Nhiếp ảnh gia người Pháp phát hành cuốn sách về những ngôi chùa ở Việt Nam

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-16)

French photographer issues book about pagodas in VN

French photographer, journalist and publisher Nicolas Cornet yesterday released a photo book on pagodas in Vietnam in HCM City. The 250-page book Vietnam Pagodas in English and French includes hundreds of photos of 31 pagodas and temples taken over the last three years.

Nhiếp ảnh gia, nhà báo và nhà xuất bản người Pháp Nicolas Cornet ngày hôm qua đã phát hành một cuốn sách ảnh về những ngôi chùa ở Việt Nam tại Thành phố HCM. Cuốn sách  250 trang về những ngôi chùa Việt Nam bằng tiếng Anh và tiếng Pháp bao gồm hàng trăm tấm ảnh của 31 ngôi chùa và đền được thực hiện trong 3 năm qua.

Cornet began his journey from northern to southern Vietnam in 2014 to discover Vietnam’s major pagodas, temples and places of worship. He took more than 20,000 pictures, and visited nearly 100 pagodas and temples.

Cornet bắt đầu cuộc hành trình của mình từ Bắc vào Nam Việt Nam vào năm 2014 để khám phá những ngôi chùa, đền và nơi thờ phụng lớn của Việt Nam. Ông  đã chụp hơn 20.000 bức ảnh, và đến thăm gần 100 ngôi chùa và đền.

“I decided to make the book to show the beautiful heritage of Vietnam’s pagodas, and to allow the next generation to remember this heritage. I wanted my children, whose mother was Vietnamese, as well as my Vietnamese friends’children, to be able to have memories about that,” said Cornet.

“Tôi quyết định làm cuốn sách này để thể hiện di sản tuyệt đẹp của những ngôi chùa ở Việt Nam, và để thế sau nhớ đến những di sản này. Tôi muốn con của tôi, những đứa có mẹ là người Việt Nam, cũng như con cháu những người bạn người Việt của tôi, có thể có những kí ức về điều này” Cornet nói.

Published by the Vietnam News Agency Publishing House, the book consists of five chapters, featuring traditional pagoda architecture, artistic details, daily life of monks and people gathering for worship and ceremonies.

Được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam, cuốn sách gồm năm chương, đặc trưng với kiến trúc chùa truyền thống, các chi tiết nghệ thuật, cuộc sống hàng ngày của các nhà sư và những người tụ hội để thờ phụng và các nghi lễ.

The first and second chapters are about the beginning of Buddhism in Vietnam and its old pagodas and temples in the North. The third chapter centres on Huế and the central region.

Chương đầu và chương thứ hai nói về sự khởi đầu của Phật giáo ở Việt Nam và  những ngôi chùa và đền cổ kính ở miền Bắc. Chương thứ ba tập trung vào Huế và khu vực trung tâm.

Huế is considered a Buddhism centre in Vietnam, with many famous monks coming from the region. The fourth chapter introduces pagodas and Chinese temples in HCM City, and the last chapter highlights Khmer pagodas in Cửu Long (Mekong) Delta.

Huế được xem như một trung tâm Phật giáo ở Việt Nam, với nhiều nhà sư nổi tiếng đến từ khu vực này. Chương thứ tư giới thiệu về những ngôi chùa và đền của người Hoa ở Thành phố HCM, và chương cuối khắc họa những ngôi chùa Khmer ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

A collection of 49 photos in the book are on display at the Vietnam: Pagoda Legacy of Faith exhibition from June 1 to June 10, which opened at the HCM City Fine Arts Museum yesterday.

Một bộ sưu tập gồm 49 tấm ảnh trong cuốn sách đang được trưng bày tại Việt Nam: Triển lãm Pagoda Legacy of Faith từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua.

Cornet has been dividing his time between Europe and Asia for over 30 years. He has collaborated with major European newspaper and magazines such as L’Espresso, Mare and Le Monde, and film crews and TV documentaries.

Ông Cornet đã phân bố thời gian của mình giữa Châu Âu và Châu Á trong suốt hơn 30 năm. Ông đã cộng tác với các tờ báo và tạp chí lớn của Châu Âu như L’Espresso, Mare and Le Monde, cùng các đoàn làm phim và phim tài liệu.

Cornet has published six photo books on Vietnam and South East Asia and plans to release a new book on Vietnamese cuisine next year. As an art director and curator, Cornet has organised several photo exhibitions and events in France, Germany, Switzerland, Thailand, Indonesia and Vietnam, and conducted photo workshops and photojournalism courses.

Ông Cornet đã xuất bản sáu cuốn sách ảnh về Việt Nam và  Đông Nam Á và dự định ra mắt một cuốn sách mới về ẩm thực Việt Nam trong năm tới. Là một giám đốc và người phụ trách về nghệ thuật, Cornet đã tổ chức một số triển lãm ảnh và sự kiện tại Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, và tiến hành các buổi hội thảo về ảnh và các khóa học báo ảnh.

Vietnam Pagodas is available at Nam Phong Book Shop, Tri Books, and Art Book in District 1. It will be released in Hà Nội later this month. Cornet will hold a book signing at the museum at 97A Phó Đức Chính Street in District 1 on June 2,3, 9 and 10.

Cuốn sách các ngôi chùa Việt Nam hiện có bán tại cửa hàng sách Nam Phong, sách Trí, và sách Nghệ thuật ở quận 1. Nó sẽ được phát hành tại Hà Nội vào cuối tháng này. Ông Cornet sẽ tổ chức một buổi ký sách tại bảo tàng ở  97A đường  Phó Đức Chính quận 1 vào các ngày mùng 2,3,9 và 10 tháng 6 này.

Translated: Hồng Lê

Source: dtinews.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) release a photo book on pagodas: phát hành một cuốn sách ảnh về những ngôi chùa
2. (to) discover Vietnam’s major pagodas: khám phá những ngôi chùa lớn của Việt Nam
3. the beautiful heritage of Vietnam’s pagodas: di sản tuyệt đẹp của những ngôi chùa ở Việt Nam
4. (to) have memories about: có những kí ức về
5. (to) gather for worship and ceremonies: tụ hội để thờ phụng và các nghi lễ
6. (to) consider a Buddhism centre: xem như một trung tâm Phật giáo
7. many famous monks: nhiều nhà sư nổi tiếng
8. (to) collaborate with major European magazines: cộng tác với các tạp chí lớn của Châu Âu
9. Vietnamese cuisine: ẩm thực Việt Nam
10. (to) hold a book signing: tổ chức một buổi ký sách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.