Nguồn gốc của ngày lễ Halloween

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (OI – 01)

The origin of Halloween

Halloween is not really a typical holiday. Other holidays, like Christmas and Shavuot, celebrate an event. Halloween marks a lot of things, including the lives of people who aren’t with us anymore. The history of Halloween is not entirely a clear one. Here’s how (we think) it started:

Halloween không thật sự là một ngày lễ điển hình. Những ngày lễ khác, như Giáng sinh và Shavuot, được tổ chức thành một sự kiện. Lễ hội Halloween đánh dấu cho nhiều điều, bao gồm việc tưởng nhớ những người đã không còn sống với chúng ta nữa. Lịch sử của ngày lễ Halloween không hoàn toàn rõ ràng. Dưới đây là cách (chúng tôi nghĩ) ngày lễ đã bắt đầu:

Many hundreds of years ago, a people called the Celts lived in Europe and on the British Isles. The Celts believed that the souls of the dead visited Earth on the last day of October. They had a festival in honor of these souls of the dead, and they called it Samhain.

Hàng trăm năm về trước, một tộc người được xưng là Celts sống ở Châu Âu và trên những quần đảo Anh. Người Celts tin rằng linh hồn của người chết đã đến thăm Trái Đất vào ngày cuối cùng của tháng 10. Họ đã có một lễ hội để vinh danh những linh hồn của người chết, và họ gọi lễ hội đó là Samhain.

In this time, the Roman Empire conquered the Celts and took over some of their beliefs as well. This included Samhain. The Romans combined it with their own festivals. And since the Roman Empire spread across a great part of the known world, the idea that the souls of the dead visited Earth on the last day of October spread far and wide.

Trong giai đoạn đó, Đế chế La Mã đã chinh phục người Celts và cũng như tiếp nối những tín ngưỡng của họ. Trong đó có lễ hội Samhain. Người La Mã kết hợp Lễ hội này với những lễ hội của họ. Và từ khi đế chế La Mã truyền bá khắp phần lớn của thế giới được biết đến, thì quan niệm rằng linh hồn của người chết đến thăm Trái đất vào ngày cuối cùng của tháng 10 đã lan xa và rộng khắp.

Many ideas from the Roman days still survive in the United States and in other Western countries. Halloween is one of them. But how did we get the name Halloween? In the 8th Century, the Catholic Church declared November 1 to be All Saints’ Day. The church calendar had a number of days honoring saints already.

Nhiều tư tưởng của người La Mã tới nay vẫn còn tồn tại trên nước Mỹ và ở nhiều nước phương Tây. Halloween là một trong số đó. Tuy nhiên bằng cách nào chúng ta gọi tên là Halloween? Vào thế kỉ thứ 8, giáo hội Công giáo tuyên bố ngày mùng 1 tháng 11 là ngày lễ các thánh. Lịch giáo hội có một số ngày để tôn vinh các vị thánh.

November 1 was picked to be the day to honor all saints who didn’t already have a day named in their honor. And the mass that the Catholic Church celebrated on November 1 was called Allhallowmas. This meant “mass of all the hallowed [saintly people.]” And somewhere, the night before became known as Allhallowe’en, which was short for “evening before All Hallows’ Day.” It was then shortened to what we now call it, Halloween. One last question: Why do people dress up as ghosts, goblins, vampires, and other scary creatures?

Ngày mùng 1 tháng 11 được chọn là ngày để tưởng nhớ tất cả các vị thánh, những người chưa có ngày lễ để tưởng nhớ họ. Và thánh lễ mà các nhà thờ Thiên Chúa giáo tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 11 được gọi là Allhallowmas. Lễ Allhallowmas có ý nghĩa là “Ngày lễ của tất cả các vị thánh [những người thánh thiện.]” Và ở một nơi nào đó, cái đêm trước khi được biết là Allhallowe’en, gọi tắt là “Đêm trước ngày lễ các thánh”. Sau đó nó cũng được gọi ngắn gọn với cái tên chúng ta gọi ngày nay, là Halloween. Một câu hỏi cuối cùng: Tại sao người ta lại hóa trang thành những con ma, yêu quái, ma cà rồng, và những sinh vật đáng sợ khác?

The people who started all this Halloween business many years ago believed that if they appeared scary, they would scare away the spirits of the dead who were roaming the earth on All Hallows’ Eve. These people also carried food to the edge of town and left it there, hoping the spirits would eat that food and not come raid the village.

Những người bắt đầu tiến hành lễ hội Halloween này từ nhiều năm trước đây đã tin rằng nếu họ xuất hiện đáng sợ, họ có thể xua đuổi linh hồn của những người đã chết đang lang thang trên mặt đất vào thời khắc đêm của Thánh lễ. Họ cũng mang đồ ăn ra ngoài vùng rìa của thị trấn và để lại đó, hy vọng những linh hồn này sẽ ăn đồ ăn đó và không đến quấy rối ngôi làng.

Translated by: Lê Trang

Source: socialstudiesforkids.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.