Lịch sử của cây Giáng Sinh

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (OI – 07)

History of the Christmas Tree

History of the Christmas Tree – From where did it originate?

Lịch sử của cây Giáng Sinh – Nó bắt nguồn từ đâu?

🎄 The history of the Christmas tree comes as a shock to many. This famous symbolism of Christmas is displayed in homes in the United States, Europe, and in many countries around the world. There is no evidence that the modern custom of a Christmas tree originated in paganism.

Lịch sử của cây Giáng sinh làm cho nhiều người bị sốc. Biểu tượng nổi tiếng này của Giáng sinh được trưng bày tại các gia đình ở Hoa Kỳ, Châu Âu và ở nhiều quốc gia trên thế giới. Không có bằng chứng nào cho thấy phong tục hiện đại của cây Giáng sinh có nguồn gốc từ ngoại giáo.

The Romans did decorate their houses with greens and lights and exchanged gifts. Late in the Middle Ages, the Germans and Scandinavians placed evergreen trees in their homes or outside their doors to show their hope in the forthcoming spring. The modern-day Christmas tree evolved from these early German traditions.

Người La Mã đã trang hoàng ngôi nhà của họ với nhiều màu xanh và đèn và trao đổi những món quà tặng. Cuối thời kỳ Trung cổ, người Đức và người Scandinavi đã đặt những cây có lá xanh quanh năm trong nhà của họ hoặc ngoài cửa để thể hiện niềm hy vọng của họ trong mùa xuân sắp đến. Cây Giáng sinh hiện nay đã phát triển dần từ những truyền thống ban đầu của Đức.

History of the Christmas Trees – How did they come to the U.S.A.?

Lịch sử của cây Giáng Sinh – Chúng du nhập vào Hoa Kỳ bằng cách nào?

🌲 The history of the Christmas tree in the United States dates back to the time of George Washington and his defeat of the German Hessians in the year 1776. The Hessians were exuberant because they felt they held a winning hand in the war against George Washington and his troops. The war was during the Christmas season, which for the Germans was a time for food, songs, and decorated trees.

Lịch sử của cây Giáng sinh ở Hoa Kỳ có từ thời George Washington và sự chiến thắng của người Đức trong năm 1776. Người Hessian thì hồ hỡi vì họ cảm thấy họ đã nắm trong tay thắng lợi trong cuộc chiến chống lại George Washington và quân đội của ông. Cuộc chiến này trong suốt mùa Giáng sinh, mà đối với người Đức đây là thời điểm cho lương thực, ca hát và những cây trang trí.

In their great efforts to celebrate the season, they paid little attention to their military duties. Therefore, the German Hessians became easy prey for Mr. Washington. His troops were able to sneak in and defeat the foe who was ill-prepared for the onslaught. After the war in 1776, many Germans stayed in the United States, introduced the Christmas tree, and shared their traditions. The size of the tree was limited to 8 feet, and decorations consisted of dolls, as well as sugar items.

Trong những nỗ lực lớn của họ để ăn mừng mùa này, họ ít chú ý đến nhiệm vụ quân sự. Do đó, những người Hesse ở Đức trở thành con mồi dễ dàng cho ngài Washington. Quân đội của ông đã có thể lẻn vào và đánh bại kẻ địch, họ đã không chuẩn bị tốt cho sự tấn công dữ dội này. Sau chiến tranh năm 1776, nhiều người Đức sống ở lại Hoa Kỳ đã giới thiệu cây thông Noel và chia sẻ truyền thống của họ. Kích thước của cây được giới hạn khoảng 2,4m, và đồ trang trí bao gồm búp bê, cũng như các món từ đường.

As the years went by, the United States realized the need for a Christmas tree market. The first supplier, by the name of Mark Carr from the Catskill Mountains in New York, took it upon himself to cut down fir and spruce trees that grew in abundance. He then transported them to New York City where he rented space for $1.00, and sold small trees for 0.05 to10 cents and 8 to 10 feet trees for 0.25 cents. He continued the business until the year 1898.

Nhiều năm trôi qua, Hoa Kỳ nhận ra nhu cầu cho thị trường cây Giáng sinh. Nhà cung cấp đầu tiên, tên là Mark Carr từ dãy núi Catskill ở New York, đã tự mình bắt đầu đốn bớt những cây linh sam và cây vân sam mọc rất nhiều ở đây. Sau đó, ông vận chuyển chúng đến thành phố New York nơi mà ông thuê khoảng đất trống với giá 1 đô la và bán các cây nhỏ với giá từ 0,05 đến 10 xu và những cây cao từ 2,4m đến 3m với giá 0,25 xu. Ông tiếp tục kinh doanh cho đến năm 1898.

History of the Christmas Tree – What is the early symbolism of the tree?

Lịch sử của cây Giáng Sinh – chủ nghĩa biểu tượng ban đầu của cây này là gì?

🎄 In those early years, many Americans considered the tree an oddity that should not be displayed at Christmas because it had been pronounced as a pagan symbol. The New England “Puritans” acknowledged Christmas to be sacred, so their governor William Bradford worked to put an end to the “heathen tradition” of decorated trees. He tried to penalize any such display.

Trong những năm đầu, nhiều người Mỹ xem cây này là một điều kỳ quặc không nên được trưng bày vào dịp Giáng sinh vì nó được phát âm như một biểu tượng ngoại giáo. “Puritans” trong New England đã thừa nhận Giáng sinh là thiêng liêng, vì vậy thống đốc của họ, William Bradford đã làm việc để chấm dứt “truyền thống ngoại đạo” của những cây trang trí. Ông ta đã cố gắng trừng phạt bất kỳ sự biểu lộ nào như vậy.

By the early 20th century Americans proudly displaying their Christmas trees! They decorated with homemade ornaments and brightly-colored popcorn which added beauty and color to the branches. The tree has now become a popular American tradition.

Vào đầu thế kỷ 20, người Mỹ tự hào trưng bày cây Giáng sinh của họ! Họ đã trang trí với những đồ trang trí tự chế và bỏng ngô màu sắc rực rỡ, làm tăng thêm vẻ đẹp và màu sắc cho các cành cây. Cây này đã trở thành một truyền thống phổ biến của người Mỹ.

Translated: Tiểu Minh

Source: allabouthistory.org

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) place evergreen trees in their homes: đặt những cây có lá xanh quanh năm trong nhà của họ
2. the forthcoming spring: mùa xuân sắp đến
3. (to) hold a winning hand: nắm trong tay thắng lợi
4. (to) pay little attention to: ít chú ý đến
5. (to be) ill-prepared for the onslaught: không chuẩn bị tốt cho sự tấn công dữ dội này
6. (to) take it upon himself: tự mình bắt đầu
7. (to) put an end: chấm dứt
8. (to) become a popular American tradition: trở thành một truyền thống phổ biến của người Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.