Nghiên cứu cho thấy lượng đường huyết thấp có thể tốt cho não bộ

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-06)

Lower blood sugar may be good for the brain, study shows

People with elevated blood sugar levels – even those not high enough for diabetes or pre-diabetes – are more likely to have memory problems than people with lower levels, a study of 141 people has shown.

Người có lượng đường trong máu cao – ngay cả không đủ cao để mắc bệnh đái tháo đường hay tiền đái tháo đường – dễ mắc các vấn đề về trí nhớ hơn là những người có lượng đường huyết thấp, nghiên cứu trên 141 người cho thấy.

The results suggest that people within the normal range could help prevent cognitive problems as they age by lowering their blood sugar levels, said the author of the study, Agnes Floel of Charite University Medicine in Berlin. The work was published online Wednesday in the journal Neurology. Floel suggested reducing calories and increasing exercise should be tested to see if those could affect the levels and attendant problems.

Kết quả cho thấy những người có lượng đường huyết ở phạm vi bình thường có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về nhận thức khi họ ngày càng già đi nhờ giảm lượng đường huyết, theo bà Agnes Floel, tác giả công trình nghiên cứu, thuộc trường Đại học Y dược tại thành phố Berlin. Công trình này đã được đăng tải trực tuyến vào Thứ Tư trên tạp chí Neurology. Bà Floel đã đưa ra khuyến cáo việc giảm hàm lượng Calo và tăng cường tập thể dục thể thao nên được kiểm tra xem liệu điều đó có thể ảnh hưởng đến các mức độ lượng đường huyết và những vấn đề kèm theo hay không.

The researchers looked at 141 people, with an average age of 63. They did not have diabetes or pre-diabetes, were not overweight, and did not drink or smoke much. They also did not have thinking or memory impairment. Their memories and blood sugar levels were tested. They were asked, for example, to recall a list of 15 words a half hour after hearing them. Recalling fewer words was associated with higher blood sugar levels.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát 141 người, ở độ tuổi trung bình là 63 tuổi. Họ đã không mắc các bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, không thừa cân và không uống rượu bia hay hút thuốc lá nhiều. Họ cũng không bị suy giảm về tư duy hoặc trí nhớ. Trí nhớ và lượng đường huyết của họ đã được kiểm tra. Họ được yêu cầu, ví dụ như nhắc lại danh sách 15 từ đã được nghe sau 30 phút. Việc nhắc lại số từ ít hơn có liên quan đến lượng đường huyết cao hơn.

People with higher blood sugar levels also had smaller volumes in the hippocampus, which is one of two parts of the brain, a center of emotion and memory. Earlier research has shown “deleterious effects of diabetic glucose levels on brain structure, particularly the hippocampus,” the researchers wrote.  Impaired glucose tolerance and Type 2 diabetes also have been associated with lower cognitive function and a higher incidence of dementia, including Alzheimer’s disease, they reported.

Người có lượng đường huyết cao cũng có thể tích vùng hồi hải mã nhỏ hơn, là một trong hai phần của bộ não, trung tâm của cảm xúc và trí nhớ. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra “những tác hại của các mức đường huyết tiểu đường lên cấu trúc não, đặc biệt là vùng hồi hải mã”, theo như các nhà nghiên cứu đã viết. Sự suy giảm dung nạp glucose (IGT) và bệnh tiểu đường loại 2 cũng có liên quan đến khả năng nhận thức thấp hơn và tỉ lệ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn, bao gồm cả bệnh Alzheimer, theo như họ báo cáo.

The hippocampus is a part of the brain important in memory and spatial navigation. It is one of the first regions of the brain to suffer damage in people who have Alzheimer’s disease. The current study not only confirms “previous associations between non-diabetic glucose levels and memory performance and hippocampal volume” but also serves “to substantially extend these findings by conducting the experiments of magnetic resonance imaging or computed tomography brain structure or more detailed neuroimaging protocols” the scientists wrote.

Vùng hồi hãi mã là một phần của não bộ quan trọng trong việc ghi nhớ và định hướng không gian. Đây là một trong những vùng đầu tiên của não bộ chịu tổn thương đối với những người mắc bệnh Alzheimer. Các nghiên cứu gần đây không chỉ xác thực “sự liên quan trước đây giữa mức đường huyết không bị bệnh tiểu đường với khả năng ghi nhớ và thể tích vùng hổi hải mã” mà còn phục vụ cho việc “mở rộng đáng kể các nghiên cứu này bằng cách tiến hành các thí nghiệm chụp cộng hưởng từ hoặc cắt lớp vi tính cấu trúc não bộ hay các giao thức của hệ thần kinh được phân tích chi tiết hơn” theo như các nhà khoa học đã viết.

Translated: Hà Duyên

Source: latimes.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. people with elevated blood sugar levels: người có lượng đường trong máu cao
2. (to) have memory problems: mắc các vấn đề về trí nhớ
3. (to) prevent cognitive problems: ngăn ngừa các vấn đề về nhận thức
4. (to) reduce calories: giảm hàm lượng Calo
5. attendant problems: những vấn đề kèm theo
6. memory impairment: suy giảm về trí nhớ
7. (to be) associated with: có liên quan đến
8. a center of emotion and memory: trung tâm của cảm xúc và trí nhớ
9. brain structure: cấu trúc não
10. a higher incidence of dementia: tỉ lệ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn
11. (to) conduct the experiments of magnetic resonance imaging: tiến hành các thí nghiệm chụp cộng hưởng từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.