Hát chúc mừng sinh nhật làm chiếc bánh kem ngon hơn

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-06)

Singing ‘Happy Birthday’ makes the cake taste better

It’s your birthday! You hate attention. But you do love cake. So before you stuff your gullet with red velvet deliciousness, you’d better suffer through the annual off-key embarrassment of everyone singing “Happy Birthday” to you – and then blow out the candles and make a wish, too. That’s because a new study suggests that performing a ritual before eating – even a silly thing like our American birthday traditions – actually makes the food taste better.

Ngày sinh nhật của bạn! Bạn ghét sự chú ý. Nhưng bạn rất thích bánh kem. Vì vậy trước khi bạn tận hưởng lớp kem đỏ tươi ngon tuyệt, tốt hơn hết bạn hãy trải qua cảm xúc lạc điệu, ngượng nghịu mỗi năm khi mọi người hát mừng sinh nhật bạn – và sau đó thổi tắt nến và ước nữa. Đó là bởi vì một nghiên cứu mới khuyên rằng việc thực hiện một nghi lễ trước khi ăn – thậm chí là những thứ ngớ ngẩn giống như những truyền thống ngày sinh nhật của người Mỹ chúng tôi – thực sự đã làm thức ăn ngon hơn.

You’re already doing this, and not just with birthday celebrations – and even if you don’t realize it. You clink glasses together and say “cheers” before sharing a drink with friends. You take apart wooden chopsticks and rub the sticks together before digging into sushi. Or maybe you Instagram every meal before taking a bite.

Bạn đã từng làm việc này rồi, và không chỉ với ngày kỉ niệm sinh nhật – và thậm chí là bạn không nhận ra điều đó nữa. Bạn nâng cụng ly cùng nhau và nói “Chúc mừng” trước khi uống cùng với bạn bè. Bạn tách những chiếc đũa gỗ ra và chà xát nó với nhau trước khi ăn sushi. Hoặc có thể đăng hình lên Instagram mỗi bữa trước khi ăn.

Around the world, plenty of other cultures have this figured out — take the preparation and presentation behind a traditional Japanese tea ceremony, for just one example. All of these things are helping us to be more mindful about what we’re about to eat or drink, which means we’ll enjoy and savor the food or beverage more, as this new research demonstrates.

Vòng quanh thế giới, nhiều nền văn hóa khác đã khám phá ra điều này – các bước chuẩn bị và trình diễn đằng sau nghi lễ uống trà truyền thống của người Nhật, là một ví dụ minh họa. Những nghi lễ này giúp chúng ta lưu tâm hơn đến những gì chúng ta sắp sửa ăn hoặc uống, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ tận hưởng và nhấm nháp đồ ăn hoặc thức uống, như trong cuộc nghiên cứu mới đây đã chứng minh.

“We found that people’s attention is piqued when they perform a ritual and that helps them to be more involved in what they are eating or drinking,” said Kathleen D.Vohs, professor of marketing at the University of Minnesota’s Carlson School of Management, and lead author of the new study, in an email. “Even new rituals – that people never had done before – when done before eating or drinking make food taste better.”

“Chúng tôi thấy rằng sự tập trung của con người được khơi gợi khi họ tiến hành một nghi lễ nào đó và điều đó giúp họ quan tâm đến những gì họ đang ăn và uống.” Kathleen D.Vohs, giáo sư ngành marketing của trường đại học Minnesota’s Carlson School of Management, và là tác giả đứng đầu trong cuộc nghiên cứu mới này, đã chia sẻ trong một bức thư điện tử: “Thậm chí những nghi lễ mới- mà con người chưa từng thực hiện trước đây- khi thực hiện xong trước khi ăn hoặc uống đều làm cho thức ăn ngon hơn.”

In one experiment, researchers recruited 52 researchers and told them to eat a chocolate bar; about half were given instructions on a ritual to follow before eating it. They were told, “Without unwrapping the chocolate bar, break it in half. Unwrap half of the bar and eat it. Then, unwrap the other half and eat it.”

Trong một cuộc thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã chọn 52 nhà nghiên cứu và yêu cầu họ ăn một thanh sô cô la; khoảng một nửa được đưa những hướng dẫn về một nghi lễ để theo trước khi ăn. Họ được yêu cầu rằng, “Không bóc vỏ thanh sô cô la, hãy bẻ nó làm đôi. Bóc một nửa thanh và ăn. Sau đó, bóc một nửa thanh còn lại và ăn.”

The others were just told to relax for a bit, and then eat the candy like a regular person. As it turned out, the people who had done the weird little song-and-dance routine before eating the chocolate ended up saying that they enjoyed it more than those who ate the chocolate normally.

Những người khác chỉ được yêu cầu hãy thư giãn một chút, và sau đó ăn thanh kẹo như một người bình thường. Hóa ra, những người đã thực hiện một bài hát và vũ điệu ngắn lạ lùng trước khi ăn thanh kẹo sô cô la đến cuối cùng nói rằng họ đã ăn ngon hơn những người chỉ ăn sô cô la một cách bình thường.

They also took longer to eat it and said they would pay more for the chocolate. And this doesn’t just apply to candy: similar experiments in the study were done using lemonade and even carrots. The reason why we enjoy food and drink more when we go through a system of rites first appears to be that we like to feel more involved in what we’re consuming.

Họ cũng dành thời gian lâu hơn để ăn nó và nói rằng họ sẽ trả nhiều tiền hơn cho thanh kẹo sô cô la. Và điều này không chỉ áp dụng cho kẹo: các cuộc thí nghiệm tương tự trong nghiên cứu đã được thực hiện sử dụng nước chanh và thậm chí là cà rốt. Lý do tại sao chúng ta thưởng thức đồ ăn và thức uống ngon hơn khi chúng ta thực hiện qua một chuỗi những nghi lễ đầu tiên cho thấy rằng chúng ta thích cảm giác lưu tâm vào những thứ chúng ta đang ăn uống. 

“Rituals seem to improve the consumer experience because they lead to greater involvement and interest,” the authors write in the paper published this month in the journal Psychological Science.  “When people perform a ritual, their intrinsic interest increases, which in turn leads to more enjoyable consumption.” Next, Vohs would like to test whether this concept can be used to help people avoid overeating, and she’d also like to see if it can get people to enjoy and happily consume foods they usually hate.

“Các nghi lễ có vẻ cải thiện hoạt động ăn uống bởi vì chúng dẫn ta đến tình trạng lôi cuốn và thích thú hơn,” những tác giả viết trong một bài báo được xuất bản tháng này ở tập san Kiến thức về tâm lí học. “Khi con người thực hiện một nghi lễ, sự thích thú tiềm ẩn bên trong họ tăng lên, điều này dẫn đến việc ăn uống ngon hơn.” Tiếp đó, Bà Vohs muốn kiểm tra xem liệu quan niệm này có thể dùng để giúp con người tránh hiện tượng ăn nhiều quá mức, và bà cũng muốn tìm hiểu xem liệu nó có thể giúp con người thích thú và vui vẻ thưởng thức những thức ăn mà họ thường ghét hay không.

“(Rituals) can make some of life’s little and greatest pleasures — enjoying a meal or a nice beverage — more enjoyable. So use them — make use of rituals you already use and start new ones” said Vohs. “Make a ritual around eating each night. Set the table, bless the food, use a tablecloth, etc.”

“(Các nghi lễ) có thể tạo nên những thú vui nhỏ bé và tuyệt vời cho cuộc sống — thưởng thức một bữa ăn hoặc một thức uống ngon lành – một cách thú vị hơn. Vì vậy hãy áp dụng chúng – thực hiện những nghi lễ mà bạn đã sử dụng và bắt đầu những điều mới mẻ”  Bà Vohs nói. “Hãy thực hiện nghi lễ khi ăn mỗi bữa tối. Sắp xếp bàn, cầu nguyện, sử dụng một cái khăn trải bàn, vv…”

Translated: Lê Trang, Lala

Source: nbcnews.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) blow out the candles: thổi tắt nến
2. (to) make a wish: ước nguyện
3. (to) perform a ritual: thực hiện một nghi lễ
4. (to) clink glasses together: nâng cụng ly cùng nhau
5. plenty of other cultures: nhiều nền văn hóa khác
6. (to) savor the food: nhấm nháp đồ ăn
7. (to) perform a ritual: thực hiện một nghi lễ
8. lead author of: tác giả đứng đầu của
9. as it turned out: hóa ra
10. (to) enjoy a meal: thưởng thức một bữa ăn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.