Mickey Mouse: Nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-17)

Mickey Mouse: The World Famous Cartoon Character

Source: Youtube

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch để xem nghĩa Tiếng Việt

 

There is perhaps no greater American cartoon character than the world famous Mickey Mouse. Mickey Mouse is a creation of the late Walt Disney, who pioneered the age of theme parks into popular American culture. Today, Mickey is the official mascot of the Walt Disney Corporation.

Có lẽ không có nhân vật hoạt hình của Mỹ nào vĩ đại hơn chuột Mickey nổi tiếng trên thế giới. Mickey Mouse là một sự sáng tạo của ngài Walt Disney quá cố, người đã tiên phong thời đại của các công viên giải trí vào trong nền văn hóa nổi tiếng của Mỹ. Ngày nay, chuột Mickey là linh vật chính thức của tập đoàn Walt Disney.

Mickey Mouse is what is called an anthropomorphic character, which is a term used to describe a non-human character that has human characteristics. Mickey can speak, laugh, cry, and use his hands like a human. He also walks on two legs rather than four. His trademark red shorts, large yellow shoes, white gloves, and oversized mouse ears make him one of the most recognizable cartoon characters in America, and in the world.

Chuột Mickey là tên gọi một nhân vật có thuyết hình người, đó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một nhân vật không phải là con người mà có những tính cách của con người. Chuột Mickey có thể nói, cười đùa, khóc, và sử dụng đôi tay của mình như con người. Cậu ta cũng đi bằng hai chân hơn là bằng bốn chân. Quần soóc màu đỏ, đôi giày màu vàng to, đôi găng tay trắng, và đôi tai chuột quá khổ mang thương hiệu của cậu ta đã trở thành một trong những nhân vật hoạt hình dễ nhận biết nhất ở Mỹ, và trên thế giới.

Mickey was created by Disney in 1928 in the short film Steamboat Willie. That film was the first of 130 films starring the famous mouse. Mickey has also starred in 10 full-length films. In the 1930s, Mickey began to appear in comic books, and on November 18, 1978 he got his own star on the Hollywood Walk of Fame. He became the first cartoon character to earn a star on the historic sidewalk.

Mickey đã được tạo nên bởi Disney vào năm 1928 trong bộ phim ngắn Steamboat Willie. Bộ phim đó là phần đầu trong số 130 tập phim có sự tham gia đóng chính của chú chuột nổi tiếng này. Chuột Mickey cũng thủ vai chính trong 10 bộ phim dài tập. Vào những năm 1930, chuột Mickey đã bắt đầu xuất hiện trong những cuốn truyện tranh, và vào ngày 18 tháng 11 năm 1978 cậu ta đã nhận được ngôi sao cho chính mình trên đại lộ danh vọng Hollywood. Cậu ta đã trở thành nhân vật hoạt hình đầu tiên giành được một ngôi sao trên vỉa hè mang tính lịch sử này.

Ten of his films have been nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film with Lend a Paw winning this award. Walt Disney received an Honorary Award for creating the character in 1932. One of the most popular children’s shows in American history was the “Mickey Mouse Club,” which ran from 1955 to 1996. Mickey has a girlfriend named Minnie Mouse, a dog named Pluto, and a host of friends that include Donald, and Daisy Duck, who are stars on their own.

Mười bộ phim của cậu ta đã được đề cử cho giải the Academy Award cho phim hoạt họa ngắn xuất sắc nhất một trong số đó là Lend a Paw đã giành chiến thắng giải thưởng này. Walt Disney đã nhận được giải thưởng danh dự cho việc tạo ra nhân vật vào năm 1932. Một trong những chương trình của thiếu nhi nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ là “Mickey Mouse Club”, được diễn ra từ năm 1955 đến năm 1996. Chuột Mickey có một cô bạn gái là cô nàng Minnie, một chú chó tên Pluto, và nhóm bạn gồm chú vịt Donald và Daisy, họ cũng là những ngôi sao.

Today, Mickey Mouse merchandise can be found worldwide. He appears in all Disney theme parks throughout the world. In 1988 Mickey made his last full-length film appearance when he starred in Who Framed Roger Rabbit. This was a significant occurrence because it was the first time that Disney characters starred alongside Warner Brother’s characters. The two corporations had been long-time rivals.

Ngày nay, mặt hàng Mickey Mouse có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Cậu ta xuất hiện trong tất cả các công viên giải trí Disney trên khắp thế giới. Vào năm 1988 chuột Mickey đã được xuất hiện trong bộ phim dài cuối cùng khi cậu ta đóng vai chính trong phim Who Framed Roger Rabbit. Đây là một sự kiện quan trọng vì nó là lần đầu tiên các nhân vật Disney đóng vai chính cùng với các nhân vật của Warner Brother. Hai tập đoàn là những đối thủ cạnh tranh lâu năm.

Translated by: Thanh Hằng

Source: eslfast.com

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Có lẽ không có American cartoon character nào vĩ đại hơn chuột Mickey nổi tiếng trên thế giới. Mickey Mouse là một creation của ngài Walt Disney late, người đã pioneer the age of theme parks vào trong nền văn hóa nổi tiếng của Mỹ. Ngày nay, chuột Mickey là the official mascot of the Walt Disney Corporation.

 

📌American cartoon character [phr]: nhân vật hoạt hình của Mỹ
   /əˈmerɪkən/ /kɑːrˈtuːn/ /ˈkærəktər/
📌creation [n]: sự sáng tạo
    /kriˈeɪʃn/
📌late [adj]: quá cố
    /leɪt/
📌(to) pioneer the age of theme parks [phr]: tiên phong thời đại của các công viên giải trí
          /ˌpaɪəˈnɪr/ /ði/ /eɪdʒ/ /əv/ /θiːm/ /pɑːrks/
📌the official mascot of the Walt Disney Corporation [phr]: linh vật chính thức của tập đoàn Walt Disney
    /ði/ /əˈfɪʃl/ /ˈmæskɑːt/ /əv/ /ðə/ /wɔːlt/ /’dizni:/ /ˌkɔːrpəˈreɪʃn/

Chuột Mickey là tên gọi an anthropomorphic character, đó là một term được sử dụng để mô tả một nhân vật không phải là con người mà have human characteristics. Chuột Mickey có thể nói, cười đùa, khóc, và sử dụng đôi tay của mình như con người. Cậu ta cũng walk on two legs hơn là bằng bốn chân. Quần soóc màu đỏ, đôi giày màu vàng to, đôi găng tay trắng, và đôi tai chuột quá khổ trademark của cậu ta đã trở thành một trong những the most recognizable cartoon character ở Mỹ, và trên thế giới.

 

📌an anthropomorphic character [phr]: một nhân vật có thuyết hình người
   /ən/ /ˌænθrəpəˈmɔːrfɪk/ /ˈkærəktər/
📌term [n]: thuật ngữ
    /tɜːrm/
📌(to) have human characteristics [phr]: có những tính cách của con người
            /həv/ /ˈhjuːmən/ /ˌkærəktəˈrɪstɪks/
📌(to) walk on two legs [phr]: đi bằng hai chân
          /wɔːk/ /ɑːn/ /tuː/ /leɡz/
📌trademark [n]: mang thương hiệu
  /ˈtreɪdmɑːrk/
📌the most recognizable cartoon character [phr]: nhân vật hoạt hình dễ nhận biết nhất
    /ðə/ /moʊst/ /ˈrekəɡnaɪzəbl/ /kɑːrˈtuːn/ /ˈkærəktər/

Mickey đã được tạo nên bởi Disney vào năm 1928 trong the short film Steamboat Willie. Bộ phim đó là phần đầu trong số 130 tập phim có sự tham gia đóng chính của chú chuột famous này. Chuột Mickey cũng star trong 10 bộ phim dài tập. Vào những năm 1930, chuột Mickey đã begin to appear in comic books, và vào ngày 18 tháng 11 năm 1978 cậu ta đã nhận được ngôi sao cho chính mình trên the Hollywood Walk of Fame. Cậu ta đã trở thành nhân vật hoạt hình đầu tiên giành được một ngôi sao trên vỉa hè mang tính lịch sử này.

 

📌the short film [phr]: bộ phim ngắn
   /ðə/ /ʃɔːrt/ /fɪlm/
📌famous [adj]: nổi tiếng
  /ˈfeɪməs/
📌star [v]: thủ vai chính
  /stɑːr/
📌(to) begin to appear in comic books [phr]: bắt đầu xuất hiện trong những cuốn truyện tranh
          /bɪˈɡɪn/ /tu/ /əˈpɪr/ /ɪn/ /ˈkɑːmɪk/ /bʊks/
📌the Hollywood Walk of Fame [phr]: đại lộ danh vọng Hollywood
    /ðə/ /ˈhɑːliwʊd/ /wɔːk/ /əv/ /feɪm/

Mười bộ phim của cậu ta đã được nominate for giải the Academy Award cho phim hoạt họa ngắn xuất sắc nhất một trong số đó là Lend a Paw đã win this award. Walt Disney đã receive an Honorary Award cho việc tạo ra nhân vật vào năm 1932. Một trong những chương trình của thiếu nhi nổi tiếng nhất American history là “Mickey Mouse Club”, được diễn ra từ năm 1955 đến năm 1996. Chuột Mickey có một cô bạn gái là cô nàng Minnie, một chú chó tên Pluto, và nhóm bạn gồm chú vịt Donald và Daisy, họ cũng là những ngôi sao.

 

📌nominate for [v]: đề cử cho
  /ˈnɑːmɪneɪt/ /fər/
📌(to) win this award [phr]: giành chiến thắng giải thưởng này
           /wɪn/ /ðɪs/ /əˈwɔːrd/
📌(to) receive an Honorary Award [phr]: nhận được giải thưởng danh dự
            /rɪˈsiːv/ /ən/ /ˈɑːnəreri/ /əˈwɔːrd/
📌American history [phr]: lịch sử nước Mỹ
    /əˈmerɪkən/ /ˈhɪstri/

Ngày nay, merchandise Mickey Mouse có thể được find worldwide. Cậu ta xuất hiện trong tất cả các công viên giải trí Disney throughout the world. Vào năm 1988 chuột Mickey đã được appearance trong bộ phim dài cuối cùng khi cậu ta đóng vai chính trong phim Who Framed Roger Rabbit. Đây là a significant occurrence vì nó là lần đầu tiên các nhân vật Disney đóng vai chính cùng với các nhân vật của Warner Brother. Hai tập đoàn là những long-time rival.

 

📌merchandise [n]: mặt hàng
  /ˈmɜːrtʃəndaɪs/
📌(to) find worldwide [phr]: tìm thấy trên khắp thế giới
         /faɪnd/ /ˌwɜːrldˈwaɪd/
📌throughout the world [phr]: trên khắp thế giới
      /θruːˈaʊt/ /ðə/ /wɜːrld/
📌appearance [n]: sự xuất hiện
      /əˈpɪrəns/
📌a significant occurrence [phr]: một sự kiện quan trọng
   /ə/ /sɪɡˈnɪfɪkənt/ /əˈkɜːrəns/
📌long-time rival [phr]: đối thủ cạnh tranh lâu năm
   /’lɔːŋ taɪm/ /ˈraɪvl/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.