Ngày càng nhiều thiếu niên trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt ảo

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (ST-03)

More Teens Victimized by Cyber-Bullies

The schoolyard bully has gone digital. As more and more young people have access to computers and cell phones, a new risk for teens is beginning to emerge. Electronic aggression, in the form of threatening text messages and the spread of online rumors on social networking sites, is a growing concern.

Nạn bắt nạt trong nhà trường đã trở nên số hóa. Khi ngày càng nhiều thanh thiếu niên được tiếp cận với máy vi tính và điện thoại di động, một hiểm họa mới bắt đầu xuất hiện. Những vụ tấn công điện tử dưới hình thức tin nhắn đe dọa và sự lây lan của những tin đồn trực tuyến trên những trang mạng xã hội là một mối lo ngại ngày càng gia tăng.

Researchers estimate that between 9 percent and 34 percent of youth are victims of so-called “cyber-bullies.” And as many as one out of five teens have bullied another youth using digital media, reports a special issue of the Journal of Adolescent Health. Although the majority of kids who are harassed online aren’t physically bothered in person, the cyber-bully still takes a heavy emotional toll on his or her victims.

Các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng từ 9 đến 34 % thanh thiếu niên là nạn nhân của vấn nạn gọi nôm na là “bắt nạt ảo.” Và theo một báo cáo đặc biệt của Tạp chí Sức khỏe Vị thành niên, cứ năm thiếu niên thì có đến một em đã từng bắt nạn bạn cùng trang lứa thông qua việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật số. Mặc dù đa số trẻ em bị quấy rối trên mạng không bị quấy rầy về thể xác ngoài đời thật, nhưng những kẻ bắt nạt ảo vẫn để lại ảnh hưởng hết sức nặng nề lên tinh thần của các nạn nhân.

Kids who are tormented online are more likely to get a detention or be suspended, skip school and experience emotional distress, the medical journal reports. Teens who receive rude or nasty comments via text messages are six times more likely to say they feel unsafe at school. The concern is that bullying is still perceived by many educators and parents as a problem that involves physical contact.

Những đứa trẻ bị hành hạ trên mạng có xu hướng bị cấm túc hoặc bị đình chỉ học tập, cúp học và trải qua những phiền muộn về mặt tinh thần nhiều hơn, theo báo cáo tạp chí y khoa. Các thiếu niên này phải nhận những lời nhận xét thô lỗ hay tục tĩu thông qua tin nhắn có khả năng cảm thấy bất an trong trường học cao hơn gấp 6 lần. Điều đáng lo ngại ở đây là nhiều nhà giáo dục và các bậc phụ huynh vẫn cho rằng nạn bắt nạt là một vấn đề có dính dáng đến sự động chạm thể xác.

Most research and enforcement efforts focus on bullying in school classrooms, locker rooms, hallways and bathrooms. But given that 80 percent of adolescents use cell phones or computers, “social interactions have increasingly moved from personal contact at school to virtual contact in the chat room,” write Kirk R. Williams and Nancy G. Guerra, researchers at the University of California, Riverside and co-authors of one of the journal reports.

Hầu hết những cuộc nghiên cứu và nỗ lực thực thi đều chú trọng vào nạn bắt nạt trong lớp học, ở phòng thay đồ, trên hành lang và trong phòng tắm. Nhưng 80 % trẻ vị thành niên sử dụng điện thoại di động hoặc máy vi tính thì “các tương tác xã hội đã ngày càng chuyển từ tiếp xúc trực tiếp trong trường học sang tiếp xúc ảo trong các phòng chat,” theo như Kirk R. Williams và Nancy G. Guerra, hai nhà nghiên cứu tại Đại học California, Riverside và là đồng tác giả của một trong số những báo cáo trong tạp chí đã nêu lên.

“Internet bullying has emerged as a new and growing form of social cruelty.” Cyber-bullying tactics include humiliation, destructive messages, gossip, slander and other “virtual taunts” communicated through e-mail, instant messaging, chat rooms and blogs. School districts in Florida, South Carolina, Utah and Oregon have responded by creating new policies to deal with digital bullies.

“Bắt nạt trên mạng đã nổi lên như một dạng ức hiếp xã hội mới.” Những cách thức bắt nạt ảo bao gồm chế nhạo, gửi tin nhắn phá hoại, tung tin đồn, vu oan và “những lời lăng mạ ảo” khác được trao đổi qua thư điện tử, tin nhắn tức thời, các phòng chat và blog. Các học khu ở Florida, Nam Carolina, Utah và Oregon đã ứng phó bằng cách đặt ra những chính sách mới để đối phó với nạn bắt nạt kỹ thuật số.

New York City is enforcing rules banning communication devices in school buildings, and Washington state recently passed a law requiring that cyber-bullying is part of school district harassment prevention policies. The Centers for Disease Control and Prevention lists resources for information on new technology and youth violence. 

Thành phố New York đang thi hành những luật cấm các thiết bị liên lạc trong phạm vi trường học, và bang Washington gần đây đã thông qua một điều luật yêu cầu đưa nạn bắt nạt ảo vào luật thành một phần của chính sách ngăn chặn quấy rối trong học khu. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Bệnh đã lập nên một danh sách các nguồn thông tin về công nghệ mới và bạo lực vị thành niên. 

Translated: Lê Trang

Source: NYTimes.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. the schoolyard bully: nạn bắt nạt trong nhà trường
2. (to) access to computers and cell phones: tiếp cận với máy vi tính và điện thoại di động
3. social networking sites: những trang mạng xã hội
4. (to) use digital media: sử dụng các phương tiện kỹ thuật số
5. (to) experience emotional distress: trải qua những phiền muộn về mặt tinh thần 
6. (to) focus on bullying in school classrooms: chú trọng vào nạn bắt nạt trong lớp học
7. youth violence: bạo lực vị thành niên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.