Liệu quyền lực có khiến con người trở nên tồi tệ?

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-03)

Does power make you mean?

We all know the story. Someone gets promoted at work and suddenly they change – they start forgetting their previous peers or turning into bullies.

Tất cả chúng ta đều biết đến câu chuyện. Khi ai đó được thăng chức trong công việc và đột nhiên họ thay đổi – họ bắt đầu quên đi những đồng nghiệp cũ, hoặc trở thành những kẻ bắt nạt người khác.

As it turns out, it may be in our wiring. In one of the first studies to make this claim, scientists now say a default brain mechanism may cause us to lose empathy when we gain power.

Hóa ra, điều này có thể xảy đối với chúng ta. Một trong những nghiên cứu đầu tiên nhận định về điều này, các nhà khoa học ngày nay cho rằng cơ chế não bộ đã được định sẵn có thể là nguyên nhân khiến chúng ta mất đi sự đồng cảm khi có được quyền lực.

“This research is important because it opens the door to examining what power does to us,” says Sukhvinder Obhi, senior author of the study at Wilfrid Laurier University in Canada. “We have very little understanding of how power affects the brain, both its causes and consequences.”

“Nghiên cứu này rất quan trọng vì nó mở ra cánh cửa để khảo sát quyền lực tác động tới chúng ta như thế nào”, ông Sukhvinder Obhi, một học giả nghiên cứu kì cựu của trường đại học Wilfrid Laurier ở Canada phát biểu: “Chúng ra có rất ít hiểu biết về sức ảnh hưởng của quyền lực lên não bộ, từ cả hai góc độ nguyên nhân và cả hậu quả của nó.”

Specifically, the study showed that when you put people in a certain state, which makes them feel more powerful, their sensitivity to other people dropped, including their ability to put themselves in other peoples shoes.

Đặc biệt, công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi người ta được đặt ở một địa vị nào đó, chúng khiến họ cảm thấy có quyền lực hơn, thì sự nhạy cảm của họ đến người khác sẽ giảm đi, bao gồm cả khả năng đặt chính họ vào vị trí của người khác.

The Science

In the early 1990s a group of scientists studying monkeys found that their brains reacted in similar ways when they were grasping an object, or watching someone else grasp an object. In the same way, when human beings see another person pick up an apple or perform an action, they naturally imagine themselves being in their situation. The process is known as our mirroring system — and has been linked to our feelings of empathy.

Khoa học

Vào đầu những năm 1990, một nhóm các nhà khoa học khi nghiên cứu ở loài khỉ đã nhận thấy não bộ của chúng có phản ứng theo những cách tương tự nhau khi chúng nắm được một đồ vật, hay thấy ai đó cầm được một đồ vật. Theo cách tương tự, khi con người nhìn thấy người khác nhặt lên một quả táo hay làm một động tác nào đó, họ sẽ tự nhiên tưởng tượng mình đang trong hoàn cảnh đó. Quá trình này được biết đến như là hệ thống phản chiếu của chúng ta – và được liên kết với cảm giác đồng cảm của chúng ta.

Obhi and his team found feelings of increased powerfulness shut down our empathy through a default mechanism in our brains. Obhi says. “Powerful people are less interested in others, which means they do not pay attention to individual difference.” They tend to stereotype or categorize people based on superficial surface attributes.

Ông Obhi và cộng sự của mình đã phát hiện ra cảm giác của quyền lực tăng lên sẽ làm giảm sự đồng cảm qua cơ chế mặc định của não bộ. Ông Obhi phát biểu. “Bản thân những người có quyền lực ít khi quan tâm tới người khác, điều này có nghĩa là họ không để tâm tới sự khác biệt của cá nhân từng người.” Họ có xu hướng rập khuôn, hoặc đánh giá người khác dựa trên các đặc điểm hình thức bề ngoài.

A good excuse for bad behavior?

Whether or not the effects of power on people can be regulated is the next steps in Obhi’s research. “In practical terms, this type of research may eventually be used and put together with training programs like mindfulness training and educational workshops for executives to deal with the power better.” says Obhi, but adds that we are only just beginning to understand the effects of power.

Lý do nào chính đáng cho những hành vi không tốt này?

Liệu rằng có hay không ảnh hưởng của quyền lực lên con người có thể được xác định ở những bước tiếp theo trong nghiên cứu của ông Obhi. “Thực tế, những nghiên cứu kiểu này có thể áp dụng và đưa vào chương trình đào tạo giống như thực hành chánh niệm và các buổi thảo luận chương trình giáo dục cho các nhà điều hành nhằm giúp họ nắm quyền lực tốt hơn.” ông Obhi nói, nhưng thêm vào đó chúng ta đang chỉ mới bắt đầu hiểu về những ảnh hưởng của quyền lực thôi.  

Translated: Lê Trang, Lala

Source: CNN Health

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) get promoted at work: được thăng chức trong công việc
2. previous peers: những đồng nghiệp cũ
3. (to) put themselves in other peoples shoes: đặt chính họ vào vị trí của người khác
4. (to) react in similar ways: phản ứng theo những cách tương tự nhau
5. human beings: con người
6. powerful people: người có quyền lực
7. (to) pay attention to: chú ý đến
8. (to) tend to stereotype: có xu hướng rập khuôn
9. mindfulness training: thực hành chánh niệm
10. the effects of power: những ảnh hưởng của quyền lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.