Ngày Cá tháng Tư có đang lụi tàn?

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-01)

Is April Fools’ Day Dying?

No joke: Researchers say we are moving away from personal, real-world pranks and into a world of media-driven jokes and Internet tomfoolery. Does this spell the end of April Fools’ Day as we know it?

Không đùa đâu: Các nhà nghiên cứu nhận định rằng chúng ra đang chuyển dần từ những trò đùa giỡn cá nhân trong thế giới thực sang những trò đùa được điều khiển bởi truyền thông và những hành vi ngớ ngẩn trên mạng. Điều này liệu có đánh dấu sự chấm hết của ngày Cá tháng Tư mà chúng ta biết?

The first mentions of an All Fool’s Day (as it was formerly called) came in Europe in the Middle Ages. The importance of this day of prank-pulling freedom is no laughing matter. It’s integral to American culture, a day of funny is important to society, and also helps humans bond.

Những đề cập đầu tiên về một ngày nói dối (cách gọi trước đây của ngày Cá tháng Tư) đến từ Châu Âu vào thời Trung Cổ. Tầm quan trọng của ngày đùa giỡn thoải mái này không phải là chuyện đùa. Đây là một phần của văn hóa Mỹ, một ngày hài hước rất quan trọng đối với xã hội và cũng giúp con người gần gũi nhau.

However, researchers say our take on comedy is changing. And that may mean fewer pranks in the future. “The usual pranks that we would see 50 years ago are much less common,” Gary Alan Fine, a sociologist at Northwestern University in Illinois, told LiveScience. “I think we are seeing the decline of interpersonal pranks.”

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng quan điểm về sự hài hước của chúng ta đang thay đổi. Và điều đó nghĩa là sẽ có ít trò đùa giỡn trong tương lai. “Những trò chơi đùa giỡn mà chúng ta thường thấy 50 năm về trước giờ ít phổ biến hơn”, ông Gary Alan Fine, một nhà xã hội học của trường Đại học Northwestern ở bang Illinois chia sẻ với trang LiveSience: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đang thấy sự lụi tàn của các trò đùa giỡn giữa các cá nhân với nhau.”

Pranking or bullying?

“At one time, prankstering played a bigger role in American society. Some of the prankstering was also very harmful,” Joseph Boskin, an emeritus professor of history at Boston University, told LiveScience. This type of harmful prank-playing was usually directed toward marginalized sections of society.

Đùa giỡn hay hăm dọa?

“Tại một thời điểm, trò đùa giỡn đã đóng vai trò lớn hơn trong xã hội Mỹ. Một số trò đùa giỡn cũng rất nguy hại,” ông Joseph Boskin, một giáo sư danh dự môn lịch sử của trường Đại học Boston, chia sẻ với trang LiveScience. Loại đùa giỡn có hại này đã thường hướng tới các thành phần bị gạt ra bên lề của xã hội.

“Pranks have played a very big role in this situation, so I’m glad that the prankster part of it has declined, but the poking fun at life in general goes on,” Boskin said. The big problem is knowing where to draw the line between playful pranks and meanness on the verge of bullying, Fine said.

“Các trò đùa giỡn đã có ảnh hưởng rất lớn trong tình huống này, vì vậy tôi vui mừng rằng những thành phần đùa cợt này đã bị suy tàn, tuy nhiên sự vui thích chọc ghẹo trong cuộc sống nhìn chung vẫn tiếp diễn” ông Boskin nói. “Vấn đề lớn ở đây là sự nhận biết ranh giới giữa những trò đùa giỡn hóm hỉnh với sự hèn hạ đang bên bờ vực của sự hăm dọa”, ông Fine nói.

“Practical jokes of a certain sort shade into bullying, they shade into meanness and we are very concerned as a society about meanness,” Fine said. “Finding out what that point is, is difficult for a society.”

“Các trò đùa thực tế theo một dạng nhất định chuyển dần thành sự hăm dọa, chúng chuyển thành sự hèn hạ và chúng ta rất quan ngại về một xã hội với tính xấu như vậy”, ông Fine nói. “Tìm ra vấn đề đó là gì, thật khó đối với một xã hội”

Equality and social control

Because of our conscientiousness and desire to ensure equality, Americans may have drawn that line too far along the spectrum, hedging out playful pranking. And traditional pranking may be left out in the cold, Fine said.

Bình đẳng và kiểm soát xã hội

“Bởi lương tâm, khát vọng đảm bảo sự bình đẳng của chúng ta, người Mỹ có thể đã vạch ra giới hạn quá xa trong lĩnh vực này, ngăn chặn những trò đùa giỡn. Và những trò đùa giỡn truyền thống có thể bị lạnh nhạt đi”, ông Fine nói.

Sometimes, a funny prank pulled in one group would be seen in another group of people as inappropriate. “Treating every incident as unique in itself on one level makes things easier, but then it means that someone who did X [a given prank] would be treated differently than someone else who did X [the same prank in a different group].

Đôi khi, một trò đùa giỡn hài hước trong một nhóm này lại được cho là không thích hợp với nhóm khác. “Xử lí mọi tình huống như bản thân riêng có của nó ở một mức độ sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, như vậy thì nó có nghĩa rằng một ai đó làm chuyện X [một trò đùa giỡn trước] sẽ bị đánh giá khác đi so với một người khác cũng làm chuyện X [cùng một trò đùa giỡn ở một nhóm khác].

In society, that’s not fair, Fine said. “How do you find that balance in that society where there needs to be rules that apply to everyone?” This focus on equality may mean fewer interpersonal pranks are being played on April Fools’ Day.

Trong xã hội, chuyện đó là không công bằng, ông Fine nói. “Làm sao bạn có thể tìm thấy sự bình đẳng trong xã hội nơi mà cần có những luật lệ để áp dụng với tất cả mọi người?” Chú trọng vào sự bình đẳng nghĩa là các trò đùa giỡn giữa cá nhân hơn sẽ diễn ra ít hơn trong ngày Cá tháng Tư.

“That’s not a bad thing…the world’s not a worse place without practical jokes. Without pranks, it might even be a slightly better place,” Fine said. “On the other hand, the downside is we put all of these institutional controls on people, and that may not be such a wonderful thing.”

“Đó không phải là một điều gì tồi tệ… Thế giới chẳng xấu hơn nếu thiếu các trò đùa thông thường. Không có những trò đùa giỡn, nó thậm chí còn tốt hơn một chút ấy chứ”, ông Fine nói. “Mặt khác, nhược điểm là chúng ta đặt tất cả những thể chế kiểm soát này lên mọi người, và điều đó có thể không phải là một điều tuyệt vời.”

Corporate pranking

While personal pranks may be on their way out the door, the spirit of April Fool’s Day is still alive in corporate hoaxes, Alex Boese, curator of the website Museum of Hoaxes, told LiveScience. When asked if April Fools’ Day is dying, he said: “I think it’s just the opposite. It’s more prevalent and stronger than ever, because it’s been so strongly embraced by advertisers and corporations.”

Đùa giỡn có tổ chức

Trong khi các trò đùa giỡn cá nhân có thể đang trên đà biến mất, tinh thần của ngày Cá tháng Tư vẫn còn tồn tại trong những trò đánh lừa có tổ chức, ông Alex Boese, người quản lí trang web Bảo tàng của những trò đánh lừa, phát biểu với trang LiveScience. Khi được hỏi liệu ngày Cá tháng Tư có đang lụi tàn, ông nói:  “Tôi nghĩ nó thậm chí còn ngược lại. Nó còn thịnh hành và rầm rộ hơn bao giờ hết, vì nó đã được đón nhận một cách nhiệt liệt bởi các nhà quảng cáo và các công ty kinh doanh.” 

 “It’s a great marketing opportunity for them,” Boese said. “They come up with … these elaborate April Fools’ Day jokes because these jokes turn viral, and they get quite a bit of free marketing out of them.”

“Đó là một cơ hội quảng bá tuyệt vời cho họ”, ông Boese nói. “Họ nghĩ ra… các trò đùa ngày Cá tháng Tư tinh vi này vì những trò đùa này trở thành hiện tượng, và họ nhận được sự quảng bá miễn phí kha khá từ chúng.

Translated: Lê Trang, Lala

Source: livescience.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. interpersonal pranks: các trò đùa giỡn giữa các cá nhân với nhau
2. an emeritus professor of history: một giáo sư danh dự môn lịch sử
3. in general: nhìn chung
4. on the verge of bullying: đang bên bờ vực của sự hăm dọa
5. (to) ensure equality: đảm bảo sự bình đẳng
6. (to) hedge out playful pranking: ngăn chặn những trò đùa giỡn
7. balance in that society: sự bình đẳng trong xã hội
8. April Fools’ Day: ngày Cá tháng Tư
9. on the other hand: mặt khác
10. curator of the website: người quản lí trang web
11. advertisers and corporations: các nhà quảng cáo và các công ty kinh doanh
12. a great marketing opportunity for: một cơ hội quảng bá tuyệt vời cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.