Oprah Winfrey: Cuộc đời không tưởng của bà

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-14)

Oprah Winfrey: Her Incredible Life

Source: Youtube

Oprah Winfrey is one of the most successful women in the history of the United States. Winfrey was born in a small town in Mississippi in 1954 into a poor family. She is now one of the richest people in the world, and the richest black Americans in the country. She was also named as the richest African American in the 20th Century.

Oprah Winfrey là một trong những phụ nữ thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Winfrey sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở Mississippi vào năm 1954 trong một gia đình nghèo khó. Bà bây giờ là một trong những người giàu nhất thế giới, và là người Mỹ da đen giàu nhất nước. Bà cũng được mệnh danh là người Mỹ gốc Phi giàu có nhất trong thế kỷ 20.

Winfrey is known to most Americans through her daytime show called “The Oprah Winfrey Show.” Her show is very popular among television viewers because she likes to tackle the tough issues many other daytime TV hosts avoid.

Winfrey được biết đến với hầu hết người Mỹ thông qua chương trình thường nhật của bà có tên gọi “The Oprah Winfrey Show.” Chương trình của bà rất được yêu thích với các khán giả truyền hình bởi vì bà thích giải quyết những vấn đề gay go mà nhiều những người dẫn chương trình truyền hình thường nhật khác tránh đề cập tới.

Winfrey’s early life was difficult. She lived with her mother and grandmother at times. While living with her grandmother, she learned to read by the age of three, and had memorized many bible passages. Her mother was an unwed teenager at the time of her birth, and had a difficult time raising her. Winfrey had two half-sisters. One died young as a result of cocaine addiction, and she did not learn about her other sister until 2010. Winfrey also was not certain who her father was.

Cuộc sống ban đầu của Winfrey rất khó khăn. Bà sống cùng với mẹ và bà ngoại của mình trong những thời điểm đó. Trong thời gian sống cùng bà ngoại, bà đã biết đọc chữ khi lên 3 tuổi, và ghi nhớ nhiều đoạn kinh thánh. Mẹ bà là một thiếu nữ chưa từng kết hôn vào thời điểm bà chào đời, và đã có một thời gian khó khăn nuôi dạy bà. Winfrey có hai người chị em cùng mẹ khác cha. Một người đã mất khi còn trẻ vì nghiện cocaine, và bà không biết về đứa em gái khác của mình cho đến năm 2010. Winfrey cũng không biết chắc chắn cha mình là ai.

Winfrey suffered from sexual abuse from her uncle, cousin, and family friend, and became pregnant at 14. She lost her baby shortly after birth though. Winfrey survived her early years, and at 17 won a local beauty contest before getting her first break in the media industry as a radio newscaster. This was her first step into the media market.

Winfrey đã phải chịu đựng sự lạm dụng tình dục từ người chú, anh em họ, người bạn của gia đình và đã mang thai ở độ tuổi 14. Thế nhưng bà đã mất đi đứa bé ngay khi vừa sinh ra. Winfrey đã vượt qua những năm đầu đời, và ở tuổi 17 bà ở đã giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp địa phương trước khi có được sự đột phá đầu tiên trong ngành truyền thông với tư cách là một phát thanh viên mới. Đây là những bước đi đầu tiên của bà vào thị trường truyền thông.

Her show began in Chicago in 1983, and within a few years, it became the No. 1 daytime, talk show in the country. She has interviewed some of the most famous people in the country on her popular show. Winfrey starred in the movie The Color Purple, and now owns her own production company called Harpo Films. She is a philanthropist who is famous for her generosity, and remains one of the most influential Americans in the country.

Chương trình của bà khởi đầu ở Chicago vào năm 1983, và trong vòng một vài năm, nó đã trở thành chương trình tọa đàm thường nhật số 1 quốc gia. Bà đã phỏng vấn một số người nổi tiếng nhất trong cả nước trên chương trình nổi tiếng của bà. Winfrey đảm nhận vai chính trong bộ phim The Color Purple, và hiện bà sở hữu công ty sản xuất phim của riêng mình có tên Harpo Films. Bà là một nhà thiện nguyện nhân đức, nổi tiếng vì sự rộng lượng, và bà vẫn là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất ở nước Mỹ.

Translated: Hiền SIWRR

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. her daytime show: chương trình thường nhật của bà
2. television viewers: các khán giả truyền hình
3. (to) tackle the tough issues: giải quyết những vấn đề gay go
4. (to) memorize many bible passages: ghi nhớ nhiều đoạn kinh thánh
5. an unwed teenager: một thiếu nữ chưa từng kết hôn
6. (to) have two half-sisters: có hai người chị em cùng mẹ khác cha
7. (to) suffer from sexual abuse from: chịu đựng sự lạm dụng tình dục từ
8. (to) win a local beauty contest: giành chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp địa phương
9. (to) star in the movie: đảm nhận vai chính trong bộ phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.