Đồng bằng sông Cửu Long cần có tầm nhìn mới về phát triển du lịch

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-05)

Mekong Delta needs new vision of tourism development

The BCG consultants made the proposal at a working session with the People’s Committee of Can Tho city on May 16, which sought ways to develop tourism adaptable to climate change in the Mekong Delta.

Các chuyên gia tư vấn của BCG đã đưa ra đề xuất tại kỳ họp làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ vào ngày 16/5, đề xuất này nhằm tìm ra cách để phát triển du lịch có thể thích nghi với sự biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

The region should maximise resources and economic sectors to create differences in sustainable development, they said, urging authorities to make best use of landscapes, natural resources as well as historical and cultural values to turn the region into an ideal tourist destination.The consultants pointed out that although the Mekong Delta is Vietnam’s production hub of rice, fruits and seafood, it is one of the regions in the country most affected by climate change.

Khu vực này nên tối đa hóa tài nguyên và các khu vực kinh tế để tạo nên sự khác biệt trong việc phát triển bền vững, họ cho biết, việc thúc giục các chính quyền tận dụng tốt nhất cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên cũng như các giá trị văn hóa lịch sử để biến khu vực này thành một điểm du lịch lý tưởng. Các chuyên gia tư vấn chỉ ra rằng mặc dù đồng bằng sông Cửu Long là vựa sản xuất gạo, trái cây và hải sản của Việt Nam, nhưng nó là một trong những khu vực ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.

They suggested Can Tho, as the central city of the region, focus on natural exploration, entertainment and cultural experience while developing tourism. They said with pristine islets like Con Son, Con Khuong and Tan Loc, along with orchards, Can Tho is suitable for leisure tourism and natural exploration.

Họ kiến nghị Cần Thơ, như là 1 trung tâm thành phố của vùng, tập trung vào việc khám phá thiên nhiên, giải trí và trải nghiệm văn hóa trong khi phát triển khu du lịch. Họ cho rằng với những hòn đảo hoang sơ như Côn Sơn, Côn Khương và Tân Lộc, dọc theo vườn cây ăn quả, Cần Thơ thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Can Tho should utilise its resources in terms of infrastructure and human resources to host international cultural, sports and musical events, they said, highlighting the success of the Asian Volleyball Confederation Women’s Beach Volleyball Championship which was held in the city last year.

Cần Thơ nên tận dụng tài nguyên của chính mình trong điều kiện cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực dồi dào để tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc quốc tế, họ nói rằng, thành công nổi bật của giải vô địch Liên đoàn Bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á đã được tổ chức ở thành phố này năm ngoái.

As a cradle of different forms of arts, including UNESCO – recognised Don ca tai tu (amateur singing), various historical and cultural relic sites and handicraft villages, Can Tho is prime for cultural exploration.The consultants also proposed restoring the mangrove forest system of Can Tho and the southwestern region, which is shrinking due to impacts of climate change, by launching tours which allow tourists to join forestation efforts.

Là cái nôi của các hình thức nghệ thuật khác nhau, ngay cả  UNESCO – đã công nhận Đờn ca tài tử (giọng ca không chuyên), cũng như tính đa dạng của các di tích văn hóa lịch sử và làng nghề thủ công tại đây, Cần Thơ là tiêu điểm khám phá văn hóa. Các chuyên gia tư vấn cũng đề nghị khôi phục hệ thống rừng ngập mặn của Cần Thơ và khu vực phía tây nam đang bị thu hẹp lại do tác động của biến đổi khí hậu, bằng cách đưa ra các tour du lịch cho phép khách du lịch tham gia vào các nỗ lực trồng rừng.

Le Van Tam, Vice Chairman of the municipal People’s Committee, said Can Tho is working on a project on renewing ferries in the city, aiming to enable them to serve both transportation and tourism. He noted that Can Tho hopes to receive the BCG’s support to implement the project.

Ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch thường trực của Ủy ban Nhân dân, nói rằng Cần Thơ đang thực hiện phương án làm mới bến phà trong thành phố, mục tiêu cho phép bến phà có thể phục vụ trên cả hai phương diện vận chuyển và du lịch. Ông nhấn mạnh Cần Thơ hy vọng nhận được sự hỗ trợ của BCG để triển khai kế hoạch này .

Can Tho enjoyed strong growth in tourism last year thanks to a series of international political, cultural events and traditional festivals, according to the municipal Department of Culture, Sports and Tourism. The number of tourist arrivals surged 40 percent to 7.5 million, while tourism revenues rose 61 percent to 2.9 trillion VND (127.6 million USD).

Cần Thơ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành du lịch năm ngoái nhờ vào một loạt các sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế và các lễ hội truyền thống, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Số lượng khách đến tham quan tăng 40 % đạt 7,5 triệu, trong khi doanh thu du lịch đã tăng 61% đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (127,6 triệu USD).

Translated: Mai Nguyen

Source: english.vietnamnet.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) make the proposal: đưa ra đề xuất
2. (to) develop tourism adaptable to climate change: phát triển du lịch có thể thích nghi với sự biến đổi khí hậu
3. the economic sectors: các khu vực kinh tế
4. the sustainable development: phát triển bền vững
5. (to) urge authorities: thúc giục các chính quyền
6. the historical and cultural values: các giá trị văn hóa lịch sử
7. an ideal tourist destination: một điểm du lịch lý tưởng
8. the most affected by climate change: ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu
9. the central city of the region: một trung tâm thành phố của vùng
10. the pristine islets: những hòn đảo hoang sơ
11. as a cradle of: là cái nôi của
12. the handicraft villages: các làng nghề thủ công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.