Những loài cá mập lớn nhất trong đại dương

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (NE-01)

The biggest sharks in the ocean

From a stripped predator to a monstrous man-eater, today we will discover “biggest sharks on earth”:

Từ một động vật ăn thịt có sọc vằn đến một kẻ ăn thịt quái dị, hôm nay chúng ta sẽ khám phá “những loài cá mập lớn nhất trên trái đất”:

1. Tiger Shark (16.5ft/ 5m)

1. Tiger Shark (16,5ft/ 5m) – Cá mập hổ

This species of shark can be found in tropical water usually around islands in the central Pacific. It is called a tiger shark because of the stripes on its back and sides of its body. It can grow larger than 16.5 feet and weigh up to 1,400 pounds. The tiger shark is known for having more variety of prey than any other shark. Some of the animals that it consumes are fish, birds, seals, squid, sea snakes, dolphins, turtles, and other sharks; sometimes it even eats human-made objects that are indigestible, which earned it the nickname “garbage eater.”

Loài cá mập này có thể được tìm thấy trong vùng biển nhiệt đới thường xung quanh các hòn đảo ở trung tâm Thái Bình Dương. Nó được gọi là cá mập hổ vì các sọc vằn trên lưng và các bên cơ thể của nó. Nó có thể lớn hơn 16,5 feet (5 mét) và nặng tới 1.400 pounds (635 kg). Cá mập hổ được biết là có sự đa dạng con mồi hơn bất kỳ loài cá mập nào khác. Một số loài động vật mà nó tiêu thụ là cá, chim, hải cẩu, mực, rắn biển, cá heo, rùa và các cá mập khác; đôi khi nó thậm chí còn ăn các đồ vật nhân tạo không thể tiêu hóa được, khiến cho nó trở thành biệt danh “kẻ ăn rác”.

Unfortunately for us, this shark has also gained a reputation for biting people. This species is held accountable for a significant portion of incidents that didn’t end well for the person involved. One of these encounters that you’ve most likely heard about is when a tiger shark bit Bethany Hamilton, a professional surfer, in 2003 and she lost her left arm.

Thật không may cho chúng ta, cá mập này cũng nổi tiếng về việc cắn người. Loài này chịu trách nhiệm về một phần đáng kể các sự cố kết thúc không tốt đẹp cho những người liên quan. Một trong những cuộc chạm trán mà bạn có thể hay nghe nói nhất là khi một con cá mập hổ cắn Bethany Hamilton, một người lướt sóng chuyên nghiệp, vào năm 2003 và cô ấy đã mất cánh tay trái.

2. Megamouth Shark (18ft/ 5.49m)

2. Megamouth Shark (18ft/ 5,49m) – Cá mập miệng rộng

This shark lives in the deep ocean and is seldom seen by people. It was discovered in 1976; since then, only around 100 Megamouths have been found. This shark can grow up to 18 feet long and weighs up to almost 2,700 pounds. Don’t worry though, this giant isn’t much of a threat to humans; it is a planktivore, meaning it feeds mostly on small creatures like plankton.

Cá mập này sống trong đại dương sâu thẳm và hiếm khi được mọi người nhìn thấy. Nó được phát hiện vào năm 1976; kể từ đó, chỉ có khoảng 100 con cá mập miệng rộng đã được tìm thấy. Con cá mập này có thể dài tới 18 feet (5,5 mét) và nặng tới gần 2.700 pounds (1.225 kg). Tuy nhiên đừng lo lắng, gã khổng lồ này không phải có nhiều mối đe dọa đối với con người; nó là một loài ăn phù du, có nghĩa là nó ăn chủ yếu các sinh vật nhỏ như sinh vật phù du.

The Megamouth shark holds its enormous mouth wide open while it swims to catch these organisms and will sometimes consume slightly larger things like jellyfish. It also has an asymmetrical tail and isn’t very good at swimming, which is unfortunate considering that’s its only job. The Megamouth is ovoviviparous as well, which means the eggs stay inside the mother until they hatch.

Cá mập miệng rộng giữ miệng khổng lồ của nó mở rộng trong khi nó bơi để bắt những sinh vật này và đôi khi sẽ tiêu thụ những thứ hơi lớn hơn như sứa. Nó cũng có đuôi không đối xứng và bơi lội không tốt lắm, điều này thật đáng tiếc vì đây là công việc duy nhất của nó. Cá mập miệng rộng cũng đẻ thai trứng, có nghĩa là trứng sẽ ở bên trong cá mẹ cho đến khi chúng nở.

3. Thresher Shark (20ft/ 6.1m)

3. Thresher Shark (20ft/ 6,1m) – Cá mập đuôi máy đập

These sharks are found in all tropical oceans around the world. They were named for their long pointed tail fins. They use this lengthy fin to hit and stun their prey. The Thresher shark can grow up to 20 feet long and weighs upwards of 1,100 pounds. But, even though its size is impressive, this shark isn’t much of a threat to humans. It generally feeds on schooling fish, such as young tuna, mackerel, and bluefish, as well as squid.

Những con cá mập này được tìm thấy ở tất cả các đại dương nhiệt đới trên khắp thế giới. Chúng được đặt tên do vây đuôi dài nhọn của chúng. Chúng sử dụng vây cực dài này để đánh và hạ gục con mồi của chúng. Cá mập đuôi máy đập có thể lớn đến 20 feet (6 mét) và nặng tới 1.100 pounds (499 kg). Nhưng, mặc dù kích thước của nó là ấn tượng, con cá mập này không phải là một mối đe dọa cho con người. Nó thường ăn đàn cá, ví dụ như cá ngừ nhỏ, cá thu và cá xanh lam, cũng như mực.

Thresher sharks tend to live alone but will sometimes gather in small groups to hunt. They are one of the only types of shark to jump out of the water completely, similar to dolphins. Like other large species, these sharks don’t produce many offspring very quickly; so, overfishing has caused their population to deplete. They are hunted for their liver oil, meat, skin, and their giant fins, which are used to make shark-fin soup: a traditional dish made in China. Due to their dwindling numbers, the World Conservation Union listed them as vulnerable to extinction in 2007.

Cá mập đuôi máy đập có xu hướng sống một mình nhưng đôi khi sẽ tập trung lại thành những nhóm nhỏ để săn mồi. Chúng là một trong những loại cá mập duy nhất nhảy ra khỏi nước hoàn toàn, tương tự như cá heo. Giống như các loài lớn khác, những con cá mập này không sinh sản nhiều con một cách nhanh chóng; vì vậy, việc đánh bắt quá mức đã khiến quần thể của chúng suy kiệt. Chúng bị săn bắt vì dầu gan cá, thịt, da và vây khổng lồ của chúng, được sử dụng để làm súp vi cá mập: một món ăn truyền thống được chế biến tại Trung Quốc. Do số lượng suy giảm, Liên Minh Bảo Tồn Thế Giới đã liệt kê chúng là dễ bị tuyệt chủng trong năm 2007.

4. Great Hammerhead Shark (20ft/ 6.1m)

4. Great Hammerhead Shark (20ft/ 6,1m) – Cá mập trắng lớn đầu búa

This shark is the largest of the hammerheads and reaches a length of 20 feet. It is found all over the world in tropical waters and is easily recognized because of the shape of its head, which is more extensive and straighter than that of other hammerheads. This predator’s diet consists of numerous creatures, including squid, fish, crustaceans, and other, smaller sharks. It also uses its hammerhead to turn quickly, hit and trap its favorite meals: stingrays. 

Cá mập này là loài cá mập đầu búa lớn nhất và có chiều dài 20 feet (6 mét). Nó được tìm thấy trên toàn thế giới trong vùng biển nhiệt đới và dễ dàng được nhận ra vì hình dạng đầu của nó, đó là rộng lớn hơn và thẳng hơn so với các đầu búa khác. Chế độ ăn của động vật ăn thịt này gồm nhiều sinh vật, bao gồm mực, cá, động vật giáp xác và những loài cá mập nhỏ hơn khác. Nó cũng sử dụng đầu búa của mình để quay mình một cách nhanh chóng, đập và bẫy các bữa ăn yêu thích của nó: cá đuối gai độc. 

Although the spines of the rays are often found stuck in the great hammerhead’s mouth, they don’t seem to irritate the giant shark. The great hammerhead can give birth to up to 55 pups at a time. Although aggression towards humans isn’t likely, there have been instances where these sharks have charged divers entering their water Like other species, great hammerheads are often hunted and are considered endangered by the IUCN.

Mặc dù gai của các tia thường bị kẹt trong miệng của cá mập đầu búa lớn, chúng dường như không gây kích ứng cho con cá mập khổng lồ. Cá mập đầu búa lớn có thể sinh tối đa 55 con tại một thời điểm. Mặc dù không có khả năng gây hấn đối với con người, nhưng có những trường hợp những con cá mập này đã tấn công những người thợ lặn xâm nhập vào vùng nước của chúng. Giống như các loài khác, cá mập đầu búa lớn thường bị săn bắt và được IUCN xem xét là nguy cấp.

5. Great White Shark (20ft/ 6.1m)

5. Great White Shark (20ft/ 6,1m) – Cá mập trắng lớn

This is perhaps the most frightening sharks in the world thanks to their jaws. This infamous creature is a force to be reckoned with even off-screen. It is usually found near the surface in coastal areas and is responsible for the vast majority of shark bites on people. There have been upwards of 300 of these incidents, 80 of which resulted in lost lives. Considering its size, it isn’t surprising that a bite could be lethal; the great white can grow up to 20 feet and weigh as much as 5,000 pounds.

Đây có lẽ là những con cá mập đáng sợ nhất trên thế giới nhờ có bộ hàm của chúng. Sinh vật khét tiếng này là một thế lực được liệt vào ngay cả ngoài đời thực. Nó thường được tìm thấy gần bề mặt ở các khu vực ven biển và chịu trách nhiệm cho phần lớn các vết cắn cá mập trên người. Đã có hơn 300 sự cố này, 80 trong số đó dẫn đến thiệt mạng. Xét về kích thước của nó, không có gì đáng ngạc nhiên khi một vết cắn có thể gây chết người; cá mập trắng lớn có thể phát triển tới 20 feet (6 mét) và nặng tới 5.000 pounds (2.268 kg).

Plus, this aquatic giant doesn’t have any known predators besides the killer whale; however, they’ve very rarely been known to go after great white sharks. These predators are carnivorous, and their diet consists of various animals like fish, dolphins, whales, seals, sea lions, turtles, and seabirds; but, they prefer eating creatures with high-fat content for energy. One of the great white’s techniques for hunting this type of prey is breaching; the shark can launch itself more than 10 feet out of the water. In 2011, a 9-foot-long great white jumped clean out of the water and onto a boat in Mossel Bay… luckily for the seven people onboard, the shark wasn’t trying to eat the vessel, it was only an accident.

Thêm vào đó, gã khổng lồ dưới nước này không có bất kỳ kẻ săn mồi nào được biết đến bên cạnh con cá voi sát thủ; tuy nhiên, chúng rất hiếm khi được biết đến sau những con cá mập trắng lớn. Những kẻ săn mồi này ăn thịt, và chế độ ăn của chúng bao gồm các loài động vật khác nhau như cá, cá heo, cá voi, hải cẩu, sư tử biển, rùa và chim biển; nhưng, chúng thích ăn các sinh vật có hàm lượng chất béo cao để cung cấp năng lượng. Một trong những kỹ thuật tuyệt vời của cá mập trắng lớn để săn bắt loại mồi này là lao ra khỏi mặt nước; cá mập có thể tự phóng mình hơn 10 feet (3 mét) ra khỏi nước. Vào năm 2011, một con cá mập trắng lớn dài 9 foot (2,74 mét) đã nhảy ra khỏi nước và lên thuyền ở Vịnh Mossel … may mắn cho 7 người trên tàu, con cá mập không cố gắng ăn chiếc tàu, đó chỉ là một tai nạn.

6. Greenland Shark (21ft/ 6.4m)

6. Greenland Shark (21ft/ 6,4m) – Cá mập Greenland

This creature is most commonly found in the North Atlantic and Arctic oceans. Its lifespan is the longest out of any vertebrate as it lives for upwards of 300 years. The Greenland shark can reach up to 21 feet long and weigh up to 2,200 pounds. Since this shark lives in very chilly water, human interactions are rare even though it’d be easy for one to eat an unlucky diver. It is also a very slow swimmer, only reaching 1.6 miles per hour at its fastest.

Sinh vật này thường được tìm thấy ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Tuổi thọ của nó là dài nhất trong bất kỳ động vật có xương sống nào vì nó sống cho lên tới 300 năm. Cá mập Greenland có thể dài tới 21 feet (6,4 mét) và nặng tới 2.200 pounds (998 kg). Vì loài cá mập này sống trong nước rất lạnh, nên sự tiếp xúc con người là rất hiếm mặc dù nó có thể dễ dàng ăn một thợ lặn không may mắn. Nó cũng là kẻ bơi rất chậm, chỉ đạt 1,6 dặm (2,57 km) trên 1 tiếng lúc nhanh nhất.

Greenland sharks have immense amounts of harmful waste products in their bodies that boost their buoyancy; these chemicals are urea and trimethylamine N-oxide, also called TMAO. Due to the presence of TMAO in its tissue, if it is consumed without any treatment, then the trimethylamine it metabolizes into produces side effects akin to severe intoxication. Because of the urea content in its body, the Greenland shark also inspired a couple of Inuit legends; one of these tales says that an elderly woman cleaned her hair in urine and used a cloth to dry it, then a breeze carried the fabric into the ocean where it transformed into the first Greenland shark.

Cá mập Greenland có lượng lớn các chất thải gây hại trong cơ thể chúng làm tăng tính nổi trên nước của chúng; các hóa chất này là urê và trimethylamine N-oxit, còn được gọi là TMAO. Do sự hiện diện của TMAO trong mô của nó, nếu nó được tiêu thụ mà không cần bất kỳ điều trị nào, thì trimethylamine nó chuyển hóa thành các tác dụng phụ giống như nhiễm độc nặng. Bởi vì hàm lượng urê trong cơ thể của nó, cá mập Greenland cũng truyền cảm hứng cho một vài truyền thuyết Inuit; một trong những câu chuyện kể rằng một bà lão đã làm sạch tóc của mình bằng nước tiểu và sử dụng một miếng vải để làm khô nó, sau đó một làn gió mang miếng vải vào đại dương, nơi mà nó hóa thành cá mập Greenland đầu tiên.

7. Pacific Sleeper Shark (23ft/ 7m)

7. Pacific Sleeper Shark (23ft/ 7m) – Cá mập Sleeper Thái Bình Dương

This shark lives in the North Pacific temperate waters. It can grow up to 23 feet long but more commonly reaches about 14 feet. In 1989, a colossal one of these creatures was filmed in Japan, and its estimated length was noted to be 23 feet by Eugenie Clark, a famous ichthyologist who was also known as The Shark Lady. The most massive Pacific Sleeper shark weighed almost 2,000 pounds.

Cá mập này sống ở vùng biển ôn đới Bắc Thái Bình Dương. Nó có thể phát triển lên đến 23 feet (7 mét) độ dài nhưng phổ biến hơn đạt khoảng 14 feet (4,3 mét). Năm 1989, một sinh vật khổng lồ của những sinh vật này được ghi hình ở Nhật Bản, và chiều dài ước tính của nó được ghi nhận là 23 feet (7 mét) bởi Eugenie Clark, một nhà ngư học nổi tiếng, còn được gọi là The Shark Lady. Cá mập Sleeper Thái Bình Dương lớn nhất được xác nhận nặng gần 2.000 pounds (907 kg).

These creatures are stealthy predators because they make hardly any noise or noticeable movement while swimming. Common prey for the Pacific Sleeper includes various fish, shrimps, and crabs, and they’ve also been found to consume giant Pacific octopuses and squids. This shark is also able to store food in its stomach as a result of the scarce food availability on the ocean floor.

Những sinh vật này là những kẻ săn mồi lén lút bởi vì chúng hầu như không gây ra bất cứ tiếng ồn hoặc chuyển động gây chú ý nào trong khi bơi lội. Con mồi phổ biến cho Cá mập Sleeper Thái Bình Dương bao gồm nhiều loài cá, tôm và cua khác nhau, và chúng cũng được tìm thấy là ăn bạch tuộc và mực ống khổng lồ của Thái Bình Dương. Cá mập này cũng có thể lưu trữ thực phẩm trong dạ dày của nó như là kết quả của sự dự trữ sẵn có thực phẩm khan hiếm trên đáy đại dương.

8. Bluntnose Sixgill Shark (26ft/ 7.9m)

8. Bluntnose Sixgill Shark (26ft/ 7,9m) – Cá mập Bò

This shark is sometimes called the cow shark. It has several closely related species, but most are in the fossil record, some of which are 200 million years old. The Bluntnose Sixgill has a broad, flat nose and small eyes. It has six rows of serrated teeth on its bottom jaw and more modest teeth on top. It usually reaches lengths of 16 feet and can weigh upwards of 1,200 pounds; however, there have been discoveries of specimens 10 feet longer than this. Although this shark would undoubtedly frighten anyone who came into contact with it, it’s generally harmless unless somebody provokes it.

Con cá mập này đôi khi được gọi là cá mập bò. Nó có một số loài liên quan chặt chẽ, nhưng hầu hết là trong ghi nhận hóa thạch, một số trong đó là 200 triệu năm tuổi. Cá mập Bò có chiếc mũi rộng, bằng phẳng và đôi mắt nhỏ. Nó có 6 hàng răng cưa trên hàm dưới của nó và răng nhỏ hơn trên hàng trên cùng. Nó thường đạt đến độ dài 16 feet (4,88 mét) và có thể nặng hơn 1.200 pounds (544 kg); tuy nhiên, đã có những khám phá về mẫu sinh vật dài hơn 10 feet (3,1 mét) so với điều này. Mặc dù con cá mập này chắc chắn đe dọa cho những ai tiếp xúc với nó, nhưng điều đó thường vô hại trừ khi ai đó khiêu khích nó.

The Bluntnose Sixgill feeds on a large variety of organisms, including squid, crustaceans, rays, seals, fish, and even other sharks. Due to its size and sought-after oil and meat, this shark is often targeted by fishermen. Unfortunately, because of the depletion in its population, the International Union for the Conservation of Nature has listed it as near threatened. Plus, it takes these sharks up to 35 years to mature enough for reproduction and, although not entirely determined, gestation is thought to take about two years. So, repopulation of Bluntnose Sixgill sharks can take a very long time.

Cá mập Bò ăn nhiều loại sinh vật khác nhau, bao gồm mực, động vật giáp xác, cá đuối, hải cẩu, cá và thậm chí cả những con cá mập khác. Do kích thước và nhu cầu rất lớn lấy dầu và thịt, cá mập này thường được các ngư dân nhắm đến. Thật không may, vì sự suy giảm quần thể của nó, Liên minh về bảo tồn thiên nhiên quốc tế đã liệt kê nó là loài gần bị đe dọa. Thêm vào đó, những con cá mập này phải đến 35 năm mới trưởng thành đủ để sinh sản và, mặc dù không hoàn toàn xác định, thời kỳ mang thai được cho là mất khoảng 2 năm. Vì vậy, sự sinh sản của cá mập Bò có thể mất một thời gian rất dài.

9. Basking Shark (26ft/ 7.9m)

9. Basking Shark (26ft/ 7,9m) – Cá mập phơi nắng

This humongous shark comes in ninth place considering all living shark species. Luckily for us, the basking shark is a filter feeder; so, it eats smaller prey such as plankton and tiny fish. On average, these giants grow 20 to 26 feet in length and weigh upwards of 11,000 pounds; however, some records indicate that people have discovered basking sharks that measured up to 40 feet long and weighed 36,000 pounds.

Con cá mập khổng lồ này đứng ở vị trí thứ 9 khi xem xét tất cả các loài cá mập sống. May mắn cho chúng ta, cá mập phơi nắng là một loài lọc thức ăn; vì vậy, nó ăn mồi nhỏ hơn như sinh vật phù du và những con cá rất nhỏ. Trung bình, những con khổng lồ này phát triển từ 20 đến 26 feet (6,1 đến 8 mét) và nặng lên tới 11.000 pounds (4.990 kg); Tuy nhiên, một số ghi nhận chỉ ra rằng người ta đã phát hiện cá mập phơi nắng dài tới 40 feet (12,2 mét) và nặng 36.000 pounds (16.329 kg).

Unfortunately, since overfishing these creatures caused their numbers to dwindle, finding larger specimens is rarer nowadays. It is sought-after for its liver, cartilage, and fins, which are used in shark fin soup. Due to its decline in population, the basking shark came under the protection of CITES, which works to guard endangered species.

Thật không may, kể từ khi việc đánh bắt quá mức những sinh vật này gây ra số lượng của chúng suy giảm, việc tìm kiếm mẫu sinh vật lớn hơn là hiếm hơn ngày nay. Việc có nhu cầu rất lớn để lấy gan, sụn và vây của nó, được sử dụng trong súp vi cá mập. Do sự suy giảm quần thể của nó, cá mập phơi nắng được bảo vệ bởi CITES, hoạt động để bảo vệ các loài đang bị đe dọa.

10. Whale Shark (32ft/ 9.8m)

10. Whale Shark (32ft/ 9,8m) – Cá mập voi

This shark is the largest known fish that is still alive today. Their average size is 32 feet long, and they usually weigh about 20,000 pounds. However, the most massive verified whale shark on record was caught in 1949; it was 41.5 feet long and weighed 47,000 pounds. There are even stories of these sharks growing up to nearly 60 feet long. Luckily, this colossal animal is a filter feeder and eats small prey like krill, plankton, fish eggs, and small squid.

Cá mập này là loài cá lớn nhất hiện vẫn còn sống. Kích thước trung bình của chúng dài 32 feet (9.8 mét), và chúng thường nặng khoảng 20.000 pounds (9.071 kg). Tuy nhiên, cá mập voi được kiểm chứng lớn nhất được ghi nhận vào năm 1949; nó dài 41,5 feet (12,64 mét) và nặng 47.000 pounds (21.319 kg). Thậm chí có những câu chuyện về những con cá mập này dài tới gần 60 feet (18,28 mét). May mắn thay, động vật khổng lồ này là sinh vật lọc thức ăn và ăn con mồi nhỏ như nhuyễn thể, sinh vật phù du, trứng cá và mực nhỏ.

The whale shark isn’t much of a danger to people because they are docile. There has been a multitude of occasions where divers swim right next to them and have even held on to them to be pulled through the water. Unfortunately, like so many others, the whale shark is on the endangered species list because of various circumstances, including fisheries and being struck by ships.

Cá mập voi không gây nhiều nguy hiểm cho con người vì chúng dễ bảo. Đã có vô số lần các thợ lặn bơi ngay bên cạnh chúng và thậm chí còn nắm giữ chúng để được kéo qua nước. Thật không may, giống như rất nhiều loài khác, cá mập voi đang nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng vì các hoàn cảnh khác nhau, bao gồm cả các nghề cá và bị va vào những chiếc tàu.

Translated: Anh Khoa

Source: top secret animals

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. a monstrous man-eater: một kẻ ăn thịt quái dị
2. in tropical water: trong vùng biển nhiệt đới
3. (to) eat human-made objects: ăn các đồ vật nhân tạo
4. (to) gain a reputation: nổi tiếng
5. much of a threat to humans: nhiều mối đe dọa đối với con người
6. (to) have an asymmetrical tail: có đuôi không đối xứng
7. (to) stun their prey: hạ gục con mồi của chúng
8. (to) produce many offspring: sinh sản nhiều con
9. (to) make shark-fin soup: làm súp vi cá mập
10. this predator’s diet consists of numerous creatures: chế độ ăn của động vật ăn thịt này
11. this infamous creature: sinh vật khét tiếng này
12. coastal areas: các khu vực ven biển
13. (to) prefer eating creatures with high-fat content for energy: thích ăn các sinh vật có hàm lượng chất béo cao để cung cấp năng lượng
14. (to) live in very chilly water: sống trong nước rất lạnh
15. (to) have immense amounts of harmful waste products in their bodies: có lượng lớn các chất thải gây hại trong cơ thể chúng
16. a famous ichthyologist: một nhà ngư nổi tiếng
17. noticeable movement: chuyển động gây chú ý
18. (to) consume giant Pacific octopuses and squids: ăn bạch tuộc và mực ống khổng lồ của Thái Bình Dương
19. the fossil record: ghi nhận hóa thạch
20. (to) have six rows of serrated teeth on its bottom jaw: có 6 hàng răng cưa trên hàm dưới của nó
21. the depletion in its population: sự suy giảm quần thể của nó
22. due to its decline in population: do sự suy giảm quần thể của nó
23. this colossal animal: động vật khổng lồ này
24. much of a danger to people: nhiều nguy hiểm cho con người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.