Ở Việt Nam, năng lượng tái tạo vẫn chưa phải là một sự lựa chọn ưu tiên

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-04)

In Vietnam, renewable energy still not a priority

Nghia said that hydraulic resources have been fully exploited to generate electricity worldwide and in Vietnam. After a period of focusing on hydropower, other countries now are stepping up development of coal-fired power plants which are now the main source of electricity supply.

Theo ông Nghĩa nguồn tài nguyên thủy lực điện đã được khai thác triệt để nhằm tạo ra điện trên khắp thế giới và ở Việt Nam. Sau một thời gian tập trung cho thủy điện, nhiều quốc gia khác đang từng bước đẩy mạnh phát triển của các nhà máy nhiệt điện than điều mà hiện nay đang là nguồn cung cấp điện chính.

“The proportion of thermal power plants in Vietnam was still modest in 2015, but it will play the key role in generating electricity to serve the economy and people’s daily life by 2020,” he said.

“Tỷ lệ các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam vẫn đang ở khá khiêm tốn trong năm 2015, nhưng nó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn điện phục vụ cho nền kinh tế và cuộc sống hàng ngày của người dân trước năm 2020,” ông nói.

Only countries rich in natural gas like Russia and countries which suffer from serious electricity shortages will make investments in gas-fired thermopower. Meanwhile, the electricity output from renewable sources remains modest, even in developed countries. Therefore, Vietnam cannot consider developing renewable energy as a priority task for now, he said.

Chỉ những quốc gia giàu về khí tự nhiên giống như Russia và các nước chịu đựng từ việc thiếu hụt điện nghiêm trọng thì sẽ đầu tư vào nhà máy khí đốt. Trong khi đó, sản lượng điện được tạo ra từ các nguồn tái tạo vẫn còn khiêm tốn, kể cả các nước phát triển. Vì thế, Việt Nam không thể xem việc phát triển năng lượng tái tạo như là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay, ông cho biết.

Coal-fired thermal power plants can generate electricity at the lowest production cost, approximately 7 cent per kwh, while the investment rate is acceptable, at $1,500 per kwh, lower than hydropower, solar, wind and nuclear power. It takes about three years to build a coal-fired thermopower plant.

Các nhà máy nhiệt điện đốt than có thể tạo ra được nguồn điện với chi phí sản xuất thấp nhất, xấp xỉ 7 cent trên một kwh, trong khi mức tỷ lệ đầu tư chấp nhận được, là 1.500 đô trên một kwh, thấp hơn so với nhà máy thủy điện, năng lượng mặt trời, gió và hạt nhân. Phải mất gần 3 năm để xây dựng xong một nhà máy điện đốt than.

Nghia admitted that the biggest disadvantage of coal-fired plants is the big volume of emissions, which comprises gas and solid waste. However, he pointed out that in terms of chemical composition, the ash from coal firing contains useful elements for making building materials, and does not have heavy metal elements such as lead and mercury.

Ông Nghĩa thừa nhận cái bất lợi lớn nhất của các nhà máy nhiệt điện than là phát sinh lượng lớn các khí thải, bao gồm khí và chất thải rắn. Tuy nhiên, ông đã chỉ ra rằng về thành phần hóa học, như tro được thải ra từ việc đốt than chứa những nguyên tố hữu ích cho việc làm vật liệu xây dựng, và không hề có nguyên tố kim loại nặng như chì và thủy ngân.

To deal with gas waste, Nghia said power plants now spend up to hundreds of millions of dollars on treatment systems to ensure that emission concentrations are below the permitted level. “Therefore, there is no need to be too worried about emissions from coal-fired thermopower plants,” Nghia said.

Để xử lý các khí thải, ông Nghĩa cho biết các nhà máy nhiệt điện này phải chi hàng trăm triệu đô la cho các hệ thống xử lý để đảm bảo rằng nồng độ khí thải của nó thấp hơn mức cho phép.“ Vì vậy, không cần quá lo lắng về khí thải từ các nhà máy điện đốt than. Ông Nghĩa nói.

Meanwhile, Nguyen Minh Due, chair of the Vietnam Energy Science Council, said high technology can only help improve the performance and reduce fuel consumption. In principle, when burning coal, this will produce CO2 and toxic substances to the environment.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Duệ, chủ tich hội khoa học năng lượng Việt Nam, nói rằng công nghệ cao chỉ có thể giúp cải thiện hiệu suất và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Về nguyên tắc, khi đốt than, sẽ sản xuất ra khí CO2 và các chất độc hại ra môi trường.

Tran Van Luong from MOIT said the all the ash and slag from the 21 coal-fired thermopower plants have been analyzed and are ‘normal solid waste’. However, according to QCVN 07:2009/BTNMT standards on hazardous waste, the flying ash from thermopower plants ‘is likely to be listed as hazardous waste’.

Ông Trần Văn Lượng từ MOIT nói tất cả tro và xỉ được thải ra từ 21 nhà máy nhiệt điện đốt than được phân tích đều là ‘chất thải thông thường’. Tuy nhiên, theo QCVN 07:2009/BTNMT tiêu chuẩn về chất thải nguy hại, hợp chất tro bay thải ra từ các nhà máy nhiệt điện đốt than được xem như là “các chất thải nguy hại”.

An FIA report shows that FDI capital keeps flowing to coal-fired thermopower plants. Two projects of this kind have been licensed this year, including the $2.793 billion Nghi Son 2 registered by Japanese investors and $2.07 billion Nam Dinh 1 by a Singaporean investor.

Một báo cáo từ FIA cho thấy nguồn vốn FDI vẫn tiếp tục chảy vào các nhà máy nhiệt điện đốt than. Hai dự án loại này đã được cấp phép trong năm nay, bao gồm 2,793 tỷ đô la cho Nghi Sơn 2 được kí với các nhà đầu tư Nhật Bản và 2,07 tỷ đô cho Nam Định bởi 1 nhà đầu tư Singapo.

Translated: Trang Nguyễn

Source: english.vietnamnet.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to be) fully exploited to generate electricity: được khai thác triệt để để tạo ra điện
2. (to) step up development of : từng bước đẩy mạnh phát triển của
3. the thermal power plants: các nhà máy nhiệt điện
4. (to) play the key role in: đóng vai trò quan trọng trong việc
5. (to) serve the economy: phục vụ cho nền kinh tế
6. (to) suffer from serious electricity shortages: chịu đựng từ việc thiếu hụt điện nghiêm trọng
7. the renewable sources: các nguồn tái tạo
8. a priority task: một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
9. the big volume of emissions: lượng lớn các khí thải 
10. (to) deal with gas waste: xử lý các khí thải
11. the treatment systems: các hệ thống xử
12. in principle: về nguyên tắc
13. the hazardous waste: chất thải nguy hại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.