Liên đoàn xiếc Việt Nam phản ứng chống lại những cáo buộc hung ác đối với động vật

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-11)

Vietnam Circus Federation responds against animal cruelty accusations

Vietnam Circus Federation defended their animal treatment after the Asia for Animals Coalition called to end animal cruelty at circuses in Vietnam. The Asia for Animals Coalition (AFA) recently sent a letter to the Minister of Culture, Sports and Tourism Nguyen Ngoc Thien to express deep concerns over animal abuse at circus performances across Vietnam and requested action to be taken to protect the animals.

Liên Đoàn Xiếc Việt Nam đã biện hộ việc hành xử động vật của họ sau khi Liên minh Động vật Châu Á kêu gọi chấm dứt sự tàn ác đối với động vật tại các rạp xiếc ở Việt Nam. Liên minh châu Á vì động vật (AFA) gần đây đã gửi một lá thư cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Nguyễn Ngọc Thiện để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng lạm dụng động vật trong các hoạt động biểu diễn xiếc trên khắp Việt Nam và yêu cầu hành động để bảo vệ các động vật này.

Citing Animals Asia’s reports, the AFA said that up to 19 different species were being used at circuses including endangered animals. They suspected many of them had been illegally captured and held in captivity.

Trích dẫn các báo cáo của Tổ chức động vật châu Á, AFA đã cho biết có tới 19 loài khác nhau đang được sử dụng để biểu diễn tại các rạp xiếc trong đó có cả những loài đang bị đe dọa. Họ đã nghi ngờ nhiều cá thể trong số chúng đã bị bắt một cách bất hợp pháp và bị giam giữ.

The animals’ living conditions are also very poor and the training regimes are cruel as the trainers use fear and threats to force the animals to follow their orders. The AFA particularly requested the minister to reconsider the use of animals at Dam Sen Cultural Park in Ho Chi Minh City.

Điều kiện sống của các loài động vật này cũng vô cùng nghèo nàn và các chế độ huấn luyện mang tính tàn độc khi những người huấn luyện sử dụng nỗi sợ hãi và đe dọa để ép buộc các loài động vật phải tuân theo mệnh lệnh của họ. AFA đặc biệt đề nghị Bộ trưởng xem xét lại việc sử dụng động vật trong các buổi biểu diễn xiếc tại Công viên văn hóa Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ta Duy Anh, director of Vietnam Circus Federation said the circus industry in Vietnam started in 1922 with various animals such as tigers and horses. According to Anh, circus fairs and competitions in France, Italy, China and Russia still have animal performances.

Ông Tạ Duy Anh, giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã cho biết ngành xiếc ở Việt Nam được bắt đầu vào năm 1922 với nhiều loài động vật khác nhau như các loài hổ và ngựa. Theo ông Anh, các hội chợ xiếc và cuộc thi ở Pháp, Ý, Trung Quốc và Nga vẫn có các màn biểu diễn động vật.

“Across the globe, there are two opinions on this issue. Some people said that we must protect the animals and return them to nature. Others said we must provide animals with more natural habitats,” he said.

“Trên toàn cầu, có hai quan điểm về vấn đề này. Một số người đã nói rằng chúng ta phải bảo vệ những loài động vật và đưa chúng trở lại với thiên nhiên. Số khác thì cho rằng chúng ta phải cung cấp cho động vật môi trường sống tự nhiên hơn”, ông nói.

Anh said their animals’ cages are clean and the food is fresh. They have 20 carers and veterinarians for periodic vaccinations. He denied accusations that their animals were beaten and mistreated while being trained. “PETA Asia had worked with us over this problem before and we led them to visit the animal living area.

Ông Anh cho biết các chuồng nhốt động vật đều sạch sẽ và thức ăn tươi sống. Họ có 20 người chăm sóc và các bác sĩ thú y để tiêm phòng định kỳ. Ông đã từ chối những cáo buộc rằng động vật của mình bị đánh đập và ngược đãi trong khi được huấn luyện. “PETA Asia đã làm việc với chúng tôi về vấn đề này trước đây và chúng tôi dẫn họ đến thăm khu vực sinh sống của động vật.

They were pleased and said the living conditions were good, unlike some private circus” Anh said. “Old elephants that have performed for over 30 years are released into the wild. We are planning to switch from wild animals to more domesticated ones such as chickens, pigs and dogs. The wild animals will be transferred to Thu Le Zoo in Hanoi.”

Họ đã hài lòng và nói rằng điều kiện sống nơi đây tốt, không giống với một số rạp xiếc tư nhân”. Ông Anh cho biết “Những con voi già đã biểu diễn trong hơn 30 năm thì được thả lại tự nhiên. Chúng tôi đang dự định chuyển hướng từ động vật hoang dã sang những con vật thuần hóa hơn như gà, lợn và chó. Những động vật hoang dã sẽ được chuyển đến Vườn thú Thủ Lệ ở Hà Nội.”

The forest ranger unit in Hanoi carries out monthly and quarterly inspections to monitor the animals. Anh affirmed that all animals are transferred to conservation centres when they are old. Performer Tong Toan Thang said, “PETA Asia asked us if we knew the animals like to perform or not. They protect the animals’ rights in Vietnam but I think it’s reasonable.”

Đơn vị kiểm lâm ở Hà Nội thực hiện các giám sát hằng tháng và hằng quý những động vật này. Ông Anh khẳng định rằng tất cả các loài động vật đã được chuyển đến các trung tâm bảo tồn khi chúng già. Người biểu diễn Tống Toàn Thắng nói rằng: “PETA Châu Á đã hỏi chúng tôi, liệu chúng tôi có biết động vật thích hay không thích biểu diễn hay không. Họ bảo vệ các quyền của động vật ở Việt Nam nhưng tôi nghĩ điều đó hợp lý.”

He went on to say that they still need a proper plan and time to switch from wild animals to domesticated ones. Animal performances are necessary to the circus close to everyone’s childhoods. For the coming Animated Fairy Forest World show to celebrate Children’s Day, the Vietnam Circus Federation will better integrate the numbers of animals with other types of performances.

Ông nói tiếp rằng họ vẫn cần một kế hoạch và thời gian thích hợp để chuyển từ động vật hoang dã sang những động vật thuần hóa. Những màn biểu diễn động vật là cần thiết để rạp xiếc càng gần gũi với tuổi thơ của mỗi người. Đối với chương trình hoạt hình Thế Giới Rừng Cổ Tích sắp tới để kỷ niệm Ngày Tết thiếu nhi, Liên đoàn xiếc Việt Nam sẽ lồng ghép tốt hơn số lượng động vật với các loại hình biểu diễn khác.

Translated: Dao Cham

Source: dtinews.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. Vietnam Circus Federation: Liên Đoàn Xiếc Việt Nam
2. the Minister of Culture, Sports and Tourism: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. (to) express deep concerns: bày tỏ mối quan ngại sâu sắc
4. the animals’ living conditions: các điều kiện sống của các loài động vật
5. the training regimes: các chế độ huấn luyện
6. (to) have animal performances: có các màn biểu diễn động vật
7. (to) return them to nature: đưa chúng trở lại với thiên nhiên
8. periodic vaccinations: tiêm phòng định kỳ
9. (to) switch from wild animals to more domesticated ones: chuyển hướng từ các động vật hoang dã sang những con vật thuần hóa hơn
10. (to) carry out monthly and quarterly inspections: thực hiện các giám sát hằng tháng và hằng quý
11. (to) protect the animals’ rights: bảo vệ các quyền của động vật
12. other types of performances: các loại hình biểu diễn khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.