Những nỗ lực để loại trừ sự lây truyền bệnh HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-14)

Efforts to erase mother-to-child transmission of HIV, hepatitis B, syphilis

A workshop was held in Hanoi on May 22 to gather ideas for the building of a national action plan to eliminate the transmission of HIV, hepatitis B and syphilis from mothers to children. Addressing the event, Deputy Minister of Health Nguyen Viet Tien noted that the transmission of these diseases from mother to child causes many consequences, greatly affecting the health of mothers and children, stressing the ministry’s determination to complete the goals of erasing mother-to-child transmission of these diseases.

Một hội thảo vừa được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22/5 để tập hợp các ý kiến cho việc xây dựng một kế hoạch hành động quốc gia nhằm loại trừ sự lây truyền HIV, viêm gan B và bệnh giang mai từ mẹ sang con. Phát biểu tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Y Tế ông Nguyễn Việt Tiến đã lưu ý rằng sự lây truyền của những bệnh này từ mẹ sang con gây ra nhiều hậu quả, rất ảnh hưởng tới sức khỏe của các bà mẹ và trẻ nhỏ, nhấn mạnh quyết tâm của Bộ nhằm hoàn thành mục tiêu loại trừ việc lây truyền của những bệnh này từ mẹ sang con.

He said that pregnant women lack access to health services in remote, border and island areas, creating a major challenge for the national programme to eliminate the diseases. The Ministry of Health’s Maternal and Child Health Department reported that the rate of HIV infection among the country’s two million pregnant women every year is 0.25 percent.

Ông nói rằng phụ nữ mang thai thiếu tiếp cận với các dịch vụ y tế ở vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo, tạo ra một thách thức lớn đối với chương trình quốc gia nhằm loại trừ những căn bệnh này. Vụ sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em trực thuộc Bộ Y Tế báo cáo rằng tỉ lệ nhiễm HIV trong số 2 triệu phụ nữ mang thai của nước ta mỗi năm là 0.25%.

At the same time, Vietnam is one of the countries with the highest prevalence of hepatitis B virus in the world, at 10-20 percent. Therefore, the prevalence of hepatitis B virus among pregnant women is also high. According to the Central Dermatology Hospital’s latest report, the incidence of congenital syphilis in newborns is on the rise.

Cùng một thời điểm, Việt Nam là một trong những quốc gia có sự lây nhiễm virus viêm gan B cao nhất trên thế giới, chiếm 10-20%. Vì thế, sự lây truyền của Virus Viêm gan B trong số những phụ nữ mang thai cũng cao. Theo báo cáo mới nhất của Bệnh viện da liễu Trung ương, tỷ lệ mắc bệnh giang mai bẩm sinh ở trẻ sơ sinh đang tăng lên.

A draft on the National Action Plan to eliminate the transmission of HIV, hepatitis B and syphilis from mothers to children in the 2018-2030 period has been completed by the Ministry of Health. The plan will focus on key solutions: strengthening communication and finance, innovating new methods of treatment and enhancing the quality of health services such as screening, diagnosis, care and treatment for mothers and children.

Một bản dự thảo về Kế hoạch hành động quốc gia nhằm loại trừ sự lây truyền bệnh HIV, Viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030 vừa được hoàn thành bởi Bộ Y Tế. Kế hoạch sẽ tập trung vào những giải pháp chính: tăng cường truyền thông và tài chính, đổi mới những phương pháp điều trị mới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế như sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị cho bà mẹ và trẻ em.

At the workshop, participants discussed issues such as antenatal care and pre-testing for disease discovery, interventions for pregnant women, mother-to-child transmission, funding for the implementation of the plan, inter-sector coordination and monitoring.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề như chăm sóc tiền sản và xét nghiệm trước khi phát hiện bệnh, sự can thiệp cho phụ nữ mang thai, mẹ truyền bệnh sang con, tài trợ cho việc thực hiện kế hoạch, phối hợp và giám sát liên ngành.

According to the World Health Organisation (WHO), in the western Pacific Region, every year, about 180,000 people are infected with hepatitis B, 13,000 children are infected with syphilis and 1,400 children are infected with HIV.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương, mỗi năm, khoảng 180.000 người bị nhiễm viêm gan B, 13.000 trẻ em bị nhiễm bệnh giang mai và 1.400 trẻ em bị nhiễm HIV.

These diseases can be prevented through simple and accessible interventions, including pre-testing for pregnant women and vaccination of infants after birth.Participants at the workshop agreed that in Vietnam, there is a lack of coordination among medical service providers such as clinics, hospitals and grass-roots health centres. This restricts mothers and infants from accessing advanced medical services and limits the effectiveness of medical intervention.

Những căn bệnh này có thể được ngăn chặn thông qua can thiệp đơn giản và dễ tiếp cận, bao gồm xét nghiệm trước cho phụ nữ mang thai và việc tiêm chủng cho trẻ sơ sinh sau khi sinh. Các đại biểu tại hội thảo đã đồng ý rằng ở Việt Nam, thiếu sự phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế như các phòng khám, bệnh viện và trung tâm y tế cơ sở. Điều này hạn chế các bà mẹ và trẻ sơ sinh tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến và hạn chế tính hiệu quả của can thiệp y tế.

WHO has developed a framework for the elimination of HIV, hepatitis B and syphilis from mothers to children in the Asia-Pacific region for the 2018-2030 period and recommended member states develop national action plans to eliminate mother-to-child transmission of the three diseases by 2030.

WHO vừa phát triển một khuôn khổ cho việc loại bỏ HIV, Viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn 2018 – 2030 và đề nghị các quốc gia thành viên phát triển kế hoạch hành động quốc gia nhằm loại bỏ sự lây truyền từ mẹ sang con của 3 căn bệnh này đến năm 2030.

Translated: Mai Nguyen

Source: en.vietnamplus.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) eliminate the transmission of HIV: loại trừ sự lây truyền HIV
2. (to) complete the goals of erasing mother-to-child transmission: hoàn thành các mục tiêu loại trừ việc lây truyền
3. in remote: ở vùng sâu vùng xa
4. at the same time: cùng một thời điểm
5. the Central Dermatology Hospital: bệnh viện da liễu Trung ương
6. a draft on the National Action Plan: một bản dự thảo về Kế hoạch hành động quốc gia
7. (to) focus on key solutions: tập trung vào những giải pháp chính
8. (to) enhance the quality of health services: nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế
9. antenatal care: chăm sóc tiền sản
10. the implementation of the plan: việc thực hiện kế hoạch
11. vaccination of infants: việc tiêm chủng cho trẻ sơ sinh
12. grass-roots health centres: các trung tâm y tế cơ sở
13. (to) limit the effectiveness of medical intervention: hạn chế tính hiệu quả của can thiệp y tế
14. (to) develop a framework for: phát triển một khuôn khổ cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.