Cách để bạn có một năm thành công hơn bao giờ hết

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-09)

How to make this year your best year ever

To be honest, I’m excited about this year. I believe this year is our opportunity to move to the next level. Our goal should be to make this year our best year ever. But how can we do that? What does it take to get there?

Thành thực mà nói, tôi rất phấn khởi về năm nay. Tôi tin rằng năm nay là cơ hội cho chúng ta để tiến lên một cấp độ mới. Mục tiêu của chúng ta nên đặt ra là biến năm nay trở thành một năm thành công hơn bao giờ hết. Nhưng làm thế nào để chúng ta thực hiện được điều đó? Chúng ra cần làm gì để đạt được mục tiêu ấy?

There could be many answers to these questions, but here I want to emphasize just three things. Here are three things you should do to make this year your best year ever:

Có thể có nhiều câu trả lời cho những câu hỏi như vậy, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh chỉ có 3 điều thôi. Đây là 3 điều mà bạn nên làm để năm nay trở thành năm rực rỡ nhất của bạn:

1. Find and live your way.

There is nothing like living with a clear purpose. Knowing your why will energize you and give you a clear direction. So take time to find your purpose in life. What gives you inner fulfillment?

1. Tìm và sống với mục đích sống của bạn.

Chẳng có gì nếu không sống với mục đích rõ ràng. Biết mục đích sống của mình sẽ tiếp thêm nghị lực và mang đến cho bạn một hướng đi rõ ràng. Vì vậy, hãy dành thời gian để tìm thấy mục đích sống của bạn trong cuộc đời. Điều gì mang lại hạnh phúc thực sự bên trong bạn?

What makes you excited about your days?  Don’t worry about getting the perfect answer. My own way is refined over time. Just start with what you’ve got and build from there. The important thing is that it’s something that you care about, something that fulfills you.

Điều gì làm bạn hứng thú trong cuộc sống hàng ngày?  Đừng lo lắng về việc tìm được câu trả lời hoàn hảo. Mục đích sống của riêng tôi được chắt lọc qua thời gian. Hãy bắt đầu với những gì bạn đã có và xây dựng lên từ chúng. Điều quan trọng là cái mà bạn quan tâm tới, điều mà bạn mong muốn.

2. Take new challenges.

To expand personal capacity, you must take new challenges. If you just keep doing what you’ve been doing, you won’t reach your full potential.

2. Đương đầu với thử thách mới.

Để phát triển năng lực cá nhân, bạn cần phải đón nhận những thử thách mới. Nếu bạn chỉ làm những gì mà bạn đang làm, thì bạn sẽ không bao giờ đạt được năng lực thực sự của mình.

So take new challenges this year. Make it your goal to move to the next level in your personal development. Yes, taking new challenges is hard, but that’s what you need to do to avoid mediocrity.

Vì vậy, hãy đón nhận những thách thức mới trong năm nay. Biến nó thành mục tiêu để tiến lên cấp độ mới trong sự phát triển của bản thân bạn. Đương đầu với những thách thức mới sẽ khó khăn, nhưng đó là những gì mà bạn cần phải làm để tránh khỏi sự nhàm chán.

3. Invest time in clarity.

No matter how motivated you are in the beginning of the year, it’s easy to get distracted over time. The busyness of life can make you deviate from your purpose. That’s why you need to invest time in clarity.

3. Đầu tư thời gian một cách rõ ràng.

Bất kể bạn có động lực như thế nào ngay từ đầu năm mới, thì bạn cũng sẽ dễ xao nhãng theo thời gian. Sự bận rộn trong cuộc sống có thể làm chệch mục đích sống của bạn. Đó là lí do tại sao bạn cần đầu tư thời gian một cách rõ ràng.

Take time to reflect on the overall direction of your life. Check whether you’ve gone off track. If you do, take the necessary action to get yourself back on track. These three things are simple, but they can help you make this year your best year ever.

Dành thời gian để suy ngẫm định hướng cho cuộc đời mình một cách tổng thể. Kiểm ra xem liệu bạn có đi chệch hướng không. Nếu có, phải có một hành động cần thiết để đưa bản thân mình quay về quỹ đạo. Đây là 3 điều khá là đơn giản thôi, nhưng chúng sẽ giúp ích cho bạn có một năm mới thành công hơn bao giờ hết. 

Translated: Lê Trang, Lala

Source: lifeoptimizer.org

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. to be honest: thành thực mà nói
2. (to) live with a clear purpose: sống với mục đích rõ ràng
3. (to) give you a clear direction: cho bạn một hướng đi rõ ràng
4. (to) expand personal capacity: phát triển năng lực cá nhân
5. (to) take new challenges: đón nhận những thử thách mới
6. (to) avoid mediocrity: tránh khỏi sự nhàm chán
7. (to) get distracted over time: xao nhãng theo thời gian
8. (to) invest time in clarity: đầu tư thời gian một cách rõ ràng
9. (to) reflect on the overall direction of your life: để suy ngẫm định hướng cho cuộc đời mình một cách tổng thể
10. (to) take the necessary action: có một hành động cần thiết
11. (to) get yourself back on track: đưa bản thân mình quay về quỹ đạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.