giao với những người có sở thích âm nhạc khác họ vì họ sẽ tranh cãi về loại nhạc nào là hay hơn, tuy nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của họ mà thôi. Rap và Rock là hai thể loại âm nhạc trọng yếu trên thế giới. Cả hai đều gửi tới những thông điệp khác nhau và giúp ích cho trẻ em.

The lyrics sung or rapped by the artists can be things going on in their own personal lives, and people with the same types of problems can listen to them so they know there’s hope and theirs people like this out there in the world.

Lời bài hát được hát hoặc được đọc rap bởi các nghệ sĩ, có thể những điều đó đang diễn ra trong cuộc sống đời tư của họ, và những người đang cùng rắc rối tương tự có thể lắng nghe họ, vì vậy họ biết hy vọng của họ và của những người giống như vậy đang ở ngoài kia trên thế giới này.

2. Music can also serve as a catalyst for new ideas.

When people listen to the new things out there, they learn different things going on in the world and they become more open-minded because they’re exposed to different people like the artists.

Âm nhạc cũng có thể dùng như một chất xúc tác cho những ý tưởng mới.

Khi con người lắng nghe những điều mới mẻ ở bên ngoài, họ học được những điều khác nhau đang tiếp diễn trên thế giới và họ trở nên sẵn sàng tiếp thu hơn bởi vì họ được tiếp xúc với người khác như những người nghệ sĩ.

A lot of people come to the conclusion that rap music has a very big impact on the world. Listening to the lyrics, they usually revolve around sex and drugs and those are topics many parents don’t want their kids being involved in.

Rất nhiều người đi đến kết luận rằng nhạc rap có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. Lắng nghe những lời bài hát, chúng thường xuyên xoay quanh chủ đề tình dục và ma túy, và đây là những chủ đề mà rất nhiều bậc phụ huynh không muốn con cái của họ bị lôi kéo vào.

Many of the music videos made by rap artists in the world show these topics in them. Studies show that people who are more into rap music do drugs one time in their lives.

Nhiều video âm nhạc được tạo ra bởi các nghệ sĩ rap trên thế giới thể hiện những chủ đề này trong đó. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người yêu thích nhạc rap đã dùng ma túy một lần trong cuộc đời họ.

People can use music to express themselves, in ways it can’t be expressed through behavior, or art. You can usually tell how someone’s feeling of the type of music he or she is listening to at the time.

Con người có thể dùng âm nhạc để bày tỏ lòng mình, theo nhiều cách mà nó không thể diễn tả được bằng hành động, hoặc nghệ thuật. Bạn có thể luôn biết được cảm giác của ai đó như thế nào thông qua loại nhạc mà anh ấy hoặc cô ấy đang nghe ở thời điểm đó.

It’s a tool used by many. Groups of people around the world can come together and gather at concerts, shows, and venues to show what their interests and likings are and you see how many people have similar likings as you.

Âm nhạc là một công cụ được sử dụng nhiều. Nhiều nhóm người trên thế giới có thể cùng nhau đến và tập trung biểu diễn tại những buổi hòa nhạc, các chương trình, những địa điểm để bày tỏ những điều họ quan tâm, thích thú, và bạn nhận ra nhiều người có cùng sở thích giống như bạn.

I can personally relate to the effects that music has on its listeners and users because it’s a big part of my life. Every day I listen to the words and sounds of different singers / bands with contrasting ideas and opinions. The music I listen makes me who I am.

Cá nhân tôi có thể thuật lại những ảnh hưởng mà âm nhạc tác động lên người nghe và người sử dụng nó bởi vì nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày tôi nghe những ca từ và những giọng điệu của các ca sĩ / ban nhạc khác nhau với những ý tưởng và quan điểm trái chiều nhau. Âm nhạc mà tôi nghe đã làm cho tôi là chính mình.

Translated: Lê Trang, Lala

Source: teenink.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) leave an impact on someone: để lại tác động lên một ai đó
2. (to) have big impacts on: có tác động lớn đối với
3. (to) have a same taste in music: có chung sở thích âm nhạc
4. vice versa: ngược lại
5. (to) associate with: kết giao với
6. (to) become more open-minded: trở nên sẵn sàng tiếp thu hơn
7. (to) expose to different people: tiếp xúc với người khác
8. (to) come to the conclusion: đi đến kết luận
9. (to) have similar likings as you: có cùng sở thích giống như bạn
10. a big part of my life: một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.