Mickey Mouse: Nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-17)

Mickey Mouse: The World Famous Cartoon Character

Source: Youtube

There is perhaps no greater American cartoon character than the world famous Mickey Mouse. Mickey Mouse is a creation of the late Walt Disney, who pioneered the age of theme parks into popular American culture. Today, Mickey is the official mascot of the Walt Disney Corporation.

Có lẽ không có nhân vật hoạt hình nào ở Mỹ vĩ đại hơn chuột Mickey nổi tiếng trên thế giới. Mickey Mouse là một sự sáng tạo của Walt Disney, người đã tiên phong cho thời đại của các công viên giải trí trong văn hóa Mỹ nổi tiếng. Ngày nay, chuột Mickey là linh vật chính thức của tập đoàn Walt Disney.

Mickey Mouse is what is called an anthropomorphic character, which is a term used to describe a non-human character that has human characteristics. Mickey can speak, laugh, cry, and use his hands like a human. He also walks on two legs rather than four. His trademark red shorts, large yellow shoes, white gloves, and oversized mouse ears make him one of the most recognizable cartoon characters in America, and in the world.

Chuột Mickey được gọi như một nhân vật có thuyết hình người, đó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một nhân vật không phải là con người mà có những tính cách con người. Chuột Mickey có thể nói, cười, khóc, và sử dụng bàn tay của mình như con người. Cậu ta cũng có thể đi bằng hai chân hơn là bằng bốn chân. Thương hiệu của cậu ta là quần soóc màu đỏ, đôi giày màu vàng to, đôi găng tay trắng, và đôi tai chuột quá khổ của cậu ta đã trở thành một trong những nhân vật hoạt hình dễ nhận biết nhất ở nước Mỹ, và trên toàn thế giới.

Mickey was created by Disney in 1928 in the short film Steamboat Willie. That film was the first of 130 films starring the famous mouse. Mickey has also starred in 10 full-length films. In the 1930s, Mickey began to appear in comic books, and on November 18, 1978 he got his own star on the Hollywood Walk of Fame. He became the first cartoon character to earn a star on the historic sidewalk.

Mickey đã được tạo nên bởi Disney vào năm 1928 trong một bộ phim ngắn Steamboat Willie. Bộ phim đó là phần đầu trong số 130 tập phim có sự tham gia đóng chính của chú chuột nổi tiếng này. Chuột Mickey cũng tham gia chính trong 10 bộ phim dài tập. Vào những năm 1930, chuột Mickey đã bắt đầu xuất hiện trong những cuốn truyện tranh, và vào ngày 18 tháng 11 năm 1978 cậu ta đã nhận được ngôi sao của chính mình trên đại lộ danh vọng Hollywood. Cậu ta đã trở thành nhân vật hoạt hình đầu tiên giành được một ngôi sao trên vỉa hè lịch sử.

Ten of his films have been nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film with Lend a Paw winning the award. Walt Disney received an Honorary Award for creating the character in 1932. One of the most popular children’s shows in American history was the “Mickey Mouse Club,” which ran from 1955 to 1996. Mickey has a girlfriend named Minnie Mouse, a dog named Pluto, and a host of friends that include Donald, and Daisy Duck, who are stars on their own.

Mười bộ phim của cậu ta đã được đề cử giải the Academy Award cho phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất một trong số đó Lend a Paw đã giành giải thưởng này. Walt Disney đã nhận được giải thưởng danh dự cho việc tạo ra nhân vật vào năm 1932. Một trong những chương trình thiếu nhi nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ là “Mickey Mouse Club”, được diễn ra từ năm 1955 đến năm 1996. Chuột Mickey có một cô bạn gái là cô nàng Minnie, một chú chó tên Pluto, và nhóm bạn gồm chú vịt Donald và Daisy, họ cũng là những ngôi sao.

Today, Mickey Mouse merchandise can be found worldwide. He appears in all Disney theme parks throughout the world. In 1988 Mickey made his last full-length film appearance when he starred in Who Framed Roger Rabbit. This was a significant occurrence because it was the first time that Disney characters starred alongside Warner Brother’s characters. The two corporations had been long-time rivals.

Ngày nay, hóa phẩm Mickey Mouse có thể được tìm thấy trên toàn thế giới. Cậu ta xuất hiện trong tất cả các công viên giải trí Disney trên khắp thế giới. Vào năm 1988 chuột Mickey đã được xuất hiện trong bộ phim dài cuối cùng khi cậu ta đóng vai chính trong phim Who Framed Roger Rabbit. Đây là một sự kiện đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên các nhân vật Disney tham gia đóng vai chính bên cạnh các nhân vật của Warner Brother´s. Hai tập đoàn là những đối thủ cạnh tranh lâu năm.        

Translated: Thanh Hằng

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) pioneer the age of theme parks: tiên phong cho thời đại của các công viên giải trí
2. the official mascot: linh vật chính thức
3. an anthropomorphic character: một nhân vật có thuyết hình người
4. (to) appear in comic books: xuất hiện trong những cuốn truyện tranh
5. the Hollywood Walk of Fame: đại lộ danh vọng Hollywood
6. a significant occurrence: một sự kiện đáng chú ý
7. long-time rivals: những đối thủ cạnh tranh lâu năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.