George Washington (1732–1799): Người cha của đất nước Hoa Kỳ

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-01)

George Washington (1732–1799): The Father of the Country

Source: Youtube

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch nghĩa Tiếng Việt

 

There may be no greater American than George Washington. Washington became the first United States President in 1789 with his unanimous victory in the first American election. He was also unanimously elected to a second term in 1793, the only president ever to garner 100 percent of the electoral votes. Washington was also the Commander-in-Chief of the First Continental Army that fought the British when the country was not yet established.

Có lẽ không có người Mỹ nào vĩ đại hơn George Washington. Washington đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ vào năm 1789 với chiến thắng được sự đồng lòng của mọi người dân trong cuộc bầu cử đầu tiên ở Mỹ. Ông cũng được nhất trí bầu ở nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1793, tổng thống duy nhất từng giành được 100 phần trăm số phiếu đại cử tri. Washington cũng là Tổng tư lệnh Lục Quân Lục Địa đầu tiên chiến đấu với người Anh khi nước này chưa lập quốc.

His epic on the icy Delaware river “Crossing of the Delaware” to recover New York City is still considered one of the greatest military moves in the history of warfare. At that time, the British had taken Boston and New York. The Continental Army was on the run and disorganized, but Washington had a plan. He decided to take his troops across the Delaware River in the middle of winter. This was a move that many military minds thought impossible, but not Washington. The Americans were able to take New Jersey, and change the course of the war.

Bản thiên anh hùng ca của ông trên dòng sông băng Delaware “Crossing of the Delaware” để giành lại thành phố New York vẫn được coi là một trong những cuộc động binh lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Tại thời điểm đó, người Anh đã chiếm lấy Boston và New York. Lục Quân Lục Địa đang trên đường chạy trốn náo loạn, nhưng Washington đã có một kế hoạch. Ông đã quyết định điều binh băng qua dòng sông Delaware vào giữa mùa đông. Đây là một cuộc động binh mà nhiều nhà tư tưởng quân sự nghĩ là bất khả kháng, nhưng Washington thì ngoại lệ. Người Mỹ đã có thể giành lấy New Jersey, và thay đổi cục diện của cuộc chiến tranh.

Another landmark moment for Washington was the winter at Valley Forge. In 1777, Washington led an army of more than 11,000 troops into Valley Forge in Pennsylvania, where the army suffered through a cold winter that claimed the lives of 3,000 men. When the spring arrived, instead of a demoralized group of soldiers, the army emerged battle ready, and able to continue the fight against the English in New York.

Một thời khắc quan trọng khác với Washington là mùa đông tại thung lũng Forge. Năm 1777, Washington đã dẫn đầu một đội quân gồm hơn 11.000 binh lính tiến vào Valley Forge ở Pennsylvania, nơi mà quân đội này đã chịu đựng một mùa đông lạnh lẽo đã cướp đi sinh mạng của 3.000 người. Khi mùa xuân đến, quân đội đã nổi lên sẵn sàng chiến đấu, và có thể tiếp tục cuộc chiến chống lại người Anh ở New York.

The army was able to survive the fierce winter because of the training, and preparedness of Washington’s officers. Washington earned the nickname, “The Father of His Country,” because of his military intelligence, and his concern for the people of the United States.

Quân đội đã có thể sống sót qua mùa đông khốc liệt do sự huấn luyện, và sự chuẩn bị sẵn sàng của các sĩ quan của Washington. Washington đã nhận được biệt danh, “Người cha của đất nước ông”, vì tài trí quân sự của ông, và nỗi bận tâm của ông dành cho người dân Hoa Kỳ. 

Translated by: Anh Khoa

Source: eslfast.com

 

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ 

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Có lẽ không có người Mỹ nào vĩ đại hơn George Washington. Washington đã trở thành vị president đầu tiên của Hoa Kỳ vào năm 1789 với unanimous victory của mọi người dân trong election đầu tiên ở Mỹ. Ông cũng được nhất trí bầu ở nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1793, tổng thống duy nhất từng garner 100 phần trăm the electoral votes. Washington cũng là Tổng tư lệnh Lục Quân Lục Địa đầu tiên chiến đấu với người Anh khi nước này chưa establish.

 

📌president [n]: tổng thống
   /ˈprezɪdənt/
📌unanimous victory [phr]: chiến thắng được sự đồng lòng (nhất trí)
   /juˈnænɪməs/ /ˈvɪktəri/

📌election [n]: cuộc bầu cử
      /ɪˈlekʃn/

📌 garner [v]: giành được
    /ˈɡɑːrnər/

📌the electoral votes [phr]: số phiếu đại cử tri

   /ði/ /ɪˈlektərəl/ /voʊts/
📌establish [v]: thành lập
    /ɪˈstæblɪʃ/

Bản thiên anh hùng ca của ông trên icy river Delaware “Crossing of the Delaware” để giành lại thành phố New York vẫn được coi là một trong những military move lớn nhất trong lịch sử các warfare. Tại thời điểm đó, người Anh đã chiếm lấy Boston và New York. Lục Quân Lục Địa đang trên đường chạy trốn disorganized, nhưng Washington đã have a plan. Ông đã quyết định take his troops băng qua dòng sông Delaware vào giữa mùa đông. Đây là một cuộc động binh mà nhiều military mind nghĩ là bất khả kháng, nhưng Washington thì ngoại lệ. Người Mỹ đã có thể giành lấy New Jersey, và change the course of the war.

 

📌icy river [phr]: dòng sông băng
  /ˈaɪsi/ /ˈrɪvər/
📌military move [phr]: cuộc động binh
  /ˈmɪləteri/ /muːv/
📌warfare [n]: cuộc chiến tranh
    /ˈwɔːrfer/
📌disorganized [adj]: náo loạn
   /dɪsˈɔːrɡənaɪzd/
📌(to) have a plan [phr]: có một kế hoạch
         /həv/ /ə/ /plæn/
📌(to) take his troops [phr]: điều binh
        /teɪk/ /hɪz/ /truːps/
📌military mind [phr]: nhà tư tưởng quân sự
   /ˈmɪləteri/ /maɪnd/
📌(to) change the course of the war [phr]: thay đổi cục diện của cuộc chiến
       /tʃeɪndʒ/ /ðə/ /kɔːrs/ /əv/ /ðə/ /wɔːr/

Một landmark moment khác với Washington là mùa đông tại valley Forge. Năm 1777, Washington đã lead an army gồm hơn 11.000 binh lính tiến vào Valley Forge ở Pennsylvania, nơi mà quân đội này đã chịu đựng một mùa đông lạnh lẽo đã claim the lives của 3.000 người. Khi mùa xuân arrive, quân đội đã nổi lên sẵn sàng chiến đấu, và có thể tiếp tục cuộc chiến chống lại người Anh ở New York.

 

📌landmark moment [phr]: thời khắc quan trọng
  /ˈlændmɑːrk/ /ˈmoʊmənt/
📌valley [n]: thung lũng
    /ˈvæli/
📌(to) lead an army [phr]: dẫn đầu một đội quân
          /liːd/ /ən/ /ˈɑːrmi/
📌(to) claim the lives [phr]: cướp đi sinh mạng
          /kleɪm/ /ðə/ /laɪvz/
📌arrive [v]: đến
    /əˈraɪv/

Army đã có thể survive the fierce winter do sự huấn luyện, và preparedness của các sĩ quan của Washington. Washington đã earn the nickname, “Người cha của đất nước ông”, vì military intelligence của ông, và his concern for người dân Hoa Kỳ.

 

📌army [n]: quân đội
   /ˈɑːrmi/
📌(to) survive the fierce winter [phr]: sống sót qua mùa đông khốc liệt
         /sərˈvaɪv/ /ðə/ /fɪrs/ /ˈwɪntər/
📌preparedness [n]: sự chuẩn bị sẵn sàng
      /prɪˈperdnəs/
📌(to) earn the nickname [phr]: nhận được biệt danh
         /ɜːrn/ /ðə/ /ˈnɪkneɪm/
📌military intelligence [phr]: tài trí quân sự
    /ˈmɪləteri/ /ɪnˈtelɪdʒəns/
📌his concern for [phr]: nỗi bận tâm của ông giành cho
  /hɪz/ /kənˈsɜːrn/ /fər/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.