Những hố bí ẩn khổng lồ và nơi tận cùng của thế giới

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-08)

Massive mysterious holes and  end of the world

A massive mysterious hole that appeared in an area of Siberia that is called “End of the world”. The hole is a 160 feet wide and about 230 feet deep with an icy lake at the bottom. Till this day, scientists still have no solid theory on what exactly caused the hole except to say that it was caused by an internal force and that, it is a natural phenomenon. So, that’s kind a creepy, right!

Một miệng hố bí ẩn khổng lồ xuất hiện ở một khu vực của Siberia tại nơi được mệnh danh là “Tận cùng của thế giới”. Chiếc hố này rộng 49 mét và sâu 70 mét với bên dưới đáy hố là một hồ băng. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có giả thuyết chắc chắc nào về nguyên nhân thực sự đã tạo ra cái hố đó họ chỉ nói rằng nó được gây ra bởi một nội lực và đây là một hiện tượng tự nhiên. Vì thế, nghe thật là sởn gai ốc, phải không nào!

Massive holes with the icy lake in the bottom just mysteriously appearing at a place called “End of the world”! But you know what might be quite freaky? How about 2 more mysterious holes that just appeared in Siberia. The 2 new mystery holes are smaller than the first. The second hole also located at “End of the world” has a diameter of about 49 feet or 15 meters and the third hole found on the Taymyr Peninsula to the east has a diameter of over 13 feet or 4 meters. So it’s pretty small comparatively but its depth is estimated at between 62 and a hundred meters.

Những cái hố khổng lồ với hồ băng ở dưới đáy xuất hiện một cách đầy bí ẩn ở một nơi gọi là “Tận cùng của thế giới”! Nhưng bạn biết còn điều gì khá đáng sợ không? Chính là hai cái hố bí ẩn khác lại vừa xuất hiện tại Siberia. Hai cái hố mới lần này nhỏ hơn cái đầu tiên. Cái hố thứ hai cũng nằm ở nơi “Tận cùng của thế giới” có đường kính khoảng 15 mét và cái thứ ba được tìm thấy ở Taymyr Peninsula về phía Tây có đường kính khoảng 4 mét. Nhìn chung thì cái này tương đối khá nhỏ nhưng độ sâu của nó ước tính khoảng từ 62 đến 100 mét.

Both of these holes were spotted by Reindeer Herders who almost fell in. So what exactly is causing these holes? Now these are not your typical sink holes, although the Yamal Peninsula is Russia’s biggest production area for gas supply to Europe. Experts don’t believe the holes were created by oil production practices. Now Subarctic Scientific Research Center scientist Anna Kochanova told the Siberian Times her theory which she says as the globe has warmed, the ice is melting and gas is being released causing an effect like a champagne cork popping of the bottle. In short, random mysterious holes appearing out of nowhere are pretty scary, and who knows if this phenomenon could be happening outside of Siberia in the future. But, in the meantime, if you are walking around in Siberia, watch your step.

Cả hai cái hố này được phát hiện bởi ông Reindeer Herders người suýt nữa té xuống hố. Vậy chính xác thì điều gì đã tạo ra những cái hố này? Chắc chắn đây không phải là một sập hố thông thường mặc dù Yamal Peninsula là khu sản xuất khí đốt cung cấp cho thị trường Châu Âu lớn nhất của Nga. Giới chuyên gia không tin rằng những cái hố này là kết quả của các hoạt động sản xuất dầu. Mới đây, khoa học gia Anna Kochetova thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học cận Bắc Cực đã đưa ra lý thuyết của cô với Thời báo Siberia, theo cô băng tan do trái đất ấm lên và khí gas thoát ra ngoài đã dẫn đến một hiệu ứng giống như chai rượu sâm-panh được khui ra. Tóm lại những cái hố bí ẩn từ trên trời rơi xuống này khá đáng sợ, và ai biết liệu loại hiện tượng này có xảy ra bên ngoài Siberia trong tương lai hay không. Nhưng, trong lúc này, nếu bạn đang ở Siberia thì nhớ cẩn thận đấy!

Translated by: Lê Trang

Source: beyondsciencetv.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.