Nguồn gốc và lịch sử vắn tắt của bánh Trung Thu

Tin Tức Song Ngữ Anh -Việt: (OI-02)

Origin and Brief History of the Moon Cake

The Mid-Autumn Festival usually falls in September or early October. In China, moon cakes have blanketed markets. Were it not for the Mid-Autumn Festival and its traditions, moon cakes may have been banished by today’s populace who seek low-fat, low-sugar foods. Moon cakes are symbols of harmony, family reunion, and good fortune, and these meanings are important to the Chinese people today.

Tết Trung Thu thường bắt đầu vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Ở Trung Hoa, bánh trung thu được phủ bán khắp các chợ. Nếu nó không phải dùng cho lễ Trung thu và các truyền thống của nó, bánh trung thu có thể đã bị loại bỏ bởi đông đảo quần chúng ngày nay, những người tìm kiếm những thực phẩm ít chất béo, ít đường. Bánh trung thu là biểu tượng của sự hòa hợp, đoàn tụ gia đình và sự may mắn, và những ý nghĩa này thì rất quan trọng đối với người Trung Hoa ngày nay.

The moon cake had several names. Previously, before it was called moon cake, it was called the Hu cake, royal court cake, small cake, or reunion cake. It was primarily used as an offering to the Moon God. As the culture changed throughout history, it became a food item for the Mid-Autumn Festival. Along with many other folk traditions, moon cakes have lost their divinity and poetic values, and become increasingly secular. The earliest moon cake appeared to be associated with Wen Zhong, a legendary teacher from the Shang period (1600-1046 B.C.). In Zhejiang Province in southern China, a type of thin-edged cake named “Teacher’s Cake” was developed. This is the origin of the moon cake.

Bánh trung thu đã có một số tên. Trước đây, trước khi nó được gọi là bánh trung thu, nó được gọi là bánh “Hu”, bánh cung điện hoàng gia, bánh nhỏ, hoặc bánh đoàn viên. Nó được sử dụng chủ yếu như là một vật phẩm dâng lên thần Mặt Trăng. Khi văn hóa đã thay đổi trong suốt lịch sử, nó đã trở thành một món ăn cho lễ Trung thu. Cùng với những truyền thống dân gian khác, bánh trung thu đã dần mất đi giá trị thiêng liêng và thơ ca của nó, và ngày càng trở nên thế tục. Bánh trung thu đầu tiên xuất hiện có liên quan đến Văn Trung, một giáo viên huyền thoại từ thời nhà Thương (1600-1046 trước công nguyên). Tại tỉnh Chiết Giang, miền Nam Trung Quốc, một loại bánh có viền mỏng tên là “Bánh của giáo viên” đã được phát triển. Đây là nguồn gốc của bánh trung thu.

When Han Dynasty official Zhang Qian visited the western regions of China in the second century, he brought back sesame seeds and walnuts, which became common ingredients in moon cakes. Because sesame seeds and walnuts were from ethnic minority areas (also called “Hu”), moon cakes were called “Hu cakes.” This lasted until the Tang Dynasty (618-907). At that time, there were many cake shops in the Tang capital of Chang’An. One Mid-Autumn Festival, Emperor Xuanzong tried a Hu cake and marveled at its taste.

Khi viên quan nhà Hán Trương Khiêm đến thăm các vùng phía tây của Trung Quốc vào thế kỷ thứ hai, ông đã mang về hạt vừng và quả óc chó, và nó đã trở nên thành phần phổ biến trong bánh trung thu. Bởi vì hạt vừng và quả óc chó bắt nguồn từ các vùng dân tộc thiểu số (còn gọi là “Hu”), bánh trung thu được gọi là “bánh Hu”. Điều này kéo dài cho đến thời nhà Đường (618-907). Vào thời điểm đó, có rất nhiều cửa hàng bánh ở thành Trường An. Trong một lễ hội Trung thu, Hoàng đế Đường Minh Hoàng đã thử một chiếc bánh “Hu” và ngạc nhiên trước hương vị của nó.

His concubine, Lady Yang, looked up in the evening sky and saw the full moon. She suggested naming the confection moon cake. During the Song Dynasty (960-1279), moon cakes were also called “small cakes” and “moon balls.” Although the famous poet Su Dongpo wrote a poem about “small cakes,” people still called them moon cakes. In the Ming (1368-1644) and Qing (1644-1911) dynasties, cosmetic improvements were made to moon cakes. The shell of the moon cakes became more delicate, but not much else has changed over the years. Like many other forms of art, once it reached its artistic height, it became difficult to improve on it.

Vợ lẽ của ông, Phu nhân họ Dương, đã ngước nhìn bầu trời đêm và thấy trăng tròn. Nàng đề nghị đặt tên cho bánh này là bánh trung thu. Trong thời nhà Tống (960-1279), bánh trung thu còn được gọi là “bánh nhỏ” và “quả bóng trăng”. Mặc dù nhà thơ nổi tiếng Tô Đông Pha đã viết một bài thơ về “bánh nhỏ”, nhưng người ta vẫn gọi chúng là bánh trung thu. Trong triều đại nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911), những cải tiến về mặt thẩm mỹ đã làm nên bánh trung thu. Vỏ bánh trung thu trở nên tinh tế hơn, nhưng đã không thay đổi nhiều qua các năm. Giống như những hình thức nghệ thuật khác, một khi nó đạt đến đỉnh cao nghệ thuật của nó, thật khó để cải tiến nó.

As time went by, moon cakes have also developed regional characteristics based on local foods and customs. There are now Beijing-style, Suzhou-style, Guangdong-style, Chaozhou-style, and Sichuan-style moon cakes. Beijing-style moon cakes have a crispy brown shell, while Suzhou-style moon cakes have multiple layers of thin, pale crust. Guangzhou-style has a thick, soft shell and a variety of fillings. In Muslim areas, residents use beef as fillings. In Taiwan, sweet potatoes are also used for the filling in moon cakes.

Qua thời gian, bánh trung thu cũng đã phát triển theo những đặc tính vùng miền dựa trên thực phẩm và phong tục địa phương. Hiện tại có phong cách Bắc Kinh, phong cách Tô Châu, phong cách Quảng Đông, phong cách Triều Châu và bánh trung thu Tứ Xuyên. Bánh trung thu kiểu Bắc Kinh có vỏ màu nâu giòn, trong khi bánh trung thu theo phong cách Tô Châu có nhiều lớp vỏ mỏng, nhợt nhạt. Bánh theo phong cách Quảng Châu có một vỏ dày, mềm và sự đa dạng của nhân bánh. Ở những xứ Hồi giáo, cư dân sử dụng thịt bò làm nhân nhồi thịt. Ở Đài Loan, khoai lang cũng được dùng để làm nhân trong bánh trung thu.

In recent years, as technology has improved, some new types of moon cakes have emerged. Such new inventions include ice-shelled moon cakes that do not require baking, but need to be kept frozen, vegetable or fruit moon cakes, abalone or fish fin filled seafood moon cakes, coconut milk moon cakes, and animal-shaped moon cakes.

Trong những năm gần đây, khi công nghệ đã được cải thiện, một số loại bánh trung thu mới đã xuất hiện. Những phát minh mới này bao gồm bánh trung thu đông lạnh không yêu cầu nướng bánh, nhưng cần được giữ đông, bánh trung thu rau quả, bánh trung thu bào ngư vây cá hải sản, bánh trung thu sữa dừa và bánh trung thu hình dáng động vật.

The packaging for moon cakes has also become more luxurious. It almost feels like it is trying to compete with the moon cakes themselves. Hopefully, this is only a process of exploration, and the makers will return to focusing their attention on improving the moon cakes.

Việc đóng gói bao bì cho bánh trung thu cũng trở nên sang trọng hơn. Có vẻ như là nó đang cố gắng để cạnh tranh với chính các bánh trung thu này. Hy vọng rằng, đây chỉ là một quá trình nghiên cứu, và các nhà sản xuất sẽ trở lại tập trung sự chú ý của họ vào việc cải thiện bánh trung thu.

Translated: Tiểu Minh

Source: visiontimes.com

 

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) have blanketed markets: phủ bán khắp các chợ
2. the symbol of harmony: biểu tượng của sự hòa hợp
3. family reunion: sự đoàn tụ gia đình
4. other folk traditions: những truyền thống dân gian khác
5. the origin of the moon cake: nguồn gốc của bánh trung thu
6. cosmetic improvements: những cải tiến về mặt thẩm mỹ
7. (to) reach its artistic height: đạt đến đỉnh cao nghệ thuật của nó
8. regional characteristics: những đặc tính vùng miền
9. (to) have a crispy brown shell: có vỏ màu nâu giòn
10. animal-shaped moon cakes: những bánh trung thu hình dáng động vật
11. the packaging for moon cakes: việc đóng gói bao bì cho bánh trung thu
12. (to) focus their attention on: tập trung sự chú ý của họ vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.