Làm sao để kết bạn nếu bạn là người nhút nhát?

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-04)

Making friends when you are shy

Making friends when you are shy can be difficult. Dr.Tina Tessina offers some strategies to overcome shyness. Feeling shy can make it difficult to meet new people and make friends. Shyness may simply indicate a quiet sensibility, may stem from feeling awkward and not knowing what to do, or perhaps reflect the lack of a good self-image.

Việc kết bạn có thể rất khó khăn khi bạn là một người nhút nhát. TS.Tina Tessina đưa ra 1 vài chiến lược để vượt qua sự nhút nhát. Cảm thấy ngại ngùng có thể làm cho việc gặp gỡ và kết bạn mới trở nên thật khó khăn. Sự nhút nhát có thể đơn giản chỉ là biểu hiện của tính đa cảm trầm lặng, có thể bắt nguồn từ việc cảm thẩy  ngượng ngùng và không biết phải làm gì, hay có thể phản ánh sự thiếu tự tin vào bản thân.

You might feel shy if you want to talk to someone and you habitually can’t figure out what to say, how to begin a conversation, or feel a sense of panic, paralysis or hopelessness about dealing with other people. If you’re among friends, yet have trouble joining in and keeping up a conversation, you’re not enjoying your friends as much as you could.

Bạn có thể cảm thấy ngại ngùng khi bạn muốn nói chuyện với 1 ai đó và bạn thường không thể tìm ra chuyện để nói, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, hay cảm thấy lo lắng, tê liệt hay tuyệt vọng trong việc ứng phó với người khác. Nếu khi bạn ở cùng với bạn bè, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tham gia và theo dõi cuộc trò chuyện, bạn không thích thú với những người bạn của mình nhiều như là bạn có thể.

If you’d like to get to know someone new, but can’t figure out how to introduce yourself and begin a conversation, shyness may be preventing you from finding love and friendship. You can approach conquering shyness in several ways:

Nếu bạn muốn làm quen với một người mới, nhưng không biết cách để giới thiệu bản thân và bắt đầu câu chuyện, sự nhút nhát có thể cản trở bạn tìm thấy tình yêu và tình bạn. Bạn có thể từng bước chế ngự sự nhút nhát theo một số cách như:

Through practice

Start small, with one understanding and kind friend, learning to carry on a conversation.  Begin speaking up in safe places, such as your familiar church or among a group of close friends.

Thông qua việc luyện tập

Bắt đầu từ những việc nhỏ, với một người bạn thông cảm và tốt bụng, học cách kéo dài một câu chuyện. Bắt đầu lên tiếng ở những nơi bạn cảm thấy an toàn, ví dụ như ở nhà thờ mà bạn quen thuộc hay trong một nhóm bạn thân.

Internally

Pay attention to what goes on in your “inner conversation” when you want to speak up.

Are you saying negative and critical things about yourself?

Is this the source of your shyness?

Ask yourself your own opinion frequently, so you’ll know what it is, and eventually can come up with it on the spot, in a conversational setting.

Từ bên trong

Hãy lắng nghe những gì đang diễn ra “bên trong nội tâm của bạn” khi bạn muốn lên tiếng.

Bạn có đang nói những điều tiêu cực và chỉ trích bản thân không?

Liệu đó có phải là nguyên do tính nhút nhát của bạn?

Tự chất vấn chính mình thường xuyên, để bạn biết được đó là gì, và dần dần có thể đưa ra được câu trả lời ngay lập tức, trong một tình huống đối thoại cụ thể.

Through education and experience

Groups such as Toastmasters can teach you how to speak publicly, gives presentations, work and speak to groups of people in general. Social Etiquette classes can help you acquire the social skills to help you feel more confident with people.

Thông qua giáo dục và kinh nghiệm

Những nhóm như Toastmasters có thể dạy cho bạn cách nói trước đám đông, thuyết trình, làm việc và trò chuyện với nhiều nhóm người nói chung. Những lớp dạy lễ nghi xã hội có thể giúp bạn có được những kỹ năng xã hội nhằm giúp bạn cảm thấy tự tin hơn với mọi người.

Through therapy

Shyness can be the result of low self-esteem, feeling that you’re somehow not worth others’ kind attention, or fear that you’ll be criticized. This can be the result of being subjected to criticism as a child, which wounded you emotionally.

Thông qua trị liệu

Tính nhút nhát có thể là kết quả của sự thiếu tự tin, cảm thấy bạn theo 1 cách nào đó không xứng đáng với sự quan tâm tốt bụng từ người khác, hoặc sợ rằng mình sẽ bị chỉ trích. Đây có thể là kết quả của việc bị chỉ trích khi còn là một đứa trẻ, điều này đã làm tổn thương bạn về mặt tinh thần.

Cognitive Behavioral Therapy and Rational Emotive Therapy are very helpful for these problems. Shy people can learn how to be relaxed and open around others; how to enjoy getting to know new people, and how to present the best side of themselves to new friends.

Phương pháp trị liệu Hành Vi Nhận Thức và phương pháp trị liệu Cảm Xúc Hợp Lý rất có ích cho những vấn đề này. Người nhút nhát có thể học cách thư giãn và cởi mở với những người xung quanh; làm sao để hứng thú làm quen với người mới, và làm sao để thể hiện mặt tốt đẹp nhất của con người họ với những người bạn mới.

Translated: Lê Trang, Lala

Source: thefriendshipblog.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) make friends: kết bạn
2. (to) overcome shyness: vượt qua sự nhút nhát
3. the lack of a good self-image: sự thiếu tự tin vào bản thân
4. (to) keep up a conversation: theo dõi cuộc trò chuyện
5. (to) speak publicly: nói trước đám đông
6. the social skills: những kỹ năng xã hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.