Những sự thật ngạc nhiên, kì lạ và thú vị về mắt

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (HT-08)

Amazing, Strange and Funny Eyes Facts

The human eye blinks an average of 4,200,000 times a year. It’s impossible to sneeze with your eyes open. Our eyes are always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing. Blinking helps to wash the tears over our eyeballs.

Mắt người chớp trung bình 4.200.000 lần mỗi năm. Ta không thể hắt hơi trong khi mắt ta mở. Mắt của chúng ta luôn có kích thước như nhau từ khi sinh ra, nhưng mũi và tai của chúng ta thì không ngừng phát triển. Việc chớp mắt giúp chảy nước mắt qua khắp nhãn cầu của chúng ta.

That keeps them clean and moist. Also, if something is about to hit our eye, we will blink automatically. Our body has some natural protection for our eyes. Our eyelashes help to keep dirt out of our eyes. Our eyebrows are made to keep sweat from running into our eyes.

Điều này làm cho mắt sạch sẽ và ẩm ướt. Cũng như, nếu có vật gì đó đập vào mắt, chúng ta sẽ tự động chớp mắt. Cơ thể chúng ta có một số cơ chế bảo vệ tự nhiên cho đôi mắt của mình. Lông mi của chúng ta giúp tránh khỏi bụi bẩn vào mắt. Lông mày được tạo ra để ngăn mồ hôi chảy vào mắt.

The shark cornea has been used in eye surgery, since its cornea is similar to a human cornea. The number one cause of blindness in adults is diabetes. The eyeball of a human weighs approximately 28 grams. The eye of a human can distinguish 500 shades of the gray.

Giác mạc cá mập hiện được sử dụng trong phẫu thuật mắt, vì giác mạc của nó tương tự giác mạc con người. Nguyên nhân số một gây mù ở người trưởng thành là bệnh tiểu đường. Nhãn cầu người nặng khoảng 28g. Mắt người có thể phân biệt được 500 sắc thái của màu xám.

The cornea is the only living tissue in the human body that does not contain any blood vessels. Sailors once thought that wearing a gold earring would improve their eyesight. Research has indicated that a tie that is on too tight can increase the risk of glaucoma in men.

Giác mạc là mô sống duy nhất trong cơ thể con người mà không chứa bất kỳ mạch máu nào. Các thủy thủ đã nghĩ rằng đeo khuyên tai vàng sẽ cải thiện được thị lực của họ. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc thắt cà vạt quá chặt có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp ở nam giới.

People generally read 25% slower from a computer screen compared to paper. Men are able to read the fine print better than women can. All babies are colour blind when they are born. Babies’ eyes do not produce tears until the baby is approximately six to eight weeks old. The reason why your nose gets runny when you are crying is because the tears from the eyes drain into the nose.

Chúng ta thường đọc ở máy tính chậm hơn 25% so với đọc trên giấy. Nam giới có thể đọc chữ in nhỏ tốt hơn nữ giới. Tất cả trẻ sơ sinh đều mù màu khi chúng mới được sinh ra. Mắt của em bé không sản xuất ra nước mắt cho đến khi trẻ khoảng sáu đến tám tuần tuổi. Lý do tại sao bạn chảy nước mũi khi bạn khóc là vì nước mắt chảy vào trong mũi.

The most common injury caused by cosmetics is to the eye with a mascara wand. Some people start to sneeze if they are exposed to sunlight or have a light shined into their eye. Around the pupil is a colored muscle called the “iris”. Our eyes may be blue, brown, green, gray or black, because that is the color of the iris. Our eyes have many parts. The black part on the front of our eye is called the “pupil.” It is really a little hole that opens into the back part of our eyes.

Tổn thương phổ biến nhất do mỹ phẩm gây ra cho mắt là cây chuốt mi. Một vài người bắt đầu hắt hơi nếu họ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc có ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt họ. Xung quanh đồng tử là một cơ sắc tố được gọi là “mống mắt”. Mắt chúng ta có thể có màu xanh dương, nâu, xanh lá, xám hoặc đen, bởi vì đó là màu của mống mắt. Mắt chúng ta cấu tạo gồm nhiều phần. Phần màu đen ở phía trước của mắt được gọi là “đồng tử”. Nó thật ra là một lỗ nhỏ thông với phần sau của mắt.

Translated by: Uyên Nguyễn

Source: alterni.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.