Quái vật hố đen vũ trụ

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-02)

Monster Black Hole

Hướng dẫn xem song ngữ:

✏ Nhấp vào đoạn cần dịch để xem nghĩa Tiếng Việt

 

If you don’t know a black hole is a phenomenon in space, where a lot of matter is squeezed into a tiny space and where gravity is so strong that light can’t even get out and that is why we can’t really see them. Now black holes can be big or small, but according to a study published in Nature Astronomy. Scientists led by Tomoharu Oka from Keio University, Japan believe they have discovered a massive black hole about 100,000 times the size of our sun near the center of the Milky Way, and supposedly it’s hiding in a huge cloud of molecular gas.

Liệu bạn có biết hố đen là một hiện tượng trong vũ trụ, nơi có rất nhiều vật chất bị hút vào một không gian nhỏ hẹp và là nơi lực hấp dẫn rất dữ dội đến nỗi ánh sáng thậm chí không thể thoát ra được và đó là lý do tại sao chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Giờ đây các hố đen có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng theo một nghiên cứu ấn hành trên tạp chí Thiên văn học Tự nhiên. Các nhà khoa học đứng đầu là Tomoharu Oka từ Đại học Keio, Nhật Bản tin rằng họ đã khám ra một hố đen khổng lồ gấp khoảng 100.000 lần so với kích thước Mặt Trời của chúng ta, nằm gần trung tâm của dải Ngân Hà, và nó được cho là đang bị bao phủ trong một đám mây khổng lồ của khí phân tử.

 

Researchers believe that it could be an intermediate-mass black hole (IMBHs) which is the missing link in the development of supermassive black holes. Of course, evidence of IMBH has never been found which would make this discovery pretty remarkable. According to the report, scientists found a very strange-looking molecular cloud in the middle of the Milky Way and the cloud showcased a wide range of movements never seen before and these properties could only be explained by gravity.

Các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể là một hố đen cỡ trung bình (IMBHs) là liên kết còn thiếu trong sự phát triển của các siêu hố đen. Tất nhiên, bằng chứng về IMBHs chưa bao giờ được phát hiện nên sự khám phá này trở nên khá đáng chú ý. Theo bản báo, các nhà khoa học đã phát hiện ra một đám mây phân tử trông rất lạ ở trung tâm dải Ngân Hà và đám mây tạo ra một loạt các chuyển động chưa từng thấy trước đây và những đặc tính này chỉ có thể được giải thích bởi lực hấp dẫn.

Then, using some models and simulations, researchers think it could be an IMBH and if that turns out to be true, it would be the second biggest one in the Milky Way with the largest being Sagittarius A. As researchers continued to study the cloud, radio waves were found that resembled Sagittarius A. The similarities could indicate the existence of a mid-sized black hole. Astronomers believe that the black hole could have formed after a former core of a dwarf galaxy was absorbed by the Milky Way.

Sau khi sử dụng một số mô hình và mô phỏng, các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể là một IMBH và nếu điều đó hóa ra là hiện thực, nó sẽ là hố đen lớn thứ hai trong dải Ngân Hà chỉ đứng sau siêu hố đen Sagittarius A. Khi tiếp tục quan sát cẩn thận đám mây, nhóm nghiên cứu nhận thấy các sóng radio biểu thị giống với siêu hố đen Sagittarius A. Những điểm tương đồng ấy có thể cho thấy sự tồn tại của một hố đen tầm trung. Các nhà thiên văn học tin rằng hố đen này có thể đã hình thành từ một lõi trước đây của một thiên hà lùn đã bị Dải Ngân Hà nuốt chửng.

If the discovery is confirmed, it would support the theory that galaxies grow by sort of “cannibalizing their smaller neighbors.” According to the study: “It is widely accepted that black holes with masses greater than a million solar masses lurk at the centers of massive galaxies.” The origins of such supermassive black holes remain unknown. “Theoretical studies have predicted that 100 million to 1 billion black holes should exist in the Milky Way, although only 60 or so have been identified through observations so far.”

Nếu khám phá này được xác nhận, nó sẽ hỗ trợ lý thuyết cho rằng các thiên hà phát triển theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé.” Theo nghiên cứu này: “Người ta thừa nhận rộng rãi rằng các hố đen với trọng lượng lớn hơn một triệu lần trọng lượng Mặt Trời ẩn mình ở trung tâm của các thiên hà khổng lồ.” Các nguồn gốc của những hố đen siêu lớn đó vẫn chưa được biết đến. “Các nghiên cứu lý thuyết đã dự báo rằng có 100 triệu đến 1 tỷ hố đen có thể tồn tại trong Dải Ngân hà, mặc dù cho đến nay chỉ có 60 hố đen đã được xác định thông qua các hoạt động quan sát.”

Basically, if the study is confirmed and astronomers did indeed find an IMBH. It would help us immensely in our understanding of the supermassive black holes that are not just 100 miliion but billions of times bigger than the sun. Black holes are really interesting because we really don’t know much about them. But one thing we do know is that it makes time travel possible.

Về cơ bản, nếu nghiên cứu này được xác nhận và các nhà thiên văn đã thực sự tìm thấy một IMBH. Điều này sẽ giúp mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về những hố đen siêu lớn này không chỉ lớn hơn 100 triệu mà là hàng tỷ lần Mặt Trời. Các hố đen thực sự thú vị bởi vì chúng ta thật sự không biết nhiều về chúng. Nhưng có một điều chúng ta biết đó là nó làm cho việc du hành thời gian trở nên khả dĩ.

 

Translated by: Lê Trang

Source: beyondsciencetv.com

Phương Pháp Trộn Ngôn Ngữ

Hướng dẫn tra đáp án:

🔎 Nhấp vào đoạn cần kiểm tra đáp án để hiển thị kết quả

 

Liệu bạn có biết hố đen là a phenomenon in space, nơi có rất nhiều matter bị squeeze into a tiny space và là nơi gravity rất dữ dội đến nỗi light thậm chí không thể thoát ra được và đó là lý do tại sao chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Giờ đây các hố đen có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng according to a study ấn hành trên tạp chí Thiên văn học Tự nhiên. Các nhà khoa học đứng đầu là Tomoharu Oka từ Đại học Keio, Nhật Bản tin rằng họ đã discover a massive black hole gấp khoảng 100.000 lần so với kích thước Mặt Trời của chúng ta, nằm gần the center of the Milky Way, và nó supposedly đang bị hide in a huge cloud of molecular gas.

 

📌a phenomenon in space [phr]: một hiện tượng trong vũ trụ
   /ə/ /fəˈnɑːmɪnən/ /ɪn/ /speɪs/
📌matter [n]: vật chất
  /ˈmætər/
📌(to) squeeze into a tiny space [phr]: hút vào một không gian nhỏ hẹp
          /skwiːz/ /’ɪntə/ /ə/ /ˈtaɪni/ /speɪs/
📌gravity [n]: lực hấp dẫn
  /ˈɡrævəti/
📌light [n]: ánh sáng
    /laɪt/
📌according to a study [phr]: theo một nghiên cứu
    /əˈkɔːrdɪŋ/ /tu/ /ə/ /ˈstʌdi/
📌(to) discover a massive black hole [phr]: khám ra một hố đen khổng lồ
          /dɪˈskʌvər/ /ə/ /ˈmæsɪv/ /blæk/ /hoʊl/

📌 the center of the Milky Way [phr]: trung tâm của dải Ngân Hà
     /ðə/ /ˈsentər/ /əv/ /ðə/ /ˈmɪlki/ /weɪ/
📌supposedly [adv]: được cho là
   /səˈpoʊzɪdli/
📌(to) hide in a huge cloud of molecular gas [phr]: bao phủ trong một đám mây khổng lồ của khí phân tử
         /haɪd/ /ɪn/ /ə/ /hjuːdʒ/ /klaʊd/ /əv/ /məˈlekjələr/ /ɡæs/

Các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể là an intermediate-mass black hole (IMBHs) là the missing link trong sự phát triển của các siêu hố đen. Tất nhiên, bằng chứng về IMBHs chưa bao giờ được phát hiện nên discovery này trở nên pretty remarkable. According to the report, các nhà khoa học đã phát hiện ra a very strange-looking molecular cloud ở trung tâm dải Ngân Hà và đám mây tạo ra một loạt các chuyển động chưa từng thấy trước đây và những property này chỉ có thể được giải thích bởi gravity.

 

📌an intermediate-mass black hole [phr]: một hố đen cỡ trung bình
  /ən/ /ˌɪntərˈmiːdiətmæs/ /blæk/ /hoʊl/
📌the missing link [phr]: liên kết còn thiếu
   /ðə/ /ˈmɪsɪŋ/ /lɪŋk/
📌discovery [n]: sự khám phá
   /dɪˈskʌvəri/
📌(to be) pretty remarkable [phr]: khá đáng chú ý
               /ˈprɪti/ /rɪˈmɑːrkəbl/
📌according to the report [phr]: theo bản báo
    /əˈkɔːrdɪŋ/ /tu/ /ðə/ /rɪˈpɔːrt/
📌a very strange-looking molecular cloud [phr]: một đám mây phân tử trông rất lạ
   /ə/ /ˈveri/ /,streɪndʒˈlʊkɪŋ/ /məˈlekjələr/ /klaʊd/
📌property [n]: đặc tính
  /ˈprɑːpərti/
📌gravity [n]: lực hấp dẫn
 /ˈɡrævəti/

Sau khi sử dụng một số model simulation, các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể là một IMBH và nếu điều đó hóa ra là hiện thực, nó sẽ là hố đen lớn thứ hai trong dải Ngân Hà chỉ đứng sau siêu hố đen Sagittarius A. Khi tiếp tục quan sát cẩn thận đám mây, nhóm nghiên cứu nhận thấy các sóng radio biểu thị resemble với siêu hố đen Sagittarius A. Những similarity ấy có thể indicate the existence of a mid-sized black hole. Các astronomer tin rằng hố đen này có thể đã hình thành từ a former core of a dwarf galaxy đã bị Dải Ngân Hà absorb.

 

📌model [n]: mô hình
   /ˈmɑːdl/
📌simulation [n]: mô phỏng
   /ˌsɪmjuˈleɪʃn/
📌resemble [adj]: giống (tương tự)
    /rɪˈzembl/
📌similarity [n]: điểm tương đồng (sự giống nhau)
  /ˌsɪməˈlærəti/
📌(to) indicate the existence of a mid-sized black hole [phr]: cho thấy sự tồn tại của một hố đen tầm trung
          /ˈɪndɪkeɪt/ /ði/ /ɪɡˈzɪstəns/ /əv/ /ə/ /ˌmɪd ˈsaɪzd/ /blæk/ /hoʊl/
📌astronomer [n]: nhà thiên văn học
  /əˈstrɑːnəmər/
📌a former core of a dwarf galaxy [phr]: một lõi trước đây của một thiên hà lùn
   /ə/ /ˈfɔːrmər/ /kɔːr/ /əv/ /ə/ /dwɔːrf/ /ˈɡæləksi/
📌absorb [v]: nuốt chửng (hấp thụ)
   /əbˈzɔːrb/

Nếu khám phá này được confirm, nó sẽ hỗ trợ theory cho rằng các galaxy phát triển theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé.” Theo nghiên cứu này: “It is widely accepted that các hố đen với trọng lượng lớn hơn một triệu lần trọng lượng Mặt Trời lurk ở trung tâm của các thiên hà khổng lồ”. Các origin của những hố đen siêu lớn đó remain unknown. “Các theoretical study đã predict rằng có 100 triệu đến 1 tỷ hố đen có thể tồn tại trong Dải Ngân hà, mặc dù cho đến nay chỉ có 60 hố đen đã được xác định thông qua các observation.”

 

📌confirm [v]: xác nhận
  /kənˈfɜːrm/
📌theory [n]: lý thuyết
   /ˈθiːəri/
📌galaxy [n]: thiên hà
  /ˈɡæləksi/
📌it is widely accepted that [phr]: người ta thừa nhận rộng rãi rằng
   /ɪt/ /ɪz/ /ˈwaɪdli/ /əkˈseptid/ /ðæt/
📌lurk [v]: ẩn mình
   /lɜːrk/
📌origin [n]: nguồn gốc
  /ˈɔːrɪdʒɪn/
📌(to) remain unknown [phr]: vẫn chưa được biết đến
         /rɪˈmeɪn/ /ˌʌnˈnoʊn/
📌theoretical study [phr]: nghiên cứu lý thuyết
   /ˌθiːəˈretɪkl/ /ˈstʌdi/
📌predict [v]: dự báo
   /prɪˈdɪkt/
📌observation [n]: hoạt động quan sát
  /ˌɑːbzərˈveɪʃn/

Basically, nếu nghiên cứu này được xác nhận và các nhà thiên văn đã indeed find một IMBH. Điều này sẽ giúp mở rộng understanding của chúng ta về những hố đen siêu lớn này không chỉ lớn hơn 100 triệu mà là hàng tỷ lần Mặt Trời. Các hố đen thực sự interesting bởi vì chúng ta thật sự không biết nhiều về chúng. Nhưng có một điều chúng ta biết đó là nó làm cho việc du hành thời gian trở nên possible.

 

📌basically [adv]: về cơ bản
   /ˈbeɪsɪkli/
📌(to) indeed find [phr]: thực sự tìm thấy
          /ɪnˈdiːd/ /faɪnd/
📌understanding [n]: sự hiểu biết
  /ˌʌndərˈstændɪŋ/
📌interesting [adj]: thú vị
    /ˈɪntrəstɪŋ/
📌possible [adj]: khả dĩ (có thể thực hiện được)
   /ˈpɑːsəbl/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.