Jack Kevorkian (1928-2011): Người hùng hay kẻ sát nhân?

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-21)

Jack Kevorkian (1928–2011): Hero or Murderer?

Source: Youtube

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch để xem nghĩa Tiếng Việt

 

One of the most controversial figures in the history of the United States was Dr. Jack Kevorkian. He was a pathologist, euthanasia advocate, and author, who came into fame during the late 1990s. He died in 2011. Kevorkian was a firm believer in euthanasia for the terminally ill. He designed a suicide machine that helped 130 people end their lives. Kevorkian was persecuted throughout his career as a suicide facilitator, and was convicted in 1999 for his involvement in an assisted suicide.

Một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ là bác sĩ Jack Kevorkian. Ông là một nhà nghiên cứu bệnh học, người bênh vực cho phương pháp chết êm ái, và là tác giả sách, người mà đã trở nên nổi tiếng trong suốt cuối những năm 1990. Ông đã mất vào năm 2011. Kevorkian là một tín đồ kiên định vào phương pháp chết êm ái đối với bệnh nan y giai đoạn cuối. Ông đã thiết kế một cái máy tự sát nhằm giúp 130 người kết liễu cuộc sống của họ. Kevorkian đã bị quấy nhiễu trong suốt sự nghiệp của ông như là một cố vấn cho sự tự sát, và bị kết tội vào năm 1990 vì sự liên quan của ông đến một vụ tự sát có trợ giúp.

He served eight years in prison, and was released in 2007 after agreeing to no longer assist with anyone’s suicide. Kevorkian had a difficult time working as a pathologist at the University of Michigan, where he earned his doctorate degree. He did not see eye to eye with his employers, and chose to leave the hospital to pursue his own interests. In 1987, Kevorkian purchased advertising space in Detroit newspapers as a “death consultant.”

Ông đã lãnh án 8 năm trong tù, và được thả tự do vào năm 2007 sau khi đồng ý không còn trợ giúp bất kì ai tự tử nữa. Kevorkian đã có một thời gian khó khăn khi làm việc như một nhà nghiên cứu bệnh học ở đại học Michigan, nơi mà ông nhận được bằng tiến sĩ của ông. Ông không đồng quan điểm với những người chủ của mình, và chọn cách rời khỏi bệnh viện để theo đuổi những sở thích của riêng ông. Vào năm 1987, Kevorkia đã đặt mua chỗ quảng cáo trong tờ báo ở Detroit như một “cố vấn viên cho cái chết.”

His first known assisted suicide was for a 54-year-old woman who suffered from advanced Alzheimer’s disease. Kevorkian was not charged in the case because Michigan did not have a law regarding assisted suicide. The state did file murder charges initially, but those charges were dropped. The Michigan Medical Board, however, did strip his medical practitioner’s license.

Ông được biết đến lần đầu tiên khi đã trợ giúp một phụ nữ 54 tuổi tự sát, người mà phải chịu đựng từ căn bệnh Alzheimer giai đoạn cuối. Kevorkian không bị buộc tội trong trường hợp này bởi vì Michigan không có một luật liên quan đối với tự sát có trợ giúp. Lúc đầu bang này đã đệ trình các bản cáo trạng tội sát nhân, nhưng các bản cáo trạng này đã bị thất bại. Tuy nhiên, Hội đồng Y khoa Michigan đã tước đi giấy phép hành nghề Y khoa của ông.

Kevorkian defended himself at subsequent trials by claiming he took no action to assist in his patient’s suicide. Therefore, Kevorkian argued he had no hand in causing the death of his patients. His patients had complete control of the suicide from start to finish. Kevorkian’s role in the deaths was to simply help attach his patients to his machine. The rest was up to them. Some called Kevorkian a raging madman who lost his mind, while others called him an angel for helping to end the suffering of his patients.

Kevorkian đã bào chữa cho chính ông tại các phiên tòa tiếp theo với lời khẳng định ông ta không có hành động nào giúp bệnh nhân của mình tự sát. Vì thế, Kevorkian tranh cãi rằng ông không tiếp tay trong việc gây ra cái chết của các bệnh nhân mình. Bệnh nhân của ông hoàn toàn kiểm soát việc tự tử từ đầu đến cuối. Vai trò của Kevorkian trong những cái chết chỉ đơn giản là giúp kết nối những bệnh nhân đến chiếc máy của ông. Phần còn lại là tùy thuộc vào họ. Một vài người gọi Kevorkian là một gã điên cuồng hung tợn mất hết lí trí, trong khi những người khác lại gọi ông là một thiên thần vì đã giúp kết thúc sự đau đớn của các bệnh nhân. 

Translated by: Hồng Lê

Source: eslfast.com

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Một trong những the most controversial figure trong lịch sử của Hoa Kỳ là bác sĩ Jack Kevorkian. Ông là một pathologist, euthanasia advocate, và là tác giả sách, người mà đã come into fame trong suốt cuối những năm 1990. Ông đã mất vào năm 2011. Kevorkian là a firm believer vào phương pháp chết êm ái đối với the terminally ill. Ông đã thiết kế một cái máy suicide nhằm giúp 130 người end their lives. Kevorkian đã bị persecute trong suốt sự nghiệp của ông như là a suicide facilitator, và bị convict vào năm 1990 vì involvement của ông đến một vụ tự sát có trợ giúp.

 

📌the most controversial figure [phr]: nhân vật gây tranh cãi nhất
    /ðə/ /moʊst/ /ˌkɑːntrəˈvɜːrʃl/ /ˈfɪɡjər/
📌pathologist [n]: nhà nghiên cứu bệnh học
  /pəˈθɑːlədʒɪst/
📌euthanasia advocate [phr]: người bênh vực cho phương pháp chết êm ái
  /ˌjuːθəˈneɪʒə/ /ˈædvəkeɪt/
📌(to) come into fame [phr]: trở nên nổi tiếng
         /kʌm/ /ˈɪntə/ /feɪm/
📌a firm believer [phr]: một tín đồ kiên định
   /ə/ /fɜːrm/ /bɪˈliːvər/
📌the terminally ill [phr]: bệnh nan y giai đoạn cuối
   /ðə/ /ˈtɜːrmɪnəli/ /ɪl/
📌suicide [n]: tự sát
  /ˈsuːɪsaɪd/
📌(to) end their lives [phr]: kết liễu cuộc sống của họ
         /end/ /ðer/ /laɪvz/
📌persecute [v]: quấy nhiễu
  /ˈpɜːrsɪkjuːt/
📌a suicide facilitator [phr]: một cố vấn cho sự tự sát
   /ə/ /ˈsuːɪsaɪd/ /fəˈsɪlɪteɪtər/
📌convict [v]: kết tội
  /kənˈvɪkt/
📌involvement [n]: sự liên quan
   /ɪnˈvɑːlvmənt/

Ông đã serve eight years in prison, và được release vào năm 2007 sau khi đồng ý không còn trợ giúp bất kì ai tự tử nữa. Kevorkian đã have a difficult time khi làm việc như một nhà nghiên cứu bệnh học ở đại học Michigan, nơi mà ông earn his doctorate degree. Ông không see eye to eye with những người chủ của mình, và chọn cách rời khỏi bệnh viện để pursue his own interests. Vào năm 1987, Kevorkia đã purchase advertising space trong tờ báo ở Detroit như một “cố vấn viên cho cái chết.”

 

📌(to) serve eight years in prison [phr]: lãnh án 8 năm trong tù
           /sɜːrv/ /eɪt/ /jɪrz/ /ɪn/ /ˈprɪzn/
📌release [v]: thả tự do
     /rɪˈliːs/
📌(to) have a difficult time [phr]: có một thời gian khó khăn
         /həv/ /ə/ /ˈdɪfɪkəlt/ /taɪm/
📌(to) earn his doctorate degree [phr]: nhận được bằng tiến sĩ của ông
          /ɜːrn/ /hɪz/ /ˈdɑːktərət/ /dɪˈɡriː/
📌(to) see eye to eye with [idm]: đồng quan điểm với
           /siː/ /aɪ/ /tu/ /aɪ/ /wɪð/
📌(to) pursue his own interests [phr]: theo đuổi những sở thích của riêng ông
          /pərˈsuː/ /hɪz/ /oʊn/ /ˈɪntrəsts/
📌(to) purchase advertising space [phr]: đặt mua chỗ quảng cáo
        /ˈpɜːrtʃəs/ /ˈædvərtaɪzɪŋ/ /speɪs/

Ông được biết đến lần đầu tiên khi đã assist một phụ nữ 54 tuổi tự sát, người mà phải suffer from advanced Alzheimer’s disease. Kevorkian không bị charge trong trường hợp này bởi vì Michigan không have a law liên quan đối với tự sát có trợ giúp. Lúc đầu bang này đã file murder charges, nhưng các bản cáo trạng này đã bị thất bại. Tuy nhiên, Hội đồng Y khoa Michigan đã strip his medical practitioner’s license của ông.

 

📌assist [v]: trợ giúp
   /əˈsɪst/
📌(to) suffer from advanced Alzheimer’s disease [phr]: chịu đựng từ căn bệnh Alzheimer giai đoạn cuối
        /ˈsʌfər/ /frəm/ /ədˈvænst/ /ˈɔːltshaɪmərz/ /dɪziːz/
📌charge [v]: buộc tội
    /tʃɑːrdʒ/
📌(to) have a law [phr]: có một luật
           /həv/ /ə/ /lɔː/
📌(to) file murder charges [phr]: đệ trình các bản cáo trạng tội sát nhân
        /faɪl/ /ˈmɜːrdər/ /tʃɑːrdʒɪz/
📌(to) strip his medical practitioner’s license [phr]: tước đi giấy phép hành nghề Y khoa
         /strɪp/ /hɪz/ /ˈmedɪkl/ /prækˈtɪʃənərz/ /ˈlaɪsns/

Kevorkian đã defend cho chính ông tại các subsequent trial với lời khẳng định ông ta take no action giúp bệnh nhân của mình tự sát. Vì thế, Kevorkian tranh cãi rằng ông have no hand in causing the death của các bệnh nhân mình. Bệnh nhân của ông have complete control of the suicide from start to finish. Vai trò của Kevorkian in the deaths chỉ đơn giản là giúp kết nối những bệnh nhân đến chiếc máy của ông. Phần còn lại là up to họ. Một vài người gọi Kevorkian là a raging madman mất hết lí trí, trong khi những người khác lại gọi ông là một angel vì đã giúp kết thúc sự đau đớn của các bệnh nhân.

 

📌defend [v]: bào chữa
   /dɪˈfend/
📌subsequent trial [phr]: phiên tòa tiếp theo
  /ˈsʌbsɪkwənt/ /ˈtraɪəl/
📌(to) take no action [phr]: không có hành động nào
          /teɪk/ /noʊ/ /ˈækʃn/
📌(to) have no hand in causing the death [phr]: không tiếp tay trong việc gây ra cái chết
          /həv/ /noʊ/ /hænd/ /ɪn/ /kɔːzɪŋ/ /ðə/ /deθ/
📌(to) have complete control of the suicide from start to finish [phr]: hoàn toàn kiểm soát việc tự tử từ đầu đến cuối
          /həv/ /kəmˈpliːt/ /kənˈtroʊl/ /əv/ /ðə/ /ˈsjuːɪsaɪd/ /frəm/ /stɑːrt/ /tu/ /ˈfɪnɪʃ/
📌in the deaths [phr]: trong những cái chết
   /ɪn/ /ðə/ /deθs/
📌(to be) up to [phr]: tùy thuộc vào
              /ʌp/ / tu/
📌a raging madman [phr]: một gã điên cuồng hung tợn
  /ə/ /ˈreɪdʒɪŋ/ /ˈmædmən/
📌angel [n]: thiên thần
  /ˈeɪndʒl/

 

One thought on “Jack Kevorkian (1928-2011): Người hùng hay kẻ sát nhân?

  • March 21, 2019 at 8:12 am
    Permalink

    It’s very useful, thanks so much!!!!@@^^

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.