Muhammad Ali (1942-2016): Võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-20)

Muhammad Ali (1942–2016): The Greatest Boxer

Source: Youtube

The greatest boxer of the modern era is Muhammad Ali. There is generally no question about this in the boxing circles. However, there are those who would argue that there were others who were just as great. Ali was born in Louisville, Kentucky, and was first called Cassius Marcellus Clay Jr., but changed his name in the late 1960s after adopting Islam as his religion.

Muhammad Ali là võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất thời hiện đại. Nói chung không có sự nghi vấn nào về điều này trong giới quyền Anh. Tuy nhiên, có người tranh luận rằng cũng đã có những người khác vĩ đại như vậy. Ali được sinh ra ở vùng Louisville, Kentucky, và tên gọi đầu tiên là Cassius Marcellus Clay Jr., nhưng ông đã thay đổi tên vào cuối những năm 1960 sau khi chọn đạo Hồi là tín ngưỡng của mình.

Ali was not only one of the greatest heavyweight boxers ever to step into the ring, but also a deeply spiritual person who defied the United States government by standing on his ethics. He was a controversial and divisive man who elicited great emotion from those who loved him, and those who wanted him jailed.

Ali không chỉ là một trong những võ sĩ quyền Anh hạng nặng vĩ đại nhất từng bước vào võ đài, mà ông còn là một người có tâm hồn sâu sắc đã thách thức lại chính phủ Hoa Kỳ bằng cách đứng trên theo đạo lý của ông. Ông là một người tranh luận và gây bất hòa, ông khơi ngợi cảm xúc tuyệt vời từ những người yêu mến ông, và những người muốn ông bị tù.

Ali was on top of his profession in the late 60s when his draft classification was all changed. He was ordered to enlist in the Army, but he refused. He claimed that he could not go to war because of his religious beliefs. Many saw this move by the U.S. government as a way to silence the outspoken boxer because he was well beyond the age most young American men were being drafted at the time.

Ali đã ở vị trí đỉnh cao sự nghiệp của mình vào những năm thập niên 60 khi việc xếp vào trong quân dịch của ông đã làm thay đổi tất cả. Ông đã được lệnh nhập ngũ, nhưng ông đã từ chối. Ông đã tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia chiến tranh vì những niềm tin tôn giáo của mình. Nhiều người đã nhìn thấy động thái của chính phủ Hoa Kỳ cũng như cách im lặng của võ sĩ quyền Anh trực tính này bởi vì ông đã vượt quá độ tuổi mà hầu hết người trẻ ở Hoa Kỳ đang bị bắt đi quân dịch vào thời điểm này.

Ali was stripped of his title, and was banned from boxing, while his case went through the U.S. court system. Ali was inactive during his years from the age 25 to almost 29. There is no telling how many more victories and titles he could have won during his stolen prime.

Ali đã bị tước danh hiệu, và đã bị cấm thi đấu quyền Anh, trong khi trường hợp ông đã thông qua hệ thống tòa án Hoa Kỳ. Ali đã không hoạt động vào những năm tháng tuổi trẻ của mình từ độ tuổi 25 đến gần năm 29 tuổi. Không ai có thể nói được đã có bao nhiêu trận thắng và danh hiệu mà ông có thể chiến thắng trong suốt thời kỳ hoàng kim bị đánh cắp của mình.

Eventually, the U.S. Supreme Court ruled in an 8 – 0 decision in Ali’s favor, overturning his conviction of draft evasion. His stance was not popular at the time among conservative Americans; many people disliked him very much, but his determination and moral principles held up his decision. He is now regarded as one of the most influential persons in the history of the U.S. He was named “Sportsman of the Century” by Sports Illustrated magazine, and “Sports Personality of the Century” by the BBC.

Cuối cùng, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết trong quyết định 8 – 0 có lợi cho Ali, bãi bỏ việc kết tội ông trong việc rút khỏi quân dịch. Lập trường của ông đã không còn phổ biến vào thời kỳ những người Mỹ bảo thủ; nhiều người không thích ông lắm, nhưng sự cương quyết và nguyên tắc đạo đức của ông đã giữ vững quyết định đó. Ông được coi là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông được đặt tên là “Sportsman of the Century” bởi tạp chí Sports IIIustrated, và “Sports Personality of the Century” của BBC.

Translated: Thanh Hằng

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. in the boxing circles: trong giới quyền Anh
2. one of the greatest heavyweight boxers ever to step into the ring: một trong những võ sĩ quyền Anh hạng nặng vĩ đại nhất từng bước vào võ đài
3. (to) elicit great emotion: khơi ngợi cảm xúc tuyệt vời
4. on top of his profession: ở vị trí đỉnh cao sự nghiệp
5. because of his religious beliefs: vì những niềm tin tôn giáo của ông
6. during his stolen prime: suốt thời kỳ hoàng kim bị đánh cắp của ông
7. moral principles: nguyên tắc đạo đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.