Đánh răng để ngăn ngừa bệnh tim mạch

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-05)

Brushing teeth found to prevent heart disease

Taking care of your teeth can also take care of your heart. That’s the latest word from Columbia University researchers who found taking care of your gums by brushing, flossing, and regular dental visits can help keep heart disease, according to a Medical Express report.

Việc chăm sóc hàm răng cũng chính là chăm sóc trái tim của bạn. Đó là tin tức mới nhất từ các nhà nghiên cứu Đại học Columbia – họ đã nhận ra việc chăm sóc nướu bằng bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa và khám nha thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch theo báo cáo của Medical Express.

The study, by Columbia’s Mailman School of Public Health, is the first to show that as gum health improves, progression of atherosclerosis – hardening of the arteries, a major contributor to heart disease – slows to a clinically significant degree. “These results are important because atherosclerosis progressed in parallel with both clinical periodontal disease and the bacterial profiles in the gums,” said Moïse Desvarieux, M.D., who led the research, published online in the Journal of the American Heart Association. “This is the most direct evidence yet that modifying the periodontal bacterial profile could play a role in preventing or slowing both diseases.”

Nghiên cứu bởi trường y tế công cộng Mailman ở Columbia là nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng khi sức khỏe nướu được cải thiện thì quá trình xơ vữa động mạch – xơ cứng động mạch, góp phần chủ yếu dẫn đến bệnh tim – sẽ diễn biến chậm đáng kể về mặt lâm sàng. “Những kết quả này rất quan trọng vì xơ vữa động mạch tiến triển song song với bệnh nha chu lâm sàng và xuất hiện cấu trúc vi khuẩn trong nướu răng”.  Bác sĩ y khoa Moise Desvarieux trưởng nhóm nghiên cứu, thành viên của Hội tim mạch Hoa Kỳ cho biết. Đây là bằng chứng trực tiếp nhất cho thấy việc thay đổi cấu trúc vi khuẩn nha chu có thể đóng vai trò trong việc phòng ngừa hoặc làm chậm cả hai bệnh trên.

For the study, researchers followed 420 Manhattan residents, who were examined for periodontal infection and signs of atherosclerosis in their carotid arteries using high-resolution ultrasound. After three years, the researchers found that improvement in periodontal health – health of the gums – and a reduction in the proportion of specific bacteria linked to periodontal disease correlated with improved vascular conditions.

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà nghên cứu đã tiến hành theo dõi 420 người dân Manhattan, những người này được kiểm tra viêm nha chu và những dấu hiệu của xơ vữa động mạch trong động mạch cảnh của họ bằng việc sử dụng siêu âm độ phân giải cao. Sau ba năm, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng việc cải thiện sức khỏe răng miệng – sức khỏe nướu – và giảm tỉ lệ vi khuẩn đặc trưng liên hệ đến bệnh nha chu có tương quan với tình trạng mạch máu được cải thiện.

“Our results show a clear relationship between what is happening in the mouth and thickening of the carotid artery, even before the onset of full-fledged periodontal disease.” said co-researcher Panos N. Papapanou, a professor of Dental Medicine at Columbia University’s College of Dental Medicine. “This suggests that incipient periodontal disease should not be ignored.” Bacteria in the mouth may contribute to the onset of atherosclerosis by triggering an immune response and high levels of inflammatory markers, which may initiate or exacerbate the inflammatory aspect of atherosclerosis.

“Kết quả của chúng tôi cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa tình trạng tiến triển răng miệng và sự dày lên của động mạch cảnh, ngay cả trước khi có sự khởi phát chính thức của bệnh nha chu.” Người đồng nghiên cứu Giáo sư Panos N. Papapanou, Nha khoa tại trường đại học Columbia cho biết. “Điều này cho thấy rằng chúng ta không nên coi thường bệnh nha chu”. Vi khuẩn trong miệng có thể góp phần khởi phát bệnh xơ vữa động mạch bằng cách kích thích phản ứng miễn dịch với dấu hiệu viêm nhiễm ở mức độ cao, có thể làm khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm khía cạnh tính viêm xơ vữa động mạch.

Translated:  Lê Trang

Source: newsmaxhealth.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. regular dental visit: khám nha thường xuyên
2. heart disease: bệnh tim mạch
3. progression of atherosclerosis: quá trình xơ vữa động mạch
4. in parallel with: song song với
5. clinical periodontal disease: bệnh nha chu lâm sàng
6. (to) play a role in: đóng vai trò trong
7. (to) use high-resolution ultrasound: sử dụng siêu âm độ phân giải cao
8. improvement in periodontal health: việc cải thiện sức khỏe răng miệng
9. improved vascular conditions: các tình trạng mạch máu được cải thiện
10. (to) trigger an immune response: kích thích phản ứng miễn dịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.