Carl Sagan (1934–1996): Nhà thiên văn học có tầm nhìn xa trông rộng

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-19)

Carl Sagan (1934–1996): Visionary Astronomer

Source: Youtube

Carl Sagan was possibly the most famous American astronomer ever. He was an astronomer, scientist, author, cosmologist, and television host. His landmark show “Cosmos” was one of the first science shows to gain acceptance by the general public in the United States. Sagan challenged Americans to think about their place in the universe. 

Carl Sagan có lẽ là nhà thiên văn học người Mỹ nổi tiếng nhất từ trước tới nay. Ông là một nhà thiên văn học, nhà khoa học, tác giả sách, nhà vũ trụ học, và người dẫn chương trình truyền hình. Chương trình mang tính bước ngoặt “Cosmos” của ông là một trong những chương trình khoa học đầu tiên giành được sự đón nhận của đại công chúng tại Hoa Kỳ. Sagan thách thức những người Mỹ nghĩ về vị trí của họ trong vũ trụ.

Using the scientific method, Sagan challenged long-held beliefs about the genesis of life on earth. This he has done to the enlightened scientific community, and to the anger of the religious community. Many of Sagan’s teachings contradict the creationist belief of the beginning of life. He was also interested in the search for life beyond the planet earth, and participated in the only human message sent into space intended for an alien race.

Bằng việc sử dụng phương pháp khoa học, Sagan đã thách thức niềm tin lâu nay về nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Điều này ông đã làm cho cộng động khoa học được sáng tỏ, và sự phẫn nộ của cộng đồng tôn giáo. Nhiều thuyết giảng của Sagan mâu thuẫn với niềm tin đấng tạo hóa về khởi nguồn sự sống. Ông cũng quan tâm đến việc nghiên cứu sự sống ngoài trái đất, và góp phần vào việc gửi thông điệp duy nhất của con người vào vũ trụ hướng đến một chủng tộc người ngoài hành tinh.

Sagan was born in Brooklyn, New York on November 9, 1934. His interest in science began at an early age. He wrote and co-wrote 20 books, and had more than 600 scientific research papers published. His most popular work was “Contact”, which tells the story of first contact with an intelligent alien species. The book was made into a movie in 1997 starring Jodie Foster. The book and movie angered many religious groups because of its message that human beings are not alone in the universe.

Sagan sinh ra ở Brooklyn, New York vào ngày 09 tháng 11 năm 1934. Niềm đam mê của ông với khoa học bắt đầu từ rất sớm. Ông là tác giả và đồng tác giả của 20 cuốn sách, và có hơn 600 bài báo nghiên cứu khoa học đã xuất bản. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “sự kết nối”, kể về câu chuyện của sự kết nối đầu tiên với một chủng loài ngoài hành tinh thông minh. Cuốn sách đã được dựng thành phim năm 1997 thủ vai chính là Jodie Foster. Cuốn sách và bộ phim khiến nhiều nhóm tôn giáo phẫn nộ bởi thông điệp của nó rằng loài người không phải là duy nhất trong vũ trụ.

Sagan earned his bachelor’s and master’s degrees in physics from the University of Chicago in the 1950s. His scientific curiosity led him into developing the television series “Cosmos”. It was one of the most watched science series, and has been recreated and is currently on the air. His work on the Galileo project lives on today. The spacecraft is speeding its way through infinite space today with his message of greeting to whatever race of beings finds it. Sagan died at the age of 62 from complications resulting from pneumonia.

Sagan đã nhận được bằng cử nhân và thạc sĩ về vật lý từ Đại học Chicago vào những năm 1950. Sự ham hiểu biết về khoa học đưa ông đến việc phát triển bộ phim truyền hình “Vũ trụ”. Đây là một trong những bộ phim khoa học có lượt theo dõi nhiều nhất, đã được dựng lại thành phim và hiện đang phát sóng. Tác phẩm của ông về dự án Galileo tồn tại đến ngày hôm nay.Tàu vũ trụ đang tăng tốc xuyên qua không gian vô hạn ngày nay cùng thông điệp của ông với lời chào đến bất kỳ chủng tộc nào tìm thấy nó. Sagan đã qua đời ở tuổi 62 do biến chứng của viêm phổi.

Translated: Hiền SIWRR

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) gain acceptance: giành được sự đón nhận
2. the scientific method: phương pháp khoa học
3. the anger of the religious community: sự phẫn nộ của cộng đồng tôn giáo
4. the search for life beyond the planet earth: việc nghiên cứu sự sống ngoài trái đất
5. human beings: loài người
6. on the air: đang phát sóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.