Lịch sử vắn tắt của bia

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (OI – 05)

A brief history of beer

Beer brewing and drinking are activities that have been part of the human experience seemingly since the dawn of civilization. Around 10,000 years ago, mankind began to move away from living life as nomadic hunter gatherers, and began settling down in one spot to farm the land. Grain, a vital ingredient in beer making, was cultivated by these new agricultural societies.

Việc ủ bia và uống bia là những hoạt động mà dường như đã trở thành một phần trải nghiệm của con người kể từ buổi sơ khai của nền văn minh. Cách đây khoảng 10,000 năm, loài người đã bắt đầu di chuyển ra khỏi đời sống như những người du mục săn bắn hái lượm, và bắt đầu ổn định nơi ở để canh tác trên vùng đất đó. Ngũ cốc, một thành phần quan trọng trong việc sản xuất bia, được trồng bởi các xã hội nông nghiệp mới này.

No one is exactly sure how the process of beer making was discovered or who first discovered it, but it is thought that some bread or grain got wet, fermenting into an inebriating pile of mush thanks to yeast in the air. One has to wonder at the thought process of the person tasting the result for the first time – perhaps it was a dare between Mesopotamian frat boys… or more likely it was simply that up until very recently, no one would have dreamed of wasting any food, even putrid mush.  If there was a way to make it palatable and it didn’t kill you, people would do it to avoid waste.

Không ai biết chính xác quá trình sản xuất bia đã được khám phá như thế nào hoặc ai là người đầu tiên đã khám phá ra nó, nhưng người ta nghĩ rằng một vài bánh mì hoặc hạt đã bị ướt, lên men thành một đống bột nhão nhờ vào men lẫn trong không khí. Người ta phải tự hỏi liệu quá trình suy nghĩ của người nếm trải thành quả cho lần đầu tiên ra sao – có lẽ đó là một sự thách thức giữa các chàng trai hội Mesopotamian … hoặc nhiều khả năng chỉ đơn giản là cho đến gần đây, không ai có thể mơ tưởng về việc lãng phí bất kỳ thực phẩm nào, thậm chí cháo ngô đã bị thối rữa. Nếu có một cách để làm cho nó ngon miệng và nó không giết chết bạn, mọi người sẽ làm điều đó để tránh lãng phí.

Back then, the beer wasn’t well filtered, giving it a cloudy appearance due to the residue it contained. To try to avoid the horribly bitter solids, Sumerians would drink their beer through a straw. The ghastly bitterness did nothing to stem the popularity of beer. The Ancient Babylonians, the descendants of the Sumerian people, were brewing at least 20 different varieties of beer by 2000 B.C. All citizens were entitled to a daily beer ration, calculated by the person’s social standing. Beer was such a vital part of these ancient economies that it was even used to barter, and a portion of worker’s wages were paid in beer, efficiently eliminating the need for a middle man.

Trước đây, bia không được lọc tốt, nó có một vẻ ngoài vẩn đục do phần cặn bả của nó. Để tránh những chất rắn đắng khủng khiếp, người Sumer sẽ uống bia qua ống hút. Vị đắng khủng khiếp không làm ngăn cản sự phổ biến của bia. Người Babylon cổ đại, hậu duệ của người Sumer, đã sản xuất ít nhất 20 loại bia khác nhau vào năm 2000 trước Công nguyên. Tất cả công dân đều được quyền hưởng suất uống bia hàng ngày, được tính theo vị trí xã hội của người đó. Bia là một phần quan trọng của các nền kinh tế cổ xưa mà thậm chí nó còn được sử dụng để trao đổi, và một phần tiền lương của công nhân được trả bằng bia, loại bỏ hiệu quả nhu cầu cho một người trung niên.

The Egyptians carried on the beer brewing tradition, altering the taste with the addition of dates. The Greeks and Romans also made beer, but as wine grew in popularity the Romans began to consider beer the drink of Barbarians. As wine was considered ambrosia gifted to man directly from the god Bacchus, beer never really stood a chance in the area. Soon, beer was only commonly seen on the very edges of the Roman Empire – places where it was next to impossible to either cultivate or import wine.

Người Ai Cập thực hiện truyền thống sản xuất bia, đồng thời thay đổi hương vị với việc bổ sung thêm ngày tháng. Người Hy Lạp và La Mã cũng sản xuất bia, nhưng khi rượu vang trở nên phổ biến, người La Mã bắt đầu xem xét bia như là một loại nước uống của người Barbarian. Khi rượu được coi là phẩm vật của thần thánh ban tặng trực tiếp cho con người từ thần Bacchus, bia thực sự không bao giờ có một cơ hội chỗ đứng trong khu vực này. Chẳng mấy chốc, bia thường chỉ được nhìn thấy trên sát các đường ranh giới của đế quốc La Mã – nơi mà không thể trồng hoặc nhập khẩu rượu.

Much later, the Catholic Church also got involved in beer making, and the abbeys were instrumental in refining the methods used for brewing. In time, many religious communities recognized the existence to beer, as the profits from its sale kept many a monastery in the black. Charlemagne himself was thought to have even trained a few people in the brewing of beer and considered it to be an important staple item.  Much like their forebears, Christians at this point also felt that beer was a gift from God.

Rất lâu sau, Giáo hội Công giáo cũng tham gia vào việc sản xuất bia, và tu viện là nơi cải tiến các phương pháp được sử dụng để sản xuất bia. Trong thời gian đó, nhiều cộng đồng tôn giáo đã thừa nhận sự tồn tại đối với bia, vì lợi nhuận từ việc bán nó giữ cho nhiều tu viện kiếm được tiền. Chính bản thân Charlemagne được cho là thậm chí đã đào tạo một vài người trong việc sản xuất bia và coi nó là một mặt hàng chủ lực quan trọng. Cũng giống như tổ tiên của họ, tại thời điểm này các Cơ Đốc giáo cũng cảm thấy rằng bia là một món quà từ Thượng Đế.

Beer was not only prized for its ability to intoxicate, which was a small comfort to be underestimated considering the tough times the average person in medieval Europe would encounter as a matter of course, but just as importantly, during the Middle Ages, and even beyond, drinking beer was a much safer proposition than drinking water. The water supply of the time was rife with disease-causing bacteria thanks to extremely poor sanitation. Besides the alcohol content, beer also went through a “cooking” process, which greatly aided in eliminating any nasty stuff in the brew. As a result, beer was consumed by people of all ages and classes, and along with bread, was a staple of most people’s daily diets for centuries.

Bia không chỉ được đánh giá cao vì khả năng dễ say, đó là một sự thoải mái nhỏ được đánh giá không đúng mức khi xem xét những thời điểm khó khăn mà một người bình thường ở châu Âu thời Trung Cổ sẽ gặp phải đối diện như một vấn đề tất yếu diễn ra, nhưng quan trọng, trong thời Trung Cổ, và thậm chí vấn đề còn đi xa hơn, uống bia là một đề xuất an toàn hơn nhiều so với uống nước. Nguồn cung cấp nước trong thời gian này đã tràn lan với vi khuẩn gây bệnh do vệ sinh cực kỳ kém. Bên cạnh hàm lượng cồn, bia cũng đã trải qua một quá trình “nấu”, rất có ích trong việc loại bỏ mọi thứ khó chịu trong bia. Kết quả là, bia được mọi người ở mọi lứa tuổi và tầng lớp tiêu thụ, và cùng với bánh mì, là một nhu yếu phẩm trong chế độ ăn hàng ngày của hầu hết mọi người cho nhiều thế kỷ.

Back in Germany, after hops had been introduced (as early as the 9th century in some areas, slowly spreading from there over the next few centuries), brewers came up with a set of standards for German beer and began commonly mass-brewing it, rather than as many did at the time-home-brewing. These mass production methods and guidelines quickly spread throughout Europe.

Trở lại nước Đức, sau khi hoa bia được giới thiệu (sớm nhất là vào thế kỷ thứ 9 ở một số khu vực, dần lan rộng từ đó trong vài thế kỷ tiếp theo), các nhà sản xuất bia đã đưa ra một bộ tiêu chuẩn cho bia Đức và bắt đầu sản xuất bia đại trà, hơn là như nhiều người đã nấu bia tại nhà trong thời điểm này. Những phương pháp và hướng dẫn sản xuất hàng loạt này nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu.

When you’re not making it yourself at home, you might question what’s in your beer.  As a result of this, German brewers came up with the Beer Purity Law, or the Reinheitsgebot, which was devised in 1516. This purity pledge, the first of its kind for beer, guaranteed the medieval beer drinker a certain level of quality when drinking a German brew. The pledge also indicated that all German beer must consist of only a few base ingredients: water, hops, malted barley and malted wheat, along with yeast.

Khi bạn đã không tự làm nó ở nhà, bạn có lẽ hỏi cái gì có trong bia của bạn. Do đó, các nhà sản xuất bia Đức đã đưa ra Đạo Luật Tinh Khiết dành cho Bia, hay Reinheitsgebot, được ban hành vào năm 1516. Cam kết của luật này đầu tiên là loại bia đảm bảo cho người uống bia thời Trung Cổ một mức độ nhất định về chất lượng khi uống bia Đức. Cam kết này cũng chỉ ra rằng tất cả bia Đức chỉ bao gồm một vài thành phần cơ bản: nước, hoa bia, lúa mạch nha và lúa mì mạch nha, cùng với men bia.

The 1800s brought the significant advancement in the art of beer brewing, including Louis Pasteur’s discovery of yeast’s role in the fermentation process, and the invention of pasteurization. The advent of automatic bottling, commercial refrigeration and the rise of the railroads made mass production and distribution possible across huge, sparsely populated areas like the United States. By 1880, there were an estimated 3200 breweries in operation across the U.S.

Những năm 1800 đã mang đến những tiến bộ đáng kể trong nghệ thuật sản xuất bia, bao gồm việc khám phá ra vai trò của men bia Louis Pasteur trong quá trình lên men, và sự phát minh ra cách tiệt trùng. Sự ra đời của đóng chai tự động, làm lạnh công nghiệp và sự gia tăng của các tuyến đường sắt đã khiến cho việc sản xuất và phân phối hàng loạt có khả năng với số lượng lớn trên các khu vực dân cư thưa thớt như Hoa Kỳ. Đến năm 1880, đã có khoảng 3.200 nhà máy bia hoạt động trên khắp Hoa Kỳ.

Then came very dark days for American beer drinkers, and all who enjoyed alcohol in any form. As a response to rampant alcohol abuse that was blamed for most of the problems in the U.S. (sometimes fairly, often not), the 18th Amendment ushered in the era of Prohibition, turning average citizens who decided to brew at home into common criminals.

Sau đó là những ngày rất đen tối cho những người Mỹ uống bia, và tất cả những ai thích thức uống có cồn dưới mọi hình thức. Như một phản ứng đối với việc lạm dụng thức uống có cồn tràn lan đã được cảnh báo cho hầu hết các vấn đề ở Hoa Kỳ (khá thỉnh thoảng, nhưng không thường xuyên), việc sửa đổi lần thứ 18 mở ra kỷ nguyên “Prohibition” – Luật cấm nấu và bán rượu bia, biến những dân thường người mà đã quyết định nấu ở nhà thành những tội phạm phổ biến.

Prohibition involving beer came to an end in 1933, but not before such atrocious acts as the U.S. government intentionally poisoning certain alcohol supplies that they knew people would drink- killing at least 10,000 American citizens. As a response to this, certain members of congress advocated increasing the program to eliminate more of those choosing to drink, seen as undesirables in a civilized nation. (Eugenics was a popular idea at this time throughout much of the developed world; this would change thanks to the Nazis and WWII) By 1935, a mere five decades after the U.S. had boasted over three thousand breweries, only about 160 breweries were still in operation.

Luật cấm liên quan đến bia đã đi đến hồi kết vào năm 1933, nhưng không phải là những hành vi tàn bạo như khi chính phủ Hoa Kỳ cố tình đầu độc một số đồ uống có cồn nhất định mà họ biết rằng mọi người sẽ uống – điều này đã giết chết ít nhất 10.000 công dân Mỹ. Như một phản ứng với điều này, những thành viên nhất định của quốc hội ủng hộ việc tăng cường chương trình để loại bỏ nhiều hơn những người chọn bia rượu, được xem là những kẻ chẳng ra gì trong một quốc gia văn minh. (Eugenics – Thuyết ưu sinh – là một ý kiến phổ biến tại thời điểm này trên khắp các nước phát triển, điều này sẽ thay đổi nhờ vào Đức quốc xã và Thế chiến II) Trước năm 1935, chỉ 5 thập kỷ sau khi Mỹ đã tự hào có hơn 3.000 nhà máy bia, chỉ có khoảng 160 nhà máy bia vẫn đang hoạt động.

During World War II, food shortages led to the brewing of a lighter beer, which was supposedly more appealing to the Rosie the Riveters. When the war ended, both kinds of beer remained popular, and the surviving breweries were quick to exploit this new market.

Trong suốt thế chiến II, các tình trạng thiếu lương thực dẫn đến việc sản xuất bia nhẹ hơn, được cho là hấp dẫn hơn đối với Rosie the Riveters. Khi chiến tranh kết thúc, cả hai loại bia vẫn phổ biến, và các nhà máy bia còn lại nhanh chóng khai thác thị trường mới này.

Today’s beer drinker has a lot of choice, with almost limitless options when it comes to what kind of beer they prefer. Beer connoisseurs also have the ability to create and brew high quality beer of their own at home easy enough, creating truly custom brews perfectly aligned with the brewer’s preference and taste. The resurgence in home brewing had led to a Renaissance of sorts in beer making, improving the quality of the finished product while also remaining true to the original methods of beer brewing. This also brings those beer drinkers full circle-going back to the earliest of days of beer making, when most made it themselves at home.

Người uống bia ngày nay có nhiều sự chọn lựa, với các lựa chọn gần như vô hạn khi nói đến loại bia họ ưa thích hơn. Những người sành bia cũng có khả năng tạo và ủ bia chất lượng cao của riêng mình tại nhà khá dễ dàng, tạo ra những mẻ bia đậm chất truyền thống hảo hạng phù hợp với sở thích và khẩu vị của nhà sản xuất bia. Sự hồi sinh trong sản xuất bia tại nhà đã dẫn đến một thời kỳ Phục Hưng của các loại bia, nâng cao chất lượng của sản phẩm đã hoàn thành, trong khi vẫn duy trì đúng với các phương pháp sản xuất bia nguyên thủy. Điều này cũng mang đến cho những người uống bia quay lại một vòng tuần hoàn đầy đủ, khi hầu hết đều tự làm ở nhà.

Translated: Tiểu Minh

Source: todayifoundout.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. the dawn of civilization: buổi sơ khai của nền văn minh
2. a vital ingredient in beer making: một thành phần quan trọng trong việc sản xuất bia
3. the process of beer making: quá trình sản xuất bia
4. the person’s social standing: vị trí xã hội của người đó
5. a vital part of these ancient economies: một phần quan trọng của các nền kinh tế cổ xưa
6. wine grew in popularity: rượu vang trở nên phổ biến
7. (to) keep many a monastery in the black: giữ cho nhiều tu viện kiếm được tiền
8. (to be) rife with disease-causing bacteria thanks to extremely poor sanitation: tràn lan với vi khuẩn gây bệnh do vệ sinh cực kỳ kém
9. a staple of most people’s daily diets: một nhu yếu phẩm trong chế độ ăn hàng ngày của hầu hết mọi người
10. (to) come up with a set of standards for German beer: đưa ra một bộ tiêu chuẩn cho bia Đức
11. the fermentation process: quá trình lên men
12. sparsely populated areas: các khu vực dân cư thưa thớt
13. rampant alcohol abuse: việc lạm dụng thức uống có cồn tràn lan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.