Quái vật hố đen vũ trụ

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-02)

Monster Black Hole

If you don’t know a black hole is a phenomenon in space, where a lot of matter is squeezed into a tiny space and where gravity is so strong, that light can’t even get out and that is why, well, we can’t really see them.

Liệu bạn có biết hố đen là một hiện tượng trong vũ trụ, nơi có rất nhiều vật chất bị hút vào một không gian nhỏ hẹp và lực hấp dẫn mạnh, đến nỗi ánh sáng thậm chí không thể thoát ra được, đó là lý do tại sao chúng ta không thể nhìn thấy chúng.

Now black holes can be big or small but according to a study published in Nature Astronomy. Scientists led by Tomoharu Oka from Keio University, Japan believe they have discovered a massive black hole about 100,000 times the size of our sun near the center of the Milky Way, and supposedly it’s hiding in within a huge cloud of molecular gas.

Bây giờ hố đen có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Thiên văn học Tự nhiên. Các nhà khoa học đứng đầu là Tomoharu Oka từ Đại học Keio, Nhật Bản tin rằng họ đã khám ra một hố đen khổng lồ gấp khoảng 100.000 lần kích thước của Mặt Trời, nằm ngay gần trung tâm của dải Ngân Hà, và nó được cho là bị bao phủ trong một đám mây khổng lồ của khí phân tử.

Researchers believe that it could be an Intermediate-mass black hole (IMBHs) which is the missing link in the development of supermassive black holes. Of course, evidence of IMBH has never been found which would make this discovery pretty remarkable.

Các nhà nghiên cứu tin rằng đây có thể là một hố đen cỡ trung bình (IMBHs) là liên kết còn thiếu trong sự phát triển của các siêu hố đen. Tất nhiên, bằng chứng về IMBHs chưa bao giờ được tìm thấy, nên khám phá này trở nên đáng chú ý.

According to the report, scientists found a very strange looking molecular cloud in the middle of the milky way and the cloud showcased a wide range of movements never seen before and these properties could be explained by a gravitational kick caused by an “invisible compact object with a mass of about 100 solar masses.”

Theo bài báo, các nhà khoa học phát hiện thấy một đám mây phân tử rất lạ ở trung tâm dải Ngân Hà, và đám mây tạo ra một loạt các chuyển động chưa từng thấy, và những đặc tính này chỉ có thể được giải thích bởi một lực hấp dẫn, gây ra bởi một “vật thể vô hình cự đại với trọng lượng gấp khoảng 100 lần Mặt Trời.”

Then, using some models and simulations, researchers think it could be an IMBH and if that turns out to be true, it would be the second biggest one in a milky way with the largest being Sagittarius A.

Sau khi vận dụng một số mô hình máy tính để mô phỏng, các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể là một IMBH, và nếu điều đó là hiện thực, nó sẽ là hố đen lớn thứ hai trong dải Ngân Hà chỉ đứng sau siêu hố đen Sagittarius A.

As researchers continued to study the cloud, radio waves were found that resembled Sagittarius A. The similarities could indicate the existence of a mid-sized black hole Astronomers believe that the black hole could have formed after a former core of a dwarf galaxy was absorbed by the Milky Way.

Khi tiếp tục quan sát đám mây, nhóm nghiên cứu nhận thấy sóng radio biểu thị giống với siêu hố đen Sagittarius A. Những điểm tương đồng ấy có thể cho thấy có tồn tại một hố đen tầm trung. Các nhà thiên văn học tin rằng hố đen này có thể đã hình thành từ lõi của một thiên hà lùn đã bị Dải Ngân Hà nuốt chửng.

If the discovery is confirmed, it would support the theory that galaxies grow by sort of “cannibalizing their smaller neighbors.” According to the study: “It is widely accepted that black holes with masses greater than a million solar masses lurk at the centers of massive galaxies.”

Nếu khám phá này được xác nhận, nó sẽ hỗ trợ lý thuyết cho rằng các thiên hà phát triển theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé.” Theo nghiên cứu này: “Người ta thừa nhận rộng rãi rằng hố đen với trọng lượng lớn hơn một triệu lần trọng lượng Mặt Trời ẩn ở trung tâm của các thiên hà khổng lồ.”

The origins of such supermassive black holes remain unknown. “Theoretical studies have predicted that 100 million to 1 billion black holes should exist in the Milky Way, although only 60 or so have been identified through observations so far.”

Nguồn gốc của những hố đen siêu lớn đó vẫn chưa được biết. “Các nghiên cứu lý thuyết đã dự đoán rằng có 100 triệu đến 1 tỷ hố đen có thể tồn tại trong Dải Ngân hà, nhưng cho đến nay chỉ có 60 hố đen đã được xác định thông qua các quan sát.”

Basically, if the study is confirmed and astronomers did indeed find an IMBH. It would help us immensely in our understanding of the supermassive black holes that are not just 100k but billions of times bigger than the sun. Black holes are really interesting because we really don’t know much about them. But one thing we do know is that, well, it makes time travel possible.

Về cơ bản, nếu nghiên cứu này được xác nhận và các nhà thiên văn đã thực sự tìm thấy một IMBH. Nó sẽ giúp mở rộng hiểu biết của chúng ta về những hố đen siêu lớn này, không chỉ lớn hơn 100 triệu mà là hàng tỷ lần Mặt Trời. Các hố đen thực sự thú vị bởi vì chúng ta không biết nhiều về chúng. Nhưng một điều chúng ta biết đó là, vâng, nó làm cho việc du hành thời gian trở nên khả dĩ.

Checked: Anh Khoa

Source: beyondsciencetv.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. a phenomenon in space: một hiện tượng trong vũ trụ
2. a massive black hole: một hố đen khổng lồ
3. the center of the Milky Way: trung tâm của dải Ngân Hà
4. molecular gas: khí phân tử
5. supermassive black holes: các siêu hố đen
6. a molecular cloud: một đám mây phân tử
7. time travel: du hành thời gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.