Liệu người cá có tồn tại?

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-13)

Do mermaids exist?

When I say mermaids what comes to mind, that’s what we want them to look like. In fact, if mermaids do exist, would it makes sense that they’re kind of like a fish? Scaly, slimy, maybe a little slippery. Mermaids have been a subject of fascination for centuries. Cultures from all around the world all seem to have mermaids in their folklores, all with a very similar description. But, do they really exist? Skeptics, of course, are many, but there are also those who believe.

Khi nhắc tới người cá trong suy nghĩ chúng ta, các bạn sẽ nghĩ đến họ trông thế nào. Thực tế, nếu người cá tồn tại thì trông họ giống một con cá sẽ hợp lý hơn. Một con cá có vẩy, mùi tanh và trơn tuột. Người cá luôn là một chủ đề hấp dẫn trong nhiều thế kỷ qua. Các nền văn hóa trên khắp thế giới thường nhắc tới người cá trong những câu chuyện dân gian của họ, tất cả miêu tả rất giống nhau. Nhưng người cá có thực sự tồn tại hay không? Tất nhiên có rất nhiều người hoài nghi về điều này, nhưng cũng có những người tin.

1. Christopher Columbus has reported sightings of mermaids while he was out at sea. Here is what he said about mermaids: ‘’They were not as beautiful as they are painted.’’ ‘’Although to some extent they have a human appearance in the face…’’

1. Christopher Columbus từng khẳng định ông đã nhìn thấy người cá khi đang lênh đênh trên biển. Đây là những gì ông ta nhận xét về người cá: “Họ không đẹp như trong tranh vẽ.” “Mặc dù vậy, ở góc độ nào đó thì họ cũng có một dáng vẻ gương mặt giống như con người…”

2. Here is another incredible source: Henry Hudson, the Explorer and discoverer of the Hudson River records seeing a real mermaid near Russia. He wrote in his blog: “Two crew members -Thomas Hilles and Robert Rayner -sighted a mermaid at 75° 7′ N, and shouted at the rest of the crew to come and look.” Hudson further recorded it as having a “tail of a dolphin and speckled like a mackerel.”

2. Còn một nguồn tin đáng kinh ngạc khác: Henry Hudson, nhà thám hiểm đại dương và là người phát hiện ra con sông Hudson ghi nhận ông đã nhìn thấy một người cá ở gần nước Nga. Ông viết trong nhật ký của mình như sau: “Hai thủy thủ Thomas Hilles và Robert Rayner nhìn thấy một người cá ở 75 độ 7 phút Bắc và họ đã hô to lên để các thủy thủ khác tới xem.” Hudson mô tả thêm rằng người cá có “đuôi giống cá heo và lốm đốm giống cá thu”.

3. In 1943, at the time of World War II, several mermaids were spotted by Japanese soldiers on the shores of the Kei Islands in Indonesia. They reported seeing them swimming in the water, and one on the beach. A description of the one sighted on the beach is as follows: roughly 4-feet 9-inches (150 cm) tall, pinkish skin, human looking face and limbs, spikes along its head, and a mouth like a carp. When Japanese sergeant Taro Horiba heard news of a dead mermaid that was washed up on the shore, he went to examine it.

3. Năm 1943, vào thời Thế Chiến II, các binh sĩ Nhật Bản đã nhìn thấy một vài người cá tại vùng biển thuộc quần đảo Kei ở Indonesia. Họ kể rằng chúng đang bơi trong nước, và một người cá ở trên bãi biển. Họ đã tả lại người cá được nhìn thấy trên bãi biển như sau: cao khoảng mét rưỡi, da hơi hồng, mặt và chân tay giống người, có gai dọc theo đầu và miệng giống cá chép. Khi Trung sĩ Nhật Taro Horiba nghe tin về xác của một người cá chết bị trôi dạt vào bờ, ông đã đích thân đến để kiểm tra.

After seeing it with his own eyes he became a believer, he was convinced. So, after his return to Japan, he urged scientists to go there and study such mermaids. Can you imagine this? A soldier comes back from war and the first thing out of his mouth is: “Hey, I saw a mermaid. Can you guys look into that?” Of course, no research was done because they thought he was insane.

Sau khi tận mắt chứng kiến, ông đã hoàn toàn bị thuyết phục. Vì vậy, khi trở về Nhật Bản, ông đã kêu gọi các nhà khoa học đến đó để nghiên cứu về người cá. Bạn có thể tưởng tượng được không? Một người lính trở về từ chiến tranh và điều đầu tiên mà ông ấy nói là: “Này, tôi đã nhìn thấy một người cá. Các ông có thể nghiên cứu nó không?” Tất nhiên không có nghiên cứu nào được thực hiện bởi vì họ nghĩ ông ấy bị điên.

4. Another sighting occurred, when tourists who were on a ferry saw a woman with the tail of a dolphin. She was described as having beautiful blonde hair and was seen eating a salmon. This story was reported in The Times Colonist newspaper and drew a lot of attention

4. Một việc chứng kiến khác xảy nữa, khi các du khách trên phà đã nhìn thấy một người phụ nữ có đuôi giống cá heo. Cô được mô tả là có mái tóc đẹp vàng óng ả và đang ăn một con cá hồi. Câu chuyện này đã được đăng trên tờ The Times Colonist và thu hút nhiều sự chú ý. 

An unknown humanlike creature was found in the belly of a dead great white shark in Southern Africa. The body was then examined and it was determined to have hands and a humanoid skull. A barb was left jammed in the shark’s jaws, and this is claimed to be a mermaid’s weapon.

Một sinh vật bí ẩn có hình thù giống con người đã được tìm thấy trong bụng một con cá mập trắng khổng lồ ở Nam Phi. Cái xác này đã được kiểm tra và được xác định là có bàn tay và một hộp sọ giống của con người. Ngoài ra còn có một cái gai bị kẹt lại trong hàm của con cá mập, và người ta cho rằng nó chính là vũ khí của một người cá.

5. This story is kind of funny. Mermaids have been sighted on a number of occasions in Zimbabwe. It’s claimed that efforts to complete the building of dams were delayed by mermaids. Apparently, mermaids had harassed the construction workers when they try installing water pumps.

5. Còn một câu chuyện khôi hài nữa. Người cá đã được nhìn thấy nhiều lần ở Zimbabwe. Nghe nói những nỗ lực để hoàn thành việc xây dựng các con đập đã bị trì hoãn bởi người cá. Có vẻ như, người cá đã quấy nhiễu các công nhân xây dựng khi họ cố gắng lắp đặt máy bơm nước.

How are they harassing construction workers? Were they making catcalls? Were they splashing water on the construction workers with their tails? Minister Nkomo was reported as saying in Zimbabwe’s state-approved Herald newspaper that the officers I have sent have vowed not to go back there.

Họ quấy rối công nhân xây dựng như thế nào? Bằng cách huýt sáo chăng? Hay là dùng đuôi té nước vào các công nhân? Bộ trưởng Nkomo đã nói trên tờ Herald của Zimbabwe rằng các nhân viên tôi gửi đi đã tuyên bố sẽ không quay trở lại đó lần nữa.

We even hired whites thinking that our boys did not want to work but they also returned saying they would not return to work there again. Kiryat Yam, this is the only place in the world where a $1 million reward is up for grabs for the first person who can provide conclusive footage capturing a real mermaid. This reward isn’t given by some local hack. This is a government sanction reward because there have been numerous mermaid sightings there.

Chúng tôi thậm chí phải thuê người da trắng vì cho là các chàng trai của chúng tôi không muốn làm việc nhưng họ đã quay trở lại để nói rằng họ sẽ không làm việc ở đó nữa. Kiryat Yam là nơi duy nhất trên thế giới treo thưởng 1 triệu đô-la cho người đầu tiên có thể cung cấp bằng chứng về một người cá thực sự. Phần thưởng này không phải được đưa ra bởi một đại gia tỉnh lẻ chơi trội đâu. Đây là phần thưởng do chính phủ đưa ra vì đã có rất nhiều dấu hiệu về người cá ở đó.

Translated by: Lê Trang

Source: beyondsciencetv.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.