Lê Thị Tố Hải – Một chuyên gia chữa bệnh bằng liệu pháp phục hồi tự nhiên và năng lượng của con người

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-15)

Le Thi To Hai – A naturopathy and human energy expert

Having spent more than 16 years studying yoga and meditation, Le Thi To Hai, founder of Golden Hearts Meditation & Yoga, is among the first people who have laid the foundation for naturopathy applying meditation and yoga in Vietnam.

Đã trải qua hơn 16 năm học yoga và thiền định, bà Lê Thị Tố Hải, người sáng lập Thiền và Yoga Trái Tim Vàng, là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho việc chữa bệnh bằng liệu pháp phục hồi tự nhiên sử dụng thiền và yoga ở Việt Nam.

According to Ms Hai, there are differences between basic yoga and yoga used in naturopathy. The latter is a way allowing people to recover from physical illnesses like pain, musculoskeletal injury, degenerative spine and herniated disk; and mental illnesses like anxiety disorder, depression, stress and autism.

Theo bà Hải, có những sự khác biệt giữa yoga cơ bản và yoga được sử dụng trong phục hồi tự nhiên. Sau này đây là một cách cho phép mọi người phục hồi từ các bệnh về thể chất như các cơn đau, chấn thương cơ xương, thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm; và các bệnh tâm thần như rối loạn lo âu, trầm cảm, căng thẳng và tự kỷ.

It also helps people stay focused and creative, understand themselves, adjust themselves to attain balance, happiness and success. All these things are in relation to the human energy field. Naturopathic yoga has higher requirements than conventional yoga, and its end is the human energy field. Ms Hai and her team wish to serve as many people as they can.

Nó cũng giúp mọi người tập trung và sáng tạo, hiểu bản thân họ, điều chỉnh bản thân để đạt được sự cân bằng, hạnh phúc và thành công. Tất cả những điều này liên quan đến trường năng lượng của con người. Yoga phục hồi tự nhiên có những yêu cầu cao hơn so với yoga thông thường, và mục đích cuối cùng của nó là trường năng lượng của con người. Bà Hải và nhóm của bà mong muốn phục vụ càng nhiều người càng tốt.

As Ms Hai explains, she has chosen this field as the world is facing heavy environmental pollution, energy resources are being depleted, and only biological energy that comes from humans is endless. If people are aware of promoting human energy every day, it will gradually let people have control of themselves and their own lives.

Như bà Hải giải thích, bà chọn lĩnh vực này bởi thế giới đang đối mặt với sự ô nhiễm môi trường nặng nề, các nguồn năng lượng đang dần cạn kiệt, và chỉ năng lượng sinh học đến từ con người là vô tận. Nếu mọi người nhận thức được thúc đẩy năng lượng của con người mỗi ngày, nó sẽ dần dần cho phép mọi người có quyền kiểm soát bản thân và cuộc sống của chính họ.

According to Ms Hai, Vietnam has a large, young population, so it is suitable for human energy development. Another advantage is that there is a yin-yang balance in Vietnam’s cuisine, climate and lifestyle. Additionally, the Vietnamese are friendly, rich in love and compassionate, providing a premise to build a clean healthcare field.

Theo bà Hải, Việt Nam có dân số đông, trẻ, vì vậy điều này phù hợp cho phát triển năng lượng của con người. Một lợi thế khác là có một sự cân bằng âm dương trong ẩm thực, khí hậu và lối sống của Việt Nam. Ngoài ra, người Việt Nam rất thân thiện, giàu tình thương và từ bi, tạo tiền đề để xây dựng một lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sạch.

Ms Hai says that she recognized the great benefits of yoga when she needed a therapy for herself over 16 years ago. She then researched and applied the therapy to people around her who suffered from different health problems such as physical injury, mental suffering, chronic diseases, catastrophe and stroke. Positive results with patients having cancer, bedridden ones, those with long-term depression and autism, have been recorded by Ms Hai and her team.

Bà Hải nói rằng bà đã nhận ra những lợi ích to lớn của yoga khi bà cần một liệu pháp cho bản thân mình hơn 16 năm trước. Sau đó, bà đã nghiên cứu và áp dụng liệu pháp này cho những người xung quanh bà bị các vấn đề sức khỏe khác nhau như chấn thương thể chất, nỗi đau tinh thần, các bệnh mãn tính, tai biến và đột quỵ. Những kết quả tích cực đối với những bệnh nhân bị ung thư, những người nằm liệt giường, những người mắc bệnh trầm cảm và chứng tự kỷ trong 1 thời gian dài đã được ghi nhận bởi bà Hải và nhóm của bà.

Ms Hai is confident in the path she has chosen and the goals she is striving for. She believes the trend is to get back to nature. Modern medicine does not solve all problems faced by human bodies and does not cure mental issues. Golden Hearts entered into a cooperation deal with SMART Co. of Japan late last year to train and provide natural therapists using the meditation-yoga therapy method for the Japanese market.

Bà Hải tự tin vào con đường mình đã chọn và những mục tiêu bà đang phấn đấu. Bà tin rằng xu thế là quay về với tự nhiên. Y học hiện đại không giải quyết được mọi vấn đề mà cơ thể con người phải đối mặt và không chữa được các vấn đề về tinh thần. Trái Tim Vàng đã đi đến ký kết hợp tác với Công ty CP SMART của Nhật Bản vào cuối năm ngoái nhằm đào tạo và cung cấp các cách trị liệu tự nhiên bằng cách sử dụng thiền-yoga cho thị trường Nhật Bản.

According to Ms Hai, Japan is widely known as a choosy market. Another reason why she has selected this market is its old population. The value of Japan’s yoga market is estimated at over 200 billion yen, but yoga therapy is not present there yet. The yoga therapy market of Vietnam is valued at millions of dollars and expected to grow in the coming years. These have contributed to Ms Hai’s firm belief in the development of the field in the future.

Theo bà Hải, Nhật Bản được biết đến rộng rãi như một thị trường khó tính. Một lý do khác khiến bà chọn thị trường này là dân số già. Giá trị thị trường yoga của Nhật Bản ước tính hơn 200 tỷ yên, nhưng liệu pháp yoga chưa có mặt ở đó. Thị trường trị liệu yoga của Việt Nam trị giá hàng triệu đô la và dự kiến sẽ tăng trưởng trong những năm tới. Những điều này đã góp phần vào niềm tin vững chắc của bà Hải trong việc phát triển lĩnh vực này trong tương lai.

Ms Hai has managed to bring here many organizations, individuals and authorities in Japan to experience her expertise and she has received positive feedback. The very first trainers of Golden Hearts will fly to Japan this July to work as natural therapists. They will get employment benefits like Japanese citizens.

Bà Hải đã cố gắng đưa đến đây nhiều tổ chức, cá nhân và chính quyền ở Nhật Bản để trải nghiệm chuyên môn của mình và bà đã nhận được phản hồi tích cực. Những huấn luyện viên đầu tiên của Trái Tim Vàng sẽ bay đến Nhật Bản vào tháng 7 này để làm việc như các nhà trị liệu tự nhiên. Họ sẽ nhận được trợ cấp việc làm như những công dân Nhật Bản.

With the Vietnamese market, Ms Hai quotes data of the Ministry of Health as saying that more than 60% of Vietnam’s population suffer from diseases related to spines and joints. Most patients with cancer, diabetes and heart disease have problems with their spines first. Her goal is to help Vietnamese people have as few treatments as possible and increase spiritual and mental values.

Với thị trường Việt Nam, bà Hải trích dẫn số liệu của Bộ Y tế nói rằng hơn 60% dân số Việt Nam bị các bệnh liên quan đến xương sống và khớp. Hầu hết những bệnh nhân ung thư, tiểu đường và bệnh tim có vấn đề đầu tiên với xương sống của họ . Mục tiêu của bà là giúp người Việt ít phải điều trị nhất có thể và làm tăng các giá trị tinh thần và tâm trí.

As for international markets, European countries, Singapore and Canada are the targets of Golden Hearts in its business development plan. Thailand is often referred to as a destination for tourists, Singapore is known for e-government and strict laws, and the U.S. is famous for Silicon Valley and tech giants. “I don’t see why we should not do something to make Vietnam known as a venue for meditation-yoga therapy,” she says. This is her mission and the mission of Golden Hearts. “We can do this because we believe we are always supported by the communities.”

Đối với thị trường quốc tế, các quốc gia Châu Âu, Singapore và Canada là những mục tiêu của Trái Tim Vàng trong kế hoạch phát triển kinh doanh của mình. Thái Lan thường được gọi là một điểm đến cho khách du lịch, Singapore được biết đến với chính phủ điện tử và luật nghiêm ngặt, và Hoa Kỳ nổi tiếng với Thung lũng Silicon và các đại gia công nghệ. “Tôi không hiểu tại sao chúng ta không làm điều gì đó để làm cho Việt Nam được biết đến như một địa điểm cho liệu pháp thiền-yoga,” bà nói. Đây là nhiệm vụ của bà và nhiệm vụ của Trái Tim Vàng. “Chúng tôi có thể làm điều này bởi vì chúng tôi tin rằng chúng tôi luôn được hỗ trợ bởi cộng đồng.”

Translated: Nguyễn Xuân Hòa

Source: english.thesaigontimes.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) lay the foundation for naturopathy: đặt nền móng cho việc chữa bệnh bằng liệu pháp phục hồi tự nhiên
2. (to) recover from physical illnesses: phục hồi từ các bệnh về thể chất
3. (to) attain balance: đạt được sự cân bằng
4. (to) face heavy environmental pollution: đối mặt với sự ô nhiễm môi trường nặng nề
5. (to) promote human energy: thúc đẩy năng lượng của con người
6. (to be) suitable for human energy development: phù hợp cho phát triển năng lượng của con người
7. a yin-yang balance in Vietnam’s cuisine: một sự cân bằng âm dương trong ẩm thực
8. (to) recognize the great benefits of: nhận ra những lợi ích to lớn của
9. (to) enter into a cooperation deal with: đi đến ký kết hợp tác với
10. in the coming years: trong những năm tới
11. (to) receive positive feedback: nhận được phản hồi tích cực
12. (to) get employment benefits: nhận được các trợ cấp việc làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.