Nguồn gốc xa xưa của ông già Noel

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (OI – 09)

The Ancient Origins of Santa Claus

Every year millions of children around the world anxiously wait for the arrival of Santa Claus. Parents tell stories of the man with the white beard, red coat and polished boots who travels the world with his reindeer bearing gifts for all those who were well-behaved. Perhaps one day, parents will also tell the story of the real Santa Claus – a man who dedicated his life to charity and gift-giving.

Mỗi năm, hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của ông già Noel. Cha mẹ kể những câu chuyện về người đàn ông có bộ râu trắng, áo khoác đỏ và đôi giày ống bóng loáng, ông đi khắp thế giới bằng con tuần lộc của mình mang đến những món quà cho tất cả những ai ngoan ngoãn. Có lẽ một ngày nào đó, cha mẹ cũng sẽ kể câu chuyện về ông già Noel thực sự – một người đàn ông dành cả cuộc đời của mình để làm từ thiện và tặng quà.

The real story of Santa Claus begins with Saint Nicholas (270 – 343 AD), who was born in the village of Patara, an area which was once Greek but is now part of Turkey. He was born to wealthy parents, who died in an epidemic while Nicholas was still young. Nicholas used his entire inheritance to assist the needy, the sick, and the suffering. One account of Nicholas tells that he presented three impoverished daughters with dowries so that they would not have to become prostitutes. On three different occasions, the bags of gold providing the dowries had appeared in their home. They had been tossed through an open window and are said to have landed in stockings or shoes left. This led to the custom of children hanging stockings or putting out shoes, eagerly awaiting gifts from Saint Nicholas.

Câu chuyện có thật về ông già Noel bắt đầu từ thánh Nicholas (270 – 343 sau công nguyên), ông sinh ra ở làng Patara, một khu vực từng là của Hy Lạp nhưng giờ là một phần của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông được sinh ra từ cha mẹ giàu có, họ đã chết trong một trận bệnh dịch trong khi Nicholas vẫn còn nhỏ. Nicholas đã sử dụng toàn bộ gia tài của mình để giúp đỡ người nghèo, người bệnh và người đau khổ. Một câu chuyện khác của Nicholas kể rằng ông đã tặng cho 3 cô con gái nghèo khổ với những của hồi môn để họ không phải trở thành gái mại dâm. Trong 3 dịp khác nhau, những túi vàng cung cấp của hồi môn đã xuất hiện trong nhà của họ. Chúng đã được ném qua một cửa sổ mở và được cho là đã rơi vào vớ hoặc giày bị bỏ lại. Điều này dẫn đến phong tục trẻ em treo vớ hoặc đi giày, háo hức chờ đợi những món quà từ thánh Nicholas.

Nicholas was made Bishop of Myra while still a young man and became known throughout the land for his generosity to those in need and his love for children. Thus began the tradition of gift-giving in honour of Saint Nicholas, whose modern name Santa Claus, comes from the Dutch ‘Sinterklaas’.

Nicholas được làm Giám mục Myra khi còn là một chàng trai trẻ và được biết đến ở khắp nơi vì sự hào phóng của ông đối với những người cần sự giúp đỡ và tình yêu của ông dành cho trẻ em. Do đó, bắt đầu truyền thống tặng quà để vinh danh Thánh Nicholas, người có tên cận đại là Santa Claus, đến từ lễ hội “Sinterklaas” ở Hà Lan.

Saint Nicholas died on 6th December, 343 AD and so on the eve of his death, children were bestowed gifts in his honour. December 6th is still the main day for gift giving in many countries in Europe. In other countries, the day of gifts was moved in the course of the Reformation on the 24 th and 25 th December.

Thánh Nicholas qua đời vào ngày 6 tháng 12 năm 343 sau Công nguyên và vào đêm trước khi mất, trẻ em được ban tặng những món quà để vinh danh ông. Ngày 6 tháng 12 vẫn là ngày chính để tặng quà ở nhiều nước Châu Âu. Trong các quốc gia khác, ngày tặng quà đã được dời trong quá trình Cải cách vào ngày 24 và 25 tháng 12.

Nicholas’ tomb in Myra became a popular place of pilgrimage. Because of the many wars and attacks in the region, some Christians were concerned that access to the tomb might become difficult. So in 1087, most of his bones were moved to Bari in Italy, where they remain to this day. A basilica was constructed the same year to store his remains and the area became a pilgrimage site for the devout.

Ngôi mộ của Nicholas ở Myra trở thành một nơi hành hương nổi tiếng. Do có nhiều cuộc chiến tranh và các cuộc tấn công trong khu vực, một số tín đồ Cơ Đốc lo ngại rằng lối đi vào ngôi mộ có thể trở nên khó khăn. Vì vậy, vào năm 1087, hầu hết xương của ông đã được chuyển đến Bari ở Ý, nơi chúng vẫn còn gìn giữ cho đến ngày nay. Một thánh đường được xây dựng cùng năm để cất giữ hài cốt của ông và khu vực này trở thành một địa điểm hành hương cho người sùng đạo.

An anatomy professor from the University of Bari, who catalogued, measured, and photographed the saint’s remains in 1957 tried to sketch what Nicholas would look like if soft tissues were present on the skull, and in 2004, an anthropologist attempted to create a reconstruction by applying the latest computer diagnostic techniques to the data gathered in 1957. Many of the modern ideas of Santa Claus have been attributed to the poem by Clement Clarke Moore, “A Visit from St. Nicholas” (better known today as “The Night Before Christmas”) in the Troy, New York, Sentinel on December 23, 1823.

Một giáo sư giải phẫu của Đại học Bari, người đã lập danh mục, đo đạc và chụp ảnh hài cốt của vị thánh vào năm 1957 đã cố gắng phác họa Nicholas sẽ trông như thế nào nếu các mô mềm xuất hiện trên hộp sọ, và vào năm 2004, một nhà nhân chủng học đã cố gắng tạo ra một sự tái tạo bằng cách áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán bằng máy tính tối tân nhất cho các dữ liệu thu thập được vào năm 1957. Nhiều ý tưởng hiện đại của ông già Noel đã được Clement Clarke Moore gán trong bài thơ của St. Nicholas (ngày nay được biết đến với cái tên “The Night Before Christmas”) tại thành phố Troy, New York, Sentinel vào ngày 23 tháng 12 năm 1823.

Many of his modern attributes are established in this poem, such as riding in a sleigh that lands on the roof, entering through the chimney, and having a bag full of toys. St. Nicholas is described as being “chubby and plump, a right jolly old elf” with “a little round belly”, that “shook when he laughed”, in spite of which the “miniature sleigh” and “tiny reindeer” still indicate that he is physically diminutive. The reindeer were also named: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder and Blixem (Dunder and Blixem came from the old Dutch words for thunder and lightning, which were later changed to the more German sounding Donner and Blitzen).

Nhiều nét đặc trưng của ông được thể hiện trong bài thơ này, chẳng hạn như cưỡi trên một chiếc xe trượt tuyết đáp xuống mái nhà, đi qua ống khói và có một túi đầy đồ chơi. Thánh Nicholas được mô tả là “mũm mĩm và bụ bẫm, một ông già bé tí hon vui vẻ” với “cái bụng tròn nhỏ”, “run rẩy khi cười”, mặc dù là “chiếc xe trượt tuyết thu nhỏ” và “con tuần lộc nhỏ” vẫn ám chỉ ra rằng ông rất nhỏ bé. Con tuần lộc cũng được đặt tên: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder và Blixem (Dunder và Blixem xuất phát từ những từ tiếng Hà Lan cổ đại của sấm và sét, sau này được đổi thành tiếng Đức nghe hay hơn như là Donner and Blitzen).

Since then, the image of Santa Claus has been popularised through television, movies and children’s story books. While some dislike the idea of gift-giving at Christmas, believing that the lavish celebrations are not in line with their faith, or that Santa has become a symbol of materialism, others believe that it continues to honour the life and deeds of Nicholas, an individual beloved and revered as protector and helper of those in need.

Kể từ đó, hình ảnh ông già Noel đã được phổ biến thông qua truyền hình, phim ảnh và truyện thiếu nhi. Trong khi một số người không thích ý tưởng tặng quà vào Giáng sinh, họ tin rằng các lễ kỷ niệm xa hoa không phù hợp với đức tin của họ, hoặc ông già Noel đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa duy vật, thì những người khác tin rằng nó tiếp tục tôn vinh cuộc sống và những việc làm của ngài Nicholas, một con người được yêu quý và được tôn kính như người bảo vệ và người trợ giúp của những ai cần sự giúp đỡ.

Source: ancient-origins.net

Translated: Tiểu Minh

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) dedicate his life to charity and gift-giving: dành cả cuộc đời của mình để làm từ thiện và tặng quà
2. (to) assist the needy, the sick, and the suffering: giúp đỡ người nghèo, người bệnh và người đau khổ
3. (to) present three impoverished daughters: tặng cho 3 cô con gái nghèo khổ
4. access to the tomb: lối đi vào ngôi mộ
5. (to) become a pilgrimage site for the devout: trở thành một địa điểm hành hương cho người sùng đạo
6. (to) apply the latest computer diagnostic techniques: áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán bằng máy tính tối tân nhất
7. the lavish celebrations: các lễ kỷ niệm xa hoa
8. (to) become a symbol of materialism: trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa duy vật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.