Những người siêu năng lực

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-11)

Real people with super powers

You know, I always wanted to own the ability to teleport, just like in the movie Jump, you can go anywhere in the world that you want. You can sleep when only 2 minutes to work, wake up and dress up quickly and appear in front of the office. Or you can have dinner wherever you want. No need for plane tickets, no luggage check, no hassles, just where you want. There are also some super powers that I do not want to have but probably most people would like.

Bạn biết đấy, tôi luôn muốn sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời, giống như trong bộ phim Jump, bạn có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà bạn muốn. Bạn có thể ngủ khi mà chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ làm, bật dậy và mặc quần áo thật nhanh rồi xuất hiện ngay trước cửa văn phòng. Hoặc bạn có thể ăn tối ở bất cứ đâu mà bạn muốn. Không cần vé máy bay, không cần kiểm tra hành lý, không có bất cứ phiền phức nào, chỉ cần đó là nơi bạn muốn. Cũng có một vài siêu năng lực mà tôi không muốn có nhưng có lẽ hầu hết mọi người đều muốn.

I do not want to own the ability to fly because I think the high above will be very cold and when people see strange flying objects, instinctively they will shoot it. I do not want to possess the invisible ability because I do not want to accidentally get hit by a car just because they do not see me. Have you seen Hollow Man? And finally, I do not want to possess the ability to read other people’s minds because I do not want to know if someone hates me. Anyway, here are some really talented people.

Tôi không muốn sở hữu khả năng bay vì tôi cho rằng ở trên cao sẽ rất lạnh và khi người ta thấy vật thể bay lạ, theo bản năng họ sẽ bắn rơi nó. Tôi không muốn sở hữu khả năng vô hình vì tôi không muốn vô tình bị xe tông chỉ vì họ không nhìn thấy tôi. Bạn đã xem phim Hollow Man rồi chứ? Và cuối cùng, tôi không muốn sở hữu khả năng đọc ý nghĩ của người khác bởi vì tôi không muốn biết có ai đó đang ghét mình. Dù sao thì dưới đây là một vài thiên tài thật sự.

1. The boy looks at the sound – 1. Chàng trai nhìn bằng âm thanh

 

This is Ben Underwood and he is blind. His eyes were surgically removed three years old because of cancer. However, Ben can play basketball and bike riding. He has forged his own ability to use sound to locate. By making a short noise, Ben can determine the location of surrounding objects based on the sound bouncing from the environment. He is the only person in the world who can only hear and see. This is a bat or dolphin.

Đây là Ben Underwood và cậu ta bị mù. Đôi mắt của cậu đã bị phẫu thuật cắt bỏ năm cậu 3 tuổi vì căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, Ben vẫn có thể chơi bóng rổ và chạy xe đạp. Cậu ta đã tự rèn cho mình khả năng dùng âm thanh để xác định vị trí. Bằng cách tạo ra một tiếng động ngắn, Ben có thể xác định vị trí của các vật xung quanh dựa vào âm thanh dội lại từ môi trường. Cậu là người duy nhất trên thế giới chỉ cần nghe mà có thể nhìn được. Đây đích thị là một người dơi hoặc người cá heo.

2. “You Eat Totally” – 2. “Quý Ngài Ăn Tuốt”

 

This man can live anywhere because of what he can eat. Michel Lotito is a French famous for being able to digest everything and is known by the nickname “You Eat”. Lotito can eat metal, glass, rubber, etc., Or things like bicycles, televisions and he even spent two years chewing on an airplane. He began eating these unusual things as a child before performing extensively in the public in 1966.

Người đàn ông này có thể sống sót ở bất cứ đâu vì cái gì ông ấy cũng ăn được. Michel Lotito là một người Pháp nổi tiếng vì có thể tiêu hoá mọi thứ và được biết đến với biệt danh ‘’Quý Ngài Ăn Tuốt’’. Lotito có thể ăn kim loại, thuỷ tinh, cao su, v.v., hay các vật như xe đạp, tivi và ông ấy thậm chí chỉ mất có 2 năm để gặm hết một chiếc máy bay. Ông bắt đầu ăn những thứ không bình thường này khi còn nhỏ trước khi biểu diễn rộng rãi cho công chúng vào năm 1966.

Lotito did not get sick after eating the plane, though the menu was listed as toxic. When performing, he consumes about a kilogram of material a day by soaking them in mineral oil and drinking a significant amount of water in “every meal.” It is clear that he owns a stomach of double normal thickness and a super-powerful digestive ability.

Lotito cũng chẳng hề bị bệnh sau khi ăn máy bay, mặc dù loại thực đơn này được liệt vào hàng độc hại. Khi biểu diễn, ông tiêu thụ khoảng một kg vật liệu mỗi ngày bằng cách ngâm chúng trong dầu khoáng và uống một lượng nước đáng kể trong “mỗi bữa ăn”. Rõ ràng là ông sở hữu một dạ dày có độ dày gấp đôi bình thường và một khả năng tiêu hoá siêu mạnh mẽ.

3. The man has a super healthy tooth – 3. Người đàn ông có bộ răng siêu khỏe

 

Malaysian Rathakrishnan Velu, also known locally as Raja Gigi, can use a tooth to pull a train. On August 30, 2007, Raja Gigi towed a six-car train carrying 297.1 tons displacing a 2.8 meter stretch. Raja says he can do that because he was 14 when he was 14, and an Indian teacher taught him the technique of focusing his strength on any part of his body. If he concentrates all his strength on the fist and punch someone with a pain, he must know.

Ông Rathakrishnan Velu, còn được người dân địa phương gọi là Raja Gigi, có thể dùng răng để kéo một đoàn tàu. Vào ngày 30/8/2007, Raja Gigi đã kéo một đoàn tàu 6 toa nặng 297,1 tấn dịch chuyển một đoạn 2,8m. Raja cho biết ông có thể làm vậy là vì năm ông 14 tuổi, và có một người thầy Ấn Độ đã dạy cho ông kĩ thuật tập trung sức mạnh vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Nếu ông này tập trung tất cả sức mạnh vào nắm đấm rồi đấm cho ai đó một quả, thì đau phải biết.

4. The magnet – 4. Người nam châm

 

May not be as strong as the X-Men magnet, but Liu Shaolin, a retired 70-year-old Malaysian contractor, has recently become famous for pulling a car over 20 meters with a chain linking to the iron stick on his belly. He discovered that he had this extraordinary ability after reading an article about a family in Taiwan who had similar abilities.

Có thể không khỏe bằng Người Nam châm trong phim X-Men, nhưng Lưu Thiếu Lâm, một nhà thầu nghỉ hưu 70 tuổi ở Malaysia, gần đây đã trở nên nổi tiếng vì kéo một chiếc xe hơi đi hơn 20m bằng một sợi xích nối với tấm sắt dính trên bụng của ông. Ông phát hiện ra mình có khả năng phi thường này sau khi đọc bài báo về một gia đình ở Đài Loan, những người có năng lực tương tự.

He said he tried putting many iron objects on his stomach and in his own surprised eyes, these things stuck to his skin without ever falling. Since his three sons and two grandchildren also possessed this ability, he believed that it was inherited.

Ông nói ông đã thử đặt nhiều vật bằng sắt lên bụng mình và trước con mắt ngạc nhiên của chính ông, những vật này dính chặt trên da ông mà không hề rơi. Vì ba người con trai và hai đứa cháu nội của ông cũng sở hữu khả năng này, nên ông tin rằng nó là do di truyền.

5. The man does not need sleep – 5. Người đàn ông không cần ngủ

 

Actually, I’m very jealous of this man. I mean, you imagine you do not have to sleep, how happy you are. You cannot resort to the excuse of “I have to go to bed early”. Thai Ngoc, 64, said he could not sleep after suffering a severe fever in 1973. The doctor had prescribed him, but he said he was stronger than ever.

Thực ra tôi rất ganh tị với người đàn ông này. Ý tôi là, bạn cứ tưởng tượng bạn không cần phải ngủ xem, sẽ vui đến mức nào. Mỗi tội bạn sẽ không thể viện đến cái cớ “Tôi phải đi ngủ sớm” được nữa. Ông Thái Ngọc, 64 tuổi, cho biết ông không thể ngủ được sau khi trải qua một cơn sốt hành hạ vào năm 1973. Bác sĩ đã kê đơn cho ông, nhưng ông nói ông khoẻ hơn bao giờ hết.

Ngoc lives on a farm at the foot of the mountain and is busy farming, pigs, chickens all day. Because no need to sleep, Mr. Ngoc has often made more co-workers or night watch. He said he had used three sleepless nights to dig two big ponds. This is really impressive. I remember being alone two nights in school. It was as if I had begun to see hallucinations.

Ông Ngọc sống trong một nông trại dưới chân núi và bận rộn chuyện đồng áng, chăm lợn, chăm gà cả ngày. Bởi vì không cần ngủ, ông Ngọc thường tranh thủ làm thêm việc đồng án hay thức đêm canh trộm. Ông nói đã từng dùng ba tháng không ngủ để đào hai cái ao lớn. Điều này thực sự ấn tượng. Tôi nhớ mình từng thức trắng hai đêm khi còn đi học. Lúc đó hình như tôi đã bắt đầu thấy ảo giác.

6. The tape – 6. Người băng

 

Although not able to control the ice as the ice, but the superpower of the Wim Hof ​​is still very admirable. Wim can withstand temperatures below freezing temperatures. He used to run a vacuum marathon in the snow, buried in the rock and held the world record for the longest bath time with 1 hour 52 minutes.

Tuy không thể điều khiển băng như người băng, nhưng khả năng siêu thường của Wim Hof vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Wim có thể chịu được nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đóng băng. Ông từng chạy maraton chân không trên tuyết, chôn trong đá và giữ kỷ lục thế giới về thời gian tắm bồn đá lâu nhất với 1 giờ 52 phút.

He even climbed Mount Kilimanjaro with shorts, and won the title “Ice Man”. Asked why he could withstand such temperatures, Hof shared that he achieved that by increasing his “inner temperature” through meditation.

Ông thậm chí còn leo lên cả đỉnh núi Kilimanjaro với một cái quần sọt, và giành được danh hiệu ‘’Người băng’’. Khi được hỏi tại sao có thể chịu được nhiệt độ như vậy, Hof chia sẻ rằng ông đạt được điều đó bằng cách tăng ‘’nhiệt độ bên trong’’ của mình lên thông qua thiền định.

7. Super speed searchers – 7. Người kiếm siêu tốc

 

Isao Machii can slice a bullet flying towards him. This bullet is actually a gun shot and the gun used is just a BB gun but this sounds crazy. Do you know how small these bullets are? Its speed is not slow. Paint guns can fire bullets at speeds up to 200 miles an hour. If you do not think this is amazing, go home, ask someone to paint a paintball in the face to see. Do not do that. I’m just kidding. So while a normal person started to hear bullets, Isao guessed its position. Basically, he just senses the bullet, but he can know its location and react at a speed far beyond normal people. What a wonderful! 

Isao Machii có thể chém đôi một viên đạn đang bay về phía anh. Viên đạn này thực ra là đạn súng sơn và cây súng được dùng cũng chỉ là súng BB nhưng điều này nghe vẫn thật điên rồ. Bạn có biết những viên đạn này nhỏ thế nào không? Tốc độ của nó thì không hề chậm. Súng sơn có thể bắn ra đạn bay với tốc độ lên tới 200 dặm một giờ. Nếu bạn không nghĩ điều này là đáng kinh ngạc, thì cứ về nhà, nhờ ai đó dùng súng sơn bắn thử vào mặt xem. Này đừng làm thế. Tôi chỉ đùa thôi. Vậy là trong khi một người bình thường mới bắt đầu nghe thấy tiếng đạn thì Isao đã đoán được vị trí của nó. Về cơ bản, anh chỉ cảm nhận trực quan viên đạn, nhưng anh có thể biết được vị trí của nó và phản ứng lại với một tốc độ vượt xa người bình thường. Quả là tuyệt vời! 

8. The girl has X-rays – 8. Cô gái có đôi mắt X Quang

 

Natasha Demkina was known by the native Russian as “Girl with X-rays”. She claims to be able to see the human skin to see their internal organs. Natasha found herself able to see human organs and tissues when she was 10 years old. And since then, she has used this ability to carry out medical diagnoses.

Natasha Demkina được người Nga bản địa biết đến với cái tên ‘’Cô gái có đôi mắt X Quang’’. Cô tuyên bố có thể nhìn xuyên da người để thấy được các bộ phận bên trong của họ. Natasha phát hiện mình có khả năng nhìn thấy nội tạng và mô của con người khi cô mới 10 tuổi. Và từ đó, cô đã sử dụng khả năng này để tiến hành các chẩn đoán y tế.

In 2004, the Inquiry Committee conducted a study and Natasha was asked to determine the medical conditions of six volunteers who underwent surgery or had a physical abnormality. Natasha correctly diagnosed four of the volunteers within four hours of the study, but based on her findings, the committee concluded that her ability was insufficient evidence to continue the study.

Năm 2004, Uỷ ban Điều tra Nghi Vấn tiến hành một nghiên cứu và Natasha được yêu cầu xác định các điều kiện y tế của sáu tình nguyện viên đã trải qua phẫu thuật hoặc có bất thường về thể chất. Natasha đã chẩn đoán chính xác cho bốn trong số các tình nguyện viên trong vòng bốn giờ nghiên cứu, nhưng dựa trên kết quả của cô, ủy ban kết luận rằng khả năng của cô chưa có đủ bằng chứng để tiếp tục nghiên cứu.

Regardless of whether Natasha continues to use her supernatural abilities for medical diagnosis, she still has a strong supporter group. Also, I just want to add that the ancient Chinese medicine was supposed to be visible inside the human body. So they were called gods. In short, these super powers are not as flashy as what you see on X-Men movies, but it’s great, right?

Bất kể Natasha có tiếp tục sử dụng khả năng siêu phàm của mình để chẩn đoán y tế hay không, cho đến nay, cô vẫn có một nhóm người ủng hộ mạnh mẽ. Ngoài ra, tôi chỉ muốn nói thêm rằng các danh y vào thời Trung Quốc cổ đại được cho là có khả năng nhìn thấy bên trong cơ thể con người. Thế nên họ mới được gọi là thần y. Tóm lại, những siêu năng lực này không hào nhoáng như những gì bạn thấy trên phim X-Men, nhưng vẫn rất tuyệt, đúng không?

Translated by: Lê Trang

Source: beyondsciencetv.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.