Lịch sử của Halloween

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (OI – 03)

The History of Halloween

Every year on October 31, many people throughout the world celebrate Halloween. Halloween is a time of celebration and superstition depending on how what group of people is celebrating it and where it is celebrated. In the United States, Halloween is usually celebrated by children dressing in a variety of costumes and going door-to-door  in their neighborhoods collecting candy and other treats.

Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, nhiều người khắp nơi trên thế giới ăn mừng lễ Halloween. Halloween là thời điểm tổ chức ăn mừng và sự mê tín phụ thuộc vào các nhóm người đang tổ chức ăn mừng nơi nó được diễn ra. Ở Mỹ, Halloween thường được tổ chức bằng việc trẻ em mặc đa dạng các phục trang và đi đến từng nhà trong khu phố của họ lấy kẹo và các món đồ chơi khác.

The origins of Halloween are over 2,000 years old dating back to an ancient Celtic festival called Samhain. The Celts are a group of people who lived in an area that today is Ireland, the United Kingdom, and northern France. The Samhain festival was a celebration of their New Year which began on November 1st, which marked the beginning of the winter season. A time of year that was dark and cold, as well as associated with human death.

Nguồn gốc của Halloween đã có trên 2.000 năm tuổi, khởi nguồn từ một lễ hội Celtic cổ đại được gọi là Samhain. Người Celtic là một nhóm người sống trong một khu vực mà ngày nay là Ireland, Vương quốc Anh và miền bắc nước Pháp. Lễ hội Samhain là một lễ kỷ niệm năm mới của họ, bắt đầu vào ngày 1 tháng 11, đánh dấu sự khởi đầu của mùa đông. Thời điểm tối và lạnh trong năm, cũng như liên quan đến cái chết của con người.

The Celts thought the world of life and death merged together. They believed on the night of October 31 the ghosts of the dead would return to the earth and cause trouble as well as damage to crops. They also believed the spirits would help their priests, called Druids, make predictions about the future. Many of the Celts believed in the superstitions and the predictions would bring them comfort in the otherwise ominous winter. The Druids would build bonfires. The people would bring crops and animals as sacrifices to their gods, and during the celebration costumes of animal heads and skins would be worn by the celebrants. The bonfires would help protect them during the winter months.

Người Celtic nghĩ rằng thế giới của sự sống và cái chết đã hòa lẫn cùng với nhau. Họ tin vào đêm 31 tháng 10, những hồn ma của người chết sẽ trở về trần gian và gây rắc rối cũng như phá hoại mùa vụ. Họ cũng tin rằng các linh hồn sẽ giúp các linh mục của họ, được gọi là Druids, đưa ra những tiên đoán về tương lai. Nhiều người trong số những người Celtic tin vào những mê tín dị đoan và những tiên đoán sẽ mang lại cho họ sự thoải mái trong mùa đông có điềm báo trước khác. Các tín đồ Druids này sẽ tạo nên những đống lửa. Người dân sẽ mang theo hoa màu và động vật như vật cúng tế cho các vị thần của họ, và các pháp sư mặc lễ phục với đầu và da động vật xuyên suốt buổi lễ. Những đống lửa này sẽ giúp bảo vệ họ trong những tháng mùa đông.

The Roman Empire in 43 A.D. then defeated and conquered most of the Celtic’s land and two of the celebrations of the Romans were combined with the Celtic celebration of Samhain. One of the celebrations was called Feralia, taking place in late October, which honored the passing of the dead. A second one was a day to honor the Roman goddess of fruit and trees, Pomona. The bobbing of apples, which is often associated with Halloween, may have had its origins to the goddess because the apple was the symbol of Pomona.

Đế quốc La mã vào năm 43 sau Công nguyên sau đó đã đánh bại và chinh phục hầu hết vùng đất của Celtic và hai trong số các lễ kỷ niệm của người La Mã được kết hợp với lễ hội Samhain tại Celtic. Một trong những lễ kỷ niệm được gọi là Feralia, diễn ra vào cuối tháng 10, nhằm tôn vinh sự ra đi của những người chết. Ý nghĩa thứ hai là một ngày để tôn vinh nữ thần hoa quả La Mã, Pomona. Quả táo nổi, một trò chơi thường được gắn liền với Halloween, có thể có nguồn gốc từ vị nữ thần này vì quả táo là biểu tượng của Pomona.

In May of 609 A.D., Pope Boniface IV created the feast of All Martyrs Day on May 13, honoring those who died for the faith, and later Pope Gregory changed the feast day to November 1. During the years that followed, the influence of Christianity spread into the Celtic lands and their celebrations, and in 1000 A.D., the church made November 2 All Soul’s Day, a day to honor the dead. The day was celebrated with bonfires, parades, and people would wear costumes dressed as saints, angels, and devils.

Vào tháng 5 năm 609 sau Công Nguyên, Đức Giáo Hoàng Boniface IV đã làm một buổi yến tiệc vào ngày của tất cả các thánh tử đạo ngày 13 tháng 5, tôn vinh những người đã chết vì đức tin, và sau đó Đức Giáo Hoàng Gregory đã thay đổi ngày lễ thành ngày 1 tháng 11. Trong những năm tiếp theo, sự ảnh hưởng của Kitô giáo lan rộng vào vùng đất Celtic và các lễ kỷ niệm của họ, và năm 1000 sau Công Nguyên, nhà thờ đã lấy ngày 2 tháng 11 là ngày của tất cả linh hồn, để tưởng nhớ người chết. Ngày này được tổ chức với những đống lửa, những cuộc diễu hành, và mọi người sẽ mặc trang phục như thánh, thiên thần và quỷ dữ.

Later, an All Saints Day celebration began to be called All-hallows or All-hallowmas, and the night before as All-hallows Eve, which eventually led to the holiday which is now called Halloween. It became common to celebrate it first in Maryland and the southern colonials, but was limited in the New England colonies due to the Protestant beliefs against the celebration.

Sau này, lễ Các Thánh bắt đầu được gọi là All-hallows hoặc All-hallowmas, và đêm trước đó như Eve All-hallows, mà cuối cùng dẫn đến kỳ nghỉ mà bây giờ được gọi là Halloween. Nó đã trở nên phổ biến để ăn mừng lần đầu tiên ở Maryland và những thuộc địa ở phía Nam, nhưng bị giới hạn ở các thuộc địa New England do tín ngưỡng Kháng Cách chống lại lễ kỷ niệm này.

The different beliefs of religions and past traditions came together, which included harvest celebrations and other autumn festivals and events. The celebrations included sharing stories of the dead, fortune-telling, dancing and singing. There was also other activities commonly associated with Halloween.

Những tín ngưỡng khác nhau của các tôn giáo và truyền thống trong quá khứ đến cùng một lúc, trong đó bao gồm lễ hội ngày mùa, các lễ hội mùa thu và các sự kiện khác. Các lễ kỷ niệm bao gồm việc chia sẻ những câu chuyện về người chết, thuật bói toán, nhảy múa và ca hát. Cũng có các hoạt động khác thường liên quan đến Halloween.

Translated by: Tiểu Minh

Source: softschools.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.