Những lợi ích sức khỏe của trà xanh

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-07)

Health benefits of Green Tea

Tea is the second most consumed beverage in the world after water. Based on manufacturing process, teas can be classified as: “Non-fermented” green tea (produced by drying and steaming the fresh leaves), “Semi-fermented” Oolong tea (produced by subjecting the fresh leaves to a partial fermentation stage before drying), “Fermented”  black and red teas (which undergo a post-harvest fermentation stage before drying and steaming).

Trà là loại thức uống thứ hai được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới chỉ sau nước. Dựa trên quy trình chế biến, trà có thể được phân loại như sau: Trà xanh “không được lên men” (được sản xuất bằng cách sấy khô và hấp lá tươi), Trà Ô Long “lên men bán phần” (được sản xuất bằng cách để giai đoạn lá trà tươi lên men một phần trước khi sấy khô), trà đen và hồng trà “được lên men” (trà đã trải qua giai đoạn lên men sau thu hoạch trước khi sấy và hấp).

In comparison to other teas, such as Oolong or Black, Greentea contains more catechins. Catechins are the strong antioxidants that offer great prevention against cell degeneration and certain diseases. In addition, certain minerals and vitamins present in it increase its antioxidant potential.

So sánh với các loại trà khác, như trà Ô Long hay trà đen, trà xanh chứa nhiều catechin hơn. Catechin là chất chống oxy hóa mạnh, cung cấp khả năng phòng ngừa tuyệt vời chống lại sự thoái hóa các tế bào và một số bệnh nhất định. Thêm vào đó, một số khoáng chất và vitamin có trong trà làm tăng khả năng chống oxy hóa của nó.

Since ancient times, green tea is recognized a healthful beverage in the traditional Chinese medicines because of its great therapeutic effects. Although the proportion of caffeine presence in Green Tea is very less when compared with other beverages such as Coffee, cocoa, Black or Oolong Tea; but in more than moderate amounts, it may bring ill effects to your health.

Từ thời cổ đại, trà xanh đã được công nhận là một loại thức uống có lợi cho sức khỏe trong Y học cổ truyền Trung Quốc bởi công dụng điều trị tuyệt vời của nó. Mặc dù tỷ lệ caffeine có trong trà xanh rất ít so với các thức uống khác như cà phê, cacao, trà đen hay trà Ô Long, nhưng với một lượng nhiều hơn mức trung bình, nó có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

The evidences from their recent human studies suggest that green tea may aid in reducing the risk against cardiovascular disease and some forms of cancer.  Besides, the other benefits, such as the promotion of oral health, body weight control, antibacterial and antiviral activity, solar ultraviolet protection, bone mineral density increase etc, has also been reported. Increasing interest in its health benefits has led to the inclusion of green tea in the group of beverages with functional properties.

Bằng chứng từ những nghiên cứu gần đây của con người cho thấy rằng trà xanh có thể hỗ trợ trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số dạng ung thư. Bên cạnh đó, trà xanh còn có các lợi ích khác như thúc đẩy sức khỏe răng miệng, kiểm soát cân nặng, chống vi khuẩn và hoạt tính kháng vi rút, bảo vệ khỏi tia cực tím của mặt trời, tăng cường mật độ khoáng chất của xương cũng đã được đề cập đến. Sự quan tâm ngày một tăng về lợi ích đối với sức khỏe của nó dẫn tới việc trà xanh được đưa vào nhóm thức uống có các đặc tính chức năng.

Most of the Health benefits that this tea offers are mainly attributed to the presence of catechin polyphenols, especially epigallocatechin gallate (EGCG). These strong anti-oxidants not only inhibit the growth of cancer cells, but also kill them without harming the healthy tissues.

Hầu hết những lợi ích về sức khỏe mà trà xanh mang lại chủ yếu là nhờ có catechin polyphenols, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Các chất chống oxy hóa mạnh này không chỉ ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, mà còn tiêu diệt chúng mà không gây hại đến các tế bào khỏe mạnh.

All the teas come from the leaves of the Camellia Sinensis (which is from China and has the small leaves), then what makes the difference? It is only the processing method. Green tea is produced by drying and steaming the Non-fermented leaves, which prevents the EGCG compound from being oxidized. Whereas in other teas fermentation of the leaves (either partial or full) is carried out prior to drying that results in conversion of EGCG compound to some other compounds, thus impairing their properties.

Tất cả các loại trà đều làm từ lá của loài Camellia sinensis (có nguồn gốc ở Trung Quốc, có các lá nhỏ), vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt? Điều này không chỉ là do phương pháp chế biến. Trà xanh được sản xuất bằng cách sấy khô và hấp không qua giai đoạn lên men, nhằm ngăn chặn hợp chất EGCG bị oxy hóa. Trong khi các loại trà khác được lên men (dù một phần hay hoàn toàn) được thực hiện trước khi sấy khô đều dẫn đến việc chuyển đổi hợp chất EGCG thành một số hợp chất khác, do đó làm giảm các đặc tính của trà.

Translated: Hiền SIWRR

Source: healthzen.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) undergo a post-harvest fermentation stage: trải qua giai đoạn lên men sau thu hoạch
2. in comparison to: trong việc so sánh với
3. the strong antioxidants: chất chống oxy hóa mạnh
4. cell degeneration: sự thoái hóa các tế bào
5. great therapeutic effects: công dụng điều trị tuyệt vời
6. (to) bring ill effects to your health: gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn
7. cardiovascular disease: bệnh tim mạch
8. the promotion of oral health: thúc đẩy sức khỏe răng miệng
9. solar ultraviolet protection: bảo vệ khỏi tia cực tím của mặt trời
10. (to) inhibit the growth of cancer cells: ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư
11. (to) make the difference: tạo nên sự khác biệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.