Nguồn gốc – lịch sử của Pizza

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (OI – 06)

The History of Pizza – Origins

One of the most popular dishes in the world today is without a doubt a pizza. Its long history spans centuries and millennia’s, unifying the countries of Europe and later on continents and entire world. As we look further back to the past we can see the origins of the pizza in the 1st century BC as a sort of flattened bread that was used by several European civilizations. The first major breakthrough in the history of pizza happened in 16th century with the arrival of tomatoes from the New World. Often thought as a poor man’s vegetable, sauces made from potato soon became integral part of the Italian pizza and which later spread across the entire world.

Không nghi ngờ gì nữa, một trong những món ăn phổ biến nhất trên thế giới ngày nay là bánh pizza. Lịch sử lâu đời của nó kéo dài nhiều thế kỷ và hàng thiên niên kỷ, việc thống nhất các nước châu Âu và sau đó trên các lục địa và trên toàn thế giới. Khi chúng ta nhìn xa hơn về quá khứ, chúng ta có thể thấy nguồn gốc của bánh pizza có từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên như một loại bánh mì dẹt được sử dụng bởi một số nền văn minh châu Âu. Bước đột phá lớn đầu tiên trong lịch sử bánh pizza xảy ra vào thế kỷ 16 với sự xuất hiện của cà chua từ thế giới mới. Nó thường được cho là rau quả của người nghèo, nước sốt làm từ khoai tây sớm trở thành một phần không thể thiếu của pizza Ý và sau đó lan rộng trên toàn thế giới.

The earliest known home of ancient pizza comes from the island of Sicily, where archeologist found remains of the 3000 years old flattened breads and tool for their manufacture. The similar kind of dishes papered in the surrounding European areas in the following centuries. One of the earliest mentioning’s of pizza came from the historical writings of the Darius, the great conquest of Europe. It mentions the habit of his soldiers to bake flattened bread on their shields, which were later covered with cheese and dates.

Cái nôi được biết đến sớm nhất của bánh pizza cổ xưa đến từ đảo Sicily, nơi mà nhà khảo cổ học đã tìm thấy tàn tích của bánh mì dẹt 3.000 năm tuổi và những công cụ để sản xuất chúng. Các loại món ăn tương tự được bọc giấy lại ở quanh các khu vực châu Âu lân cận trong hàng thế kỷ sau. Một trong những điều được nhắc đến sớm nhất của bánh pizza đến từ các tác phẩm lịch sử của Darius, cuộc chinh phục vĩ đại của châu Âu. Nó đề cập đến thói quen của những người lính nướng bánh mì dẹt trên lá chắn của họ, sau đó được phủ pho mát và quả chà là.

Roman Empire and especially the area around the Naples and Pompeii were famous for their use of pizzas as everyday meals. There are several historical writings from those times that mention their skill in making flattened breads that were afterward seasoned with various toppings. The most famous mention of pizza from that period was one in poet Virgil poem The Aeneid”. The volcano disaster that stoke Roman city of Pompeii left immeasurable amount of important archeological artifact for the modern historians.

Đế quốc La Mã và đặc biệt là khu vực xung quanh thành phố Naples và Pompeii nổi tiếng về việc sử dụng pizza như các bữa ăn hàng ngày. Có một số tác phẩm lịch sử từ những thời đó đề cập đến kỹ năng trong việc làm bánh mì dẹt và sau đó được cho thêm gia vị lên những lớp trên cùng. Bánh pizza được đề cập đến nhiều nhất từ thời kỳ đó đã xuất hiện trong một bài thơ The Aeneid của nhà thơ Virgil. Vụ thảm họa núi lửa đã thiêu trụi thành phố Pompeii của La Mã đã để lại vô số các hiện vật khảo cổ quan trọng cho các nhà sử học hiện đại.

Among the ruins of the preserved city, archeologist found many signs that proved the common existence of pizzas in Roman Empire – street stands where pizza was sold, bakeries where they were made and even equipment that baker used. The other parts of Europe continued to make variations of flattened bread dishes, with many of them surviving even to today (Coca from Catalonia and Valencia, Greek Pita, Turkish Pide, Lepinja or Solmun in Balkans).

Trong số những tàn tích của thành phố được bảo tồn, nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều dấu tích chứng minh sự tồn tại phổ biến của pizza ở Đế chế La Mã – các quầy bán đường phố nơi pizza được bán, những tiệm bánh sản xuất ra chúng và thậm chí có cả những thiết bị mà người làm bánh đã từng sử dụng. Các vùng khác của châu Âu tiếp tục sản xuất ra các biến thể của các món bánh mì dẹt, mà trong số đó vẫn còn nhiều loại tồn tại cho đến ngày hôm nay (Coca từ Catalonia và Valencia, Pita [bánh mì tròn và dẹt] ở Hy Lạp, Pide ở Thổ Nhĩ Kỳ, Lepinja hoặc Solmun ở Balkans).

The arrival of tomatoes from the new world represented one ingredient for the incredible rise of the pizza popularity. The center of pizza innovation was centered in city of Naples, where local cooks first started implementing now famous tomato topping. By late 18th century pizza reached great popularity on the streets of Naples. It was sold in the poorer sections of the city, which became popular tourist destination of many Italian and European sailors that visited that city. As the pizza became more popular, the vendors that sold them became more organized. The first modern pizzeria Antica Pizzeria Port’Alba was opened in 1830, and soon after that many more followed it.

Sự xuất hiện của cà chua từ thế giới mới đại diện cho một thành tố góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phổ biến của pizza. Trung tâm của sự đổi mới pizza được tập trung ở thành phố Naples, nơi các đầu bếp địa phương lần đầu tiên thực hiện lớp cà chua trên bề mặt bánh nổi tiếng ngày nay. Trước cuối thế kỷ 18, pizza đã trở nên rất nổi tiếng trên các đường phố của Naples. Nó được bán ở những khu vực nghèo hơn của thành phố này, nó đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của nhiều thủy thủ người Ý và châu Âu khi đến thăm thành phố đó. Khi pizza trở nên phổ biến hơn, những người bán dạo trên phố đã trở nên có tổ chức hơn. Tiệm bánh pizza hiện đại đầu tiên là Antica Pizzeria Port’Alba được khai trương vào năm 1830, và theo sau đó là nhiều cửa hàng bán bánh pizza tiếp theo.

The moment witch solidified popularity of Pizza in Italy happened in 1889, when famous Naples pizza chef Raffaele Esposito made three pizzas for Umberto I King of Italy and his wife Queen Margherita di Savoia. His successful pizza presentation made his designs part of an Italian food culture, and consummation of pizza continued to spread across Italy.

Thời điểm kỳ bí để củng cố sự phổ biến của bánh Pizza ở Ý vào năm 1889, khi đầu bếp bánh pizza nổi tiếng ở Naples, Raffaele Esposito, làm ba bánh pizza cho vua Umberto I của Ý và vợ của ông là Nữ hoàng Margherita di Savoia. Sự biểu dương thành công bánh pizza của ông đã làm cho những tạo tác của ông trở thành một phần của văn hóa ẩm thực Ý, và tuyệt phẩm của bánh pizza tiếp tục lan rộng khắp nước Ý.

America became acquainted with pizzas in late 19th century, when many Italians colonized several US cities. Concentrated Italian presence in Chicago, New York City, and Philadelphia became one of the first areas where pizza was sold in United States. At first, street vendors sold pizzas in Italian districts, but soon after street peddlers who walked up and down the Chicago’s Taylor Street and sold hot slices of pizza to surrounding traffic. As the popularity of pizza grew, the need for dedicated restraint that served only pizza brought the foundation of first pizzeria in USA. Created by Gennaro Lombardi in Little Italy, Manhattan, this pizzeria was active all up to 1984, until it was reopened 10 years later by Lombardi’s grandson.

Nước Mỹ đã trở nên quen thuộc với pizza vào cuối thế kỷ 19, khi nhiều người Ý định cư tại một số thành phố của Hoa Kỳ. Sự hiện diện của người Ý tập trung ở Chicago, thành phố New York và tiểu bang Philadelphia đã trở thành một trong những khu vực đầu tiên mà pizza được bán tại Hoa Kỳ. Ban đầu, những người bán rong đã bán những chiếc bánh pizza ở các khu người Ý, nhưng ngay sau khi những người bán dạo đã đi bộ xuống phố Taylor của Chicago và bán những lát bánh pizza nóng cho các phương tiện giao thông xung quanh. Khi sự phổ biến của pizza tăng lên, nhu cầu cho sự câu thúc chuyên biệt chỉ phục vụ pizza đã thành lập cửa hàng pizza đầu tiên ở Mỹ. Được tạo ra bởi Gennaro Lombardi ở Little Italy, Manhattan, cửa hàng pizza này đã hoạt động đến năm 1984, cho đến khi nó được mở cửa trở lại 10 năm sau bởi cháu trai của Lombardi.

Although popularity of pizza grew in the USA, it was mostly limited to the Italian immigrants and their descendants. The moment that brought true international fame of the pizza happened after end of the World War II, when soldiers returning from the European fronts brought with themselves an appetite for this incredible dish. Another big promotion for pizza happened during 1950s when many American celebrities of Italian origin started promoting pizza, most notably Jerry Colonna, Frank Sinatra, Jimmy Durante, and baseball star Joe DiMaggio. As the new pizza parlors became formed across the entire America, the beginnings of the modern pizza industry started being born. Some of the most famous worldwide pizza franchises founded in that period were Pizza Hut in Wichita, Kansas(1958) Domino’s(1967) and Papa John’s (1984).

Mặc dù sự phổ biến của pizza đã tăng lên ở Mỹ, nhưng nó hầu như chỉ giới hạn đối với những người nhập cư Ý và con cháu của họ. Khoảnh khắc mang lại danh tiếng quốc tế thực sự của pizza diễn ra sau khi kết thúc Thế chiến II, khi những người lính trở về từ các mặt trận châu Âu, họ thực sự thèm ăn món lạ thường này. Một chương trình khuyến mãi lớn khác dành cho pizza đã diễn ra trong suốt những năm 1950 khi nhiều người nổi tiếng Mỹ gốc Ý bắt đầu quảng bá pizza, đáng chú ý nhất là Jerry Colonna, Frank Sinatra, Jimmy Durante và ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio. Khi các cửa hiệu pizza mới được hình thành trên khắp nước Mỹ, sự khởi đầu của ngành công nghiệp bánh pizza hiện đại bắt đầu được sinh ra. Một số nhượng quyền thương hiệu bánh pizza nổi tiếng nhất trên toàn thế giới được thành lập trong giai đoạn đó là Pizza Hut ở Wichita, Kansas (1958) Domino’s (1967) và Papa John’s (1984).

Today, American pizza business has shifted from the selling meals at the location of restraint to the companies that specialize in pizza delivery. Many of the old giants have also accepted the transition to this kind of business. Popularity of pizza continues to grow even today, and many public events and festivals are held in the honor of this incredible dish (such as World Pizza Championship where best cooks from entire world fight for the title of best pizza maker).

Ngày nay, việc kinh doanh bánh pizza Mỹ đã chuyển từ các bữa ăn buôn bán tại địa điểm được quản lý thành các công ty chuyên phân phối bánh pizza. Nhiều cửa hàng lớn lâu đời cũng đã chấp nhận sự chuyển đổi sang loại hình kinh doanh này. Sự phổ biến của pizza tiếp tục phát triển ngay cả ngày hôm nay, và nhiều sự kiện và lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh món ăn đặc biệt này (chẳng hạn như World Pizza Championship, nơi các đầu bếp giỏi nhất trên toàn thế giới tranh đấu cho danh hiệu nhà sản xuất pizza tốt nhất).

Translated: Tiểu Minh

Source: pizzafacts.net

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. the first major breakthrough in the history of pizza: bước đột phá lớn đầu tiên trong lịch sử bánh pizza
2. (to) became integral part of: trở thành một phần không thể thiếu của
3. (to) later spread across the entire world: sau đó lan rộng trên toàn thế giới
4. in the following centuries: trong hàng thế kỷ sau
5. the great conquest of Europe: cuộc chinh phục vĩ đại của châu Âu
6. several historical writings: một số tác phẩm lịch sử
7. (to) leave immeasurable amount of important archeological artifact for: để lại vô số các hiện vật khảo cổ quan trọng cho
8. the ruins of the preserved city: những tàn tích của thành phố được bảo tồn
9. the incredible rise of the pizza popularity: thúc đẩy mạnh mẽ sự phổ biến của pizza
10. (to) become popular tourist destination of: trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của
11. (to) continue to spread across Italy: tiếp tục lan rộng khắp nước Ý
12. (to) become acquainted with: trở nên quen thuộc với
13. street peddlers: những người bán dạo
14. (to) bring the foundation of first pizzeria: thành lập cửa hàng pizza đầu tiên
15. (to) mostly limit to the Italian immigrants and their descendants: hầu như chỉ giới hạn đối với những người nhập cư Ý và con cháu của họ
16. many American celebrities of Italian origin: nhiều người nổi tiếng Mỹ gốc Ý
17. the new pizza parlors: các cửa hiệu pizza mới
18. the modern pizza industry: ngành công nghiệp bánh pizza hiện đại
19. (to) specialize in pizza delivery: chuyên phân phối bánh pizza
20. (to) accept the transition to this kind of business: chấp nhận sự chuyển đổi sang loại hình kinh doanh này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.