Jack Kevorkian (1928-2011): Người hùng hay kẻ sát nhân?

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-21)

Jack Kevorkian (1928–2011): Hero or Murderer?

Source: Youtube

One of the most controversial figures in the history of the United States of America was Dr. Jack Kevorkian. He was a pathologist, euthanasia advocate, and author, who came into fame during the late 1990s. He died in 2011. Kevorkian was a firm believer in euthanasia for the terminally ill. He designed a suicide machine that helped 130 people end their lives. Kevorkian was persecuted throughout his career as a suicide facilitator, and was convicted in 1999 for his involvement in an assisted suicide.

Một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ là bác sĩ Jack Kevorkian. Ông là một nhà nghiên cứu bệnh học, người ủng hộ cho phương pháp chết êm ái, và là tác giả, người đã trở nên nổi tiếng trong suốt cuối những năm 1990. Ông mất vào năm 2011. Kevorkian là một người có niềm tin mạnh mẽ vào phương pháp chết êm ái đối với bệnh nan y giai đoạn cuối. Ông đã thiết kế một cái máy tự sát để giúp 130 người kết liễu cuộc sống của họ. Kevorkian bị quấy nhiễu trong suốt sự nghiệp của mình vì công cụ tự sát này, và bị kết tội vào năm 1990 vì ông liên quan đến việc giúp một người tự sát.

He served eight years in prison, and was released in 2007 after agreeing to no longer assist with anyone’s suicide. Kevorkian had a difficult time working as a pathologist at the University of Michigan, where he earned his doctorate degree. He did not see eye to eye with his employers, and chose to leave the hospital to pursue his own interests. In 1987, Kevorkian purchased advertising space in Detroit newspapers as a “death consultant.”

Ông lãnh án 8 năm ở trong tù, và được thả vào năm 2007 sau khi đồng ý không còn giúp bất kì ai tự tử nữa. Kevorkian đã có một khoảng thời gian khó khăn khi làm việc như một nhà nghiên cứu bệnh học ở đại học Michigan, nơi mà ông nhận được bằng tiến sĩ của mình. Ông không đồng quan điểm với những người chủ của mình, và chọn cách rời khỏi bệnh viện để theo đuổi sở thích của riêng ông. Vào năm 1987, Kevorkia đã đặt quảng cáo trong tờ báo ở Detroit như một “tư vấn viên cho cái chết.”

His first known assisted suicide was for a 54-year-old woman who suffered from advanced Alzheimer’s disease. Kevorkian was not charged in the case because Michigan did not have a law in place regarding assisted suicide. The state did file murder charges initially, but those charges were dropped. The Michigan Medical Board, however, did strip Kevorkian of his medical practitioner’s license.

Ông được biết đến lần đầu tiên khi đã giúp   một phụ nữ 54 tuổi tự sát, người mà phải chịu đựng căn bệnh Alzheimer giai đoạn cuối. Kevorkian không bị buộc tội trong trường hợp này bởi vì Michigan không có luật liên quan đối với việc giúp tự sát. Lúc đầu bang này đã đệ trình các bản cáo trạng buộc tội giết người, nhưng các bản cáo trạng này đã bị thất bại. Tuy nhiên, Hội đồng Y khoa Michigan đã tước đi giấy phép hành nghề Y khoa của Kevorkian.

Kevorkian defended himself at subsequent trials by claiming he took no action to assist in his patient’s suicide. Therefore, Kevorkian argued he had no hand in causing the death of his patients. His patients had complete control of the suicide from start to finish. Kevorkian’s role in the deaths was to simply help attach his patients to his machine. The rest was up to them. Some called Kevorkian a raging madman who lost his mind, while others called him an angel for helping to end the suffering of his patients.

Kevorkian bào chữa cho chính mình tại phiên tòa tiếp theo với lời khẳng định ông ta không có hành động nào giúp bệnh nhân của mình tự sát. Vì thế, Kevorkian tranh cãi rằng ông không tiếp tay trong việc gây ra cái chết của các bệnh nhân mình. Bệnh nhân của ông hoàn toàn kiểm soát việc tự tử từ đầu đến cuối. Vai trò của Kevorkian trong những cái chết chỉ đơn giản là giúp kết nối những bệnh nhân đến máy móc của ông. Phần còn lại là tùy họ quyết định. Một vài người gọi Kevorkian là một gã điên cuồng hung tợn mất hết lí trí, trong khi những người khác lại gọi ông là một thiên thần vì đã giúp kết thúc sự đau đớn của các bệnh nhân ông.

Translated: Hồng Lê

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. one of the most controversial figures: một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất
2. (to) come into fame: trở nên nổi tiếng
3. (to) earn his doctorate degree: nhận được bằng tiến sĩ của ông
4. eye to eye with: đồng quan điểm với
5. medical practitioner’s license: giấy phép hành nghề Y khoa
6. (to) cause the death of his patients: gây ra cái chết của các bệnh nhân ông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.